LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Сільське та лісове господарство

Всього — 2737 Сторінка 12 із 137

221. Біологічні особливості видів роду Viburum L. в зв'язку з інтродукцією в Правобережному Лісостепу України

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.05 О.О. Демченко; НАН України. Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2004. — 20 с. рис. — укp.

Досліджено біологічні особливості 11-ти видів та п'яти форм роду Viburnum L. у Правобережному Лісостепу України. Вивчено ритми розвитку, особливості росту пагонів, цвітіння та плодоношення видів Viburnaceae. Установлено, що за умов Лісостепу України фенофази більшості досліджених видів характеризуються стабільністю та узгоджуються з погодно-кліматичними умовами району інтродукції. Висвітлено питання стійкості видів Viburnum до несприятливих чинників оточуючого середовища, відзначено їх високу екологічну пластичність, зимостійкість та посухостійкість. Проаналізовано особливості насіннєвого та вегетативного розмноження, запропоновано ефективні методи розмноження. Підведено підсумки інтродукції та зроблено оцінку успішності акліматизації досліджуваних видів та форм роду Viburnum у Правобережному Лісостепу України. Оцінено декоративні якості об'єктів дослідження, запропоновано три фізіономічні типи калини. Розроблено приклади композиційних рішень і надано рекомендації з практичного використання калин в основних елементах озеленення.

222. Біологічні особливості гриба Rhizoctonia solani Kuhn та заходи обмеження його шкодочинності на картоплі в умовах Полісся України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.11 Олександр Анатолійович Саюк; Національний аграрний ун-т. — К., 2003. — 18 с. рис. — укp.

223. Біологічні особливості деяких видів тропічних орхідних різної морфоструктури

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.75 Ж.М. Ярославська; НАН України. Центр. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 1999. — 18 с. — укp.

224. Біологічні особливості і господарсько-цінні ознаки перспективних ефіроолійних рослин в умовах Херсонської області

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.05 Л.В. Свиденко; УААН України. Нікіт. ботан. сад - Нац. наук. центр. — Ялта, 2002. — 20 с. — укp.

Висвітлено питання росту та розвитку, біохімічні та господарсько-цінні ознаки чебрецю звичайного, полину лимонного, лавандину, лофанта анісового, котячої м'яти лимонної за умов степової зони півдня України. За результатами досліджень встановлено, що дані рослини за умов Херсонщини проходять всі фази розвитку, за винятком плодоношення полину лимонного в окремі роки. Встановлено, що чебрець звичайний, лофант анісовий, котяча м'ята лимонна добре розмножуються насінням, полин лимонний і лавандин - вегетативним способом. Визначено продуктивність, урожайність і масову частку ефірної олії. Досліджено динаміку накопичення ефірної олії за фазами розвитку рослин. Максимальний вміст ефірної олії у чебреці та лавандині в кінці цвітіння - відповідно 0,61 % і 2,80 % від сирої маси, у лофанті та котячій м'яті лимонній у фазу масового цвітіння - 0,43 % і 0,34 % від сирої маси, полині на початку бутонізації - 0,70 % від сирої маси. Вивчено динаміку накопичення ефірної олії в рослинах протягом доби, динаміку біосинтезу компонентів за фазами розвитку, а також фази розвитку рослин, за яких якість олії є найкращою. З'ясовано терміни збирання врожаю інтродуцентів за умов Херсонщини.

225. Біологічні особливості і господарсько-цінні ознаки Dracocephalum moldavika L. в умовах Нижнього Придніпров'я Херсонської області

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.05 Сергій Вікторович Овечко; УААН ; Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр. — Ялта, 2003. — 20 с. — укp.

226. Біологічні особливості і продуктивність насіння цукрових буряків залежно від його розміру, сортових відмін та умов вирощування

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.05 М.М. Бевз; Ін-т цукр. буряків УААН. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Наведено результати досліджень біологічних особливостей та продуктивності насіння цукрових буряків залежно від розміру фракції, сортових відмін та агрокліматичних умов. Встановлено, що насіння зареєстрованих сортів та гібридів, вирощене в південно-західній та центральній частині Лісостепу України (Вінницька область) містить значну кількість плодів (18 - 21 %) мілкої фракції (3 - 3,5 мм), 15 - 20 % плодів фракції 4,5 - 5,5 мм, а основну масу плодів (62 - 63 %) становить фракція 3,5 - 4,5 мм. Фракційний склад насіння, його біологічні властивості залежать від біологічних форм цукрових буряків і метеорологічних умов вирощування. Доведено, що за сучасного рівня технології вирощування цукрових буряків посівні фракції у межах від 3,25 до 5,5 мм сортів популяцій та ЧС-гібридів практично не відрізняються за продуктивними властивостями. За однакових умов вирощування ЧС-гібриди, незалежно від різноякісності насіння, перевищують за продуктивністю сорти-популяції.

227. Біологічні особливості й ефективність вирощування розлусної кукурудзи в південно-східній частині України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.09 С.В. Маслійов; УААН. Ін-т зерн. госп-ва. — Д., 1999. — 18 с. — укp.

Вперше розроблено екологічну безпечну технологію вирощування розлусної кукурудзи з урахуванням біологічних особливостей підвиду та нових гібридів. Для одержання стабільних і високих урожаїв зерна розлусної кукурудзи без застосування гербіцидів необхідно висівати гібриди Дніпровський 298 та Дніпровський 925 з густотою стояння рослин 45 тис/га та шириною міжрядь 30-45 см. Строки сівби - 2-3 декади травня. Обробіток грунту повинен складатися з оранки на 20-22 см та 3-х допосівних культивацій. Така технологія забезпечує врожайність зерна на рівні 35-40 ц/га при найменших матеріальних та енергетичних витратах. Умовно чистий прибуток досягає 4,8-6,3 тис. гр.

228. Біологічні особливості основних шкідників цукрових буряків та захист сходів від них в умовах Північного Степу України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук16.00.10 Г.М. Каражбей; Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 16 с. — укp.

Визначено видовий склад шкідників сходів цукрових буряків за умов Північного Степу України. Установлено, що основними фітофагами на сходах цієї культури є чорний, сірий та звичайний бурякові блішки, личинки коваликів та піщаний мідляк. Уточнено трофічні зв'язки та шкодочинність чорного бурякового довгоносика. Найбільшу плодючість самок виявлено у разі живлення їх осотом польовим, березкою польовою та цукровими буряками, яка за роки досліджень становила відповідно 190, 131 та 120 яєць. Найменшу плодючість відзначено за умов живлення бобовими травами. Розроблено математичну модель короткострокового прогнозу чисельності чорного бурякового довгоносика та піщаного мідляка. Визначено ефективність дії нових інсектицидів та їх композицій під час обробки насіння цукрових буряків проти шкідників сходів. Установлено, що найбільшу ефективність дії проти чорного бурякового довгоносика та інших шкідників сходів забезпечують гаучо, 70 % з.п., круізер, 35 % т.к.с. та їх композиціями з фураданом, 35 % т.п.

229. Біологічні особливості північноамериканських шпилькових у зв'язку з їх культурою в Лісостепу України

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.05 І.С. Маринич; НАН України. Центр. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Викладено матеріали з вивчення північноамериканських хвойних в Лісостепу України, в т.ч. сучасний таксономічний склад, вікова і кількісна структури, біометричні показники. Вивчена їх фенологія, ритм, динаміка росту і розвитку, особливості пилування і насіннєношення. Висвітлено питання удосконалення способів насіннєвого і вегетативного розмноження. Проведено аналіз досвіду і опрацьовано раціональні методи ландшафтного використання досліджених видів у даному ботаніко-географічному регіоні України.

230. Біологічні особливості популяції Phytophthora infestans (Mont.) de Bary при паразитизмі на томатах у Лісостепу України

Автореф. дис... канд. біол. наук06.01.11 О.В. Баджурак; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 17 с. — укp.

На підставі результатів проведених досліджень встановлено, що у популяції Phetophthora infestans на томатах домінує високовірулентна раса T1, яка здатна уражати всі комерційні та перспективні сорти. З'ясовано її вплив на рівень розвитку та поширення хвороби. Виявлено високу поліморфність расового складу збудника за "картопляним" тест-набором, що імовірно свідчить про наявність у популяції інтенсивних формотвірних процесів, пов'язаних з відновленням інфекції через ооспори. Встановлено самофертильність ізолятів збудника та їх здатність формувати ооспори за природних умов і зроблено висновок про наявність властивості фітопатогена накопичувати інокулюм у грунті. За допомогою речовини-стимулятора виконано пророщування ооспор. Виявлено низький відсоток пророслих ооспор, що не дає підстави вважати їх основним джерелом відновлення інфекції. Встановлено значення ооспор у підвищенні мінливості популяції та ранньому відновленні хвороби. Виявлено ряд перспективних сортів томатів з середньою стійкістю листя та високою стійкістю плодів до збудника хвороби, які рекомендовано використовувати як джерала стійкості у селекції на імунітет.

231. Біологічні особливості та ефективність способів конвейєрного вирощування цукрової кукурудзи

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.09 В.А. Шевченко; Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва УААН. — Х., 2005. — 18 с. — укp.

На підставі результатів польових дослідів установлено особливості росту, розвитку, формування асиміляційної поверхні та водоспоживання рослин сортів і гібридів цукрової кукурудзи різних груп стиглості залежно від строків сівби під час висадки їх розсадою, сівби за умов зяблевого обробітку грунту та проміжних посівів. Визначено характер і рівень формування врожайності качанів та якості зерна різночасно достигаючими сортами цукрової кукурудзи залежно від умов вирощування та строків сівби. Запропоновано агротехнічні шляхи організації конвейєру безперервного надходження качанів цукрової кукурудзи молочного стану зерна протягом літа - осені. Наведено дані про економічну та біоенергетичну ефективність вирощування даної культури у разі складання конвейєру безперервного надходження качанів.

232. Біологічні особливості та контролювання березки польової в посівах зерново-бурякової сівозміни

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.13 В.О. Потьомкін; Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Розглянуто питання особливостей біології бур'янів родини берізкових за умов центрального Лісостепу та північного Степу України. Висвітлено вплив механічних знищень надземної частини рослин на їх ріст і розвиток, можливості контролювання бур'янів родини берізкових у посівах зерново-бурякової сівозміни агротехнічними та хімічними засобами. Викладено особливості росту і розвитку берізки польової за природних та агроценотичних умов, взаємний вплив рослин берізки польової та культурних рослин, запасання та використання пластичних речовин рослинами за природних умов і за їх механічних пошкоджень. Розроблено для практичного використання методи хімічного контролювання на основі вивчення дії гербіцидів та особливостей транслокації діючої речовини у підземну частину рослин.

233. Біологічні особливості та продуктивність груші залежно від сорто-підщепних комбінувань в умовах Правобережного Лісостепу України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.07 О.А. Спрягайло; Уман. держ. аграр. акад. — Умань, 2003. — 22 с. рис. — укp.

Уперше встановлено біологічні особливості та продуктивність одинадцяти сортів і елітних форм груші на сильно- та слаборослій підщепах. Визначено строки проходження основних фенологічних фаз залежно від умов вегетації, вивчено зимостійкість, стійкість до збудників парші та бурої плямистості стосовно даних сортів. Виявлено високу фізіологічну сумісність більшості досліджених сортів і форм з підщепами. Визначено продуктивність насаджень, хімічний склад, смакові якості та тривалість зберігання плодів. Виділено продуктивні, рентабельні сорти та форми груші - носії господарсько-цінних ознак. Науково обгрунтовано добір сортів з високою економічною ефективністю вирощування, адаптованих до культивування в Лісостепу України.

234. Біологічні особливості та продуктивність дражованого і інкрустованого насіння ЧС гібридів цукрових буряків залежно від прийомів його підготовки

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.14 С.І. Марченко; Ін-т цукр. буряків УААН. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Вперше вирішено проблему підвищення посівних якостей та продуктивних властивостей насіння гибридів цукрових буряків, створених на основі цитоплазматичної чоловічої стерильності (ЧС), шляхом оптимізації технології його дражування та інкрустування. Висвітлено питання залежності посівних якостей дражованого насіння від розміру технологічних фракцій, обробки поверхні насіння до дражування (шліфування) та маси дражувальної оболонки. Наведено результати дослідження ефективності застосування поживної суміші "Реаком - С - бурякове" в композиції для дражування та інкрустації насіння, що забезпечує збільшення збору цукру на 0,28 - 0,95 т/га. Розроблено технологію підготовки дражованого та інкрустованого насіння ЧС гібридів цукрових буряків, яка забезпечує посівні якості підготовленого до сівби насіння на рівні світових вимог. Результати досліджень впроваджено на Тростянецькому насіннєвому заводі, а також використано для розробки Державних стандартів з насінництва цукрових буряків.

235. Біологічні особливості та продуктивність насінників ЧС гібридів цукрових буряків залежно від умов вирощування в центральній підзоні Лісостепу України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.14 В.Д. Осадчук; Ін-т цукр. буряків УААН. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Для центральної підзони Лісостепу України вперше визначено вплив способів, рівня та роздрібненості затосування добрив на продуктивність насінників з урахуванням проходження ними відповідальних етапів органогенезу. Установлено, що за умов внесення до основного удобрення гною та зменшеної утричі кількості фосфорних і у чотири рази калійних добрив, а також локальне внесення азотних у період проходження рослинами шостого та сьомого етапів органогенезу дає змогу одержати високий врожай насіння, який за рівнем та якістю не поступається варіанту, який передбачає застосування традиційної системи удобрення. Доведено доцільність використання нетрадиційних добрив: біогумусу, зелених добрив. Теоретично обгрунтовано кратність, біологічні строки та розроблено технологію механізованого додаткового запилення насінників.

236. Біологічні особливості та фактори підвищення продуктивності коропів любінських внутрішньопорідних типів, їх помісей та гібридів

автореф. дис... д-ра с.-г. наук06.02.03 І.І. Грициняк; Ін-т риб. госп-ва УААН. — К., 2008. — 39 с. — укp.

Вивчено біологічні (генетичні, імунологічні та фізіолого-біохімічні) особливості любінських рамчастого та лускатого коропів, їх помісей та гібридних форм і вплив певних факторів на підвищення їх продуктивності. Проведено системне дослідження зв'язку між білковим поліморфізмом крові, природною резистентністю, активністю імунної та антиоксидантних систем і обміном білків і ліпідів у коропа різного генезису. Вивчено генетичну структуру любінських рамчастого та лускатого типів коропа, їх помісей і гібридних форм і деяких інших внутрішньопорідних типів коропа українських порід за генетико-біохімічними маркерами. Показано відмінності та подібність між дослідженими коропами. Показано алельне збагачення генотипу коропа за умов гібридизації. Виявлено більш високу природну резистентність та вищу активність антиоксидантних ферментів в організмі любінського лускатого коропа, ніж рамчатого та гібридних форм коропів, ніж у чистопородних. Установлено зниження ативності імунної системи та факторів природної резистентності у любінських рамчастого та лускатого коропів, їх помісей та гібридних форм у разі підвищення щільності посадки у процесі їх вирощування у ставах. Установлено пряму взаємозалежність між масою тіла цьоголіток любінських рамчастого та лускатого коропів та вмістом білків і ліпідів у печінці та скелетних м'язах і ступенем використання їх в енергетичних процесах життєдіяльності у зимовий період. Вивчено продуктивну та метаболічну дію різних сполук селену у разі їх додавання до раціону коропа окремо та разом з різними сполуками йоду.

237. Біологічні особливості та шкодочинність горохового зерноїда на різних сортах гороху і обгрунтування системи захисту культури від нього в умовах Центрального Лісостепу України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук03.00.09 П.Д. Зубко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2001. — 19 с. рис. — укp.

Наведено результати досліджень щодо уточнення особливостей біології горохового зерноїда (додаткового живлення, динаміки заселення посівів, виживання в зимовий період) та його шкодочинності. Проаналізовано на стійкість до зерноїда 52-х сортів гороху. Проведено випробування перспективних інсектицидів для захисту посівів гороху від зерноїда.

238. Біологічні особливості тропічних і субтропічних рослин в умовах інтер'єрів різного типу

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.05 І.П. Харитонова; НАН України. Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Розглянуто біологічні особливості декоративних тропічних і субтропічних рослин різних екотопів за умов інтер'єрів, визначено межі їх чутливості до факторів зовнішнього середовища. Висвітлено сучасні підходи до формування інтер'єрів різного функціонального призначення. Проаналізовано особливості росту та розвитку тропічних і субтропічних рослин за різних умов вирощування. Досліджено фізіолого-біохімічні особливості декоративних рослин за умов інтер'єрів різного типу. Проаналізовано багаторівневі системи стійкості декоративних рослин у приміщеннях. Розглянуто фітонцидну здатність деяких декоративних рослин для санації повітряного простору приміщень.

239. Біологічні особливості формування врожаю ярої м'якої і твердої пшениці на сході Лісостепу України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.09. Саїд Мохаммад Саїд Абу Абах; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 17 с. — укp.

За умов східного Лісостепу України вивчено біологічні особливості формування врожаю ярої м'якої та твердої пшениці, насіння яких оброблено біопрепаратами. Виявлено основні відмінності росту, розвитку та формування врожаю та якості зерна нових сортів. Досліджено реакцію обох видів пшениці на обробку насіння біопрепаратами "Гумісол" і "БЕМ-1-У" в поєднанні з плівкоутворювачем і регулятором росту "Марс-1". Розроблено регламент комплексного застосування біопрепаратів з метою підвищення якості зерна.

240. Біологічні особливості шавлії лікарської (Salvia officinalis L.) у Передгірному Криму

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.05 С.П. Кутько; УААН. Нікіт. ботан. сад - Нац. наук. центр. — Ялта, 2005. — 21 с. — укp.

Наведено результати досліджень біоморфологічних, анатомічних, біохімічних особливостей і корисних ознак шавлії лікарської. Вивчено особливості росту та розвитку даної рослини, її насіннєвого розмноження за умов Передгірної зони Криму. Надано стислу ботанічну характеристику вузьколистої, широколистої, білоквіткової та рожевої форм. Оцінено екотипи за комплексом біолого-морфологічних показників. Виділено високопродуктивні генотипи, перспективні для селекції. Визначено масову частку ефірної олії та її компонентний склад у коренях, стеблах, листі, суцвіттях і надземній масі рослини. Установлено динаміку накопичення ефірної олії в онтогенезі, а також кількісну залежність основних компонентів та масової частки ефірної олії від екологічних умов і віку рослин. Вивчено особливості вегетативних і репродуктивних органів у взаємозв'язку з локалізацією ефірної олії. Виявлено її максимальне утворення та накопичення у листі, а саме - до 2,5 %, мінімальне у коренях (до 0,15 % для абсолютно сухої речовини). Визначено основні структурні елементи ефірної олії залежно від умов вирощування рослин та їх вплив на продуктивність. Показано економічну ефективність та перспективи розширеного виробництва сировини шавлії лікарської.