LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Сільське та лісове господарство

Всього — 2737 Сторінка 5 із 137

81. Агроекологічні основи мікробіологічної трансформації біогенних елементів грунту

Автореф. дис... д-ра с.-г. наук03.00.16 Ірина Михайлівна Малиновська; Інститут агроекології та біотехнології УААН. — К., 2003. — 34 с. рис. — укp.

82. Агроекологічні основи системи захисту пшениці від септоріозу в умовах Полісся і Північного Лісостепу України

Автореф. канд. с.-г. наук. 06.01.11 М.М. Ключевич; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 22 с. — укp.

Досліджено особливості поширення, шкодочинності та розвитку збудників септоріозу залежно від екологічних факторів за умов Полісся та Північного Лісостепу, удосконалено систему захисту посівів озимої пшениці. Визначено збудники септоріозу, встановлено первинні джерела інфекції хвороби на досліджуваних територіях. Вивчено вплив систем удобрення та обробітку грунту на розвиток септоріозу, встановлено стійкість до хвороби у сортів озимої та ярої пшениці. Виявлено ефективні протруйники насіння (раксіл 2 % з.п. і реал 200 т.к.с.) і фунгіциди (альто супер 330 ЕС к.е. та фолікур БТ 22,5 % к.е.) для сумісного їх застосування з біопрепаратом (різопланом) і регулятором росту рослин (агростимуліном) проти септоріозу для припосівної обробки насіння й обприскування посівів. Розроблено агроекологічноощадну систему захисту озимої пшениці від септоріозу, встановлено її біологічну ефективність, визначено вплив на підвищення врожаю зерна та покращання його якості. Обгрунтовано енергетичну й економічну доцільність застосування нової системи захисту зернових рослин.

83. Агроекологічні основи створення пасовищного конвеєра для молодняка великої рогатої худоби м'ясного напрямку продуктивності в умовах радіоактивного забруднення Полісся України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук03.00.16 В.А. Полінкевич; Ін-т сіл. госп-ва Полісся УААН. — Житомир, 2004. — 21 с. — укp.

Встановлено закономірність формування та параметри кормової цінності багаторічних травосумішей та однорічних кормових агрофітоценозів різної видової структури та строків сівби відмінних періодів дозрівання. Досліджено динаміку надходження рослинної маси протягом сезону та удосконалено модель пасовищного конвеєра для великої рогатої худоби м'ясного напрямку продуктивності за умов радіоактивного забруднення земель Полісся України. З'ясовано роль та ефективність окремої та комплексної дії різних агроекологічних факторів (способів обробітку грунту, строків сівби, органічних та різних поєднань і доз мінеральних добрив, вапнування) на продуктивність багаторічних та однорічних агрофітоценозів та їх значення у процесі накопичення ними радіонуклідів. На підставі одержаних даних встановлено можливість цілеспрямованого управління екологічним станом угідь, формування продукційного процесу ценозів та якості корму. Визначено кормову привабливість та специфічні особливості капустяних культур залежно від їх фенотипічного стану, а також об'єми добового споживання на пасовищах тваринами рослинної маси різних типів агрофітоценозів. Розширено уявлення про кормову цінність та господарську придатність їх використання в системах пасовищного конвеєра. Запропоновано ефективні види та дози добрив для одержання доброякісного та радіаційно безпечного пасовищного корму.

84. Агроекологічні основи удосконалення кормовиробництва в Поліссі України

Автореф. дис... д-ра с.-г. наук06.01.12 В.В. Мойсієнко; Вінниц. держ. аграр. ун-т, УААН. Ін-т кормів. — Вінниця, 2006. — 44 с. — укp.

Теоретично обгрунтовано подальші напрями інтенсифікації польового та лучного кормовиробництва. Запропоновано способи розв'язання проблеми збільшення виробництва кормів і кормового білка шляхом створення штучних і поліпшення природних агрофітоценозів за умов Полісся України. Встановлено залежність продуктивності основних кормових культур від агрометеорологічних факторів, строку їх збирання, органо-мінеральної та органічної систем удобрення, розроблено методику прогнозування їх врожайності. Виявлено продуктивність кормової сівозміни та ефективність насичення її проміжними культурами. Встановлено ефективність сінокісного, пасовищного та сінокісно-пасовищного режимів використання сіяних багаторічних травостоїв шляхом підбору компонентів трав. На підстві проведеної інвентаризації кормових угідь у зоні радіоактивного забруднення визначено їх сучасний екологічний стан, продуктивність і необхідність поліпшення. Показано вплив запропонованих агротехнічних засобів на поліпшення, продуктивність та екологічний стан фітоценозів сіножатей і пасовищ за умов радіоактивного забруднення території. Розроблено моделі зеленого конвеєра для молочних корів залежно від щільності забруднення сільськогосподарських угідь радіонуклідами.

85. Агроекологічні особливості високоефективного використання осушуваних торфових грунтів Полісся і Лісостепу

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.01 С.М. Рижук; Ін-т землероб. УААН. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Досліджено вплив сільськогосподарського використання на трансформацію органогенних грунтів, їх родючість, здатність накопичувати важкі метали та радіонукліди, екологічне становище, а також вплив структури посівних площ з різним поєднанням лучного та польового періодів і системи мінерального удобрення на продуктивність сівозмін, урожай, а також його якість. Встановлено, що для підтримки на осушуваних торфовищах позитивного балансу органічної маси, збільшення термінів його спрацювання та уповільнення вимивання поживних речовин у грунті води з одночасним забезпеченням високої продуктивності агроценозу необхідно запроваджувати травопільні сівозміни з однією просапною культурою та лучним періодом не менше 5 - 6 років. Водночас належить вносити фосфорно-калійні добрива під однорічні культури та багаторічні трави першого-другого років вирощування, а починаючи з третього, - повне мінеральне добриво у дозах, розрахованих на заплановану врожайність.

86. Агроекологічні особливості родючості змитих грунтів в підзоні чорноземів звичайних

Автореф. дис... канд. с.-г. наук03.00.16 М.О. Багорка; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Д., 2002. — 21 с. — укp.

Досліджено агроекологічні особливості родючості змитих грунтів схилів різної експозиції та господарського призначення в підзоні чорноземів звичайних у зв'язку з їх генезисом і морфологією. Зазначено, що за допомогою індикаторних культур (гороху, ячменю) можна оцінити родючість грунтів схилів за профілем. На підставі даних про кількісний та якісний склад гумусу, азоту, фосфору, калію, фізико-хімічні властивості та ферментативну активність орних і цілинних грунтів схилів і плакору виявлено залежність між рівнем родючості грунтів схилів та еклогічними умовами. Встановлено, що в процесі грунтоутворення в грунтах схилів відбувається перерозподіл мікроелементів у грунтовому профілі: накопичення в гумусово-акумулятативному горизонті та акумуляція розчинної форми мікроелементів, зумовлена зміною кислотно-лужних умов. Доведено, що ефективна родючість грунтів схилів і плакору за профілем, виражена продуктивністю гороху та ячменю, визначається, переважно, орним шаром. За тривалого використання гумусово-перехідних горизонтів і породи продуктивність зазначених культур підвищувалася на 70 - 90 %, інколи вдвічі, що свідчить про мобілізацію поживних речовин грунту. Зроблено висновок, що споживання горохом та ячменем макро- та мікроелементів залежить від вмісту та доступності їх в грунті.

87. Агроекологічні ресурси як основа стратегії відродження виноградарства Криму

Автореф. дис... д-ра с.-г. наук06.01.08 А.М. Авідзба; УААН; Ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2000. — 30 с. — укp.

Оцінено стан та визначено основні напрями розвитку виноградарства та виноробства Автономної Республіки (АР) Крим на найближчу перспективу. Розроблено багатомірні регресійні моделі, що описують зв'язок кількості, якості та напрямів використання урожаїв з конкретними ампелоекологічними ресурсами місцевості, сортами, а також технологіями ведення насаджень. Проаналізовано енергоємність сталих технологій закладання та вирощування виноградних насаджень Криму. Наведено пропозиції щодо раціонального використання ампелоекологічних, технологічних та агробіологічних ресурсів, а також розміщення й вирощування нових селекційних сортів за умов Криму. Запропоновано рекомендації з метою формування спеціалізованих зон виробництва високоякісної виноградо-виноробної продукції АР. Науково обгрунтовано прогноз розвитку виноградарства АР Крим до 2015 р.

88. Агроекологічні та біологічні основи інтенсифікації виробництва озимого жита і тритікале в Лісостепу України

Автореф. дис... д-ра с.-г. наук06.01.09 С.М. Каленська; Ін-т земл-ва УААН. — К., 2001. — 41 с. рис. — укp.

Ідентифіковано типи нових сортів тритікале та жита вітчизняної та закордонної селекції за рівнем адаптації до несприятливих факторів середовища, розроблено на даній основі економічно вигідні та екологічно безпечні технології вирощування. Визначено фізіолого-онтогенетичні особливості формування і реалізації потенціалу продуктивності та якісних показників продукції сортів жита та тритікале залежно від екологічних і технологічних факторів. Досліджено особливості впливу основних елементів технологій вирощування: системи удобрення, системи захисту посівів від шкідливих організмів, фізіологічно активних речовин як засобу захисту рослин від біотичних стресових факторів середовища, вплив їх на рівень структурно-функціональної організації агрофітоценозів сортів озимих культур та їх продуктивність за умов вирощування на зерно та на корм у зеленому конвеєрі.

89. Агрокліматична оцінка регіональних особливостей просторової мінливості врожаїв кукурудзи в Україні

Г.В. Ляшенко Культура народов Причерноморья. — 2005. — N63. — С. 13-16 — Библиогр. в конце ст. 9 назв. — укp.

На підставі концепції максимальної продуктивності посівів сільськогосподарських культур за допомогою динамічної моделі формування продуктивності сільськогосподарських культур виконано розрахунки теоретичних рівнів врожаїв кукурудзи (потенційних, кліматично можливих і дійсно можливих) та показників агрокліматичних умов періоду вегетації кукурудзи. Визначена географічна мінливість вказаних показників та регіональні особливості впливу температурних, вологісних і узагальнених температурно вологісних умов на продуктивність кукурудзи в розрізі окремих міжфазних періодів. Виконано районування території України за розрахунковими теоретичними рівнями врожаїв кукурудзи. На підставі спеціальних мікрокліматичних розрахунків визначена мінливість теоретичних рівнів врожаїв в умовах складного рельєфу.На основе концепции максимальной продуктивности посевов сельскохозяйственных культур при помощи динамической модели формирования продуктивности сельскохозяйственных культур выполнены расчеты теоретических уровней урожаев кукурузы (потенциальных, климатически возможных, действительно возможных) и показателей агроклиматических условий периода вегетации кукурузы. Определена географическая изменчивость указанных показателей и региональные особенности влияния температурных и влажностных условий в разрезе отдельных межфазных периодов. Выполнено районирование территории Украины по расчетным теоретическим уровням урожаев кукурузы. На основе специальных микроклиматических расчетов определена изменчивость этих урожаев в условиях сложного рельефа.Statistic analysis of actual yield of maize was made in the context of the administrative regions of the Ukraine. Calculations for theoretical rate of corn yields (potential, climatically possible, practicable) as well as indices of agroclimatic terms for the period of corn vegetation are performed on the basis of the concept of maximum crop productivity with the help of dynamic model of crop productivity. Geographic variability of the abovementioned indices as well as regional peculiarities for influence of temperature and moisture condition in the context of particular interfacial period were determined.

90. Агрокліматична оцінка умов вологозабезпечення території України у період вегетації сільськогосподарських культур

автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.09 А.В. Круківська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Удосконалено методи дослідження умов вологозабезпечення сільськогосподарських культур протягом періоду вегетації на території України. На підставі об'єктивної класифікації ознак атмосферного зволоження, агрогідрологічних властивостей грунтів, режиму грунтових вод і рельєфу території розроблено новий метод агрогідрологічного районування України, що дозволяє виявити географічні закономірності формування ресурсів грунтової вологи у період вегетації сільськогосподарських культур. Проаналізовано сучасні особливості режиму агрогідрологічних ресурсів України у вегетаційний період за характеристиками просторового розподілу, міжсезонної та міжрічної динаміки запасів продуктивної вологи грунту в одновидових агроекосистемах. Запропоновано нову методику щодекадного оцінювання та прогнозування запасів продуктивної вологи грунту під посівами основних зернових культур у різних агрогідрологічних районах. Вперше на підставі базової моделі погода - урожай (УкрНДГМІ) досліджено географічні закономірності впливу вологості грунту на формування урожаю озимої пшениці та ярого ячменю в Україні. Обгрунтовано новий підхід щодо мезомасштабного агрокліматичного районування адміністративних областей України з урахуванням впливу неоднорідності підстильної поверхні на просторовий розподіл умов вологозабезпечення за ознаками атмосферного зволоження у вегетаційний період.

91. Агрокліматичне обгрунтування і метод оптимізації розміщення польових культур в Україні

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.09 Б.В. Скорупський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Досліджено статистичні властивості багаторічних рядів динаміки середньообласної урожайності, показників умов зростання польових культур та їх посівних площ в областях та зонах України. Оцінено ступінь відповідності агрокліматичних умов у різних зонах України біологічним потребам рослин. Розроблено принцип розрахунку оптимального розміщення площ польових культур в областях України з використанням симплекс-методу лінійного програмування. Проведено багатоваріантний розрахунок оптимального розміщення польових культур в областях України. Обгрунтовано спосіб оцінки потенціалу агрокліматичних ресурсів у вигляді розв'язку задачі оптимізації розміщення польових культур на даній території. Виявлено географічні закономірності розподілу невикористаного резерву агрокліматичних ресурсів на території України.

92. Агрокліматичне районування території України стосовно вирощування плодових овочевих культур

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.09 Омар Фарід Мохамед; Одес. гідрометеорол. ін-т. — О., 2001. — 19 с. — укp.

Висвітлено проблему встановлення впливу агрокліматичних умов на продуктивність овочевих культур: баклажанів, солодкого перцю, томатів в Україні. На основі концепції максимальної продуктивності адаптовано і модифіковано модель оцінки агрокліматичних ресурсів території, яка враховує біологічні особливості овочевих культур, виявлені закономірності формування агрокліматичних умов зростання та формування врожаю за різних агрокліматичних умов. Одержано кількісну оцінку впливу мінливості агрокліматичних характеристик на продуктивний процес рослин. За результатами оцінок агрокліматичних ресурсів продуктивності у областях, оцінок міри використання ресурсів, їх мінливості виділено агрокліматичні округи та райони. Запропоновано агрокліматичне районування території України стосовно вирощування теплолюбних плодових овочевих культур.

93. Агрокліматичне районування України за тепловими ресурсами дня та ночі з урахуванням мезо- і мікроклімату

Г.В. Ляшенко Культура народов Причерноморья. — 2005. — N65. — С. 16-21 — Библиогр. в конце ст. 13 назв. — укp.

Проведено розрахунки показників теплових ресурсів з урахуванням добової ритміки температур: дат переходу денних, середньодобових і нічних температур через 10 ?С, тривалості періодів та сум денних, середньодобових і нічних температур повітря за ці періоди, різниці між сумами денних і середньодобових та нічних і середньодобових температур. Виконано агрокліматичне районування території України за тепловими ресурсами дня та ночі. На підставі генералізованої карти глибини розчленування рельєфу визначено мезо- і мікрокліматична мінливість теплових ресурсів в межах виділених макрорайонів Проведены расчеты показателей тепловых ресурсов с учетом суточной ритмики температур: дат перехода дневных, среднесуточных и ночных температур через 10 ?С, продолжительности периодов и сумм дневных, среднесуточных и ночных температур за эти периоды, разности между суммами дневных и среднесуточных и суммами ночных и среднесуточных температур. Выполнено агроклиматическое районирование территории Украины по тепловым ресурсам дня и ночи. На основе генерализованной карты глубины розчленения рельефа определена мезо- и микроклиматическая изменчивость тепловых ресурсов в пределах выделенных макрорайоновAgriclimate division of Ukraine into districts on frost danger condition was made. On the base of a generalized map of the depth of a vertical partition of the relief, which determines microclimate distinction of frost danger forming mechanism, was determined five mesodistricts. Special calculation of meso- and microclimate variability of frost danger indices in the borders of determined agriclimate districts were carried out.

94. Агрокліматичні ресурси продуктивності ярого ячменю в Україні

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.09 О.А. Барсукова; Одес. держ. еколог. ун-т. — О., 2004. — 19 с. — укp.

Адаптовано та модифіковано базову модель оцінки агрокліматичних ресурсів А.М.Польового стосовно до культури ярого ячменю. Встановлено закономірності впливу агрокліматичних умов на динаміку формування стеблостою і приростів різних рівнів агроекологічної врожайності. Одержано кількісні оцінки агроекологічних категорій врожайності з врахуванням основних грунтово-кліматичних зон України. Наведено комплексну оцінку агрокліматичних ресурсів та запропоновано агрокліматичне районування території України щодо вирощування ярого ячменю.

95. Агрометеорологічний моніторинг посівів сільськогосподарських культур в Україні аерокосмічними засобами (теоретичне обгрунтування, методи реалізації)

Автореф. дис... д-ра географ. наук11.00.09 В.С. Антоненко; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2002. — 32 с. рис. — укp.

Обгрунтовано принципи побудови системи агрометеорологічного моніторингу посівів сільськогосподарських культур та її інформаційного забезпечення. Розглянуто засоби і методи вимірювань, функціонування стаціонарних аерокосмічних полігонів. Встановлено закономірності просторово-часової мінливості характеристик спектральної відбивної здатності посівів на різних рівнях просторової генералізації. Отримано градуювальні характеристики спектрофотометра для посівів та оцінено їх просторово-часову мінливість. Встановлено зв'язок радіаційних характеристик посівів у зоні фотосинтетично активної радіації із спектральними коефіцієнтами енергетичної яскравості посівів. Вивчено закономірності добового та вегетаційного формування поля радіаційної температури посівів залежно від параметрів рослинного покриву. Показано вплив оводненості рослин на їх спектральну відбивну здатність. Запропоновано комплекс методів прогнозування врожайності сільськогосподарських культур в Україні, що адаптують аерокосмічну інформацію.

96. Агрометеорологічні умови і продуктивність озимої пшениці при зміні клімату в Україні

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.09 М.І. Кульбіда; Одес. держ. еколог. ун-т. — О., 2003. — 19 с. табл. — укp.

Надано оцінку впливу можливих змін клімату на продуктивність озимої пшениці в Україні. Висвітлено тенденції та можливі сценарії зміни глобального клімату та клімату в Україні. Надано кількісну оцінку впливу агрометеорологічних умов на формування врожаю озимої пшениці та оцінку агрокліматичних ресурсів. Ідентифіковано параметри моделі формування озимої пшениці щодо грунтово-кліматичних умов України. Встановлено кількісні характеристики коливання урожайності та валових зборів зерна озимої пшениці за різноманітними сценаріями зміни клімату в Україні. Наведено рекомендації щодо зміни структури посівних площ озимої пшениці з урахуванням фактора зміни клімату України.

97. Агросфера України у ХХІ столітті

О. Созінов Вісник НАН України. — 2001. — N10 — укp.

Аграрна галузь завжди посідала і посідатиме провідне місце в розв'язанні економічних і соціальних проблем в Україні. Тому питаннями її реформування та подальшого розвитку переймаються не тільки владні структури і політики, а й широкі верстви населення. Адже від стану аграрної галузі значною мірою залежать добробут і умови життя нинішніх і прийдешніх поколінь нашого народу.

98. Агротехнічне і екологічне обгрунтування сортової технології вирощування сої в умовах південної частини Західного Лісостепу України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.09 О.М. Бахмат; Вінниц. держ. аграр. ун-т, УААН. Ін-т кормів. — Вінниця, 2005. — 20 с. — укp.

Досліджено вплив різних способів сівби, удобрення та інокуляції насіння на ріст, розвиток та продуктивність сої. Встановлено оптимальну дозу застосування екограну та мінеральних добрив у припосівному удобренні сої. Проведено порівняльний аналіз ефективності обробки насіння сої ризоторфіном і вермистимом та використання визначених норм мінеральних добрив та екограну. Виявлено сортові особливості рослин сої за динамікою формування фотосинтетичних показників і коефіцієнтів використання фотосинтетично активної радіації за умов південної частини Західного Лісостепу України. Оптимізовано сортову технологію вирощування сої, використання якої забезпечує одержання стабільної врожайності та підвищення якості насіння сої. Встановлено енергетично-економічну доцільність використання удосконаленої технології вирощування сої. Впроваджено у виробництво нові елементи сортової технології вирощування сої сортів Київська 27 та Подільська 1 для господарств різної форми власності, що суттєво підвищує продуктивність сільськогосподарської культури за умов південної частини Західного Лісостепу України.

99. Агротехнічне обгрунтування прийомів вирощування ріпаку ярого на насіння в умовах Донецької області

Автореф. дис...канд. с.-г. наук06.01.09 Ф.М. Мироненко; УААН. Ін-т олій. культур. — Запоріжжя, 2000. — 14 с. — укp.

За грунтово-кліматичних умов Донеччини досліджено, науково обгрунтовано та експериментально доведено комплексність впливу попередників, способів основного обробітку грунту, строків і способів посіву та норм висіву на урожайність, а також якість ріпаку ярого. Встановлено економічну та біоенергетичну ефективність прийомів вирощування ріпаку ярого на насіння.

100. Агротехнічне обгрунтування технологічних заходів інтенсивного використання старосіяних травостоїв в умовах західного Лісостепу України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.12 В.М. Цимбалюк; Вінниц. держ. аграр. ун-т. — Вінниця, 2001. — 20 с. — укp.

Наведено агротехнічну оцінку технологічних прийомів інтенсивного використання давньосіяного злакового травостою, зумовленого азотним удобренням з середньою дозою N 180 за різних способів його розподілу - рівномірного N 180 (45