LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Мистецтво. Мистецтвознавство

Всього — 1296 Сторінка 65 із 65

1281. Эвристические коннотации к "Покрову" из Вышенок: Иннокентий Гизель

С.В. Евтушенко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2003. — N 2. — С. 64-71. — Библиогр.: 19 назв. — рус.

Рассмотрена эвристическая проблематика, сопряженная с уникальной староукраинской иконой, "парафразирующей" сюжет "Покрова" и содержащей портретные изображения выдающихся современников XVII в., в том числе, как предполагается, Иннокентия Гизеля.

1282. Эвристические коннотации к "Покрову" из Вышенок: Митрополит Гедеон и другие...

С.В. Евтушенко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 2. — С. 31-38. — Библиогр.: 15 назв. — рус.

Розкрито проблемні аспекти атрибуції унікального пам'ятника українського живопису, що інтерпретує сюжетну тему "Покрова" у проекції на історичні реалії кінця XVII ст. та відповідає оригінальній традиції художнього примітива.

1283. Эвристические коннотации к "Покрову" из Вышенок: Самойловичи?

С.В. Евтушенко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 4. — С. 67-74. — Библиогр.: 16 назв. — рус.

Обгрунтовано та верифіковано атрибуційні припущення щодо персонажів унікальної ікони, яка використовує іконографічну схему "Покрови" та представляє традицію художнього примітиву.

1284. Экологическая живопись А.Шеховцова в пространстве дизайна

В.С. Немцова Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2003. — N 1. — С. 86-96. — Библиогр.: 2 назв. — рус.

Наголошено, що художник, вірний первісному покликанню дизайнера, у формах свого "екологічного" живопису доводить, що думку про універсальну естетизацію світу не слід відносити до кола утопічних і безперспективних ідей, особливо якщо цей процес починається з самої людини та сприяє очищенню її душі.

1285. Экономическое садоводство в Крыму и его роль в развитии паркостроения на полуострове

Е.М. Коляда Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 2. — С. 42-48. — Библиогр.: 6 назв. — рус.

Зазначено, що історія економічного садівництва в Криму почалася двісті років тому. Створення господарств, які займаються збором, вивченням та поширенням ботанічного матеріалу на півострові і за його межами було важливим для розвитку садово-паркрвої архітектури в XIX - XX ст.

1286. Элементы природы в крымско-татарском народном искусстве

И.А. Бавбекова Культура народов Причерноморья. — 2004. — N56, Т.1. — С. 7-8 — Библиогр. в конце ст. 12 назв. — рус.

В статье рассматривается система образования элементов орнамента. Типы орнаментального искусства и принципы группировки элементов изобразительной формы. Цветовое решение в орнаменте.В статі розглядається система освіти елементів орнамента. Типи орнаментального мистецтва і принципи згрупування елементів образотворчої форми. Кольорове рішення в орнаменті.The system of ornament's elements is representative in this article. Same types of art's ornament and some principles of grouping art's elements are here. Color's design in ornament.

1287. Этнодизайн в создании украинского стиля национальной рекламы

Т.А. Куприянова, Т.Ф. Кулюткина Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 1. — С. 84-89. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Розглянуто основні аспекти створення унікального стилю національної реклами на основі елементів етнодизайну. На конкретних прикладах проаналізовано застосування національних мотивів в рекламній продукції.

1288. Явища концепту і концептосфери в музичному мистецтві: до проблеми вічного образу

автореф. дис... канд. мистецтвознав.17.00.03 В.Б. Марік; Одес. держ. муз. акад. ім. А.В.Нежданової. — О., 2008. — 16 с. — укp.

У музикознавчому аспекті досліджено феномени вічного образу, концепту та концептосфери. Виявлено спільні риси категоріальних значень вічного образу та концепту, що дозволяє досліджувати вічний образ як концепт. На підставі вивчення інтерпретацій (словесних, музичних) образу Гамлета обгрунтовано його визначення як різновиду концепту. Зроблено порівняльний аналіз художніх втілень культурного концепту Гамлета у літературі та музиці та виділено два історичні етапи його прояву в мистецтві: як локалізацію, фіксацію в словесних емблемах і подальше розфокусування за допомогою музики. Багатозначність звуку протиставлено обмеженості слова, що має словесне "фіксоване" значення. Виявлено, що різні принципи концептуалізації музики та літератури демонструють переваги музики, яка дозволяє швидше осягнути смисл, оскільки музична лексема завжди більш контекстуальна, об'ємна, ніж слово або словосполучення і може належати до певної жанрово-стилістичної сфери. Обгрунтовано цілісне системне уявлення про феномен музичного концепту, що розуміється, перш за все, як інструмент аналізу смислу та як внесення певного предметного смислу в звукову структуру, яка виявляє свої можливості як невербальна мова. Музичну концептосферу у творах композиторів XIX - XX ст. розглянуто як жанрово-стилістичну концептуальну єдність музичного образу Гамлета та як індивідуальну композиторську поетику С. Слонимського, центром якої є Гамлет-концепт. Визначено особливості використання С. Слонимським прийомів концептуалізації.

1289. Явище національного стилю в контексті музичної поетики опери

автореф. дис... канд. мистецтвознав.17.00.03 Ван Те; Одес. держ. муз. акад. ім. А.В.Нежданової. — О., 2008. — 17 с. — укp.

Базуючись на результатах вивчення творчості Дж. Верді, запропоновано теорію оперного національного стилю. Явище національного стилю розглянуто у контексті стилю культури, у історичному, жанровому, естетичному аспектах, як визначальну складову композиторського мислення. Створено велику музикознавчу поняттєву базу для дослідження національного стилю. Розкрито суть поняття музичної семантики, що стосується стильових засад оперної поетики. Виявлено музично-тематичні та стилістичні зумовленості національно-стильової оперної семантики. Доведено важливість значення виконавської традиції у становленні національного оперного стилю, зокрема в італійській школі доби романтизму та у творчості Дж. Верді. Розкрито парадигматичне значення оперної поетики Верді в історичній еволюції європейської оперної творчості. Виявлено наскрізні універсальні принципи образно-композиційної конструкції оперної форми у творах Дж. Верді, показано унікальність його оперного методу, що забезпечують їх загальноєвропейське значення. Розкрито музично-тематичні засади образної драматургії, музично-стилістичну змістовність оперних ідей. Доведено перевагу музичної сторони опери у формуванні її національно-стильового змісту.

1290. Японський період в творчості Давида Бурлюка (1920 - 1922)

автореф. дис... канд. мистецтвознав.17.00.05 Чіеко Овакі; Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — Х., 2008. — 20 с. — укp.

Систематизовано та проаналізовано широке коло публікацій, присвячених японському періоду творчості Д.Бурлюка. Одержано нові фактографічні дані. Зроблено та доповнено переклад матеріалів з японської на російську мову, що суттєво уточнює уявлення про характер сприйняття японською аудиторією творчості "батька російського футуризму". Введено до наукового обігу новітні матеріали, що стосуються діяльності Д.Бурлюка в Японії. Узагальнено матеріали японської преси 1920 - 1922 рр. Проаналізовано образотворчу спадщину митця у зіставленні з його літературними творами. Визначено характер взаємозв'язку текстових, живописних та графічних робіт. Доведено помилковість сприйняття творчості Д.Бурлюка у період його перебування в Японії як виключно комерційної діяльності та ставлення художника до Японії як до країни транзиту. Вивчено й узагальнено широке коло джерел з художнього життя Японії доби Тайсьо. Визначено особливості розвитку шкіл європейської орієнтації (йогу). Систематизовано дані щодо тогочасних художніх об'єднань й угрупувань. Висвітлено роль Д.Бурлюка у русі японських футуристів. Визначено творчі зв'язки художника в Японії. Показано розмаїття форм його діяльності.

1291. Ars nova: вимір та раціоналізація музичного часопростору

Автореф. дис... канд. мистецтвознавства17.00.03 Т.М. Бринь; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Розглянуто проблему виміру музичного часопростору в епоху Ars nova, базуючись на матеріалі музично-теоретичних трактатів, музичної творчості Філіпа де Вітрі, Гійова де Машо, композиторів ars subtilior. Виявлено основні музичні часопросторові координати та вектори. Визначено методологічні засади та критерії для встановлення понятійності часу у контексті наукової та художньої думки зазначеної епохи. Феномен часопростору Середньовіччя розглянуто у аспекті змін у суспільній свідомості, у художніх пріоритетах. Запропоновано ідею тотальної прорахованості мистецького часопростору через мензуру та пропорційність як основи формування багатовимірності конструкцій і основного принципу музичної форми як процесу, самодостатнього цілого. Виведено панівні принципи пропорційності на базі мотетів, ліричних композицій, Меси Нотр-Дам. Розглянуто атрибутивно-семантичний комплекс музичного часопростору Ars nova й аспектів його раціоналізації на культурологічному, теоретичному, семіотичному, математичному та композиційно-структурному рівнях.

1292. Creating an integrate content of fine arts education within the framework of globalization Створення змісту утворення, що поєднується, мистецтв у межах структури глобалізації

A.A. Zdolbnikova, S.N. Zdolbnikov Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 6. — С. 20-22. — англ.

Розглядається питання теорії глобалізації в зв'язку з утворенням нових напрямів у мистецтві.

1293. Fasade - Aron Hakodesh: The Temple Images in Decoration of Synagogues in Ukraine.

E.A. Kotlyar Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 4. — С. 92-99. — Библиогр.: 5 назв. — англ.

Зауважено, що вплив сакральної структури й образу Єрусалимського Храму на синагогу найбільш простежується в символічній паралелі Фасад (Портал) - Олтар (Арон-Гакодеш). Фасад являв собою вхід для людей на відміну від Арон-Гакодешу, якій уособлював врата Господа. Таке співвідношення підкреслювалось відповідним архітектурно-художнім рішенням синагоги. Різноманітні типи синагог України XVI - XX ст. наочно демонструють цю семантичну навантаженість.

1294. Iнтер'єр постмодерну як предмет мистецтва

Л.В. Садчикова Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 7. — С. 88-93. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

Розглянуто одну з тенденцій сучасного інтер'єру, інтерпретацію класики в контексті ідей постмодернізму на прикладі інтер'єрів офісу і дизайн-студії "Рід і будинок" у Харкові. Розглянуто взаємозв'язок статичних елементів ордерної системи класицизму з динамічними формами сучасності.

1295. Marginalia к концепции "оккуррентной живописи"

О.В. Коваль Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2007. — N 3. — С. 49-55. — Библиогр.: 15 назв. — рус.

Предложен ряд уточнений и разъяснений к определению "оккуррентная живопись" в рамках художественной семиотики.

1296. «Электронная версия научного журнала «Культура народов Причерноморья» (методика, технология и история создания)»

С.В. Дудченко Культура народов Причерноморья. — 2005. — N70. — С. 65 — Библиогр.: с. 57-63 — рус.

Данное исследование представляет собой краткое изложение работы, проводимой в Центре информационных технологий Межвузовского центра "Крым", по созданию электронной версии научного журнала "Культура народов Причерноморья", в котором описаны история, методика и технология создания электронной версии журнала.