LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Сільське та лісове господарство

Всього — 2737 Сторінка 9 із 137

161. Антигенні властивості ентеровірусів свиней

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.06 С.В. Дерев'янко; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Визначено і вивчено біологічні, фізико-хімічні та антигенні властивості 47 штамів ентеровірусів свиней (ЕВС), 9 з яких віднесено до ЕВС 1-го серотипу, 4 штами не належать до відомих серотипів ЕВС. Типову належність 28 виділених штамів не визначено, бо вони мають антигенні зв'язки з референтними штамами ЕВС декількох серотипів. Встановлено, що міжтипові антигенні властивості ЕВС обумовлені спільними антигенними детермінантами вірусного походження. Внаслідок міжтипового схрещування референтних штамів ЕВС одержано клони з проміжними антигенними властивостями. На підставі вивчення штамів ЕВС із міжтиповими антигенними властивостями створено "набір діагностикумів ентеровірусних пневмоентеритів свиней".

162. Антиоксидантна система та метаболічний профіль крові корів залежно від фізіологічного стану та вмісту цинку в раціоні

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.04 І.З. Гложик; Ін-т біології тварин УААН. — Л., 2004. — 18 с. — укp.

Проведено дослідження інтенсивності перекисного окиснення ліпідів, активності неферментної та ферментної ланок антиоксидантної системи та метаболічного профілю крові корів на різних стадіях тільності та лактації, встановлено вплив підвищення рівня цинку в раціоні годівлі на вказані біохімічні показники в крові тварин. Встановлено, що вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів (їх гідроперекисів, малонового діальдегіду) у плазмі крові корів значно підвищується після отелення, залишається на такому рівні протягом перших тижнів лактації, а з 2-го до 9-го місяця лактації поступово знижується. Зазначено, що зміни вмісту вітаміну А у плазмі крові та активності супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази та глутатіонредуктази в еритроцитах крові тварин протягом лактації протилежні до зміни вмісту продуктів перекисного окиснення ліпідів. З'ясовано, що підвищення рівня цинку в раціоні корів призводить до дозозалежного збільшення його вмісту в плазмі крові та молозиві, підвищення жирності молока, зниження рівня гідроперекисів ліпідів у плазмі кров та збільшення вмісту вітамінів А та Е, а також активності супероксиддисмутази та глутатіонпероксидази в еритроцитах. Зазначено, що телята, одержані від корів, яким згодовували раціон з високим вмістом цинку, у порівнянні з одержаними від корів контрольної групи, характеризуються більш інтенсивним ростом і вищою активністю антиоксидантної системи в їх організмі.

163. Антиоксидантний статус організму курчат яєчних ліній у ранньому віці і фактори його регуляції

Автореф. дис... канд. с.-г. наук03.00.04 Р.М. Яремко; УААН. Ін-т землеробства і біології тварин. — Л., 1999. — 18 с. — укp.

Представлені дані про зміни антиоксидантного статусу курчат яєчного напрямку продуктивності в період з 30- до 60-добового віку. Встановлено, що в період найбільш інтенсивного росту курчат з 38- до 45-добового віку в їх організмі різко посилюються процеси перекисного окиснення ліпідів. Запропоновано способи зменшення інтенсивності перекисного окиснення ліпідів в організмі курчат у вказаний період, в основі яких лежить використання в їх годівлі водорозчинних препаратів селену (селеніту натрію) і вітаміну Е (аквавіту-Е). Встановлений позитивний вплив використання добавок вітаміну Е і селену у годівлі курчат яєчних ліній на їх ріст.

164. Антиоксидантний статус у курей, ембріонів та одноденних курчат за різного складу раціону

Автореф. дис... канд. с.-г. наук03.00.04 І.В. Карпа; Ін-т біології тварин УААН. — Л., 2003. — 16 с. табл. — укp.

Установлено, що тривале згодовування курям-несучкам ячмінно-бобового комбікорму з вмістом 40 % ячменю та 20 % екструдованих кормових бобів сприяє підвищенню активності ферментів систем антиоксидантного захисту (САЗ) в ооцитах у процесі оогенезу. Установлено високий рівень ПОЛ, каталазної та глутатіонпероксидазної активностей на ранніх стадіях оогенезу. Визначено, що стабілізація рівня показників неферментативної САЗ (каротиноїдів, вітамінів А і Е) відбувається після досягнення ооцитом маси більше двох грамів.

165. Антракноз кавуна та розробка методів створення стійких сортів

Автореф. дис... канд. біол. наук16.01.11 А.С. Чабанов; Нац. аграр. ун-т. — К., 2002. — 18 с. — укp.

166. Асептичні пододерматити у великої рогатої худоби (етіологія, патогенез, профілактика та лікування)

Автореф. дис... д-ра вет. наук16.00.05 Н.М. Хомин; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2006. — 36 с. — Бібліогр.с. 30-33 — укp.

Обгрунтовано причини виникнення, особливості перебігу гострого та хронічного асептичного пододерматитів у великої рогатої худоби (ВРХ). Розроблено заходи профілактики та методів лікування хвороби. Визначено вплив умов утримання та рівня годівлі на стан копитцевого рогу на підставі змін біохімічних показників і фізико-механічних параметрів епідермісу. Установлено, що у корів, яких утримували на залізобетонній щілинній підлозі знижується вміст вологи у копитцевому розі й опір до його стирання, що призводить до надмірного стирання рогу підошви. Згодовування коровам кормів, дефіцитних за поживними та мінеральними речовинами, призводить до зниження вмісту мінеральних речовин у копитцевому розі, перерозподілу фракцій кератозів, що погіршує його якість і сприяє надмірному нашаруванню рогу в ділянці підошви. Виявлено гістологічні та гістохімічні зміни рогу та основи шкіри залежно від перебігу асептичного пододерматиту. Обгрунтовано залежність динаміки морфолого-біохімічних, імунологічних показників крові від характеру перебігу асептичного запалення основи шкіри копитець. Установлено характерні зміни біохімічних показників у даних ділянках за різних форм асептичного пододерматиту, а також визначено біофізичні параметри епідермісу копитець залежно від перебігу захворювання. Виявлено, що за хронічного асептичного пододерматиту у корів знижується імунобіологічна реактивність організму, концентрація сірковмісних амінокислот у копитцевому розі та зростає вміст сульфогідрильних груп у ньому, що призводить до погіршення якості копитцевого рогу та його недостатнього стирання. Розроблено заходи профілактики асептичного пододерматиту у ВРХ, які дозволяють запобігти розвитку захворювання, та методи лікування, завдяки чому є можливим скорочення періоду видужання тварин.

167. Аскохітоз насіннєвої люцерни і комплекс заходів з обмеження його розвитку та шкодочинності у Східному Лісостепу України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.11 С.В. Чоні; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 2007. — 19 с. — укp.

Встановлено ступінь поширеності та розвитку аскохітозу на посівах люцерни. Запропоновано шляхи обмеження розвитку та зниження шкодочинності хвороби у Східному Лісостепу України. Вивчено біологічні особливості збудника Ascochyta imperfecta Peck. Визначено вплив гідротермічних факторів на розвиток хвороби, розроблено моделі короткострокового та довгострокового прогнозів її поширеності та розвитку. Доведено залежність поширеності та розвитку хвороби від температурного фактора. Визначено ступінь хворобостійкості окремих сортів люцерни до аскохітозу. Показано роль агротехнічних і хімічних заходів в обмеженні поширеності та розвитку хвороби. Показано ефективність використання широкорядного способу сівби зі знищенням рослинних решток, що суттєво впливає на зменшення шкодочинності хвороби. Розроблено систему захисту люцерни від аскохітозу.

168. Аскохітоз огірка і агробіологічне обгрунтування заходів обмеження його розвитку у закритому грунті

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.11 О.Ф. Марютін; Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Вивчено етіологію аскохітозу огірка, визначено поширеність, розвиток, механізм та потенційну шкодочинність даної хвороби, притаманної для умов зимових блокових теплиць і представлену та домінуючу в змішаному фітопатокомплексі. Досліджено форми прояву зазначеної хвороби, зокрема, листкову, стеблову, прикореневу, ураження генеративних органів, які передчасно відмирають і ламаються стебла, розкрито негативний вплив хвороби на кількісні та якісні показники врожаю. Проаналізовано епіфітотійну особливість розвитку хвороби на основі біологічного циклу розвитку ендогенного міцелію, нестатевого пікнідіального Ascochyta cucumeris Fautr. et Roum і статевого плодоношення (Didymella bryoniae (Pass.) Rehm, що формуються епізодично. Розглянуто основне джерело інфекції - уражені рослинні рештки. Доведено, що поширеність і розвиток хвороби залежать від гідротермічного режиму у тепличних спорудах, хімічна дезінфекція рослин та культиваційних споруд і термічне знезараження грунту знижує життєздатність пікнідіального плодоношення збудника аскохітозу на рослинах на 55,3 - 66,6 %. Висвітлено особливості застосування фунгіцидів способами обприскування рослин, унесення їх у тепличний грунт та баковими сумішами з мінеральними добривами, а також виготовлення на їх основі пасти для терапії аскохітозних стеблових некрозів. Визначено напрями боротьби з аскохітозом за допомогою гриба-антагоніста Trichoderma harzianum Rifai способом обприскування рослин огірка та в формі пасти для терапії стеблових некрозів, економічну доцільність застосування фунгіцидів і гриба-антагоніста.

169. Асоціативні інвазії у свиней (епізоотологія, розробка, фармако- токсикологічне та терапевтичне обгрунтування щодо застосування бровермектин-грануляту)

Автореф. дис... д-ра вет. наук16.00.11; 16.00.04 В.В. Стибель; УААН. Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". — Х., 2007. — 40 с. — укp.

Наведено дані вивчення епізоотичної ситуації щодо асоціативних хвороб свиней. Визначено екстенсивність аскарозної, трикурозної, езофагостомозної, саркоптозної інвазії у господарствах різної технології ведення Західного регіону України. Досліджено взаємовідносини у системі паразит - хазяїн на морфологічному, біохімічному, імунологічному та цитогенетичному рівнях за виникнення асоціативних інвазій свиней. Установлено, що метаболіти нематод і кліщів суттєво впливають на кровотвірну функцію, імунний статус організму тварин і функціональний стан внутрішніх органів і здатні спричинювати генні мутації. Вивчено токсикодинаміку бровермектин-грануляту - новоствореного препарату з групи макроциклічних лактонів. Установлено його токсичні параметри за результатами дослідів на лабораторних тваринах. Визначено кумуляцію бровермектин-грануляту в організмі щурів. Установлено динаміку зміни величин коефіцієнтів маси внутрішніх органів, гематологічних і біохімічних показників крові у щурів за умов виконання токсикологічних досліджень препарату. Вивчено гістологічну структуру внутрішніх органів і процеси регенерації в щурів за його тривалого застосування. Установлено кінетичні характеристики діючої речовини препарату. На підставі результатів експериментальних і виробничих досліджень підтверджено високу терапевтичну ефективність бровермектин-грануляту за дози 0,2 г/кг маси тіла у разі моно- (аскарозу, езофагостомозу, трихурозу, саркоптозу) та поліінвазій свиней різних вікових груп.

170. Асоціації умовно патогенних бактерій в патології великої рогатої худоби

Автореф. дис... канд. вет. наук16.00.03 П.А. Руденко; Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини УААН. — Х., 2002. — 20 с. — укp.

Вивчено мікробні асоціації у випадках ендометритів, маститів у корів і шлунково-кишкових, респіраторних захворювань новонароджених телят у дванадцяти господарствах восьми районів Луганщини. Встановлено, що у фермерських біоценозах циркулює від трьох до шости умовно патогенних видів бактерій, які викликають різноманітні патології в корів і новонароджених телят. Ідентичність бактерій, виділених від корів і телят, підтверджується антигенною спорідненістю бактерій у разі різних захворювань, відсутністю антагонізму між бактеріями, ізольованими з одного господарства та позитивним впливом інактивованого полібактеріну, виготовленого з культур бактерій, які циркулюють у даному господарстві. Показано, що під впливом антропогенних факторів і факторів зовнішнього середовища відбувається зміна головних співчленів паразитоценозу, їх кількості в асоціаціях, антогоністичних властивостей, а також зміна чутливості мікрофлори до антибіотиків. Виготовлено експериментальну серію інактивованого полібактеріну. Вперше вивчено клітинні та гуморальні фактори імунної відповіді в корів і телят на введення інактивованого полібактеріну, виготовленого з культур бактерій, які циркулюють у даному господарстві.

171. Атопічний дерматит у собак

Автореф. дис... канд. вет. наук16.00.05 К.С. Медведєв; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2000. — 16 с. — укp.

172. Аутекологія, розмноження та лісоценотична роль Sophora japonica L. в Правобережному Лісостепу та Степу України

автореф. дис... канд. біол. наук06.03.01 Світлана Сергіївна Пукас; Національний аграрний ун-т. — К., 2007. — 20 с. — укp.

173. Бабезіоз собак (епізоотологія, патогенез та заходи боротьби)

Автореф. дис... д-ра вет. наук16.00.11 М.П. Прус; Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 39 с. — укp.

Викладено матеріали щодо розповсюдження бабезіозу собак в Україні. Наведено дані динаміки захворювання цих тварин протягом року та їх сприйнятливості до збудника залежно від віку, статі та породи. Проведено морфологічні та біохімічні дослідження крові собак як у випадку спонтанного, так і експериментального бабезіозу, а також дослідження сечі хворих тварин. Доведено наявність морфофункціональних змін у печінці, підшлунковій залозі, нирках. З'ясовано, що порушення мінерального обміну в організмі тварин проявляються гіпонатріє-, каліє-, магніє- хлоремією. Показано, що у хворих на бабезіоз собак в перший період гострої фази хвороби розвивається імунодефіцитний стан як клітинної, так і гуморальної ланок імунітету. Вивчено білковий обмін у хворих на бабезіоз собак, що свідчить про розвиток диспротеїнемії та фоні гіпоальбумінемії. На базі патолого-морфологічних досліджень виявлено ураження серця, печінки, підшлункової залози, нирок. Доведено, що терапевтично ефективною та безпечною для тварин дозою диміназен ацетурату є 1,75 мг/кг маси тіла в 3,5 % водному розчині. Запропоновано спосіб комплексного лікування бабезіозу собак. Розроблено методику одержання гіперімунної протибабезіозної сироватки крові та доведено, що її профілактичне застосування запобігає розвитку гострого перебігу хвороби у собак.

174. Багаторічна димаміка та прогноз шкодочинності грушевої плодожерки у Східному Лісостепу України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук03.00.09 А.П. Лук'янченко; Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 2000. — 19 с. — укp.

На підставі системного підходу обгрунтовано закономірності багаторічної динаміки шкодочинності грушевої плодожерки у зв'язку та взаємодії з циклами сонячної активності. Визначено сонячну обумовленість низки метеорологічних і біологічних чинників (суми ефективних температур та гідротермічного коефіцієнта за вегетаційний період, урожайності груші). Вперше виявлено сонячну обумовленість багаторічної динаміки шкодочинності грушевої плодожерки, яка значною мірою пошкоджує найбільш цінні плоди периферійної частини крони. Розглянуто особливості шкодочинності грушевої плодожерки з урахуванням кількісних та якісних втрат урожаю. Вперше одержано порівняльні дані про біохімічний склад та масу непошкоджених і пошкоджених грушевою плодожеркою плодів на периферійній частині крони. Проведено моделювання шкодочинності грушевої плодожерки з використанням сучасних методів екстраполяційної прогностики.

175. Бактеріальний некроз і почорніння деревини винограду на півдні України

Автореф. дис... канд. біол. наук06.01.11 Л.О. Конуп; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Вивчено бактеріальний некроз і почорніння деревини винограду, виділено та ідентифіковано збудники даних хвороб, методи діагностики. Проведено фітосанітарне обстеження промислових виноградників різних областей півдня України на ураженість бактеріальним некрозом винограду за період з 1995 по 2005 рр., а також почорнінням деревини. Встановлено, що на території Одещини знайдено рослини, уражені бактеріальним некрозом і почорнінням деревини. Виявлено та ідентифіковано збудник бактеріального некрозу. Доведено, що найбільш ураженим збудником даного некрозу є сорти винограду "Ранній Магарача", "Сухолиманський білий", "Мускат таїровський" і "Молдова". Досліджено стійкий сорт до збудника бактеріального некрозу - підщепний сорт "Ріпаріа х Рупестріс" 101-14. Отримано високоспецифічну антисироватку до збудника бактеріального некрозу винограду з титром 1:4096, за допомогою якої можна проводити масове тестування винограду на відсутність збудника бактеріального некрозу. Виявлено та ідентифіковано за допомогою полімеразної ланцюгової реакції аналізу та електронної мікроскопії фітоплазма, збудник почорніння деревини. Відзначено, що переносником даної хвороби є цикада Hyalesthes obsoletus.

176. Бактеріальний опік і некроз груші та яблуні, екологічні ніші їхніх збудників

Автореф. дис... канд. біол. наук06.01.11 М.І. Лукач; Нац. аграр. ун-т. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Вивчено бактеріальні хвороби плодових культур і встановлено екологічні ніші їх збудників. Відзначено, що збудниками бактеріальних хвороб в Україні є опік і некроз плодових культур. Досліджено морфологічні, культуральні, біохімічні, хемотаксонімічні та серологічні властивості виділених фітопатогенних бактерій. Доведено, що штами Ervinia amylovora (Burrill) Winslow et al та Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall гетерогенні за інтенсивністю засвоєння речовин та агресивністю. Встановлено, що профілі жирних кислот загальних клітинних ліпідівErwinia amylovora та Pseudomonas syringae pv. syringae використано як чіткий метод діагностики з метою ідентифікації бактеріальних хвороб плодових. Проаналізовано стійкість сортів груші до бактеріального опіку плодових. Вперше доведено, що бур'яни є місцем резервації бактеріальної інфекції. Встановлено, що Pseudomonas syringae pv. syringae перебуває в ендофітній фазі у меристемних тканинах яблуні.

177. Бактеріальний опік плодових: резервація, прогноз та засоби обмеження захворювання

автореф. дис... канд. біол. наук06.01.11 О.В. Барбакар; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Виявлено місця резервації збудника бактеріального опіку плодових, визначено метеорологічні умови, що призводять до розвитку захворювання, здійснено прогнозування виникнення його симптомів і розроблено засоби контролю. Підтверджено наявність збудника бактеріального опіку плодових на території України. Досліджено морфологічні, культуральні, біохімічні та серологічні властивості виділених ізолятів. Виявлено селективний вплив однорічних пагонів та багаторічних гілок на агресивність популяцій E. amylovora. Запропоновано модель короткочасного прогнозування розвитку бактеріального опіку плодових, яка дає змогу заздалегідь передбачити спалахи захворювання. Розроблено шкалу взаємодії максимальних і мінімальних добових температур для визначення рівня навантаження інфекційного навантаження, а також асортимент бактерицидів для контролю захворювання. Доведено доцільність використання стрептоміцину для знезараження прищепного матеріалу з метою обмеження розповсюдження патогену.

178. Бактеріальний рак винограду (діагностика та поширення на півдні України)

Автореф. дис... канд. біол. наук06.01.11 Н.В. Ліманська; Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Висвітлено питання поширення збудника бактеріального раку (БР) на виноградниках Півдня України, оптимізації методики діагностики захворювання. Уперше в країні запропоновано метод полімеразної ланцюгової реакції для діагностики збудника БР, виявлено зараженість пухлинотвірними штамами (ПШ) Agrobacterium садивного матеріалу, імпортованого з країн ЄЕС, і виробничих засаджень деяких сортів винограду, що широко культувуються на півдні української держави. Встановлено зараженість агробактеріями грунту виноградників деяких регіонів країни. Показано, що в південних чорноземних грунтах збудник БР може зберігатися протягом двох років, вже не виявлятися через 6 місяців після викорчовування уражених кущів. Доведено, що в одних й тих самих місцях відбору проб грунту дослідної ділянки ПШ Agrobacterium можуть бути присутні і не виявлятися в різні сезони відбору проб.

179. Бархат амурський (Phellodendron amurense Rupr.) в лісових культурах Західного Лісостепу України

автореф. дис... канд. с.-г. наук06.03.01 Зіновій Миронович Юрків; Національний лісотехнічний ун-т України. — Л., 2007. — 20 с. — укp.

180. Бджоли роду Osmia (Hymenoptera, Megachilidae), особливості їх біології, екології та промислового розведення і використання в умовах Лісостепу України

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.09 В.М. Гукало; Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 1998. — 21 с. — укp.