LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Мистецтво. Мистецтвознавство

Всього — 1296 Сторінка 7 із 65

121. Володимир Горовиць в культурному середовищі Києва кінця XIX - початку XX століття

Автореф. дис... канд. мистецтвознав.17.00.01 Ю.А. Зільберман; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К., 2004. — 17 с. — укp.

Проаналізовано період учнівства та початку творчої діяльності видатного піаніста В.С.Горовиця в історико-музичному контексті. Уточнено та відтворено хронологічні етапи його життя в Києві. Детально досліджено його родовід, спосіб життя родини та біографії її членів. Створено цілісне уявлення про роль музики в родині Горовиців. Виявлено впливовість традицій, що склалися у музичних учбових закладах Києва (у музичному училищі та консерваторії) на формування особистості та виконавської індивідуальності В.Горовиця. Розглянуто та науково інтерпретовано репертуар, яким оволодів В.Горовиць-учень і молодий виконавець у київський період його біографії. Досліджено культурне середовище Києва кінця XIX - початку XX ст. - центру культурного регіону - як фактора, що формує особистість, художні пріоритети, музичний професіоналізм, риси виконавського стилю В.Горовиця. Висвітлено аспекти його творчого формування як піаніста-віртуоза в роки дитинства, юнацтва та молодості (1903 - 1925 рр.), які складають київський період його біографії.

122. Володимир Ковальчук: життєвий і творчий шлях

Н.В. Кубицька Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 6. — С. 48-56. — Бібліогр.: 16 назв. — укp.

Висвітлено життєвий та творчий шлях майстра-гончара з села Кульчин біля Луцька - Ковальчука Володимира Юхимовича - продовжувача старовинного роду гончарів. Він доніс до нас успадковане мистецтво обробки глини, пропорції традиційних народних форм гончарних виробів Волинського Полісся, культуру краю.

123. Володимир Ненадо і харківська школа графіки

О.Д. Гладун Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2003. — N 2. — С. 6-16. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Проаналізовано творчість харківського художника В.Ненадо. Висвітлено його мистецькі пошуки, визначено роль у розвитку харківської школи графіки.

124. Володимир Побєдін як представник Харківської школи графіки

О.Д. Гладун Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 5. — С. 34-42. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

Висвітлено творчий доробок і педагогічну діяльність В. Побєдіна - професора кафедри графічного дизайну ХДАДМ, проаналізовано його внесок у розвиток мистецтва оформлення товарного знака.

125. Воск и его технологическое применение в живописи

А.И. Федосеенко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 2. — С. 83-89. — Библиогр.: 8 назв. — рус.

Розглянуто історію використання воску і його технологічні властивості як живописного матеріалу.

126. Восприятие символических и образных особенностей акцидентного шрифта

Т.А. Иваненко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 1. — С. 76-84. — Библиогр.: 10 назв. — рус.

Проаналізовано сприйняття символічних і образних особливостей акцидентного шрифту. Розглянуто розвиток буквено-звукового письма з часу наскельного фігуративного мистецтва до сучасності. Зазначено, що проблему символічності буквеного знака розглядали такі вчені, як Р. Арнхейм, В.В. Мантатов, Д. Хэбб, С.С. Аверінцев. Відзначено також, що акцидентний шрифт передає інформацію за допомогою символічних образів, і цьому типу шрифту притаманні оригінальність, своєрідність і виразність.

127. Восстановление памятников садово-паркового искусства

Г.В. Гетун, Т.Л. Чирва, В.Н. Чирва Містобудування та терит. планув. — 2006. — Вип. 23. — С. 45-50. — Библиогр.: 4 назв. — укp.

Розглянуто питання відновлення та реконструкції пам'ятників садово-паркового мистецтва на прикладі дендропарку "Веселі Боковеньки". Наведено опис відновлення об'єкту архітектури центральної частини парку з використанням сучасних методів і матеріалів.

128. Вплив архітектурних стилів і напрямів кінця ХІХ - початку ХХ ст. На формування інтер'єру громадських будівель (на прикладі творчості О.М. Бекетова)

Н.Є. Новосельчук Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 7. — С. 153-164. — Бібліогр.: 22 назв. — укp.

Визначено вплив основних архітектурних стилів і напрямів кінця ХІХ - початку ХХ ст. на формування інтер'єру громадських будівель в Україні. Характеристику наведено на прикладі ряду будівель, створених за проектом академіка архітектури О.М. Бекетова.

129. Вплив дизайну на формування образу українських церков

Р. Галишич Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 5. — С. 7-13. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

Описано вирішення нових планувально-просторових принципів архітектури українських церков зарубіжжя у другій половині ХХ ст., що зумовили зміни в трактуванні інтер'єрного простору та обладнання. Зазначено, що іконографія та декор витісняються відкритими в інтер'єрі конструкціями та обладнанням, виготовлених промисловим способом.

130. Вплив елементів символізму на структуру і форму предметів церковного костюма

В.І. Малиновський Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 2. — С. 15-21. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Розглянуто вплив основних елементів символізму на структуру, форму предметів та правила використання церковного костюма.

131. Вплив змін, що відбулися в мистецькому мисленні вітчизняних живописців, на становлення нефігуративного дискурсу (кінець 80-х - початок 90-х рр.)

Н.В. Мархайчук Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2003. — N 3. — С. 46-60. — Бібліогр.: 19 назв. — укp.

Зазначено, що в межах українського мистецтвотворення нефігуративний живопис належить до площини неоавангардизму. Його виникнення було спричинено змінами в мистецькому мисленні, спровокованими неминучими зрушеннями у вітчизняному культуротворчому просторі.

132. Вплив конструктивних факторів на архітектуру українських баневих церков

Автореф. дис... канд. архіт.18.00.01 Р.Б. Гнідець; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2002. — 18 с. — укp.

Визначено особливості становлення використання баневої просторової структури в українському храмобудуванні. Виявлено конструктивні фактори вирішення баневої структури українських храмів. Використано метод розрахунково-числового експерименту, який підтвердив факт вибору будівничими баневої форми та конструкції просторової структури з урахуванням архітектоніки та конструктивно-будівельної доцільності. Встановлено принципи та національні ознаки формування архітектоніки баневої структури українських церков, розроблено пропозиції щодо нових напрямків розвитку архітектури українських баневих церков з використанням сучасних будівельних технологій та матеріалів.

133. Вплив монастирської ідеології на формування культурно-естетичних основ національного стилю церковного будівництва та обрядового мистецтва Галичини

О. Чуйко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 7. — С. 130-144. — Бібліогр.: 15 назв. — укp.

Проаналізовано окремі аспекти впливу монастирської ідеології на формування культурно-естетичних основ національного стилю церковного будівництва, урізноманітнення та збагачення традиційного церковного досвіду новими ритуалами і художньо-образними сюжетами. Відзначено доступність і привабливість обрядових змін, внаслідок чого нова естетика релігійного мистецтва отримала поширення в народному середовищі. З'ясовано, що традиції монастирської іконографії та мистецтва, зберігали свою актуальність у ХІХ - ХХ ст. в місцевостях де особливо активно діяли чернечі осередки.

134. Вплив народних традицій на формоутворення предметно-просторового середовища сучасного житла (на прикладі країн Аль-Шама)

Автореф. дис... канд. мистецтвознав.05.01.03 Аль-Найрат Хасан Мухаммад Салех; Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — Х., 2005. — 18 с. — укp.

Досліджено роль традицій у формоутворенні предметно-просторового середовища (ППС) житла у країнах Аль-Шаму, а також виявлено тенденції розвитку цього явища. Здійснено аналіз і систематизацію сучасних літературних витоків, картографічних, проектно-планувальних і статистичних матеріалів, а також натурні обстеження, структурно-планувальне моделювання, експериментальне проектування. Висвітлено історичний розвиток ППС та визначено основні принципи традиційної організації житла, з'ясовано основні принципи формоутворення ППС. Зауважено, що пріоритетним напрямком формоутворення ППС є інтерпретація та застосування на практиці традиційних архітектурних форм, побутових мов, декору, орнаментики й оздоблювальних матеріалів.

135. Вплив соціального статусу власників на формування палацово-паркових ансамблів Полтавщини XVIII-XIX століть

Л.С. Шевченко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2003. — N 3. — С. 87-93. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.

Розкрито вплив соціального статусу власників на формування палацово-паркових ансамблів Полтавщини.

136. Вплив харківської школи мистецтвознавства на формування художньо-естетичних засад у контексті дизайнерської освіти ХНПУ ім. Г.С. Сковороди

Т.В. Паньок Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 2. — С. 210-215. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Розглянуто проблеми вдосконалення професійної підготовки студентів-магістрантів художньо-графічного відділення ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Показано нові підходи до вивчення магістрами нововведених дисциплін "Мистецтвознавство" та "Історія дизайну". Проаналізовано вплив харківської школи мистецтвознавців кінця ХІХ - початку ХХ ст. на сучасне навчання.

137. Вплив художньої школи Кракова на розвиток українського мистецтва на початку ХХ століття

О. Лагутенко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 9. — С. 80-89. — Бібліогр.: 15 назв. — укp.

Висвітлено, що у Кракові здобували освіту І.Труш, О.Новаківський, М.Жук, М.Бойчук, чия мистецька діяльність стала визначальною у розвитку українського мистецтва. Розглянуто краківський період життя та внесок наставників у становлення світогляду та творчість цих майстрів.

138. Время, человек и природа в западноевропейской пейзажной живописи XVI - XVII вв.

Д.В. Чернов Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2007. — N 3. — С. 114-124. — Библиогр.: 36 назв. — рус.

Рассмотрена проблема символики времени в западноевропейской живописи XVI - XVII вв. Значительное внимание уделено интерпретации категории времени в отдельных произведениях П.Брейгеля, П.Рубенса и К.Лоррена.

139. Всегда ли права история? О феномене забвения в искусстве

Л.Л. Савицкая Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 10. — С. 91-93. — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Розглянуто процес формування символізму в українському мистецтві кінця Х1Х - поч.ХХ ст., його своєрідність, що пов'язана з умовами існування національної школи мистецтва та її діалогом з етнічною спадщиною.

140. "Всех скорбящих радость": старосольская версия

С.В. Евтушенко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 1. — С. 201-207. — Библиогр.: 7 назв. — рус.

Викладено результати аналітичної атрибуції унікальної пам'ятки давньоукраїнського мистецтва XVII ст., яка є оригінальним сполученням пізньокультового та ранньосвітського живопису у дусі традицій художнього примітива.