LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Мистецтво. Мистецтвознавство

Всього — 1296 Сторінка 2 із 65

21. Англійська комічна опера середини ХХ століття в контексті національної художньої традиції

Автореф. дис... канд. мистецтвознав.17.00.03 О.В. Петрова; Одес. держ. муз. акад. ім. А.В.Нежданової. — О., 2006. — 18 с. — укp.

Досліджено оперні твори провідних англійських композиторів XX ст. Б.Брітгена, М.Тіппена й Х.Бертвістла, що належать до комічного жанру з метою виявлення в них специфіки комічного та з'ясування ролі національного фактора. В "Альберт Херінзі" Б.Брітгена висвітлено взаємозв'язок з сатиричною лінією англійського мистецтва, традиціями "Опери жебраків", образами англійського соціально-побутового та моралістичного роману, творчістю У.Хогарта, Р.Шерідана, Ч.Діккенса. У "Весіллі в Іванів день" М.Тіппета виявлено глибоке шекспіровське коріння (завдяки порівнянню зі "Сном літньої ночі") та його вплив на трактування комічного в опері, а також зв'язок творчістю представників національної літературної школи XX ст. (Т.Еліота, Б.Шоу, Д.Джойса, У.Б.Йейтса). У "Панчі та Джуді" Х.Бертвістла висвітлено роль традицій народного англійського театру, що зумовило втілення комічного у гострогротесковій модифікації. Проаналізовано опери у контексті національної музичної традиції, зокрема творчості Г.Персела, інструментальної та музичної культури єлизаветської епохи, жанру "маски", паралельних у часі та стилі культурно-мистецьких явищ середини XX ст.

22. Ансамблево-виконавська творчість бандуриста: мистецтвознавчий та психолого-педагогічний аспекти

Автореф. дис... канд. мистецтвознав.17.00.03 Л.С. Мандзюк; Харк. держ. ун-т мистец. ім. І.П.Котляревського. — Х., 2007. — 18 с. — укp.

Вперше здійснено комплексний аналіз ансамблевого виконавства на бандурі в усіх його різновидах (моноансамблю, малих форм, капели бандуристів, групи в оркестрі українських народних інструментів). Наведено психолого-фізіологічну оцінку координаційних функцій-дій бандуриста у вокально-інструментальному моноансамблі. Вперше ансамблеве виконавство розглянуто як джерело становлення та розвитку творчої особистості бандуриста у його професійній діяльності виконавця (соліста, ансамбліста сольного типу, учасника вокально-інструментального й інструментального колективу), педагога (який володіє вокальною, інструментальною, диригентською методиками), диригента (що володіє голосом, інструментом, предметно ознайомлений з основами педагогіки). Висвітлено особистий внесок Г.Хоткевича як засновника й організатора ансамблевого виконавства на бандурі в усіх його формах, академічної школи гри на бандурі та її методичної бази.

23. Антропний принцип Світового дерева у давньому мистецтві України

О.А. Куліш Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2007. — N 1. — С. 55-60. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.

На прикладах мистецької спадщини давньої культури України розглянуто філософську концепцію самоусвідомлення людства у Всесвіті.

24. Антропософські тенденції в українському мистецтві 20-х рр. ХХ ст.

Автореф. дис... канд. мистецтвознав.17.00.01 Л.Р. Вежбовська; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Проведено наукове дослідження антропософських тенденцій в українському мистецтві 1920-х рр. Українське мистецтво даного періоду розглянуто в контексті загальноєвропейської тенденції модернізму - пошуку "нової духовності". Доведено, що у сценічному мистецтві "Молодого театру" та театру "Березіль" використовувались прийом евритмії та елементи містерійного театру. Показано вплив евритмії на становлення методу перетворення Л.Курбаса. Досліджено антропософські мотиви та специфіку образотворення у творчості М.Хвильового, М.Куліша, П.Тичини. Проаналізовано творчість митців-"двадцятників" у театрі, живописі, скульптурі та літературі. Виявлено тенденцію свідомого творення мистецтва та його сакралізації. Доведено, що світоглядні, зокрема антропософські, аспекти у мистецтві даного періоду виступають не стільки філософськими категоріями, скільки засобами художнього вираження.

25. Аплікація як вид ДПМ та впровадження методичних наробок у навчальний процес художньо-графічного факультету

П.М. Моценко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 12. — С. 102-107. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Розкрито значення та поняття аплікації як виду декоративно-ужиткового мистецтва. Запропоновано класифікацію аплікації за змістом, видами, технологією виготовлення та використання різноманітних матеріалів. Розглянуто засоби виразності в аплікації.

26. Аранжування на комп'ютері - як засіб розвитку творчої активності майбутнього вчителя музики

В.В. Луценко Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2003. — N 13. — С. 76-78. — Бібліогр.: 11 назв. — укp.

Досліджено процес розвитку творчої активності майбутнього вчителя музики за допомогою аранжування на комп'ютері.

27. Арниковий цвіт чи виноградна лоза: до питання номінації орнаментальних мотивів

О.О. Герій Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 6. — С. 74-81. — Бібліогр.: 11 назв. — укp.

Доведено, що поширений в орнаментиці храмів і рукописів Київської Русі мотив п'ятипелюсткової квітки є стилізованим варіантом зображення виноградної лози. Правильна назва цього мотиву пояснює його семантику та сталу закономірність зображення на предметах християнського культу.

28. Артистична спадщина С.Рахманінова та її вплив на фортепіанне мистецтво ХХ століття

автореф. дис... канд. мистецтвознав.17.00.03 Ю.К. Попов; Харк. держ. ун-т мистец. ім. І.П.Котляревського. — Х., 2008. — 19 с. — укp.

Проведено комплексне дослідження феномену артистичної індивідуальності С.Рахманінова та його вплив на розвиток фортепіанного мистецтва XX ст. Розглянуто формування особистості С.Рахманінова-артиста, театральність його гри, що наділяє музичний процес дієвістю та сценічністю. Еволюція артистизму С.Рахманінова полягає у підвищенні ступеня зрілості його інтерпретацій. Розглянуто лінію спадкоємності від піанізму Ф.Ліста та М.Рубінштейна, синтез російської та західноєвропейської традицій у грі великого артиста. Проведено паралелі між С.Рахманіновим і його видатними сучасниками: Й.Гофманом, Й.Левіним, Л.Годовським, Ф.Бузоні, В.Горовцем, Ар.Рубінштейном. Наголошено на надзвичайній силі гри великого артиста та зазначено його виняткову виконавську енергетику. З метою з'ясування цілісної характеристики рахманіновської артистичної індивідуальності досліджено особливості складно організованої психіки митця, якому були притаманні демонстративність темпераменту, екзальтованість ефектів, емотивність. Розглянуто відображення піаністичних традицій С.Рахманінова на прикладах виконавських стилів музикантів, які чули його особисто (К.Ігумнов, В.Горовиця, Ар.Рубінштейна, О.Гольденвейзера) та через вплив усної традиції, породженої інтонуванням С.Рахманінова, на піаністів наступних поколінь (В.Софроницького, Л.Оборіна, П.Серебрякова, Г.Нейгауза, С.Ріхтера, Е.Гілельса, Є.Кісіна, М.Луганського).

29. Археологічні тканини Софії Київської у світлі візантійської традиції

Ю.Г. Гріднєва Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 8. — С. 26-47. — Бібліогр.: 36 назв. — укp.

Розглянуто Золоте шитво з фігурними зображеннями із Софії Київської як залишки митрополичого вбрання Кирила II (1241 - 1280). Золоте шитво прикрашало єпитрахиль і сакос митрополита. Реконструюється іконографія єпитрахилі.

30. Архитектура и мультимедиа: образ конструкции и конструирование образа

Ф.Б. Кац Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2007. — N 3. — С. 40-48. — Библиогр.: 6 назв. — рус.

Рассмотрены проблемы сосуществования конструктивного и образного элементов в архитектуре.

31. Архітектоніка фільму: Режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища

Автореф. дис... д-ра мистецтвознавства17.00.01; 17.00.04 В.Г. Горпенко; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К., 2000. — 34 с. — укp.

Дисертацію присвячено взаємозв'язку "мовних" форм та принципів з рушійними силами та специфічними ознаками розгортання тексту екранних творів. Розроблено нову концепцію архітектоніки фільму як особливого естетичного і професійного утворення, що виражає художньо-образну своєрідність видовища і забезпечується майстерністю режисури. Визначено специфіку функціонування епічних, драматичних, ліричних начал у кінематографі та проекцію їх формування на різнорідність телемовлення.

32. Архітектори домініканських костелів на галицьких землях

Н.О. Урсу Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2007. — N 1. — С. 111-118. — Бібліогр.: 25 назв. — укp.

Висвітлено імена архітекторів, творців домініканських храмів на території Галичини XVI - XIX ст. Наведені матеріали є складовою дослідження мистецької спадщини домініканців, історичного аспекту українського сакрального мистецтва.

33. Архітектура в культурному просторі

А. Бєломєсяцев Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 8. — С. 3-23. — Бібліогр.: 21 назв. — укp.

Досліджено чинники, які дозволяють розглядати архітектуру як феномен і явище культури, зважаючи на постул про наявність трьох понятійно виокремлених типів простору: фізичного, соціального та віртуального.

34. Архітектура й містобудування України доби Гетьманщини (Особливості становлення і розвитку. 1648 - 1781 рр.)

Автореф. дис... канд. архітектури18.00.01 В.В. Вечерський; Нац. акад. образотв. мистец. і архіт. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Розглянуто особливості становлення та розвитку архітектури та містобудування доби Гетьманщини (1648 - 1781 рр.) у географічних межах сучасної території України. Досліджено джерельну базу, наголошено на важливості картографічних матеріалів з історії містобудування та джерельній значущості пам'яток містобудування й архітектури. Вивчено соціально-економічні, культурні та фахові засади формування архітектури та містобудування, закономірності формування, розвитку містобудівних утворень (міст і сіл), оборонних і монастирських комплексів. З'ясовано розпланувально-просторові вирішення й архітектурно пластичні, стильові особливості основних типів будівель і споруд. Доведено та вперше кількісно означено регіональну нерівномірність архітектурного та містобудівного розвитку, а також наведено класифікацію типів монастирських комплексів. Визначено панівну стилістику архітектури доби Гетьманщини, а також місце та роль архітектурно-містобудівної спадщини цієї доби в розвитку української архітектури.

35. Архітектура монастирів чину Святого Василія Великого в Україні та їх місце в розвитку української архітектури XVII - XX століття

Автореф. дис... канд. архітектури18.00.01 Л.Я. Чень; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 20 с. — укp.

Наведено результати комплексного дослідження архітектури монастирів Чину Святого Василія Великого (ЧСВВ) на сучасних теренах України як цілісного явища в традиції української сакральної архітектури. Встановлено основні етапи розвитку монастирів ЧСВВ, а також періоди їх будівництва. Проаналізовано типологію планувально-просторового вирішення монастирів ЧСВВ в Україні. Розкрито особливості архітектурно-просторового вирішення василіянських монастирів у контексті розвитку української та загальноєвропейської архітектури. Визначено перспективні напрямки сучасного розвитку архітектури монастирів ЧСВВ, а також розроблено наукові положення їх відтворення, реконструкції та розбудови.

36. Архітектура та її роль в історико-культурній генезі суспільства

Г.Ю. Мосендз Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 6. — С. 41-48. — Бібліогр.: 12 назв. — укp.

In the article is considered role of architecture in historical and cultural genesis of a society.

37. Архітектура українських храмів-ротонд другої половини Х - першої половини XIV століть

Автореф. дис... канд. архіт.18.00.01 Ю.Р. Диба; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2000. — 18 с. — укp.

Проаналізовано нові матеріали натурних, історико-бібліографічних та історико-архівних досліджень, що дозволило розширити перелік українських храмів-ротонд. Відомі храми-ротонди систематизовано за принципом інформативності та достовірності матеріалів натурних досліджень, фіксацій та обгрунтованістю їх архітектурної інтерпретації. Визначено основні закономірності побудови планувальної та об'ємно-просторової структури архітектурної форми храмів-ротонд. Обгрунтовано прийняті рішення щодо їх планувальних та об'ємно-просторових реконструкцій. Проаналізовано ідейний зміст архітектурного образу храмів-ротонд. Визначено основні тенденції розвитку архітектурно-композиційних традицій храмового ротондального будівництва княжої доби.

38. Архітектурна ідея та засоби її формування в творчій діяльності архітектора

Автореф. дис... канд. архітектури18.00.01 О.В. Конопльова; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Виявлено вплив соціальних та особистих чинників на змістовність архітектурної ідеї. Надано характеристику основних професійних засобів архітектора - понятійного апарату та архітектурної графіки. Виявлено роль понятійних та образних засобів та відображено в теоретичній моделі їх взаємодію в процесі формування ідеї в творчій діяльності архітектора. Надано методичні рекомендації стосовно технології ведення творчого пошуку.

39. Архітектурна композиція в світлі міфопоетики

Автореф. дис... д-ра архіт18.00.01 С.О. Шубович; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 1999. — 34 с. — укp.

Архітектурну композицію розглянуто крізь призму архетипів людини, найбільш ясно відбитих у міфології та міфопоетиці. Відповідно, розкрито їхню роль в художній творчості і в творчості архетектурній як синтезуючі різні види мистецтва. Просторова основа архітектурної композиції співвіднесена з просторовою моделлю світу, з міфологічним універсумом, що дозволило розкрити нові грані в естетичній цілісності архітектури.

40. Архітектурна спадщина України у творчості Наполеона Орди: іконографія та принципи використання

автореф. дис... канд. архітектури18.00.01 І.В. Березіна; Нац. акад. образотворч. мистец. і архіт. — К., 2007. — 19 с. — укp.

Досліджено проблему охорони та реставрації об'єктів архітектурної спадщини України стосовно пам'яток вітчизняного зодчества, зображених в акварелях і літографіях Наполеона Орди. Систематизовано оригінальні фактологічні матеріали з архівів України, Польщі, Росії та Білорусії. Проаналізовано творчу спадщину художника як унікальне іконографічне джерело, що має велику науково-практичну цінність щодо історико-архітектурної науки, краєзнавства, реставрації та охорони пам'яток архітектури в Ураїні.