LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Мистецтво. Мистецтвознавство

Всього — 1296 Сторінка 1 із 65

1. 150-летие Храма Усекновения Главы Иоанна Крестителя

А.И. Федосеенко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2007. — N 4. — С. 194-201. — Библиогр.: 7 назв. — рус.

Рассмотрена история Храма Усекновения Главы Иоанна Крестителя, а также время и хронология создания, его архитектурный стиль. Проанализирован центральный иконостас и внутреннее художественное оформление Храма.

2. Абстрактивизм в живописи и музыке ХХ ст. Сопоставление творческих методов

В.В. Жимолостнова Вісн. Міжнар. Слов'ян. ун-ту. Сер. Мистецтвознав. — 2008. — 11, N 1. — С. 49-55. — Библиогр.: 20 назв. — рус.

Досліджено проблеми й визначено основні напрями розвитку абстрактивності як творчого методу в образотворчому і музичному мистецтві ХХ ст. Вперше сформульовано універсальне поняття абстрактивізму. Розглянуто та зіставлено основні засоби виразності в образотворчому мистецтві абстракціонізму та в музичному авангарді.

3. Абстрактная семиотика нефигуративного искусства

О.В. Коваль Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 1. — С. 57-69. — Библиогр.: 23 назв. — рус.

Зважаючи на засоби художньої абстракції та номінації у мистецтві, здійснено спробу розглянути нефігуративне мистецтво як своєрідну абстрактну семіотику та надати їй відповідного визначення.

4. Абстракціонізм в контексті культуротворчих процесів ХХ століття (естетико-мистецтвознавчий аналіз)

Автореф. дис... канд. філос. наук09.00.08 Т.В. Ємельянова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 14 с. — укp.

Проведено естетико-мистецтвознавчий аналіз абстракціонізму як непересічного явища культури ХХ ст. Досліджено, що абстрактне мистецтво було відповіддю на принципово нові культуротворчі процеси на межі ХІХ - ХХ ст., серед яких виокремлено низку нетрадиційних філософських ідей - неопозитивізм, психоаналіз, інтуїтивізм, антропософія, - трансформацію науково-технічних досягнень у сферу мистецтва. Проаналізовано художню та теоретичну спадщину В.Кандинського. Описано процес формування творчої індивідуальності митця і виокремлено ті ідеї, які мають вагоме теоретичне значення в розвитку сучасного мистецтва (специфіка творчого процесу, колір як "емоційний тонус" твору, іконографія в мистецтві ХХ ст., синтез мистецтв та синестезія). Висвітлено вплив творчості та теоретичних ідей Кандинського на розвиток українського мистецтва ХХ ст.

5. Австрійський театр у Львові (1789 - 1872): історія, музичний репертуар, оперне виконавство, культурний контекст

Автореф. дис... канд. мистецтвознав.17.00.03 Т.Л. Мазепа; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К., 2003. — 16 с. — укp.

На основі архівних джерел та матеріалів преси розкрито історичні умови та культурний контекст, проаналізовано взаємодію різних тенденцій, під впливом яких формувалися репертуарна політика театру та відбувалися зміни його орієнтації щодо ролі музичної частини репертуару, яка з часом стала провідною. Окремі етапи у межах усього періоду існування львівської австрійскої сцени виділено на підставі змін у його керівництві. Доведено провідну роль постаті антрепренерів, які забезпечували художньо-творчу та фінансову діяльність театру. Виділено три основних періоди, у межах кожного з них проаналізовано загальну спрямованість та функціональне призначення театру у багатоетнічному середовищі Львова, а також зміни у його репертуарі та складі трупи. Проведено порівняння з оперним репертуаром австрійських і німецьких, а також російських театрів. Висвітлено місце австрійського театру в інфраструктурі міста та його позитивний вплив на загальнокультурні процеси.

6. Автодескриптивний текст у музиці та метод його дослідження у творчості І.С.Баха

Автореф. дис... канд. мистецтвознав.17.00.03 І.Г. Ігнатченко; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К., 2003. — 17 с. — укp.

Вивчено одну з типових форм художнього тексту в музиці перехідних історико-стильових періодів, яку запропоновано визначати як автодескриптивний текст (АДТ). Його специфіка полягає в результуючій репрезентативності найрізноманітніших музично-мовних елементів усього попереднього періоду в їх синхронно-діахронних зв'язках, які подано a priori як дещо безпосередньо дане та таке, що не потребує роз'яснень. В цих текстах музично-мовний дискурс як узагальнення попереднього досвіду досягає граничної межі - дескрипції, яку неможливо спростувати чи підтвердити. Вперше запропоновано методику аналізу автодескриптивних текстів, яка репрезентує один з можливих різновидів сучасного текстологічного дослідження. Як прояв принципів конструювання АДТ в музиці розглянуто епоху пізнього бароко, уособлену в творчості І.С.Баха, що показано в аналітичних етюдах.

7. Авторский интерьер с позиции потребителя

В.Г. Шабалин, Л.Н. Евсеенко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 2. — С. 89-99. — Библиогр.: 6 назв. — рус.

Указано, что в профессии, связанной с изобразительным и декоративным искусством, с архитектурой и режиссурой, с психологией и эргономикой, с материалами и технологиями процесс профессиональной подготовки молодых специалистов должен постоянно сочетаться с практическими навыками работы на реальных объектах. Это означает, что мастер, обучающий учеников, должен сам постоянно заниматься практической деятельностью в дизайне и передавать свой опыт не только по конспектам и учебникам, но и в реальном процессе проектирования.

8. Авторський стиль Й.Брамса (теоретико-методологічний та аналітичний аспекти)

Автореф. дис... канд. мистецтвознавства17.00.03 Олена Сергіївна Садовнікова; Харківський держ. ун-т мистецтв ім. І.П.Котляревського. — Х., 2007. — 18 с. — укp.

9. Академічне народно-інструментальне ансамблеве мистецтво України ХХ ст.: історико-виконавський аспект

Автореф. дис... канд. мистецтвознав.17.00.03 Л.М. Пасічняк; Львів. держ. муз. акад. ім. М.В.Лисенка. — Л., 2007. — 17 с. — укp.

Проведено комплексне дослідження процесу розвитку академічного ансамблю народних інструментів України періоду XX ст., класифіковано його різновиди. Проаналізовано процес удосконалення народного інструментарію, досліджено композиторську творчість, підкреслено значення професіоналізації освіти музиканта-народника, розглянуто формування української педагогіки, методології та теорії виконавства на удосконалених народних інструментах, становлення ансамблю народних інструментів в академічному музичному мистецтві. Узагальнено досягнення академічних народно-інструментальних ансамблів на концертній естраді.

10. Активізація пізнавальної діяльності школярів на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.02 О.О. Деркач; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2003. — 19 с. табл. — укp.

Теоретично проаналізовано наукову літературу з проблеми активізації пізнавальної діяльності молодших школярів, досліджено процес функціонування початкової ланки музичної освіти, виявлено специфіку початкового навчання гри на струнно-смичкових інструментах дітей 4 - 5-ти та 6 - 7-річного віку, обгрунтовано методичні засади та експериментально підтверджено доцільність та ефективність використання робочих зошитів з друкованою основою на початковому етапі навчання гри на даних інструментах, які відповідають вимогам сучасної освіти та є найзручнішою формою роботи для учнів у класі та вдома. На підставі проведеної дослідно-експериментальної роботи доведено, що активізація пізнавальної діяльності школярів на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах можлива за умови врахування вікових особливостей перебігу основних пізнавальних процесів; створення навчальних ситуацій, здатних викликати пізнавальний інтерес та позитивний емоційний відгук учнів; активізації мисленнєвої діяльності учнів шляхом використання серії нестандартних завдань та організації навчального процесу на базі творчої самореалізації дитини.

11. Акторське "переживання в ролі" як творчий процес

Автореф. дис... канд. мистецтвознав.17.00.02 М.М. Барнич; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2007. — 19 с. — укp.

Розкрито сутність та особливості функціонування процесу переживання у мистецтві актора. З використанням методу психологічного аналізу діяльності людини (за О.Леонтьєвим) проведено спостереження за творчістю акторів і самоспостереження та встановлено, що у процесі переживання актора у ролі актуалізуються окремі, психічно відмежовані актором одна від одної різні види його діяльності, які визначено як "діяльність-творчість" і "діяльність-гра". На підставі дослідження процесу функціонування даних видів діяльності актора виявлено їх вплив на внутрішню "психорефлективну організацію" актора як людини. Встановлено, що дане відображення, пов'язане з аналогічністю фізичних дій актора з фізичними діями персонажа ролі, проектується на дії актора у формі реакцій організму, адекватних до реакцій ролі, що і становить сутність психологічного стану переживання актора у ролі. Вперше методом визначення "катарсису" (за Л.Виготським) проаналізовано емоційний стан переживання актора у ролі. Доведено належність емоційного стану переживання до одного з різновидів катарсису.

12. Акторське мистецтво В.М.Чистякової як явище української театральної культури ХХ сторіччя

Автореф. дис... канд. мистецтвознавства17.00.01 Сергій Іванович Гордєєв; Харківська держ. академія культури. — Х., 2005. — 21 с. — укp.

13. Актуалізація музично-творчого потенціалу особистості майбутнього вчителя як механізм його духовного становлення

С.В. Олійник Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — N 31. — С. 51-53. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Розглянуто духовність як визначальну характеристику особистості. За умов гуманізації освіти важливого значення набувають культурно-мистецькі надбання людства, освоєння яких є одним зі шляхів духовного зростання особистості майбутнього вчителя. Механізмом формування духовних основ студента, що одержує у ВНЗ музичну спеціалізацію, є актуалізація його музично-творчих можливостей.

14. Актуальне інтонування як виконавська проблема

автореф. дис... канд. мистецтвознав.17.00.03 Т.Б. Вєркіна; Одес. держ. муз. акад. ім. А.В.Нежданової. — О., 2008. — 16 с. — укp.

Розглянуто музично-виконавське мистецтво як творчу практику, тобто спосіб закріплення, відтворення та розвитку музичного досвіду людини. Охарактеризовано "актуальне буття" музичного твору у процесі виконання його для слухачів. Визначено шляхи та способи актуалізації музичного твору, сформувані в історії європейської музики. Висвітлено процес перетворення нотного тексту у звуковий феномен на матеріалі сонати op.27 N 1 Л. ван Бетховена, "Крейслеріани" Р.Шумана та творів В.Бібіка (П'ята та Сьома сонати для фортепіано, вокальний цикл на вірші А.А.Ахматової). Узагальнено досвід актуалізації музичної класики у сучасній культурі України, взаємопов'язаний з організацією та проведенням міжнародних фестивалів класичної музики "Харківські асамблеї" (1991 - 2007 рр.).

15. Ален Флешер: місце автора медійного проекту у просторі сучасної культури

З.І. Алфьорова Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 10. — С. 3-10. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Проаналізовано місце та функції автора медійного проекту у просторі сучасної культури (на прикладі виставки Алена Флешера "Світло і час").

16. Аматорське мистецтво як історико-культурне явище (на матеріалах України другої половини XIX ст.)

Автореф. дис... канд. іст. наук17.00.01 Л.В. Дорогих; Київ. держ. ун-т культури і мистецтв. — К., 1998. — 20 с. — укp.

Проведено комплексне історико-теоретичне дослідження аматорського мистецтва в Україні другої половини ХІХ ст. Уточнюється поняття "аматорське мистецтво", розкривається його естетична і суспільна природа як явища культури. Висвітлюється роль аматорського мистецтва в житті суспільства, проаналізовано стан і особливості різних видів і жанрів, своєрідність функціонування в умовах розвитку культури України другої половини ХІХ ст.

17. Аналіз "образу" М. Гейка в контексті давніх традицій іконопису

Н. Бахмет Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 5. — С. 3-7. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Иконопись играла важную роль в украинском искусстве, начиная из времен Киевской Движении. "Образ" - один из высочайших моментов развития в творчества М. Гейка.

18. Аналіз зв'язку сучасної архітектури та орнаментального мистецтва: культурологічний аспект

Н.А. Лоліна Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 7. — С. 34-43. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.

Проаналізовано сприймання сучасного архітектурного середовища. Звернено увагу на культурологічний момент розуміння даного середовища. Розглянуто орнаментальність як підхід до сучасного рішення архітектурних питань в розробці та устаткуванні навколишнього середовищі (на прикладі середовища міста).

19. Аналіз семантики мотивів угорського орнаменту в контексті світової системи знаків

А.Т. Коприва Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 10. — С. 25-39. — Бібліогр.: 16 назв. — укp.

Розглянуто семантику мотивів як основний засіб комунікації у народному мистецтві, основні мотиви угорського орнаменту в контексті світової системи знаків, зміст та значення їх в угорській культурі, а також значення кольору в народному костюмі та вишивці угорців.

20. Анатоль Вахнянин і становлення музичного професіоналізму в Галичині (друга половина XIX - початок XX ст.)

Автореф. дис... канд. мистецтвознав.17.00.03 Я.Р. Горак; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Уперше подано цілісну характеристику багатогранної діяльності Анатоля Вахнянина - композитора, диригента, співака, громадського діяча, літератора, а також введено в обіг новий архівний матеріал. На його базі систематизовано погляди діяча на різні галузі музичного мистецтва (музичну естетику, фольклор, духовну музику, театр, теорію музики). Розширено обсяг композиторської творчості А.Вахнянина, що дає підстави для характеристики його композиторського стилю, який базується на засадах романтизму. Висвітлено взаємодію його композиторської творчості та музикознавчих зацікавлень. Зазначено, що завдяки плідній громадській, виконавській, диригентській та композиторській діяльності А.Вахнянина музичне життя Галичини того часу збагатилося новими ідеями, зміцніли зв'язки з композиторами Великої України (М.Лисенком, П.Ніщинським). Доведено, що в еволюції музичної культури Галичини його діяльність сприяла переходу від аматорського етапу композиторської творчості до подальшого її розвитку на професійній основі.