LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Мистецтво. Мистецтвознавство

Всього — 1296 Сторінка 11 із 65

201. До історії побутування галереї картин Т.Г.Шевченка у Харкові (1932 - 1943)

В.І. Кацай Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — Х., 2002. — N 1. — С. 24-30. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Зазначено, що більшість музейних закладів Харкова у 1920-ті рр. не мала змоги розгорнути в повному обсязі свою діяльність, хоча в їх архівах були сконцентровані найбільш цінні мистецькі зразки. Винятком була картинна галерея ім. Т.Г. Шевченка, яка проводила широку науково-дослідну роботу, спрямовану на вивчення та популяризацію Шевченкової спадщини.

202. До питання діяльності українських мистецьких об'єднань Галичини на рубежі ХІХ-ХХ століть

В.Д. Молинь Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 6. — С. 132-136. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.

Висвітлено поступове впровадження у художній процес наукових задумів, освітніх, мистецьких об'єднань,подальшу реалізацію у формуванні архівних, літературних і мистецьких збірок, у заснуванні товариств та музеїв, виставковій діяльності. Висвітлено зростання національної свідомості в краї, становлення на твердий грунт культурного процесу в Галичині.

203. До питання зіставлення українського ненаративного живопису та американського абстрактного експресіонізму

Н.В. Мархайчук Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 11. — С. 3-13. — Бібліогр.: 15 назв. — укp.

Зазначено, що сучасний український ненаративний живопис, що схожий з американським абстрактним експресіонізмом, є світовим феноменом. Розглянуто ряд відмінностей, які надають ненаративному живопису статус самодостатнього явища світової художньої культури.

204. До питання підготовки музиканта за вимогами Болонського процесу

О.К. Никон Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — N 21. — С. 103-105. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Розглянуто актуальні питання реалізації на практиці засад кредитно-модульної системи навчання студентів спеціальності "Музичне мистецтво" з урахуванням специфіки викладання дисципліни "Фортепіано."

205. До питання про вокальну культуру: огляд літератури

Ю. Данильчишин Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 9. — С. 52-58. — Бібліогр.: 127 назв. — укp.

Розглянуто вокальну музику як художнє явище, його фізіологічні, психологічні, соціологічні складові. Вміщено список літератури про вокальну культуру та голос, історію вокального мистецтва, методику та методологію процесу виконавства.

206. До питання про концепцію історії українського мистецтва у вітчизняному мистецтвознавстві початку ХХ століття

І. Удріс Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 7. — С. 113-130. — Бібліогр.: 14 назв. — укp.

Розглянуто проблему становлення концепції історії українського мистецтва у вітчизняному мистецтвознавстві початку ХХ ст. На прикладі аналізу праць В.Модзалевського, Ф.Ернста, К.Широцького та Ф.Шміта простежено формування наукових знань про національне мистецтво домонгольських часів та козацької доби.

207. До питання про особливості становлення і розвиток художньо-промислової освіти на Закарпатті в другій половині ХІХ- початку ХХ століття

С. Мільчевич Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 2. — С. 114-122. — Бібліогр.: 11 назв. — укp.

На основі історичних фактів доведено, що художньо-промислова освіта на Закарпатті у ХІХ - на початку ХХ ст. розвивалась у загальноєвропейському контексті.

208. До проблем формування досвіду художньо-педагогічного спілкування майбутнього вчителя музики

І.В. Сипченко Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2002. — N 9. — С. 135-137. — Бібліогр.: 2 назв. — укp.

Розглянуто методологічні засади формування досвіду художньо-педагогічного спілкування в контексті культурологічних ідей І. Огієнка.

209. До проблеми вивчення монастирських ансамблів Слобожанщини

О.О. Смоліна Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 2. — С. 38-44. — Бібліогр.: 17 назв. — укp.

Зазначено, що комплексний підхід до вивчення монастирських ансамблів ХVІІ - ХІХ ст. на Слобожанщині до цього часу не використовувався дослідниками українського мистецтва. Майже вся література має історичну, довідково-краєзнавчу спрямованість, через що відчувається відсутність цілісного історико-мистецтвознавчого дослідження, яке має розкривати всі аспекти формування монастирських ансамблів на Слобідській Україні в ХVІІ - ХІХ ст., історичної долі, обставин відродження після руйнувань, а також імена тих, завдяки кому це відродження стало можливим.

210. До проблеми новітніх технологій в мистецтві

І.І. Демченко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 10. — С. 64-71. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

Акцентовано увагу на новітніх технологіях у мистецтві (інтеграції) та творчому розвитку учнів початкової школи засобами образотворчого мистецтва.

211. До проблеми термінології мистецьких явищ ХХ століття та належності ненаративного малярства до неоавангардизму

Н.В. Мархайчук Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 12. — С. 35-46. — Бібліогр.: 26 назв. — укp.

Зазначено, що сучасний український ненаративний живопис є одним з найцікавіших пошуків вітчизняного нефігуративу. У межах українського contemporary art він належить до площини неоавангардизму. Висвітлено термінологічні проблеми українського мистецтвотворення сьогоднішнього часу.

212. До розв'язання деяких теоретичних проблем аксіології архітектури

А.Б. Бєломєсяцев Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 21. — С. 19-29. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.

На основании теоретической предпосылки о единстве антропологического и аксиологического (ценностного) принципов архитектурного творчества рассмотрены вопросы сосуществования в понятийном поле аксиологии категорий "триады Витрувия", дешевизны, комфортности и функциональности, охраны городской среды и памятников архитектуры, истинного и ошибочного в архитектуре.

213. Домашний мир в пейзажной живописи П.А.Левченко

Т.В. Павлова Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2003. — N 3. — С. 130-141. — Библиогр.: 20 назв. — рус.

Зазначено, що побутові мотиви в пейзажі чи фіксація побутових вражень в інтер'єрному живописі П.А.Левченко, з їх регіональною "системою затишку", - частина того ж сакрального цілого, що він і його сучасники втілювали в національному пейзажі.

214. Дослідження нових форм і технологій у сучасному мистецтві

Н.А. Борецька, О.В. Поворозник Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 6. — С. 321-323. — укp.

Проведено дослідження нових форм і технологій у сучасному мистецтві.

215. Дослідницька діяльність В. і Д. Щербаківських

Є.М. Колісник Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 8. — С. 41-45. — Бібліогр.: 11 назв. — укp.

Розглянуто науково-дослідницьку діяльність відомих вітчизняних мистецтвознавців В. і Д. Щербаківських. Викладено погляди вчених на проблему формування національного стилю в архітектурі та етапів її еволюції.

216. Драматургічні засоби створення театральності в "Фаусті" Й. В. Гете

Б.Б. Шалагінов Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2006. — N 30. — С. 110-116. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Подано визначення театральності як драматургічного принципу в драмах, поезії та прозі Гете. Розкрито прийоми театральності, використані у "Фаусті", серед яких предметно-видовищна деталь, музично-стильовий контраст, масові сцени, а також розглянуто роботу над ремарками у творі як шлях до створення театральності.

217. Драматургія - мистецтво драми?

О.С. Чирков Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2006. — N 30. — С. 104-109. — Бібліогр.: 16 назв. — укp.

Висвітлено погляди Арістотеля на драму як дійство, що притаманне наслідувальним мистецтвам; розглянуто особливості становлення й розвитку драматургії як метавиду видовищних мистецтв.

218. Драматургія хорових сцен в операх В.Губаренка (на прикладі "Загибелі ескадри", "Пам'ятай мене", "Вій", "Згадайте, братія моя")

Автореф. дис... канд. мистецтвознавства17.00.03 О.М. Батовська; Одес. держ. муз. акад. ім. А.В.Нежданової. — О., 2005. — 16 с. — укp.

Розглянуто проблему функціонування хору як суттєвої складової оперної вистави у контексті його драматургічного призначення в жанрових різновидах опер В.Губаренка, зокрема героїко-романтичній музичній драмі "Загибель ескадри", лірико-психологічній опері "Пам'ятай мене", опері-балеті "Вій" та опері-ораторії "Згадайте, братія моя". Надано загальну характеристику оперної творчості В.Губаренка в історичному, жанровому та структурно-драматургічному аспектах і висвітлено особливості відображення основних тенденцій розвитку музично-театрального мистецтва України 1960 - 1990 рр. у творах митця. Здійснено комплексний музикознавчий аналіз у контексті специфіки використання хору як драматургічної одиниці в оперних творах В.Губаренка й обгрунтовано його провідне значення у сценічних постановках композитора. Наведено характеристику, визначено зміст і представлено реєстр основних хорових сцен. Запропоновано нову класифікацію хорових сцен на підставі оцінки її шести головних функцій (фонової, колористичної, репрезентативної, внутрішньо-емоційної, дійової, динамічної) та десяти допоміжних (репрезентативно-колористичної, динамічно-колористичної, дійово-динамічної, емоційно-дійової, статистичної, ілюстративної, ілюстративно-колористичної, фоново-репрезентативної, емоційно-колористичної, репрезентативно-динамічної). На підставі запропонованої класифікації визначено концептуальні функції хору у жанровій системі представлених опер В.Губаренка й обгрунтовано вплив жанрово-інтонаційної моделі на характер використання хорових сцен (кількісну та якісну залежність функцій хору від провідної образно-змістовної сфери). На підставі результатів наукового дослідження доведено ключову константу творчого методу В.Губаренка про залежність функціонального навантаження хору від жанрової специфіки твору.

219. Драматургія циркової вистави в контексті карнавально-сміхової культури

автореф. дис... канд. мистецтвознав.26.00.01 Г.В. Курінна; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2008. — 20 с. — укp.

Зроблено спробу здійснити комплексний культурологічний аналіз драматургії циркової вистави у контексті карнавально-сміхової культури. Досліджено історичні засади та сучасні особливості циркових вистав в Україні та СНД, які демонструються з урахуванням традицій національної та світової карнавально-сміхової культури. Запропоновано тезу, що циркова вистава як драматургічна форма репрезентує загальний стан циркового мистецтва та є недостатньо вивченою. Увагу приділено дослідженню драматургічної структури сучасного циркового видовища. Розглянуто питання щодо належності циркового сценарію до драматичного роду літератури. З урахуванням результатів дослідження до наукового обігу введено нові різновиди сучасної циркової вистави, нову циркознавчо-драматургічну термінологію, визначено місце драматургії циркової вистави у сучасному українському видовищному мистецтві.

220. Духова музика України у XVIII - XIX століттях

Автореф. дис... канд. мистецтвознав.17.00.01 Ю.А. Рудчук; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Досліджено вплив духового виконавства на розвиток інструментальної музики та музичної педагогіки в Україні XVIII - XIX ст., виявлено специфічні ознаки національної традиції у процесах формування професійних форм духового виконавства. Набули подальшого розвитку характеристики творчих взаємозв'язків української духової музики з європейською музикою XVIII - XIX ст. на рівні її стильових ознак. Введено до наукового обігу нові джерельні матеріали, невідомі імена видатних виконавців, які відіграли значну роль в музичній культурі України в XVIII - XIX ст. Розкрито поняття "українська духова музика" в категоріях культуротворчої діяльності даного періоду. Розглянуто особливості духової виконавської практики (розмаїття оркестрових, сольних і ансамблевих форм аматорського та професійного музикування на духових інструментах), фахового навчання, виробництва духового інструментарію, концертної діяльності і "репертуарної" творчості.