LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Мистецтво. Мистецтвознавство

Всього — 1296 Сторінка 3 із 65

41. Архітектурний ордер у забудові Львова XVI - XVII ст. (принципи застосування і методи реставрації)

Автореф. дис... канд. архіт.18.00.01 О.Б. Білінська; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2006. — 20 с. — укp.

Узагальнено попередні дослідження застосування архітектурного ордера. На підставі традиційних і запропонованих методик визначено принципи застосування ордера у забудові Львова XVI - XVII ст.: функціональної, об'ємно-просторової, композиційної, часової та стилістичної залежності; суперпозиції, поєднання ордера з іншими тектонічними системами; варіабельності ордерів та пропорцій; поєднання ордера з декором; декоративної та семантичної функцій. На підставі результатів структурного аналізу (рівневого, метричного, модульного) визначено особливості ордера. Виявлено історичні прототипи (у трактаті С.Серліо) та аналоги у забудові міст Західної України. Виконано теоретичні реконструкції фрагментів ордера музеїв Львова. На підставі реставраційних методів аналогів, анастилозу, сигнацій, музеєфікації визначено принципи сучасного збереження та розроблено спеціальний алгоритм і рекомендації для реєстрації ордера.

42. Архітектурно-композиційна єдність різнонаправлених осьових структур

Автореф. дис... канд. архітектури18.00.01 О.Є. Фондорко; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2001. — 18 с. — укp.

Розглянуто архітектурну композицію як результат зчленування різнонаправлених осьових фрагментів та їх об'єднання в естетичне ціле. Висвітлено семантику локальних координатних систем, їх місце у світосприйнятті людини та причини сталості систем в архітектурі різних епох і народів. Простежено, як локальні координатні структури перетворюються в архітектурі на складні різнонаправлені під впливом географічних умов та функціональних вимог. Головна проблема дослідження - складність об'єднання координатних структур у естетичне ціле, що є архітектурною композицією. На підставі порівняльного аналізу концепцій та архітектурної практики встановлено механізм та засоби об'єднання різнонаправлених координатних структур. Розроблено модель композиційного об'єднання різнонаправлених координатних архітектурних структур за результатом теоретико-емпіричного аналізу концепцій та творів архітектурних споруд.

43. Архітектурно-композиційні закономірності садибно-паркових утворень Київщини кінця XVIII - початку ХХ ст.

Автореф. дис... канд. архіт.18.00.01 В.Я. Маланюк; Нац. акад. образотворч. мистец. і архіт. — К., 2007. — 21 с. — укp.

Досліджено еволюцію садибно-паркового будівництва на Київщині наприкінці XVIII - початку XX ст. Визначено ахітектурно-композиційні закономірності побудови садибно-паркових утворень. Виявлено та проаналізовано історико-соціальні передумови й основні чинники виникнення, формування та розвитку садибних комплексів. Визначено регіональні особливості резиденційного зодчества та принципи садибного паркобудування, притаманні Київському регіону.

44. Архітектурно-композиційні прийоми мусульманських громадських будівель Криму XIII - XVIII ст.

автореф. дис... канд. архіт18.00.01 М.Ю. Сапунова; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 20 с. — укp.

Розглянуто прийоми архітектурної композиції мусульманських громадських будівель Криму, які побудовані у XIII - XVIII ст. Проаналізовано архітектурно-композиційні прийоми даних будівель, які класифіковано на три основні групи, зокрема, тектонічної організації, гармонізації та декоративно-пластичні прийоми. Визначено специфічні та універсальні, постійні та короткотривалі, головні та підпорядковані архітектурно-композиційні прийоми внаслідок групування прийомів архітектурної композиції. Висвітлено еволюцію архітектурно-композиційних прийомів даних будівель у суміжних країнах, їх взаємини з Кримом у різні історичні періоди.

45. Архітектурно-ландшафтний уклад садибно-паркових комплексів Галичини (кінця ХVІІІ - початку ХХ століть)

Автореф. дис... канд. архіт.18.00.01 Н.С. Соснова; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 21 с. — укp.

Виявлено та введено до реєстру 281 садибно-парковий комплекс кінця XVIII ст. та 450 - середини XIX ст., що дало змогу доповнити загальну картину розвитку європейського садово-паркового мистецтва та визначити особливості творення ландшафтної архітектури Галичини. Вперше введено до наукового обігу документальні плани садибно-паркових комплексів сіл Галичини середини XIX ст. (116 об'єктів). Розкрито закономірності функціонального формування простору садибно-паркового комплексу та його залежність від ландшафтної ситуації. Виявлено особливості формування архітектурно-ландшафтного укладу садибно-паркових комплексів Галичини кінця XVIII - початку XX ст.

46. Архітектурно-планувальна структура містечок Галичини, закладених у другій половині XVI - XVII століттях

Автореф. дис... канд. архітектури18.00.01 С.І. Топилко; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 18 с. — укp.

Виявлено особливості та принципи формування архітектурно-планувальної структури містечок Галичини, закладених у другій половині ХVI - ХVII ст. Виконано гіпотетичні реконструкції архітектурно-планувальної структури містечок, визначено типологію за ступенем розвитку планувальної структури. Відтворено цілісну картину розвитку містечок - прослідковано основні етапи еволюції від часу закладення до наших днів. Висновки роботи можуть бути використані для формування пам'яткоохоронних заходів щодо збереженої історичної планувальної структури та для опрацювання напрямків сучасного розвитку архітектурно-планувальної структури історичних поселень регіону.

47. Архітектурно-планувальна структура хрестово-баневих церков ХІІ - ХІІІ ст. Давнього Галича

Автореф. дис... канд. архітект.18.00.01 Ю.В. Лукомський; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 22 с. — укp.

Систематизовано матеріали польових і науково-теоретичних досліджень хрестово-баневих церков Галицької архітектурної школи (ГАШ) XII - XIII ст. Для наукового обігу запропоновано результати нових архітектурно-археологічних досліджень чотирьох хрестово-баневих церков давнього Галича. Відзначено, що церкву "На Царині" знайдено та відкрито вперше. Удосконалено та апробовано на галицьких пам'ятках методики: архітектурно-археологічних натурних досліджень, систематизації об'єктів за архітектурно-планувальними та конструктивно-технологічними вирішеннями їх збережених матеріальних субстанцій; порівняльного аналізу об'єктів з широким колом типологічних аналогів; метричного аналізу планів фундаментів й гіпотетичної реконструкції планів на рівні наземних стін; архітектурно-композиційного аналізу. Виявлено закономірності розвитку планувальних і конструктивних особливостей хрестово-баневих церков X - XIII ст., які полягають у поступовому ускладненні з часом архітектурно-планувальної структури храмів, вдоконаленні та реалізації технологій влаштування їх фундаментних конструкцій. Уточнено датування об'єктів, а також розроблено хронологію інших пам'яток монументального будівництва, які є витворами ГАШ. Здійснено науково обгрунтовані планувальні та об'ємно-просторові графічні реконструкції давньогалицьких хрестово-баневих церков.

48. Архітектурно-просторова організація єврейських містобудівних комплексів XV поч. XX ст. у структурі історичних поселень Поділля

Автореф. дис... канд. архіт.18.00.01 М.В. Поліщук; Нац. акад. образотворч. мистец. і архіт. — К., 2002. — 21 с. — укp.

Визначено регіональну своєрідність морфологічного ладу єврейських містобудівних комплексів-штетлів XV - початку XX ст. у структурі історичних поселень України та проведено комплексний аналіз їх збереженості. Проаналізовано архітектурно-просторову організацію штетлів зазначеного періоду у структурі історичних поселень Поділля та встановлено її базові типи об'ємно-просторової, планувальної, функціональної та естетичної структур. Розроблено класифікацію всіх історичних містобудівних утворень Поділля за станом збереженості в них історичного планування та об'ємно-просторового шару, 70 - 97 % якого впродовж XV - початок XX ст. складала рядова єврейська житлово-виробнича забудова. Розроблено пропозиції щодо охорони містобудівної спадщини та історичної своєрідності середовища старовинних містобудівних утворень Поділля.

49. Архітектурно-просторова організація світлового середовища української церкви

Автореф. дис... канд. архіт.18.00.01 М.Б. Яців; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2002. — 19 с. — укp.

Розкрито особливості та засоби втілення архітектурної та богословської сутності світла в архітектурно-просторовій організації української церкви, встановлено значення природного та штучного світла у формуванні структури та простору, архітектоніки церковної будівлі, виявлено закономірності формування світлового середовища церкви у часовій динаміці богослужінь. Проаналізовано архітектоніку світла українських церков різних типів і періодів розвитку церковного будівництва за характером розподілу у просторі та інтенсивністю світлових потоків. Встановлено архітектурно-просторові принципи, прийоми та засоби організації світлового середовища основних типів української церкви. Зазначено, що архітектура християнського храму східного обряду є архітектурою світла. Аргументовано необхідність переносу принципів організації світлового середовища традиційної церкви в практику сучасного проектування українських церков.

50. Архітектурно-просторова організація стольних городів Галицької землі XI - XIII століть

Автореф. дис... канд. архітектури18.00.01 В.М. Петрик; Нац. ун-т "Львів. політехн.". — Л., 2003. — 20 с. — укp.

Досліджено головні структурно-планувальні елементи міст Київської Русі - городів, на прикладі Перемишля, Галича, Звенигорода, Теребовлі, Львова. Обгрунтовано використання поняття "стольний город" у дослідженнях з історії архітектури України. Запропоновано модель функціонально-просторової організації стольного города XI - XIII ст. Зазначено, що моделювання дало змогу виявити принципи функціональної організації даних городів і критерії впливу на їх розвиток. Визначено методи розпланування визначних архітектурних ансамблів і комплексів на території стольних городів Галицької землі, характерні риси їх функціональної, планувальної та просторової структури. На основі комплексного аналізу функціонально-просторової організації та архітектурно-планувальної структури виявлено основні епати та особливості розвитку їх архітектурно-просторової організації з ХІ до кінця ХІІІ ст.

51. Архітектурно-просторовий уклад єврейських дільниць у містах та містечках Галичини у кінці XVIII - на початку ХХ століть

Автореф. дис... канд. архіт.18.00.01 Х.С. Бойко; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2000. — 19 с. — укp.

Виявлено характеристики архітектурно-просторового укладу єврейських дільниць у містах і містечках Галичини у кінці ХVІІІ - на початку ХХ ст. Визначено та досліджено особливості просторового укладу єврейських дільниць, проведено їх композиційно-розпланувальний аналіз. Типологію архітектурно-просторових характеристик єврейських дільниць підпорядковано до історичної розпланувальної структури міст на підставі виявлення типів територіального розподілу єврейського населення у містах.

52. Архітектурно-типологічні принципи формування духовних освітніх закладів української греко-католицької церкви в Україні

автореф. дис... канд. архітектури18.00.02 Р.З. Стоцько; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2008. — 20 с. — укp.

Систематизовано досвід проектування, будівництва й облаштування духовних освітніх закладів в Україні та Європі у період з X - XI ст. і до початку XXI ст. Проведено типізацію існуючих духовно-освітніх закладів різних конфесій, визначено основні типи, на базі яких доцільно створювати новий тип греко-католицького духовно-освітнього закладу в Україні. Проаналізовано основні фактори, що впливають на формування архітектурно-планувальної організації духовно-освітнього закладу Української греко-католицької церкви (УГКЦ) нового типу. Визначено спорідненість різних духовно-освітніх структур УГКЦ та очевидну доцільність їх об'єднання в єдиний комплекс вищої духовно-богословської освіти УГКЦ нового типу, розроблено концепцію архітектурно-планувальної організації такого закладу. Обгрунтовано методичні рекомендації щодо проектування духовних освітніх закладів УГКЦ нового типу в Україні.

53. Архітектурно-художні аспекти формування дитячих дошкільних закладів (на прикладі Одеси)

Автореф. дис... канд. архіт.18.00.01 А.О. Кадуріна; Нац. акад. образотвор. мистец. та архіт. — К., 2005. — 20 с. рис. — укp.

Висвітлено етапи розвитку дитячих дошкільних закладів (ДДЗ) у світовій практиці. Проаналізовано архітектурні особливості та вплив педагогічних методик на архітектуру дитячих закладів. Здійснено архітектурне дослідження існуючих дитячих садків на прикладі Одеси. Проведено тестування дітей дошкільного віку з метою вивчення особливостей дитячого сприйняття. Виявлено невідповідності архітектурно-художніх рішень ДДЗ дитячому перцептивному образу громадських споруд. Розроблено теоретичні принципи для проектування архітектурно-художнього образу дитячого садка, які інтерпольовано на елементи оформлення ДДЗ за допомогою використання необхідних засобів виразності.

54. Архітектурно-художні характеристики римсько-католицьких храмів на південній та східній Україні (кінець XVIII - початок XX століття)

Автореф. дис... канд. архіт.18.00.01 М.П. Кіба; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Вивчено розвиток церкового будівництва у кінці XVIII - на початку XX ст. у контексті історичної традиції українського римсько-католицького зодчества. Установлено, що в архітектурі римсько-католицьких церков регіону були втілені традиційні структурно-морфологічні, стильові й композиційні рішення, а також нові форми, що відповідали напрямкам європейського культового зодчества кінця XVIII - на початку XX ст. Відзначено, що засади формоутворення храмів збагачені культурою полінаціональних (у містах) і мононаціональних (у колоніальних поселеннях) релігійних спільнот, що дало змогу виявити національну специфіку зодчества. Внаслідок незадовільного стану та руйнування церков запропоновано напрямки поновлення збережених храмів.

55. Асоціативна композиція та її складові

А.М. Олексієнко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 2. — С. 186-191. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Визначено та розглянуто складові елементи асоціативної композиції. З'ясовано властивості та засоби основ композиції, які можуть бути використані у рішенні проектних завдань за допомогою асоціативного мислення. Наведено ряд прийомів побудови асоціативної композиції.

56. Асоціація художників червоної України: естетичні концепції та художня практика

У.П. Мельникова Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 4. — С. 91-103. — Бібліогр.: 17 назв. — укp.

На основі архівних першоджерел розглянуто діяльність асоціації художників червоної України у контексті практики мистецьких об'єднань першої третини ХХ ст.

57. Аспекты ценностного восприятия предметно-пространственной среды полисенсорной культуры "хай-тач"

В.Ю. Дьяченко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 2. — С. 27-31. — Библиогр.: 9 назв. — рус.

Розкрито аспектологію ціннісного сприйняття полісенсорної культури "хай-тач", визначено критерії естетичної цінності об'єктів даної культури.

58. Атрибуція картини О. Архипенка "Оголена" (1906)

Н. Кубриш Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — Х., 2002. — N 1. — С. 30-33. — Бібліогр.: 2 назв. — укp.

Проаналізовано особливості художніх творів О. Архипенка. Наведено мистецтвознавчу оцінку картини "Оголена" на підставі ретельного вивчення її художньої стилістики, притаманної творчому методу майстра.

59. Ахроматичні і хроматичні кольори

В.Є. Жердзіцький Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 1. — С. 212-219. — Бібліогр.: 2 назв. — укp.

Розглянуто основні принципи взаємодії та застосування кольорів.

60. Б.М.Лятошинський і Д.Д.Шостакович: порівняльно-типологічний аналіз творчості

Автореф. дис... канд. мистецтвознав.17.00.03 Д.А. Канєвська; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Введено до наукового обігу теоретичну модель порівняльно-типологічного аналізу творчості Б. Лятошинського та Д. Шостаковича. Простежено взаємозв'язок соціально-політичного чинника з життям і творчістю композиторів у ракурсі проблеми "митець і влада". З урахуванням індивідуальних якостей кожного з композиторів проаналізовано позиції обох митців стосовно таких загально-людських проблем, як добро та зло, життя, смерть, безсмертя, митець і епоха, національне та інонаціональне. Проведено безпосередню порівняльну характеристику практично всіх відомих творів музичної спадщини Б. Лятошинського та Д. Шостаковича. Проаналізовано невідомий твір Б. Лятошинського (обробка єврейської народної пісні "Genzelex").