LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Сільське та лісове господарство

Всього — 2737 Сторінка 7 із 137

121. Агрохімічна оцінка нового виду добрива на основі бурого вугілля при вирощуванні ярої пшениці на лучно-чорноземному грунті Північного Лісостепу України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.04 О.М. Генгало; Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Розроблено технологію виготовлення органо-мінеральних добрив (ОМД) "ТЕКОС-2" на базі бурого вугілля, яка базується на його збагаченні біологічно активними компонентами та неорганічними солями. Інтенсифікація мікробіологічних процесів за умов компостування та достигання добрива стимулювала підвищення вмісту активних метаболітів життєдіяльності мікроорганізмів. Обгрунтовано оптимальні дози ОМД "ТЕКОС-2" для передпосівного внесення їх під яру пшеницю у разі вирощування її на лучно-чореноземному карбонатному грубопилувато-легко-суглинковому грунті. Встановлено ступінь впливу ОМД на деякі показники родючості лучно-чорноземного карбонатного грунту та особливості формування мікробних угруповань грунту. Визначено інтенсивність деяких фізіологічних і біохімічних процесів у рослинах, коефіцієнти використання основних елементів живлення з добрив, величину та якість врожаю зерна ярої пшениці за умов вирощування її в Північному Лісостепу України.

122. Агрохімічна оцінка фосфоритоносних агроруд Західного регіону України (на прикладі місцевих зернистих та жовнових фосфоритів)

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.04 В.А. Гаврилюк; Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського" УААН. — Х., 2006. — 23 с. — укp.

Обгрунтовано ефективність використання місцевих фосфоворитоносних агроруд на дерно-слабопідзолистих глеєвих супіщаних грунтах зони Полісся Західного регіону України. Визначено вплив різних типів місцевих фосфоритів на фосфатний режим грунту. Розроблено ефективні, економічно вигідні та екологонебезпечні норми їх застосування. Установлено роль місцевих фосфоритів у формуванні величини врожаю картоплі, ячменю ярого та зеленої маси конюшини лучної. Наведено дані стосовно агроекологічної ефективності використання зазначених фосфоритів. Розраховано показники економічної й енергетичної ефективності внесення місцевих фосфоритоносних агроруд.

123. Агрохімічне обгрунтування використання добрив під озиму та яру пшеницю в сівозміні на лучно-чорноземному грунті північної частини Лісостепу України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.04 А.М. Кудрявицька; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 18 с. — укp.

За результатами дослідження установлено, що тривале застосування мінеральних добрив на фоні післядії 30 т/га гною підтримує постійний вміст гумусу, сприяє значному підвищенню вмісту елементів живлення в орному і підорному шарах грунту. З'ясовано, що систематичне застосування добрив у сівозміні вливає на накопичення сухої маси рослинами озимої та ярої пшениці і відповідно на кінцеву величину врожаю, обумовлює зміни у вмісті елементів живлення у рослинах. Виявлено, що за умов проведення позакореневого підживлення озимої пшениці комплексним добривом "Кристалон особливий" створюються сприятливі умови для росту та розвитку рослин. Визначено ефективність тривалого застосування добрив у сівозміні, а також безпосереднього їх внесення за тривалого досліду на лучно-карбонатному грунті.

124. Агрохімічне обгрунтування підвищення продуктивності цукрових буряків на лучно-чорноземному карбонатному грунті Лісостепу України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.04 Л.А. Ященко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 19 с.рис. — укp.

Наведено результати досліджень впливу тривалого застосування добрив у типовій зерно-буряковій сівозміні Лісостепу на поживний режим лечно-чорноземного грунту, зміну вмісту гумусу, сполук азоту та калію у метровому шарі. Встановлено, що найбільш стабілізувальну дію на вміст гумусу, сполук азоту та калію у грунті за дві ротації сівозміни мало сумісне застосування органічних і мінеральних добрив. Наведено дані про вміст свинцю, кадмію, цинку та міді у грунті та рослинах цукрових буряків за тривалого внесення добрив. Доведено, що кількість досліджуваних елементів знаходиться значно нижче гранично-допустимих концентрацій і не призводить до забруднення продукції. З урахуванням агрохімічних та агроекологічних показників грунту розрахована його еколого-агрохімічна оцінка. Проаналізовано вплив різних норм і способів внесення добрив на окремі фізіолого-біохімічні процеси у рослинах цукрових буряків, їх урожайність та якісні показники. Вивчено дію позакореневого підживлення калій-магнієвими нітратними солями на активність цукросинтезувальних ферментів. Визначено ефективність внесення добрив в основне удобрення та позакореневого підживлення як додаткового заходу на лучно-чорноземному карбонатному грунті.

125. Адаптаційна реакція яєчних курей різних генотипів та прогнозування їх природної резистентності в ранньому онтогенезі

автореф. дис... канд. с.-г. наук06.02.01 Ю.А. Глєбова; УААН. Ін-т розведення і генетики тварин. — с. Чубинське (Київська обл.), 2007. — 20 с. — укp.

Досліджено проблему адаптації яєчних курей сучасних кросів та наведено оцінку їх адаптаційної реакції у взаємозв'язку "генотип - середовище - яйце - резистентність організму в ранній онтогенез". Розроблено математичні моделі комплексного прогнозування ранньої природної резистентності у яєчних курей, а також виводимості яєць та виводу курчат. Встановлено, що під впливом адаптаційної реакції в яєчних курей знижуються показники яєчної продуктивності, якості яєць, відтворної здатності, збереженості поголів'я, неспецифічної резистентності та зростає напруга в організмі. Виявлено, що у разі схрещування вихідних ліній курей з підвищеною адаптаційною реакцією ефективність гетерозису за несучістю та відтворною здатністю вища, ніж у разі схрещування курей із меншою адаптаційною реакцією. Розроблено методи (математичні моделі) прогнозування природної резистентності в ранньому онтогенезі у комплексі з прогнозуванням виводимості яєць та виводу курчат, що дають можливість до інкубації яєць визначати відтворну здатність яєчних курей, яких утримують за різних умов.

126. Адаптаційні реакції соняшника до токсичної дії іонів свинцю та кадмію

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.12 О.І. Пацула; Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Вивчено адаптаційні реакції рослин соняшника (РС) до токсичної дії іонів свинцю та кадмію. Встановлено, що у РС під час зростання їх на розчинах ацетату свинцю та хлориду кадмію, важкі метали (ВМ) нагромаджуються в основному у коренях. Доведено, що іони кадмію награмаджуються більшою мірою, ніж іони свинцю. Виявлено зростання індексу толерантності за умов пересаджування рослин з варіантів з нижчими концентраціями ВМ на розчини з вищими. Надходження ВМ у РС призводить до нагромадження перексиду водню в його органах. Особливо суттєво зростає вміст пероксиду за умов пересадки рослин з розчинів з нижчими концентраціями ВМ на розчини з вищими, що вказує на його участь у процесах активації антиоксидантної системи захисту. Підвищення концентрації іонів свинцю у середовищі сприяє зростанню активності каталази у 7-добових рослин, а іони кадмію у високих концентраціях інгібують її активність. Показано зниження активності каталази та пероксидази на розчинах з іонами свинцю та кадмію у 14-добових РС. Встановлено, щоіони кадмію стимулюють нагромадження глутатіону у коренях і пагонах РС, а іони свинцю знижують його концентрацію. Дія іонів свинцю призводить до зниження активності глутатіонредуктази у 7-добових і підвищення її активності у 14-добових РС. Іони кадмію, за умов дії низьких концентрацій, сприяють активації ферменту. Одержано позитивний результат у процесі пересаджування РС з низьких концентрацій хлориду кадмію на вищі.

127. Адаптаційно-компенсаторні процеси в організмі великої рогатої худоби під впливом надлишку нітратів залежно від типу вищої нервової діяльності (за даними артеріо-венозної різниці)

Автореф. дис... канд. вет. наук16.00.02 М.О. Малюк; Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 19 с. табл. — укp.

З використанням методу артеріо-венозної різниці (A - B) проаналізовано гомологічні та біохімічні показники крові, що надходить до тканин голови (A) та витікає від них у вихідному стані та за одноразового навантаження тварин нітратами. Через чотири години після одноразового нітратного навантаження організму телиць з різним типом вищої нервової діяльності (ВНД) спостерігались зрушення гомеостатичних констант, що виникали в крові тканин голови. За даними артеріовенозної різниці ці зрушення проявлялись накопиченням у крові, що відтікає від тканин голови: нітритів, аміаку, глутаміну, трьохвалентного заліза в трансферині, сечовини, метгемоглобіну, піровиноградної кислоти, вільних радикалів: а у тварин сильного врівноваженого інертного, сильного вневрівноваженого, слабкого типів ВНД підвищувалась активність трансаміназ крові. У тварин всіх груп було відзначено зниження кількості еритроцитів, лейкоцитів, вмісту нітратів, оксигемоглобіну, глюкози, загального білка, вільних сульфгідрильних груп, а у тварин сильного врівноваженого рухливого типу ВНД активність трансаміназ крові була зниженою. Найсуттєвіші зміни цих показників було спостережено у тварин слабкого та сильного неврівноваженого типів у порівнянні з тваринами сильного врівноваженого рухливого та сильного врівневаженого інертного типів ВНД.

128. Адаптація вихідного матеріалу кукурудзи плазми Лакауне до умов степової зони України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.05 М. Б. Грабовський; Ін-т зерн. госп-ва УААН. — Д., 2006. — 17 с. рис. — укp.

Проведено оцінку та добір вихідного матеріалу кукурудзи, одержаного на базі плазми Лакауне згідно з його морфобіологічними ознаками та адаптивності за контрастних умов середовища. Висвітлено перспективність використання середньої та пізньостиглих ліній різних генетичних плазм (Ланкастер, BSSS) як донорів цінних ознак. Представлено варіювання ефектів загальної комбінаційної здатності. Визначено адаптивну спроможність, стабільність самозапилених ліній та їх тесткросів. Доведено можливість одночасного добору на базі даного генетичного матеріалу скоростиглих форм з високою комбінаційною здатністю та низькою вологістю зерна. Виділено лінії з широкою нормою реакції та синтезовано гібриди з високим адаптивним потенціалом.

129. Адаптація корів до умов утримання і доїння та її корекція біологічно активними речовинами і фармакологічними препаратами

Автореф. дис... д-ра вет. наук03.00.13 Р.С. Федорук; Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2005. — 40 с. — укp.

Наведено результати вивчення дії екологічних і технологічних чинників на адаптаційні процеси в організмі корів різного віку та продуктивності, впливу на них розроблених кормових домішок, кватерину, целотерину, аміназину та феназепаму. На підставі даних дослідження крові, молока, тканин окремих органів корів з'ясовано фізіолого-біохімічні механізми адаптаційних реакцій в організмі за дії ряду екологічних і технологічних чинників у різні періоди репродуктивно-продуктивного циклу. Установлено вплив ентерального введення аміназину та феназепаму на рівень основних метаболітів і гормонів у крові та ступінь сорбції й адсорбції їх молочною залозою корів після доїння, а також на концентрацію у крові корів-первісток основних лактогенних гормонів у період лактогенезу й адаптації до машинного доїння. Розроблено схеми та дози застосування вказаних кормових домішок і препаратів, виявлено стимулювальний вплив їх на інтенсивність обмінних процесів, адаптаційну та репродуктивну здатність, функціональну активність молочної залози з вираженою продуктивною дією.

130. Адаптація кукурудзи до умов хлоридного засолення на ранніх етапах онтогенезу: вплив регуляторів росту

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.12 Н.О. Калініна; НАН України. Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Досліджено вплив екзогенних регуляторів 6-БАП, продуктів термофільного метанового бродіння мелясної барди (ПТМБ) та івіну на адаптацію різних сортів і гібридів кукурудзи до умов хлоридного засолення на ранніх етапах онтогенезу. Вперше визначено концентраційні залежності впливу регуляторів росту для сорту Одеська 10 та гібридів одеської селекції ОдМА 310 МВ, Од 480 МВ, Фоліант МВ. Зазначено, що гібриди кукурудзи та сорт Одеська 10 розрізняються за ацидофікуюючою активністю коренів, яка позитивно корелює зі стійкістю. Встановлено, що під впливом хлоридного засолення у коренях кукурудзи зростає активність пероксидази і знижується загальна кількість білка. Вперше досліджено фітогормональний статус клітин кореня кукурудзи за дії хлоридного засолення та під впливом препарату 6-БАП за даних умов. Виявлено, що синтетичний цитокінін 6-БАП сприяє нормалізації фітогормонального статусу паростків у результаті зменшення рівня АБК та ЮК і зростання кількості зеатинів. Встановлено, що попереднє замочування насіння та обробка вегетуючих рослин кукурудзи водними розчинами 6-БАП і ПТМБ та івіна сприяє накопиченню біомаси та покращенню ростових показників паростків, що свідчить про можливість використання регуляторів росту для зменшення негативного впливу засолення. На підставі результатів наукового дослідження теоретично обгрунтовано можливості використання ПТМБ та івіну для підвищення стійкості кукурудзи щодо впливу хлоридного засолення.

131. Адаптація рослин кукурудзи та сої до токсичної дії іонів кадмію

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.12 М.С. Кобилецька; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Установлено, що за дії іонів важкого металу в органах рослин відбуваються зміни пулу вільних амінокислот, елементного складу та фітогормонального балансу. Показано, що на фоні зменшення загального вмісту вільних амінокислот, що спостерігається за дії іонів кадмію на рослини, підвищується вміст проліну, глутамату, гліцину, тирозину та знижується - аспартату, треоніну, валіну та аланіну. Зазначено, що зменшення вмісту даних амінокислот у органах сої та кукурудзи корелює із зростанням концентрації хлористого кадмію в поживному середовищі. Доведено, що із застосуванням концентрації важкого металу в субстраті в органах рослин зменшується вміст калію, цинку, марганцю, міді та зростає кількість кальцію, натрію, що спричинено антогоністичною або синергічною взаємодіями кадмію та даних елементів. Показано, що переважна кількість (близько 80 %) поглинутих рослинами іонів кадмію акумулюється в коренях кукурудзи. Виявлено за відсутності та дефіциту заліза в поживному середовищі підвищення рівня кадмію в рослинах кукурудзи та посилення токсичного впливу важкого металу на ріст органів. Відзначено, що підвищення концентрації іонів заліза в середовищі зменшує акумуляцію кадмію в коренях і пагонах рослин. Показано, що за дії важкого металу в концентраціях і М спостерігається зниження вмісту активних форм (зеатину та зеатинрибозиду) та значне підвищення вмісту зеатинглюкозиду. За дії іонів кадмію у даних концентраціях констатовано зростання рівня та активності АБК, фенольних сполук і зниження біологічної активності ІОК, що пов'язано із активацією неспецифічних адаптивних реакцій.

132. Адаптація яблуні в Україні

Автореф. дис... д-ра с.-г. наук06.01.07 П.В. Кондратенко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2000. — 36 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням оптимізації вирощування промислових насаджень яблуні в Україні. За допомогою розроблених комп'ютерних програм надано з кліматичної, економічної, грунтової та технологічної точок зору комплексну оцінку регіонів України, яка дозволить за умов низьких ресурсозатрат вирощувати високопродуктивні насадження. Уточнено групування грунтів за ступенем їх придатності для вирощування яблуні. Проведено оцінку існуючих інтенсивних промислових садів, яка дала можливість визначити недоліки в закладанні та догляді за ними. Розкрито роль сорту в адаптації яблуні. Запропоновано нові способи вирощування та розміщення вегетативних підщеп за основними промисловими зонами виробництва. Показано вплив пестицидного навантаження на мікроорганізми грунту, а також оцінено перспективні препарати для захисту яблуневих насаджень від шкідників і хвороб відповідно до умов будь-якої місцевості. Визначено лежкість плодів зимових сортів та їх мікробіоту в саду та за умов холодильника.

133. Адаптивна мінливість мікобактерій туберкульозу в організмі не властивих хазяїнів

Автореф. дис... канд. вет. наук16.00.03 Г.М. Дяченко; Нац. аграр. ун-т. — К., 1998. — 17 с. — укp.

Вивчена адаптивна мінливість збудника туберкульозу пташиного виді в організмі морських свинок; людського і бичачого видів - в організмі курей; людського і пташиного видів - в організмі молодняка великої рогатої худоби.Встановлено, що в результаті багаторазового послідовного пасажування через організм не властивого хазяїна мікобактерії туберкульозу втрачають ряд вихідних властивостей і набувають нових ознак, характерних для виду збудника туберкульозу, специфічного для тварин, через організм яких вони пасажувалися. У не властивих хазяїнів збудники туберкульозу людського, бичачого і пташиного видів, поступово адаптуючись, викликають захворювання з характерними патологічними змінами і навіть генералізований інфекційний процес з летальним кінцем.

134. Адаптивні зміни активності гідролаз органів травлення курей за дії аліментарних чинників

автореф. дис... канд. вет. наук03.00.13 Ю.Я. Пасічна; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького. — Л., 2008. — 18 с. — укp.

Досліджено адаптивні зміни активності гідролаз органів травлення курей у разі впливу раціонів, відмінних за складом кормових інгредієнтів і біологічно-активних речовин, але ідентичних за поживністю, а також за умов дії Т-2 токсину. Встановлено на 3-, 10- та 20-ту добу після зміни корму адаптивний характер активності гідролаз органів травлення, що відповідає стадіям годівельного стресу (за Сельє). Показано, що адаптивні зміни гідролаз у тонких кишках курей залежать від включення домішок DL-метіоніну, сульфату натрію та йодистого калію а також ферментних препаратів Ревабіо та Натуфос у склад ячмінно-бобово-ріпакового комбікорму, а також біомаси дріжджів Phaffia rhodizyma у склад стандартного комбікорму. Проаналізовано динаміку активності гідролітичних ферментів органів травлення курей на 10-, 20- та 30-ту добу за експериментального Т-2 токсикозу. Виявлено, що гідролази тканини печінки реагують на дію токсину більше, ніж ферменти тонких кишок.

135. Адаптивність нових сортів малини до умов правобережної підзони Західного Лісостепу України

автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.07 Ю.Ю. Андрусик; Ін-т садівництва УААН. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Наведено результати досліджень господарсько-біологічних властивостей нових сортів малини та їх придатності для вирощування за умов правобережної підзони Західного Лісостепу України. Комплексно оцінено їх адаптивність до стрес-факторів довкілля. Установлено вплив екологічних умов даної зони та метеорологічних елементів певного року на реалізацію особливостей росту, розвитку рослин, їх врожайність і здатність до розмноження. Виділено сорти селекції, що характеризуються суттєво вищими показниками ремонтантності та щорічною високою врожайністю. За індексом штамбовості серед звичайних сортів виділено штамбові "Благородна" та "Козачка". Наведено характеристику досліджених сортів за смаковими та товарними якостями ягід. На підставі результатів досліджень виділено кращі сорти "Благородна", "Козачка", "Космічна", "Сяйво", "Осіння", внесені до "Реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні".

136. Адаптивність сортів і селекційних ліній озимої м'якої пшениці у зв'язку із строками сівби

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.05 М.Б. Аріфов; Селекц.-генет. ін-т - Нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення. — О., 2006. — 22 с. — укp.

Викладено проблеми дослідження, спрямовані на обгрунтування моделей сортів з високою та стабільною продуктивністю під час сівби у широких діапазонах осінніх строків за умов південного степу України. Оцінено посіви різних строків сівби для спрямованого добору селекційного матеріалу за господарсько цінними ознаками та біологічними властивостями у процесі створення сортів, призначених для сівби у певні строки. Показано, що обгрунтування базувалося на засадах дослідження адаптаційних можливостей систем (зимо- та посухостійкість, стійкість до хвороб та шкідників), а також компонентів продуктивності та технологічних властивостей зерна рослин різних строків сівби. Доведено, що серед досліджених сортів виділено найбільш придатні як вихідний матеріал селекції сортів, пристосованих до вирощування за умов сівби у широких діапазонах осінніх строків.

137. Адаптивність сортів озимої пшениці й еколого-біологічні основи регуляції їхньої продуктивності в південному Степу України

Автореф. дис... д-ра с.-г. наук06.01.09 В.В. Гармашов; Нац. аграр. ун-т. — К., 2002. — 40 с. — укp.

Визначено шляхи оптимізації процесу функціонування агроценозу за рахунок стимуляції препаратами асоціативних азотфіксувальних і фосфатмобілізувальних бактерій, а також мікробіолоічними препаратами, які мають фунгіцидні властивості, що обмежує застосування техногенних засобів. Виявлено вплив факторів навколишнього середовища, хімічних засобів стимуляції агроценозу та їх біологічних налогів на динаміку формування адаптивного потенціалу сортів, зокрема, польову схожість насіння, зимо- і морозостійкість рослин, генотипну специфіку постфлорального фотосинтезу, особливості перерозподілу та надходження азоту в зерно залежно від умов вирощування. Обгрунтовано суть і генетичну природу формування продукційного потенціалу на підставі морфофізіологічного аналізу, визначенні впливу азотфіксаторів на потенційну продуктивність напівкарликових і середньорослих сортів. З'ясовано вплив загальноприйнятих агротехнічних заходів та елементів біологічної технології на формування продуктивності озимої пшениці залежно від агрометереологічних і біологічних факторів, в тому числі, динаміки водного та мікробіологічного режимів грунту та фітосанітарного стану посівів. Визначено умови формування врожайності та якості зерна різних сортів пшениці у разі застосування штамів і препаратів азотфіксувальних і фосфатмобілізувальних бактерій та біологічних препаратів для захисту рослин від хвороб у порівнянні з дією їх хімічних аналогів за роздільного та комплексного застосування, на підставі чого встановлено ряд нових, теоретичних і практичних положень і обгрунтовано доцільність переходу до технології вирощування озимої пшениці з елементами біологізації з урахуванням сортових особливостей.

138. Адаптивність сортів та способи вирощування суниці в північно-східному Лісостепу України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.07 В.В. Фільов; УААН. Ін-т садівництва. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Наведено теоретичне узагальнення та здійснено комплексну господарсько-біологічну оцінку сортів суниці. Виділено перспективні сорти, які можуть бути базовими стосовно сортаменту промислового вирощування цієї культури у регіоні, а саме: "Русанівська", "Ольвія", "Фестивальна ромашка", "Істочник", "Присвята". Обгрунтовано та запропоновано найбільш доцільні строки та способи садіння промислових насаджень. Удосконалено елементи регіональної технології вирощування ягід та садивного матеріалу суниці, визначено економічну ефективність їх використання.

139. Адаптивно-насінницький потенціал та елементи зонального насінництва малопоширених культур і цибулі ріпчастої в Криму

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.14 О.А. Бондар; Ін-т овочівництва і баштанництва УААН. — Х., 2007. — 20 с. — укp.

Викладено результати комплексної оцінки та визначено джерела господарсько-цінних ознак з генофонду салату цикорного, нігели посівної, васильків, амаранта волотистого, сафлору фарбувального, катрану степового. Визначено строки висіву насіння малопоширених овочевих рослин за умов Нижнього передгірного району Криму. Розроблено методичні рекомендації щодо вирощування насіння малопоширених овочевих рослин у даному регіоні. Наведено господарську характеристику нового сорту салату цикорного Салгір. Доведено, що найбільш оптимальний для вирощування цибулі ріпчастої сорту "Ялтинська місцева" Південнобережний агрокліматичний район. Проведено добір родин, виділено лінію з найбільш стабільними ознаками, створено новий сорт цибулі ріпчастої "Ялтинський люкс". Викладено порівняльну оцінку економічної ефективності виробництва зелені салату цикорного сорту "Салгір" та виробництва насіння цибулі ріпчастої сорту "Ялтинський люкс". Розроблено методичні рекомендації щодо вирощування насіння цибулі ріпчастої в Криму.

140. Азотний режим і гумусовий стан різноудобрених фонів чорнозему типового лівобережжя Лісостепу України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.04 Б.Т. Біпура; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського УААН. — Х., 2001. — 17 с. — укp.

Вивчено ефективність азотних добрив і нетрадиційних способів поліпшення азотного живлення рослин у взаємозв'язку з азотним режимом і гумусовим станом чорнозему типового. Встановлено закономірності дії та післяді азотних добрив протягом трьох вегетаційних періодів. Проаналізовано ефективність використання амонійно-кальцієвих дотацій у вигляді сірчанокислих солей кальцію та амонію як неодмінну умову оптимізації азотного режиму за умов стабільного гумусового стану грунту. Підтверджено доцільність внесення у грунт амонійнасиченого цеоліту як повільнодіючого азотного добрива та речовини, що сприяє збереженню первинних азотно-гумусових параметрів грунту.