LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Сільське та лісове господарство

Всього — 2737 Сторінка 8 із 137

141. Академік В.М.Ремесло (1907-1983) - вчений та організатор сільськогосподарської дослідної справи в Україні

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.07 О.О. Черниш; УААН. Держ. наук. сільськогосп. б-ка. — К., 2007. — 22 с. — укp.

Проведено комплексне дослідження наукової діяльності академіка В.М.Ремесла (1907 - 1983 рр.). Розглянуто основні етапи життя, науково-дослідну, науково-організаційну та громадську діяльність видатного українського вченого в галузі селекції сільськогосподарських рослин. Проаналізовано основні напрями наукових досліджень В.М. Ремесла, якими є: селекція зернових культур; насінництво зернових і зернобобових культур; цитогенетичні, фізіологічні дослідження зернових культур і селекція на якість зерна; розробка аграрних технологій вирощування даних культур. Показано внесок ученого у розвиток сільськогосподарської дослідної справи в Україні. Висвітлено діяльність В.М.Ремесла як талановитого організатора сільськогосподарської дослідної справи та активного громадсько-політичного діяча.

142. Акарози собак і котів (поширення, діагностика та лікування)

автореф. дис... канд. вет. наук16.00.11 О.В. Пономаренко; УААН. Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". — Х., 2008. — 22 с. — укp.

Наведено результати вивчення поширення акарозів собак і котів у Харкові, сезонності їх перебігу, сприйнятливості тварин до них залежно від віку, породи та статі. Зареєстровано найбільш часту захворюваність серед собак на демодекоз (6,3 % від кількості обстежених тварин) і на отодектоз (4,3 %), а котів - отодектоз (5,3 %) у віці 6 - 12 місяців. Доведено, що акарозам дрібних свійських тварин властива сезонність: собаки хворіють переважно восени та взимку, рідше - навесні, а коти - восени та весною, рідше - взимку. Відзначено, що самки хворіють на акарози частіше за самців. Вивчено склад умовно-патогенної мікрофлори, яка ускладнює перебіг акарозів тварин, співвідношення виділених культур і їх чутливість до найбільш розповсюджених антибіотиків. Досліджено морфологічні та біохімічні показники крові собак, хворих на акарози. Удосконалено метод діагностики акарозів та проведено його порівняльне дослідження з загальноприйнятими. Установлено, що використання вазелінової олії та диметилсульфоксиду під час проведення діагностичних досліджень за даним методом сприяє збереженню життєздатності кліщів, більш точному визначенню їх видової належності та морфологічних особливостей. Розроблено новий лікувальний засіб "Нурицид" для боротьби з акарозами дрібних свійських тварин. Проведено лабораторні та комісійні випробування його акарицидної ефективності. Установлено ступінь бактерицидної дії зазначеного препарату на грамнегативну та грампозитивну мікрофлору залежно від строків зберігання, а також його вплив на організм кролів за умов аплікації на шкіру тварин. Доведено, що розроблений препарат за концентрації 0,5 % за діючою речовиною може використовуватись для лікування тварин, хворих на акарози.

143. Активність антиоксидантної системи хлоропластів пшениці при водному дефіциті та засоленні грунту

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.12 В.О. Стороженко; НАН України. Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2005. — 18 с. рис. — укp.

Вивчено особливості реакції хлоропластної супероксиддисмутаз (СОД) ярої пшениці на сольовий стрес залежно від рівня натрійхлоридного засолення поживного середовища та від сортової чутливості до цього стресу. Уперше досліджено вплив довготривалого сольового стресу на динаміку активностей СОД і аскорбатпероксидазою впродовж онтогенезу рослин. Виявлено особливості функціонування антиоксидантної системи хлоропластів за умов комбінованого стресу, зумовленого дією посухи та засолення грунту. Доведено, що за дії посухи на засоленому грунті має місце явище кросадаптації на рівні антиоксидантної системи хлоропластів. Показано, що активність основних антиоксидантних ферментів хлоропластів за дії сольового та водного стресів знаходиться у тісному негативному взаємозв'язку з процесом фотосинтезу.

144. Активність функціональних і морфологічних процесів у репродуктивних органах телиць при застосуванні гонадотропінів з вітамінами групи В та мікроелементами

Автореф. дис... канд. с.-г. наук03.00.13 В.Г. Панчишин; Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2000. — 19 с. — укp.

Наведено результати досліджень ефективності поєднаного застосування гонадотропних препаратів фолікотропіну чи овогену з вітамінами групи В та парентеральним введенням мікроелементів йоду і цинку на інтенсивність фосфоролітичних процесів у репродуктивних органах та інших тканинах телиць, на фолікулогенез у яєчниках та повноцінність розвитку ооцит-кумулюсних комплексів у випадку гормональної стимуляції функції статевих органів. Комплексними дослідженнями встановлено, що у разі поєднаного застосування гормонального препарату з вітамінами групи В і мікроелементами інтенсивність фосфоролітичних процесів у тканинах паренхіматозних органів, крові, яєчниках і ендометрії значно підвищується, через це зростає активність фосфатаз у названих органах. Встановлено оптимальну дозу комплексу вітамінів групи В та мікроелементного препарату - лактогену і кратність їх застосування. Гістоморфологічними дослідженнями яєчників доведено особливості змін будови різних морфологічних структур у процесі активації функції яєчників, роль окремих структур у забезпеченні повноцінного розвитку ооцит-кумулюсних комплексів і зменшення атрезії фолікулів. Основні результати роботи можуть бути використані для стимуляції функції яєчників у телиць, а також у технології трансплантації ембріонів.

145. Алелопатичні особливості нових плодових культур

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.12 І.Ю. Осипова; НАН України. Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2000. — 19 с. — укp.

146. Алелопатичні особливості Syringa vulgaris L.

Автореф. дис... канд. біол. наук Н.А. Павлюченко; НАН України. Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Уперше проведено комплексну алелопатичну оцінку рослин і ризосферного грунту бузку з урахуванням сортових особливостей. Установлено, що його алелопатична активність та фітотоксичність ризосферного грунту обумовлені вмістом фенольних сполук. Визначено, що рослинні рештки бузку є одним з основних факторів алелопатичної грунтовтоми. Виявлено порушення синтезу основних фотосинтетичних пігментів та одночасне збільшення даної активності, вмісту проліну та фенолів, активності поліфенолоксидази у листках сіянців бузку, які зростають у грунті з-під довготривалої культури S. vulgaris та в процесі внесення рослинних решток у паровий грунт, що є проявом стресового стану рослин. Доведено, що Syringa vulgaris є аутоінтолерантним видом, тобто негативно реагує на власні алелопатично активні речовини, що накопичуються в грунті внаслідок його довготривалого вирощування. Досліджено, що спільне застосування негуміфікованої (Brassica rapa var. oleifera) та гуміфікованої органічної речовини підвищує адаптаційну здатність Syringa vulgaris до алелопатичного стресу. Зазначено, що такий ефект можна пояснити активізацією процесів мікробіологічного руйнування фітотоксичних алелопатично активних речовин.

147. Американський білий метелик (Hyphantria cunea Drudy) та фактори обмеження його чисельності в Закарпатті

Автореф. дис... канд. с.-г. наук16.00.10 Олександр Адальбертович Сікура; Національний аграрний ун-т. — К., 2005. — 21 с. рис. — укp.

148. Ампелоекологічне обгрунтування виділення мікрозон вирощування винограду в Лівобережному Нижньодніпров'ї

Автореф. дис... канд. с.-г. наук03.00.16 О.Ф. Шапошнікова; УААН. Ін-т агроекології. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Визначено оптимальні мікрозони для розміщення виноградних насаджень на Нижньодніпровському піщаному масиві на підставі комплексного аналізу ампелоекологічних умов території. Проведено кількісний і якісний облік виноградників, складено кадастр з урахуванням даних ампелоекологічних досліджень. Установлено, що найсприятливішими для росту та розвитку виноградників на піщаних грунтах Лівобережного Нижньодніпров'я є ділянки з суглинковими прошарками та похованими грунтами (чорноземами) або ті, що підстилаються продуктами вивітрювання вапняків і мергелів на кореневодоступній глибині. Виділено чотири мікрокліматичні райони. Установлено, що головними факторами, які визначають перерозподіл значень середніх з абсолютного мінімуму температур повітря взимку на території Лівобережного Нижньодніпров'я, є мінливість грунтового покриву, а також вплив р. Дніпро. Проведено агрокліматичну оцінку врожайності винограду з урахуванням можливої мінливості розрахункових рівнів врожаїв залежно від неоднорідності підстильної поверхні або розмаїття ландшафтів на території Нижньодніпровського піщаного масиву. Запропоновано нову схему проведення кадастру виноградних насаджень з використанням даних ампелоекологічних досліджень.

149. Ампулярія як новий нетрадиційний об'єкт тепловодного рибництва в Україні

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.02.03 Б.І. Гудима; УААН. Ін-т риб. госп-ва. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням вирощування слимака ампулярія, виходця тропічного пояса. Запропоновано використання нового нетрадиційного об'єкта у тепловодному рибництві. Визначена принципова можливість культивування ампулярій у тепловодних господарствах індустріального типу. Встановлені оптимальні щільності посадки плідників, методи одержання кладок та молоді, підрощування та вирощування товарної маси, отримані нові дані щодо використання м'яса та ікри ампулярій як делікатесної продукції та сировини для виготовлення харчових добавок лікувально-профілактичного значення.

150. Аналіз генетичного різноманіття та спадковості господарських ознак сортів різних типів озимого тритикале

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.15 О.О. Крайнов; Селекц.-генет. ін-т - нац. центр насіннєзнав. та сортовивчення УААН. — О., 2003. — 18 с. — укp.

Встановлено значення варіанс і ефектів ЗКЗ та СКЗ вивчених сортів озимого тритикале різних морфотипів і за цими даними з'ясовано перспективи використання в селекційних програмах сортів тритикале.Встановлено генотипні коефіцієнти кореляції та шляху між зерновою продуктивністю рослин тритикале та його господарсько-корисними ознаками. Створено новий кормовий сорт озимого тритикале Буяна, який за підсумками до 2002 р. визнано перспективним.

151. Аналіз сучасного стану зрошувальних систем на півдні України та оцінка їх впливу на підтоплення прилеглих територій

С.В. Телима Містобудування та терит. планув. — 2006. — Вип. 23. — С. 286-292. — Бібліогр.: 24 назв. — укp.

Проаналізовано сучасний стан підтопленості зрошувальних земель на території Херсонщини. Показано, що основним фактором, який формує підтоплення на зрошувальних землях, є вертикальний обмін в багатошаровій водоносній товщі на фоні багаторічного підпору Каховського водосховища та фільтраційних втрат з магістральних каналів. Проведено попередні розрахунки впливу зрошення на підйом рівнів грунтових вод на прилеглих до земель зрошення територіях. Показано, що вплив зрошення на прилеглі території є досить незначним.

152. Аналіз формування генеалогічної структури поліської м'ясної породи

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.02.01 Л.В. Шкрядо; УААН. Ін-т розведення і генетики тварин. — с.Чубинське, Київ. обл., 2001. — 16 с. — укp.

Викладено основні положення виявлення, побудови й аналізу родинних зв'язків між тваринами, процес формування родоводів у розвитку ліній та родин новоствореної поліської м'ясної породи. Окремі результати роботи використано для апробації поліської м'ясної породи. Зроблено об'єктивну оцінку доцільності, масштабів і методів розведення породи. Комплексно розглянуто та вирішено основні питання селекції поліської м'ясної породи. Визначено перспективні напрямки її удосконалення.

153. Аналітичні дослідження полів швидкостей і температур повітря в теплицях децентралізованого мікроклімату

Е.С. Малкін, І.Е. Фуртат, Н.В. Чепурна Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. — 2005. — Вип. 8. — С. 43-55. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Наведено результати аналітичних досліджень полів швидкостей і температур повітря в теплицях з камерами децентралізованого мікроклімату. Ці результати є основою для розроблення методики інженерного розрахунку системи опалення таких теплиць.

154. Аналого-статистичний метод прогнозу масового розмноження основних шкідників пшениці в Полтавській області

Автореф. дис... канд. с.-г. наук03.00.09 М.А. Піщаленко; Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 2000. — 19 с. — укp.

Дисертацію присвячено вивченню масових розмножень комах-шкідників озимої та ярої пшениці на Полтавщині протягом 110 років. Розглянуто основні етапи становлення та розвитку ентомологічних досліджень на Полтавщині в кінці XIX - на початку XX ст. Проаналізовано закономірності зміни фауністичного складу основних шкідників пшеничних агроценозів, їх динаміку чисельності та шкодочинності. Встановлено: цей процес має циклічний характер у просторі та часі. З'ясовано, що їх багаторічна чисельність змінюється синхронно зі змінами погодно-кліматичних факторів, відповідно до різких змін сонячної активності як глобального чинника. На основі теорії циклічності динаміки популяцій і міжсистемного методу розроблено алгоритми багаторічного прогнозу масової появи основних шкідників пшениці на Полтавщині.

155. Анаплазмозно-бабезіозна інвазія овець в умовах Криму

Автореф. дис... канд. вет. наук16.00.11 Н.Г. Оніщенко; УААН. Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клін. вет. медицини". — Х., 2006. — 16 с. — укp.

Досліджено ефективність використання комбінацій протипротозойних препаратів з пролонгаторами для лікування змішаної форми анаплазмозно-бабезіозної інвазії овець в Криму. Розроблено метод експрес-діагностики змішаних форм кровопаразитарних інвазій за допомогою люмінесцентної мікроскопії. Досліджено профілактичні та лікувальні властивості нового протипротозойного препарату "Золг" у разі змішаного перебігу анаплазмозу та бабезіозу. Встановлено, що введення даного препарату у дозі 0,002 г/кг підшкірно або внутришньом'язово під час масового нападу кліщів-переносників захворювання запобігає розвитку бабезіозу та затримує появу в крові анаплазм на 22 доби, що обумовлює легкий характер перебігу захворювання. Виявлено, що підшкірне або внутришньом'язове введення препарату у дозі, що в п'ять разів більша за терапевтичну (10 мг/кг), не викликає клінічних ознак токсикозу та не призводить до зміни вмісту гемоглобіну, кількості еритроцитів та лейкоцитів, активності АлАт, АсАТ та лужної фосфатази. З'ясовано, що дворазове введення препарату "Золг" вівцям у дозі 10 мг/кг з інтервалом 50 діб звільняє організм від анаплазм.

156. Анатомо-морфологічні і генетичні особливості гетероспермії кукурудзи і їх використання у селекції і насінництві

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.14 О.В. Єськова; Крим. держ. агротехнол. ун-т. — Сімф., 2005. — 18 с. — укp.

Встановлено, що кожному гібриду та сорту властива певна форма зернівки, кращою з яких є найбільш наближена до середньої, оптимальної для даного гібриду. З метою визначення ступеня деформування насіння використано параметр "індекс деформування" (Id). На підставі поділу насіння гібрида Дніпровський 310 МВ на фракції у діапазоні Id від 0,005 до 0,37 виявлено, що для посіву необхідно відбирати насіння 1, 2 і 3 фракції, індекс деформування якого складає менше 0,20. Зазначено, що у вихідному зразку такого насіння міститься близько 60 %. На підставі дослідження всіх генетичних форм кукурудзи (гібридів і ліній) встановлено, що найкращими урожайними властивостями відзначається насіння з центральним (S-форми) та правобічним (D-форми) розташуванням зародків. Проведено дослідження успадкування ознаки "просторова орієнтація зародка" відносно осі ендосперму та встановлено, що число зерен у качані з різним розташуванням зародка контролюється генами, яким властивий ефект понаддомінування.

157. Анатомо-технологічні особливості формування волокна конопель і використання їх в селекцїї

Автореф. дис...канд. с.-г. наук06.01.05 Л.М. Кривошеєва; Ін-т землероб. УААН. — К., 2000. — 16 с. — укp.

Виявлено закономірності мінливості анатомічних структур і фізико-механічних показників первинного та вторинного волокна уздовж стебла, низьковолокнистих і високоволокнистих сортів, рослин загущеного та розрідженого посіву, а також відповідно до кількості листків у стеблових вузлах. На основі проведених досліджень отримано новий селекційний матеріал конопель з підвищеною продуктивністю рослин за волокном і збільшеною часткою кращого за якістю первинного волокна у загальному. Розроблено спосіб відбору елітних рослин конопель за ознакою щільності волокнистого шару з метою підвищення маси волокна у стеблі та методику відбору рослин за високим вмістом первинного та низьким вмістом вторинного волокна для поліпшення якісного складу волокнопродукції. Наведено розрахунки економічної ефективності застосування відбору елітних рослин на волокнистість за відрізками порівняно з цілими стеблами та застосування методу відбору рослин за ознакою щільності волокнистого шару у порівнянні з анатомічним аналізом стебла.

158. Анафродизія та методи відновлення відтворної функції у корів

Автореф. дис... канд. вет. наук16.00.07 В.В. Власенко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 19 с. — укp.

За допомогою ультразвукового методу визначено диференціальні ознаки патологічних змін у яєчниках і матці корів у разі анафродизії, зумовленої гіпофункцією, гіпотрофією, склерозом, кістами, персистенцією жовтого тіла яєчників, атонією матки, ендометритом та піометрою. Розкрито вплив на поширеність анафродизії величини добового фотоперіоду, виявлено залежність виникнення окремих гінекологічних хвороб у корів від повноцінності годівлі та умов утримання. Доведено, що ефективність різних методів стимуляції статевої циклічності у корів з анафродизією залежить від морфофункціонального стану яєчників і матки. Встановлено, що у корів методом послідовної гормональної корекції лютео-, фолікулогенезу та овуляції в яєчниках можна зумовити синхронний прояв індукованої стадії збудження статевого циклу. Проведено оцінку морфофункціонального стану статевих органів у корів під час стадії збудження та визначено фактори, що знижують або підвищують заплідненість корів, у яких проводилася стимуляція та синхронізація стадії збудження.

159. Ангідробіоз мікроводоростей як спосіб збереження їхньої життєздатності

автореф. дис... канд. біол. наук03.00.17 І.О. Харчук; Ін-т біології півден. морів ім. О.О.Ковалевського НАН України. — Севастополь, 2008. — 24 с. — укp.

Розроблено метод тривалого зберігання мікроводоростей без використання поживних середовищ, який дозволяє зберігати їх життєздатність у збезводненому стані протягом тривалого часу. Метод передбачає переведення клітин у стан ангідробіозу, їх зберігання та реактивацію, тобто переведення в активну культуру. На підставі аналізу морфометричних і біохімічних характеристик мікроводоростей у разі переведення в ангідробіоз та реактивації визначено умови де- та регідратації клітин. Визначено умови, що забезпечують збереження мікроводоростей у стані ангідробіозу. Показано взаємозв'язок життєздатності та залишкової вологості культури. Уперше визначено його оптимум: для Spirilina platensis - 9 - 11 %, для Synecchococcus elongatus - 8 - 11 %, для Phaeodactylum tricornutum - 12 - 14 %.

160. Антенатальна етіологія, патогенетичні ланки токсичної диспепсії новонароджених телят і їх корекція

Автореф. дис... канд. вет. наук16.00.01 К.М. Кунська; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2005. — 20 с. рис., табл. — укp.

Теоретично обгрунтовано й експериментально доведено можливість надійної профілактики неонатальної диспепсії, що передбачає утримання тільних корів на неповноцінних раціонах протягом усього періоду вагітності, а не тільки у сухостійний період. Установлено взаємозалежність складових біологічного ланцюга корм - стан обміну речовин у корів-матерів - якість молозива - стійкість телят до захворювання на диспепсію. З метою корекції основних ланок патогенезу токсичної диспепсії новонароджених телят розроблено та клінічно апробовано комплексний електролітно-антитоксичний препарат "КЕТ", визначено оптимальні дози його компонентів, зокрема калію хлориду.