LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Сільське та лісове господарство

Всього — 2737 Сторінка 6 із 137

101. Агротехнічні і біологічні основи введення топінамбура в промислову культуру південно-західної частини Лісостепу України

Автореф. дис... д-ра с.-г. наук06.01.09 І.П. Рихлівський; Ін-т цукр. буряків УААН. — К., 2004. — 38 с. — укp.

Теоретично обгрунтовано необхідність введення топінамбура в промислову культуру. Розроблено та реалізовано основи його селекції за умов південно-західної частини Лісостепу України. Досліджено біологічні характеристики топінамбура щодо стадійності розвитку рослин та їх репродуктивних можливостей, вегетативного саморозмноження, впливу на фізико-хімічні властивості грунту. Вивчено біометричні параметри рослин, з'ясовано кореляційно-регресійні залежності між ними. Визначено величини фотосинтетичного потенціалу та чистої продуктивності фотосинтезу за різних агротехнічних умов вирощування. З'ясовано кількісне споживання елементів живлення рослинами топінамбура з грунту та з мінеральних добрив. Встановлено біологічний еквівалент між поживною ефективністю органічних та мінеральних добрив. Виявлено особливості впливу новітніх елементів технологій вирощування, в тому числі біостимуляторів росту (івіну, потейтіну, емістиму С) та інших фізіологічно-активних речовин (хлорхолінхлориду) на ріст, розвиток та продуктивність рослин. Встановлено причини змін бульбової продуктивності топінамбура за умов зимівлі в полі, основна з яких - збільшення у бульбах вмісту води у з'язку з процесом їх омолоджування.

102. Агротехнічні основи процесів механізованого вирощування насіння цукрових буряків

Автореф. дис... д-ра с.-г. наук06.01.09 В.Л. Курило; Ін-т цукр. буряків УААН. — К., 2002. — 34 с. рис. — укp.

Визначено головні фактори підвищення ефективності виробництва насіння. Розроблено математичні моделі розміщення насінневих рослин на площі залежно від норми висіву насіння (безвисадковий спосіб вирощування) або густоти садіння маточних коренеплодів (висадковий спосіб) та зрідженості насінників протягом періоду вегетації. Запропоновано схеми визначення маси насіння із однієї рослини, урожаю з одиниці площі, періоду дозрівання його за висотою рослин, вологості надземної частини залежно від параметрів маточних коренеплодів, густоти рослин та нерівномірності площі живлення насінників. Визначено закономірності зміни сили зв'язку насіння із стеблами залежно від його стиглості. Розроблено математично-статистичні моделі, що визначають урожай та ефективність виробництва насіння залежно від агротехнічних умов вирощування насінників. Результати досліджень застосовано у розробці технологічних карт та вихідних вимог на машини, що вирощують насіння цукрових буряків безвисадковим та висадковим методами.

103. Агротехнічні особливості вирощування садивного матеріалу дерену справжнього зеленими живцями в умовах Правобережного Лісостепу України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.07 О.А. Балабак; Уман. держ. аграр. ун-т. — Умань, 2005. — 20 с. — укp.

Уперше інтегровано оцінено регенераційну здатність 14-ти сортів дерену справжнього за умов Правобережного Лісостепу України. Установлено особливості вкорінювання різнотипних живців залежно від сортового складу, оптимальні строки заготівлі живців - зважаючи на фенологічні фази їх розвитку, відмінності вкорінювання зелених живців - у взаємозв'зку з метамерністю пагона, строком живцювання та віком маточної рослини. Визначено оптимальні концентрації фізіологічно-активних речовин ауксинової природи, що стимулюють укорінювання. Обгрунтовано заходи дорощування вкорінених живців.

104. Агротехнічні прийоми вирощування коренеплідних культур на насіння безвисадковим способом в зрошуваних умовах півдня України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.02 В.Г. Федорчук; Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 1998. — 16 с. — укp.

105. Агротехнічні прийоми вирощування тим'яна звичайного в умовах зрошення Півдня України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.02 В.О. Чабан; Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2002. — 16 с. — укp.

Досліджено вплив дії гною та мінеральних добрив, глибини оранки, строків посіву і ширини міжрядь на агрофізичні властивості грунту, водний та поживний режими посіву тим'яна звичайного, його урожайність, якість сировини, показники економічної та біоенергетичної ефективності вирощування цієї культури за умов зрошення. Встановлено, що застосування сумісного внесення гною та мінеральних добрив з глибиною оранки 28 - 30 см покращує водний і поживний режими грунту, забезпечує ефективну боротьбу з бур'янами і найвищу врожайність та якість сировини культури. Впроваджено посів тим'яна звичайного з шириною міжрядь 70 см під час посіву під зиму та ранньою весною. Наведено ресурсоощадну технологію вирощування тим'яна звичайного.

106. Агротехнічні умови підвищення врожайності гречки в проміжних посівах на зрошуваних землях Півдня України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.02 Ю.В. Аверчев; Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2002. — 16 с. — укp.

На підставі проведення багатофакторних польових дослідів вивчено й обгрунтовано способи обробітку грунту, строки, способи сівби та норми висіву, доведено ефективність мінерального живлення пожнивної гречки за зрошуваних умов південного степу України. Досліджено агробіологічні особливості росту та розвитку гречки, її продуктивність залежно від дії та взаємодії факторів досліджуваного агрономічного комплексу вирощування її в проміжних посівах. Вивчено агротехнічні властивості грунту, водоспоживання, засміченість посівів, якість зерна гречки. Удосконалено технології вирощування гречки проміжного посіву за умов зрошення, встановлено економічну ефективність і біоенергетичну доцільність її посівів після збирання попередника.

107. Агротехногенна трансформація грунтів Сокальського пасма

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.05 М.І. Пшевлоцький; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 19 с. — укp.

Вивчено агротехнічні зміни сірих і темно-сірих опідзолених грунтів Сокальського пасма під впливом інтенсивного сільськогосподарського використання. Встановлено, що антропогенна діяльність спричинила трансформацію елементарних грунтоутворювальних процесів, визначила їх швидкість і спрямованість, зумовила виникнення нових, невластивих цілинним грунтам режимів. З'ясовано, що в грунтах Сокальського пасма домінуючим є природно-антропогенний або культурний процес грунтоутворення, який обумовлює спрямованість та інтенсивність елементарних грунтових процесів, режими та властивості освоєних грунтів, характер їх використання. Обгрунтовано тезу про те, що інтенсивне сільськогосподарське використання грунтів Сокальського пасма призвело до активізації водної ерозії та розвитку ряду деградаційних процесів. Наведено рекомендації щодо оптимізації використання грунтів і шляхи регулювання деяких негативних процесів.

108. Агротехнологічні основи вирощування яблуні на грунтах легкого гранулометричного складу

Автореф. дис... д-ра с.-г. наук06.01.07 І.І. Середа; Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 38 с. рис. — укp.

Розроблено методику визначення придатності дерново-підзолистих і дерново-борових піщаних грунтів та прогнозування продуктивності на них яблуні. Установлено критерії визначення потреби хімічної меліорації дерново-підзолистих грунтів залежно від рівня їх кислотності та систем удобрення яблуні. За результатами досліджень розроблено збалансовану систему удобрювання різновікових насаджень яблуні на даних, придатних для садівництва, грунтах з диференційованим передпосадковим і поточним застосуванням добрив. Теоретично обгрунтовано та випробувано за виробничих умов високоефективні, близькі за економічними та енергетичними показниками альтернативні технології освоєння малопродуктивних піщаних земель із формуванням штучних акумулятивних горизонтів та збагаченням кореневмісного шару меліорантами. Визначено прийоми зниження міграції радіонуклідів у системі грунт - плодове дерево.

109. Агротехнологічні основи формування продуктивності сучасних сортів ярого ячменю в північній підзоні Степу України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.09 М. П. Синицький; Ін-т зерн. госп-ва, УААН. — Д., 2006. — 23 с. — укp.

Вперше за умов України розроблено та запропоновано нові моделі технологій вирощування сортів ярого ячменю, що забезпечують формування високого врожаю, оптимізацію потенціалу витратних ресурсів та стійкість рослин до основних патогенів. Розроблено методологічні принципи дослідження особливостей росту, розвитку та галуження кореневої системи, які дають змогу кількісно оцінити формування та специфічність захисних та компенсаторних властивостей у рослин досліджуваних сортів ярого ячменю. З'ясовано критерій визначення генетично зумовленого рівня розміщення в грунті вузла кущення та можливість його зосередження у більш глибоких шарах для сучасних сортів ячменю (Фенікс, Бадьорий, Галактик).

110. Агрохімічна ефективність мінеральних добрив при вирощуванні гібридів білоголової капусти різних груп стиглості

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.04 В.Д. Чайка; Нац. аграр. ун-т. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Наведено результати вивчення впливу мінеральних добрив, зокрема комбінованого добрива "Гармонія", внесених під гетерозисні гібриди капусти білоголової різних груп стиглості на темно-сірому опідзоленому грунті Північного Лісостепу України. Визначено вплив доз добрив на агрохімічні показники грунту, проходження окремих фізіолого-біологічних процесів у рослинах, урожайність різних груп стиглості культури, а також біологічну цінність урожаю. Розроблено математичні моделі прогнозування продуктивності та якості урожаю гібридів капусти різних груп стиглості залежно від доз внесених добрив. Встановлено раціональні та економічно-доцільні дози добрив у процесі вирощування різних груп стиглості капусти білоголової за удосконаленою технологією.

111. Агрохімічна оцінка використання амофосфогіпсу як добрива в умовах чорнозему типового Лівобережного Лісостепу України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.04 Е.А. Захарченко; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського УААН. — Х., 2000. — 19 с. — укp.

Наведено результати вивчення впливу нового комплексного добрива з пролонгуючим ефектом амофосфогіпсу (АФГ) у межах норм N50-N150 на ріст, розвиток, фотосинтетичну діяльність, мінеральне живлення, урожайність та якість ярого ячменю й озимої пшениці, агрохімічні показники чорнозему типового в роки дії та післядії. Визначено, що внесене добриво підвищило вміст азоту в зеленій масі та в зерні. Одержано значний приріст врожаю ярого ячменю та озимої пшениці в роки дії та післядії. Встановлено, що у разі підвищення дози азоту в добриві збільшується гідролітична кислотність. У рік післядії величини даного показника набагато нижчі, ніж у роки дії. Виявлено, що внесення АФГ у збільшених дозах і за азотом викликає збільшення доступних для рослин форм азоту за рахунок процесу дефіксації необмінно поглиненого грунтом амонію. Досліджено механізм пролонгуючого ефекту амофосфогіпсу, який забезпечив гарантовану післядію добрива за рахунок дефіксації попередньо фіксованого амонію грунтом зі складу АФГ.

112. Агрохімічна оцінка використання добрив при вирощуванні буряка столового в Північному Лісостепу України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.04 С.П. Паламарчук; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Викладено результати досліджень з вивчення впливу внесення добрив під час вирощування буряка столового на агрохімічні показники родючості темно-сірого опідзоленого легкосуглинкового грунту, проходження окремих фізіолого-біохімічних процесів у рослинах, урожайність культури, а також біологічну цінність продукції. Визначено дози та строки внесення добрив з урахуванням сортових особливостей буряка столового. Встановлено, що використання вермикомпосту в дозі 5 т/га та мінеральних добрив у три строки (перепосівна культивація, посів, підживлення) внесення забезпечує урожайність у межах 56,5 - 57,2 т/га сорту Регала та 49,5 - 50,3 т/га стандартних корнеплодів сорту Червона куля. Проведено економічну й енергетичну оцінку використання добрив у процесі вирощування даної культури.

113. Агрохімічна оцінка використання добрив при вирощуванні цибулі ріпчастої на темно-сірих опідзолених грунтах Північного Лісостепу України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.04 Н.М. Бикіна; Ін-т грунтознав. та агрохімії ім. О.Н.Соколовського УААН. — Х., 2001. — 18 с. — укp.

Наведено результати досліджень впливу внесення добрив за традиційною та вдосконаленою технологіями вирощування цибулі ріпчастої на агрохімічні та агрофізичні показники родючості темно-сірого опідзоленого грунту, проходження окремих фізіолого-біохімічних процесів у рослинах, урожайність культури, а також біологічну цінність продукції та її здатність до тривалого зберігання. Встановлено раціональні форми, дози та строки внесення добрив з урахуванням сортових особливостей цибулі ріпчастої.

114. Агрохімічна оцінка довготривалого використання добрив та ризогуміну при вирощуванні гороху в Правобережному Лісостепу України

автореф. дис... канд. с.- г. наук06.01.04 О.В. Грищенко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 19 с. — укp.

Досліджено вплив тривалого застосування мінеральних добрив і комплексного мікробіологічного препарату ризогуміну на показники родючості, мікробіологічний стан грунту, продуктивність і якість зерна гороху інтенсивних сортів. Встановлено, що тривале використання добрив під інтенсивні сорти гороху у сівозміні збільшує біологічну азотфіксацію. Виявлено, що обробка насіння гороху комплексним мікробіологічним препаратом ризогумін без та з використанням добрив підвищує азотфіксацію гороху. Визначено агрохімічну, економічну, енергетичну ефективність застосування добрив і ризогуміну під інтенсивні сорти гороху на лучно-чорноземному карбонатному легкосуглинковому грунті.

115. Агрохімічна оцінка застосування добрив під кукурудзу на зерно у сівозміні на лучно-чорноземному карбонатному грунті Лісостепу України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.04 І.В. Присташ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 19 с — укp.

З'ясовано, що систематичне застосування добрив у сівозміні сприяє покращенню поживного режиму грунту та підвищенню його родючості в результаті поліпшення якісних властивостей і збільшення вмісту гумусу шляхом підвищення кількості рухомих органічних речовин, мінерального азоту, рухомого фосфору та обмінного калію в орному та підорному шарах. Встановлено вплив добрив на зменшення рухомості цинку у грунті, про що свідчать результати польових і лабораторних досліджень. Доведено, що поліпшення поживного режиму грунту сприяє кращому розвитку рослин кукурудзи за умови внесення добрив внаслідок підвищення площі листкової поверхні, накопичення органічної речовини та посилення чистої продуктивності фотосинтезу. Встановлено високу кореляційну залежність між площею листків і врожайністю кукурудзи на зерно. На підставі рівнянь регресії визначено критичні величини площі листкової поверхні у різні фази розвитку рослин кукурудзи. Встановлено, що проведення позакореневих підживлень комплексними добривами "Кристалон особливий", "Акварін N 5" та nutribor з урахуванням етапів органогенезу кукурудзи дозволяє підвищити ефективність основного удобрення та сприяє одержанню додаткового врожаю. Виявлено найбільшу оптимальність методу дворазового позакореневого підживлення на IV та VI етапах органогенезу качана. Визначено ефективність внесення добрив в основне удобрення та позакореневе підживлення в тривалому досліді на лучно-чорноземному карбонатному грунті.

116. Агрохімічна оцінка застосування добрив під огірок на темно-сірому опідзоленому грунті північного Лісостепу України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.04 Т.О. Зубок; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Установлено позитивні зміни поживного режиму темно-сірого опідзоленого легкосуглинкового грунту за умов застосування цих добрив разом з мінеральними. Виявлено їх ефективний вплив на фізіологічні та біохімічні показники рослин огірка. Визначено врожайність та якість даної продукції за використання ВАС та суспендованого добрива "Ріверм" для підживлення. Розраховано показники економічної й енергетичної ефективності цих добрив для огірка.

117. Агрохімічна оцінка застосування добрив при вирощуванні тритикале ярого на лучно-чорноземному карбонатному грунті північної частини Лісостепу України

автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.04 С.Д. Павлюк; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 18 с. — укp.

За результатами досліджень показано, що застосування мінеральних добрив сприяє покращанню поживного режиму грунту та підвищенню його родючості, підвищуючи вміст мінерального азоту, рухомого фосфору й обмінного калію в орному та підорному шарах грунту. Покращання поживного режиму сприяє кращому розвитку рослин тритикале ярого у варіантах з внесенням добрив, підвищуючи площу листкової поверхні, накопичення органічної речовини та чисту продуктивність фотосинтезу. Установлено, що проведення позакореневих підживлень комплексними добривами "Акварин N 5", "Кристалон особливий" і "Нутрібор" з урахуванням етапів органогенезу тритикале дозволяє підвищити ефективність основного удобрення та сприяє одержанню додактового врожаю. За цього найбільш оптимальним є проведення позакореневого підживлення на IV етапі органогенезу тритикале ярого. Використання інструментального експрес-методу з застосуванням приладу N-тестер дозволяє прогнозувати у фазі виходу в трубку врожайність даної рослини та вміст білка у зерні. Визначено ефективність внесення добрив в основне удобрення та позакореневе підживлення під тритикале яре на лучно-чорноземному карбонатному грунті.

118. Агрохімічна оцінка застосування продуктів вермикультивування на темно-сірих опідзолених грунтах Західного Лісостепу України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.04 О.О. Олійник; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 17 с. табл. — укp.

Вивчено ефективність застосування продуктів вермикультивування за умов Західного Лісостепу. Визначено коефіцієнти гуміфікації органічних добрив та розраховано баланс гумусу темно-сірих грунтів у разі внесення вермикомпосту. Науково обгрунтовано та запропоновано зазначеному виробництву норму насичення сівозміни вермикомпостом для забезпечення бездефіцитного балансу гумусу. Оцінено ефективність застосування продуктів вермикультивування, їх вплив на фітосанітарний стан та забур'яненість посівів, розвиток та продуктивність сільськогосподарських культур.

119. Агрохімічна оцінка нових видів добрив та продуктивність пшениці ярої на лучно-чорноземному грунті Правобережного Лісостепу України

автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.04 В.А. Богданець; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 20 с. — укp.

З'ясовано, що поєднання основного удобрення та нових видів комплексних водорозчинних добрив з оптимальним співвідношенням макро- та мікроелементів сприяє підвищенню врожаю зерна пшениці ярої, покращанню показників його якості до 1 - 2-го класу та поліпшенню хлібопекрасько-технологічної якості борошна. Вперше проведено оптимізацію живлення та визначено ефективність застосування нових комплексних водорозчинних добрив кристалон особливий та акварин N 5 на лучно-чорноземному карбонатному грунті під пшеницю яру в Правобережному Лісостепу України.

120. Агрохімічна оцінка нових видів органічних добрив на основі відходів міст

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.04 Микола Михайлович Мовчан; Національний аграрний ун-т. — К., 2004. — 20 с. табл. — укp.