LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Сільське та лісове господарство

Всього — 2737 Сторінка 2 із 137

21. Агробіологічне обгрунтування технологічних прийомів підвищення продуктивності однорічних агрофітоценозів для конвеєрного виробництва зелених кормів в правобережному Лісостепу України

Автореф. дис... д-ра с.-г. наук06.01.12 Н.Я. Гетман; Вінниц. держ. аграр. ун-т, Ін-т кормів УААН. — Вінниця, 2007. — 37 с. — укp.

Теоретично обгрунтовано та практично реалізовано шляхи вдосконалення конвеєрного виробництва зелених кормів за рахунок створення різночасно достигаючих однорічних агрофітоценозів ранніх та пізніх ярих культур. Розроблено агрофітоценози ранніх ярих злакових, зернобобових і капустяних культур для конвеєрного виробництва кормів у період між першим і другим укосами багаторічних трав упродовж 35 - 40-ка днів. Розроблено й апробовано агрофітоценози пізніх культур кукурудзи, суданської трави, пайзи з різночасно достигаючими зернобобовими для виробництва зелених кормів у період між другим і третім укосами багаторічних трав. Експериментально доведено аробіологічну, біоенергетичну й економічну ефективність використання орних земель шляхом сівби пізніх ярих з високобілковими культурами після використання агрофітоценозів ранніх ярих, а також одержання двох урожаїв шляхом сівби жита ярого з гірчицею білою після збирання кукурудзяно-бобових сумішок весняної сівби.

22. Агробіологічні основи вирощування льону-довгунцю в Поліссі України

Автореф. дис... д-ра с.-г. наук06.01.09 В.Г. Дідора; Ін-т земл-ва УААН. — К., 2001. — 32 с. — укp.

Впроваджено способи основного та передпосівного обробітку грунту автоморфних і гідроморфних грунтів, систему внесення мінеральних добрив під час вирощування льону-довгунцю. Досліджено вплив довготривалого безполицевого основного та комбінованого передпосівного обробітку грунту, строків і доз внесення мінеральних добрив на водно-фізичні властивості грунту, родючість, забур'яненість посівів, добову періодичність росту, фотосинтетичний потенціал і вуглеводний обмін льону-довгунцю.

23. Агробіологічні основи підвищення зимостійкості та урожайності озимої пшениці в умовах північного Степу України

автореф. дис... д-ра с.г. наук06.01.09 І.І. Ярчук; Ін-т зерн. госп-ва УААН. — Д., 2008. — 34 с. — укp.

Досліджено проблеми підвищення зимостійкості й урожайності озимої м'якої та твердої пшениць. На підставі вивчення резльтатів багаторічних комплексних еспериментальних досліджень розроблено наукові засади оптимізації технології вирощування озимої пшениці. Виявлено особливості впливу її основних елементів, зокрема, строків сівби, попередників, доз і співвідношень мінеральних добрив, норм висіву насіння та глибини його загортання, застосування пестицидів і кріопротекторів на рівень стійкості озимої пшениці до низьких температур. Розроблено нові підходи щодо оптимізації строків сівби залежно від погодних умов і попередників досліджуваної сільськогосподарської культури. Виявлено онтогенетичні особливості у формуванні продуктивного потенціалу озимої пшениці залежно від агроекологічних умов.

24. Агробіологічні основи формування врожаю озимої пшениці в умовах Західного Лісостепу України

Автореф. дис... д-ра с.-г. наук06.01.09 В.В. Лихочвор; Ін-т земл-ва УААН. — К., 2004. — 42 с. — укp.

Досліджено агробіологічні основи формування врожаю озимої пшениці за умов західного Лісостепу України, розроблено ресурсоощадну технологію її вирощування, що забезпечує 60 - 80 ц/га зерна високої якості. Встановлено кращі попередники, особливості обробітку грунту, придатність сортів для ресурсоощадної технології, оптимальні норми мінеральних добрив, строки і норми внесення азоту, спосіб сівби, площу живлення рослин, глибину загортання насіння, строки і норми висіву та внесення туру. Виявлено оптимальні параметри та закономірність формування елементів структури врожаю озимої пшениці під впливом агротехнічних заходів (польової схожості, перезимівлі, загального виживання, густоти рослин і продуктивного стеблостою, коефіцієнта кущіння, довжини колоса, числа колосків і зерен у колосі, маси зерна з колоса), встановлено взаємозв'язок між ними та шляхи регулювання їх параметрів за допомогою розробленої технології. Досліджено вплив агрозаходів на урожайність, якість зерна, елементи структури врожаю. Наведено порівняльну характеристику інтенсивної та ресурсоощадної технологій, економічну й енергетичну оцінку окремих агрозаходів і ресурсоощадної технології.

25. Агробіологічні особливості використання біопрепаратів при вирощуванні харчових підвидів кукурудзи в умовах Сходу України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.09 Н.Ю. Мацай; Ін-т зерн. госп-ва УААН. — Д., 2003. — 18 с. — укp.

Розроблено агробіологічні параметри окремого та комплексного застосування різних видів, норм та способів унесення біопрепаратів під харчові підвиди кукурудзи, визначено напрямки захисту посівів від бур'янів за умов використання біопрепаратів на різних грунтах. Встановлено, що впровадження цих елементів технології у виробництво забезпечує врожайність високоякісної харчової кукурудзи на рівні 45 - 60 ц/га качанів без обгорток цукрової, 14 - 20 ц/га зерна розлусної та 20 - 32 ц/га - кременистої кукурудзи, знижує собівартість продукції та зберігає високу родючість грунту.

26. Агробіологічні особливості вирощування сортів крупноплідного соняшнику у південному степу України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.09 О.І. Поляков; Укр. акад. аграр. наук. Ін-т олійн. культур. — Запоріжжя, 1999. — 17 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням формування високопродуктивних посівів сортів крупноплідного соняшнику з великою масою насіння (понад 110 - 120 г) для умов південного Степу України. Відображено залежність продуктивності і показників якості насіння сортів крупноплідного соняшнику від способів основного обробітку грунту, строків посіву і густоти стояння рослин в умовах Запорізької області. Встановлено, що найбільш ефективно вирощувати сорти крупноплідного соняшнику Запорізький кондитерський та Донський крупноплідний по оранці (25-27 см) при ранньому і рекомендованому строках посіву з густотою стояння 25-35 тис. шт. рослин на 1 га.

27. Агробіологічні особливості формування врожаю капусти броколі в умовах правобережного Лісостепу України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.06 З.І. Ковтунюк; Нац. аграр. ун-т. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Вивчено асортимент вітчизняних та інтродукованих сортів, висвітлено ефективні технологічні заходи вирощування капусти броколі за умов правобережного Лісостепу України без зрошення. Встановлено перевагу касетного способу вирощування розсади віком 30 і 40 днів у весняно-літній період порівняно з безгорщечним. Касетний спосіб вирощування розсади віком 30 і 40 днів забезпечив на 6 - 8 днів врожай пізніше, проте загальний обсяг був на 30 - 31 ц/га вищий за наявності зменшення затрат на вирощування розсади на відміну від традиційної технології. Доведено, що локальний спосіб внесення половинної норми мінеральних добрив дає такий же ефект, як і повна норма, якщо їх вносити врозкид. Встановлено позитивний вплив регуляторів росту івін, гумісол та емістим C за умов намочування насіння або обприскування рослин під час вегетації.

28. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони Степу України

автореф. дис... д-ра с.-г. наук06.01.09 І.В. Аксьонов; Ін-т зерн. госп-ва УААН. — Д., 2008. — 40 с. — укp.

Розроблено та здійснено оптимізацію агроприйомів технологій вирощування соняшнику, рицини, сафлору. Обгрунтовано агробіологічні особливості розвитку рослин олійних культур залежно від погодних умов вегетаційних періодів. Установлено залежність формування продуктивності та врожайності агроценозів даних рослин від впливу застосування агроприйомів технологічного циклу, а саме: обробітку грунту, строків і способів сівби, густоти стояння рослин, прийомів догляду за посівами. Варіювання й оптимізація агроприйомів дозволяє одержувати врожайність олійних культур за протиерозійного, мінімального обробітку грунту на рівні оранки та формувати врожайність гібридів і сортів на рівні 71 - 94 % від їх генетичного потенціалу. Установлено, що під впливом агротехнічних умов вирощування рівень врожайності визначається зміною співвідношення генеративних і вегетативних органів рослин, водним режимом грунту, реакцією гібридів і сортів на умови вирощування. На підставі даних, одержаних завдяки проведеним дослідам, доведено можливість безгербіцидного вирощування соняшнику, рицину, сафлору та зниження рівня використання енергоресурсів.

29. Агробіологічні та екологічні основи формування врожайних властивостей насіння гречки в правобережному Лісостепу України

Автореф. дис... д-ра с.-г. наук06.01.09 В.Я. Білоножко; Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва УААН. — Х., 2004. — 35 с. — укp.

Теоретично обгрунтовано умови формування насіння гречки з високими посівними та врожайними властивостями шляхом підбору кращих попередників, системи застосування добрив, оптимальних строків і способів сівби, збирання та зберігання. За ознакою модифікаційної мінливості насіння встановлено його господарську довговічність. На підставі узагальненого показника якості насіння створено моделі управління його посівними властивостями та прогнозування їх змін. Встановлено кореляційні зв'язки між врожайністю та господарсько цінними ознаками, що визначають посівні якості та врожайні властивості насіння.

30. Агробіологічні та технологічні особливості сортів і нових форм суниці ананасної в умовах Західного лісостепу України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.07 І.С. Рожко; Уман. с.-г. акад. — Умань, 2000. — 17 с. — укp.

31. Агробіоценотичне обгрунтування інтегрованого захисту плодових розсадників від основних шкідників зерняткових культур у Лісостепу України

Автореф. дис... д-ра с.-г. наук16.00.10 Ю.П. Яновський; Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 36 с. — укp.

Виявлено видовий склад шкідників розсадників зерняткових культур, уточнено їх шкодочинність, біологію, фенологію, та трофічні зв'язки з яблунею та грушею в розсадниках. Розроблено "Спосіб боротьби з грунтовими шкідниками у процесі посадки саджанців" (патент 48 271, Україна), регіональні ЕПШ 17 основних фітофагів розсадників зерняткових культур з урахуванням рівнів ефективності зоофагів. Вивчено ефективність захисту насіння, підщепно-прищепного матеріалу, саджанців, маточних живцевих і насінних насаджень від шкідників. Надано оцінку стійкості проти основних шкідників у розсадниках 50-ти сортів яблуні та 27-ми сортів груші, виявлено групу відносно стійких сортів цих культур до заселення їх 8-ма видами фітофагів. Показано роль різних заходів щодо зниження шкодочинності видів і збільшення ролі корисних зоофагів. Удосконалено "Систему захисту багаторічних насаджень яблуні і груші від основних шкідників в розсадниках...", що дозволяє зменшити число обробок хімічними препаратами в період вегетації, здешевить затрати на виробництво саджанців за рахунок виключення фумігаційних робіт, зменшити забруднення довкілля.

32. Агрогеохімічні закономірності міграції та акумуляції важких металів у зрошуваних грунтах

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.03 М.А. Захарова; Нац. наук. центр "Ін-т грунтознав. та агрохімії ім. О.Н.Соколовського". — Х., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Теоретично й експериментально обгрунтовано необхідність проведення агрогеохімічних досліджень закономірностей міграції та акумуляції важких металів (ВМ) у системі зрошувальна вода - грунт - рослина. Установлено, що вміст ВМ у зрошувальних водах України обумовлюється переважно антропогенним чинником, який деякою мірою нівелює природні зональні закономірності поширення металів. Виявлено закономірності зміни вмісту ВМ в орному шарі та їх грунтово-профільного розподілу в зрошуваних грунтах України, багаторічну динаміку металів і вплив застосування добрив на ці процеси. Уперше з'ясовано, що багаторічне зрошення водами I класу якості (за вмістом металів) та застосування добрив, не змінюючи істотно валовий вміст елементів, обумовлюють тенденцію підвищення вмісту кислоторозчинних і рухомих форм більшості ВМ. За результатами розрахунків балансу металів виявлено його від'ємність для мікроелементів Zn, Co, Cu. Застосування мікродобрив за умов дефіциту мікроелементів у грунті виявилося неефективним. Для профільного розподілу рухомих форм металів встановлено існування вилугуваного та акумулятивного шарів. Доведено, що агрогеохімічні закономірності міграції та акумуляції ВМ у системі зрошувальна вода - грунт - рослина обумовлені тісними взаємозв'язками та взаємозалежністю вмісту елементів в окремих ланках системи. Установлено, що якість води та рівень забруднення грунту впливають на якість овочевих і зернових культур.

33. Агрогосподарська оцінка нових стійких столових сортів винограду в умовах західної передгірсько-приморської зони Криму

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.08 А.П. Ігнатов; УААН; Ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2000. — 17 с. — укp.

Вивчено нові перспективні столові сорти винограду зі стійкістю до хвороб і несприятливих умов середовища, впровадження яких у виробництво дозволить знизити застосування ядохімікатів і збільшити виробництво винограду. Наведено агрогосподарську характеристику нових стійких столових сортів за умов західної передгірсько-приморської зони Криму. Виділено сорти з найвищими показниками плодоношення. Кліматичні умови за роки досліджувань відзначалися великою різноманітністю, що дозволило вивчати сорти за несприятливих погодних умов (засуха, надмірні опади). Відзначено, що ряд сортів виділялись за урожайністю та продуктивністю навіть за несприятливих умов. Вивчено стійкість нових сортів до морозу, хвороб. Внаслідок заморожування в холодильній камері та візуального обстеження виділено сорти, що виявили найбільшу морозостійкість і стійкість до хвороб (оідіум, мільдью, сіра гниль). За результатами досліджень встановлено, що ряд нових стійких столових сортів перевершили за продуктивністю, якістю урожаю та ефективністю обробітку контрольні сорти.

34. Агроекологічна ефективність добрив та способів основного обробітку сірих опідзолених грунтів в умовах Полісся

Автореф. дис... канд. с.-г. наук03.00.16 Ю.А. Білявський; УААН. Ін-т агроекол. та біотехнології. — К., 2002. — 21 с. — укp.

За агроекологічних умов Полісся вдосконалено основні елементи технологій вирощування багаторічних трав і льону-довгунцю, зважаючи на їх екологізацію та зниження витрат енергоресурсів. Доведено, що застосування альтернативних систем удобрення та способів мінімалізованого обробітку грунту позитивно впливає на вирішення екологічних проблем - збереження та підвищення родючості сірих опідзолених грунтів, зростання біоенергетичного коефіцієнта посіву в польовій сівозміні, зниження антропогенного навантаження на агроекосистему. Досліджено вплив застосування безполицевого обробітку й альтернативних традиційних систем удобрення на агрофізичні властивості сірих опідзолених грунтів. Визначено вплив вищезазначених елементів систем землеробства на забруднення грунту важкими металами, надходження їх у продукцію рослиництва. Розраховано коефіцієнти переходу важких металів у зерно озимої пшениці.

35. Агроекологічна ефективність захисно-стимулюючих сумішей природного походження

Автореф. дис... канд. с.-г. наук03.00.16 Н.В. Палапа; Ін-т агроекол. та біотехнології УААН. — К., 2003. — 19 с. рис. — укp.

Агроекологічну ефективність препарату досліджено польовим, вегетаційним і лабораторним методами на фоні комплексного застосування різних доз, строків і засобів внесення мінеральних добрив. Встановлено оптимальні норми препарату для 33-х сільськогосподарських культур, розглянуто вплив ЗСС на схожість та енергію проростання насіння, величину врожаю та основні показники його якості, коефіцієнти використання рослинами поживних речовин грунту та мінеральних добрив, стан екологічної рівноваги у біотичному кругообігу речовин, нормативи затрат мінеральних затрат мінеральних добрив на формування одиниці врожаю та їх біоенергетичну ефективність. За результатами даних досліджень вперше розроблено проект КНД "Енергоресурсозберігаюча технологія обробки насіння захисно-стимулюючими сумішами природного походження".

36. Агроекологічна ефективність способів основного обробітку грунту та удобрення під ячмінь ярий в польовій сівозміні Полісся

Автореф. дис... канд. с.- г. наук03.00.16 С.О. Гаврилов; Держ. агроекол. ун-т {Житомир}. — Житомир, 2006. — 21 с. — укp.

Представлено результати наукових досліджень щодо вивчення антропогенного впливу за умов використання різних способів основного обробітку та систем удобрення на агроекологічний стан сірого лісового легкосуглинкового грунту. Доведено екологічну сумісність органічних і мінеральних добрив у помірних дозах з оптимальним їх співвідношенням за тривалого внесення в польовій сівозміні. Визначено витратність органо-мінеральної системи удобрення, обгрунтовано недоцільність її застосування в агроценозі ячменю ярого. Встановлено, що за умов контролю фітосанітарного стану посівів ячменю ярого після попередника картоплі доцільно застосовувати обробіток дисковою бороною на 10 - 12 см та внесення мінеральних добрив у дозі на фоні післядії оптимальної дози гною для попередника, які за сприятлиих погодних умов протягом вегетаційного періоду забезпечують одержання урожаю зерна до 5 т/га.

37. Агроекологічна і біологічна оцінка ресурсів Молдови для виробництва і зберігання столового винограду

Автореф. дис... д-ра с.-г. наук05.18.03 В.О. Цуцук; УААН. Ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2000. — 32 с. — укp.

Вивчено, оцінено та узагальнено агрокліматичні ресурси, які забезпечують отримання столового винограду для тривалого зберігання у всіх зонах республіки Молдови. Наведено біологічну та технологічну характеристики сортів винограду за їх якістю, лежкоздатністю та транспортабельністю. Розроблено прогнози ефективності зберігання винограду за умов теплозабезпечення, вологості, сонячної радіації природних зон, а також принципи створення сортового та екологічного конвеєрів виробництва і споживання столового винограду у період збору та зберігання. Удосконалено математичні підходи щодо визначення впливу метеорологічних факторів на лежкоздатність винограду.

38. Агроекологічна оцінка вирощування картоплі в короткоротаційних сівозмінах зони Полісся України

автореф. дис... канд. с.-г. наук03.00.16 Т.В. Радько; Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2008. — 20 с. — укp.

Розроблено агроекологічні засади вирощування картоплі на ясно-сірому лісовому грунті у короткоротаційних сівозмінах зони Полісся. Установлено, що оптимальний ступінь насичення сівозміни картоплею становить 25 % у порівнянні з насиченням 33,3 % та 50 %, що створює сприятливі умови для розвитку рослин, формування врожаю та забезпечує екологічну стійкість агроекосистеми. Надано агроекологічну та біодіагностичну оцінку грунту залежно від удобрення. Вивчено мікробний ценоз та целюлозолітичну активність грунту. Установлено загальну біологічну активність грунту, чисельність мезофауни картоплі та сівозміни в цілому. З'ясовано, що застосування такої системи удобрення значно знижує ураженість бульб хворобами, підвищує їх лежкість під час зберігання та забепечує екологічну рівновагу агрофітоценозу.

39. Агроекологічна оцінка впливу різних систем обробітку та удобрення на грунтові процеси

Автореф. дис... канд. с.-г. наук03.00.16 М.В. Патика; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 20 с. — укp.

За результатами аналізу та узагальнення експериментальних даних уперше теоретично обгрунтовано доцільність сумісного застосування довготривалої ресурсоощадної системи обробітку грунту та органо-мінеральних добрив у польовій сівозміні. Установлено, що використання зазначених агрозаходів дає змогу підвищити вміст рухомого фосфору (за Кірсановим) під час вирощування озимого ячменю, льону олійного, картоплі у середньому з 35 до 294 мг/кг грунту, вуглецю - з 0,49 до 2,6 %, загального азоту - з 0,092 жл 0,299 % відповідно. Доведено позитивний вплив органо-мінеральної системи удобрення чорноземів південних та дерново-підзолистих грунтів, що дає змогу врівноважувати процеси мінералізації та гуміфікації. Показано, що за умов вирощування озимого ячменю, льону олійного та картоплі у сівозміні важливим способом відновлення родючості грунту є післяжнивне вирощування у польових сівозмінах проміжних культур для одержання сидерату, що забезпечує надходження у грунт 10 - 15 т/га зеленого добрива.

40. Агроекологічна оцінка засобів біологічного і хімічного контролю кореневих гнилей ячменю ярого

Автореф. дис... канд. с.-г. наук03.00.16 Н.А. Барановська; УААН. Ін-т агроекології. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Вперше проведено порівняльну комплексну агроекологічну оцінку ефективності застосування традиційного хімічного протруйника вітавакс 200ФФ та окремого і сумісного використання комплексного біологічного препарату (КБП) і полімінерального добрива (ПМД) на розвиток і поширення кореневих гнилей у посівах ячменю. Науково обгрунтовано й експериментально підтверджено, що роздільна та сумісна предпосівна обробка насіння КБП і ПМД поліпшує поживний режим й активізує біологічні процеси у грунті. Встановлено доцільність доповнення базової технології вирощування ячменю ярого з застосуванням КБП та ПМД з метою покращення фітосанітарного стану посівів, підвищення урожайності та поліпшення якості зерна. Показано, що використання цих маловитратних заходів підвищення продуктивності ячменю супроводжується достовірним зростанням показників енергетичної та економічної ефективності.