LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Мистецтво. Мистецтвознавство

Всього — 1296 Сторінка 8 із 65

141. Г. Семирадский и судьба античной темы в русском искусстве конца XIX - начала ХХ веков

Б. Соколов Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 9. — С. 128-136. — Библиогр.: 12 назв. — рус.

Розглянуто розвиток і трансформацію античних тем у російському живописі 1870 - 1900-х рр. на засадах традицій пізнього романтизму й академізму у творчості Г.Семирадського. Проаналізовано у порівняльному аспекті зображальні засоби та сюжети творів Г. Семирадського, В.Д. Полєнова і В.О. Сєрова.

142. Г. Семирадський і сучасні проблеми академічної мистецької освіти в Харкові

С.В. Рибін Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 9. — С. 104-110. — Бібліогр.: 2 назв. — укp.

Розглянуто творчий світогляд Г.Семирадського та його зв'язок з Харковом. Висвітлено вплив Г.Семирадського на академічну освіту Харкова.

143. Г.И. Семирадский и Александр III

П. Климов Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 9. — С. 65-75. — Библиогр.: 15 назв. — рус.

Розглянуто творчу діяльність Г.І. Семирадського, яка була тісно пов'язана з російським імператорським двором і Академією мистецтв. Наголошено, що визначальну роль у долі митця відіграло особисте сприяння Олександра ІІІ. Завдяки імператору в російських музейних зібраннях з'явилося багато найкращих робіт митця.

144. Г.М.Хоткевич і українська театральна культура кінця XIX - початку XX століття

Автореф. дис... канд. мистецтвознавств.17.00.01 Я.В. Партола; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2003. — 23 с. — укp.

Висвітлено різні аспекти театральної діяльності Г.М. Хоткевича як цілісного явища. Уперше подано загальну характеристику драматургічного доробку митця, проаналізовано його друковані та рукописні твори. Відтворено історію написання, видання та сценічного втілення драматичних творів Г.М. Хоткевича. Установлено факти звернення різноманітних театрів і аматорських гуртків до творчості драматурга. З'ясовано творчі контакти та співпрацю митця з різноманітними театральними колективами та визначними діячами театру. Розглянуто діяльність театральних колективів під керівництвом Г.М. Хоткевича як відображення ідеї окремого покоління митців щодо створення "народного театру". Оцінено критичну діяльність митця, досліджено його наукові роботи з історії театру. Розкрито засади та принципи театральної діяльності Г.М. Хоткевича, його погляди на театральне мистецтво, на яких базується концепція та модель театру.

145. Галицький музичний бідермаєр (на матеріалі фортепіанних творів з нотних колекцій Львова XIX ст.)

автореф. дис... канд. мистецтвознав.17.00.03 З.С. Жмуркевич; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В.Лисенка. — Л., 2007. — 19 с. — укp.

Розглянуто проблеми розвитку галицької фортепіанної музики для домашнього музикування XIX ст. Наголошено на важливості місцевих традицій для даного розвитку, що висвітлено у контексті європейських мистецьких новацій. Вивчено велику кількість нотного матеріалу, здійснено його систематизацію, що дозволило висвітлити музично-історичний процес у Галичині. Базуючись на матеріалі фортепіанних творів з львівських нотних колекцій, уперше в українському музикознавстві введено поняття стильового напряму "бідермаєр". Охарактеризовано стильові риси галицького музичного бідермаєра за результатами досліджень його жанрового репертуару, музичної мови, виконавських музично-виражальних засобів. Результати дослідження дозволяють усвідомити галицьку музику в європейському контексті, деталізовано її особливості. Обгрунтовано роль тогочасних досягнень у подальшому розвитку української музичної культури.

146. Гармонія в живопису

В.М. Бескорса Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 6. — С. 91-93. — укp.

Порівняно дві течії барокового мистецтва, їх формування і розвиток на різному ідеологічному грунті та в різних соціально-історичних умовах.

147. Генеза естрадного вокально-ансамблевого виконавства та шляхи його професіоналізації

автореф. дис... канд. мистецтвознавства17.00.03 С.В. Чєрнікова; Харк. держ. ун-т мистец. ім. І.П.Котляревського. — Х., 2008. — 18 с. — укp.

Вивчено специфіку естрадного мистецтва у контексті вокально-ансамблевого виконавства та шляхи його професіоналізації за сучасних умов. Проаналізовано витоки даного мистецтва. Досліджено теоретичні питання стосовно естради. Визначено суть естрадного мистецтва та його особливості. Виявлено джерела походження та поширення вокально-ансамблевого естрадного виконавства, його родову та жанрову структуру, а також виконавські особливості. Розглянуто питання щодо динаміки розвитку естрадних вокальних жанрів, модернізації музичної мови, специфіки відтворення естрадних прийомів співу, художньо-мистецьких аспектів інтерпретації. Запропоновано поняття "естрадний ансамбль", визначено його різновиди. Висвітлено вокально-технічні принципи естрадного вокально-ансамблевого виконавства й особливості функціонування голосу за умов естрадного ансамблю. Розглянуто проблему професійного навчання естрадному співу і, зокрема, ансамблевому у контексті народних і академічних традицій. Визначено вплив фольклору на творчість естрадних ансамблів. Досліджено теоретико-методологічні проблеми підвищення якості фахової підготовки майбутніх естрадних виконавців. Запропоновано методичні основи професіоналізації естрадного ансамблевого співу.

148. Генеза і розвиток традиційних форм українського співоцтва

Автореф. дис... канд. мистецтвознав.17.00.01 К.П. Черемський; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Уперше в українському мистецтвознавстві здійснено системне дослідження форм і груп традиційного українського співоцтва, висвітлено феномен цього явища у контексті світової культури. З використанням розробленого концептуального підходу з залученням нових маловідомих джерельних матеріалів розкрито генезу й особливості розвитку різновидів традиційного українського співоцтва, виявлено специфіку звичаїв, світогляду, творчості й побуту співців та їх взаємодію між собою. Запропоновано концепцію ламінарного розвитку співоцьких форм і груп, алгоритм оцінки окремого співоцького феномену шляхом уведення до наукового обігу еталонної моделі "інтегрального співоцтва", розширеного розуміння вживання термінів "співець", "співоцтво", "кобзарство", "бандурництво". Досліджено культурно-історичну та суспільну роль традиційних співців й аматорів-бандуристів, а також застосовані до них з боку владних інституцій репресивні дії, проаналізовано особливості виникнення та розвитку різновидів традиційного співоцтва на Слобідщині.

149. Генезис духового та ударного інструментального виконавства України

Автореф. дис... д-ра мистецтвознав.17.00.01 П.Ф. Круль; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К., 2001. — 30 с. — укp.

Простежено генезу духового та ударного музичного мистецтва в Україні та узагальнено різноманітні фактологічні дані з рукописних і друкованих першоджерел, мемуарної літератури, досліджень і публікацій з історії побуту та культури українського народу, архівних документів, що поєднують велику кількість раніше невідомих фактів. Розглянуто етапи історичного становлення та розвитку духових та ударних інструментів. Опрацьовано світовий фонд духового інструментарію. Запропоновано методику археографічного опрацювання пам'яток.

150. Генрих Семирадский в Риме

Н. Прожогин Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 9. — С. 93-100. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Проаналізовано лист Г.Семирадського до батьків з Риму у червні 1872 р., у якому йдеться про перші враження художника про "вічне місто", контакти з колегами, з якими він навчався у Санкт-Петербурзькій академії мистецтв.

151. Генрік Семирадський у витоків модерну

Л. Лосікова Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 9. — С. 90-92. — укp.

Проаналізовано творчість Г. Семирадського на засадах сучасності, зокрема, художні уподобання - від пленеризму до постімпресіоністичних уподобань і модерну.

152. Генріх Семирадський у Харкові

О. Денисенко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 9. — С. 36-42. — укp.

Розглянуто біографію та творчість видатного майстра вітчизняного та світового живопису Г.І.Семирадського, зокрема, період проживання його родини у Харкові. Висвітлено твори художника у зібранні ХХМ.

153. Гетьмансько-старшинське середовище і культурно-музичне життя в Україні другої половини ХVII - XVIII ст.

Автореф. дис... канд. мистецтвознав17.00.03 Л.І. Баранівська; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2001. — 24 с. — укp.

Розглянуто діяльність представників гетьмансько-старшинської верстви у галузі музичної освіти та культури в Україні другої половини XVII - XVIII ст., особливості її музичного побуту та культурно-мистецьких зв'язків в Україні та за її межами. Підкреслено роль верстви у розповсюдженні та утвердженні рис козацького бароко у пам'ятках української культури цієї доби. Зроблено висновок, що за підтримки та участі гетьманського уряду в середині XVIII ст. створилися належні умови для розвитку національної культури та закладення фундаменту вищої музичної освіти та виконавства в Україні. Маєтки представників гетьмансько-старшинської верстви стали осередками національної культури, в яких культувалися різні форми музичного мистецтва та виховувалися професійні кадри. До репрезентативної сфери суспільно-політичного та культурно-музичного життя козацько-гетьманської держави належала діяльність військових музикантів.

154. Гобелен у контексті українського образотворчого мистецтва 1960 - 1990-х рр.

автореф. дис... канд. мистецтвознав.17.00.05 О.Я. Ямборко; Львів. нац. акад. мистец. — Л., 2008. — 15 с. — укp.

Проведено комплексне дослідження українського гобелена у контексті основних тенденцій образотворчого мистецтва 1960 - 1990-х рр. З'ясовано засади національної школи гобелена, витоки її мистецької традиції та образотворчої культури. Визначено основні засади теорії та практики декоративного мистецтва, їх вплив на розвиток українського гобелена. Висвітлено рівень презентації гобелен у контексті актуальної тематики, проблематики вітчизняного мистецтва 1960 - 1990-х рр. Установлено критерії, що визначають творчу матерію гобелена і гарантують збереження його специфіки.

155. Гомілетичні традиції духовних кантат Йогана Себастіана Баха

Автореф. дис... канд. мистецтвознав.17.00.03 К.М. Бєрдєнникова; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Дисертацію присвячено зв'язку духовної творчості Йогана Себастіана Баха (на прикладі духовних кантат) з лютеранською проповідницькою традицією. Кантати досліджено шляхом герменевтичного аналізу з опорою на закони німецької протестантської гомілетики. Аналізу підлягали прояви музичного тлумачення. Об'єктом коментування та екзгези визнано не тільки словесний текст, який спирається на біблійний сюжет та розкриває його, а передусім - протестантський хорал, його мелодія та текст. Виявлено два головні типи кантат: кантати, в яких хорал виступає як узагальнення - конклюзивні, а також ті, в яких хорал підлягає цілісному послідовному коментуванню під час усього твору - пенетративні. Зазначені типи кантат відповідають у музиці двом типам лютеранської проповіді. Проаналізовано принципи організації матеріалу - форму, яка опирається на риторичні закономірності. Доведено, що риторико-ієрархічна система охоплює усі рівні твору - від мотивно-інтонаційного до композиційного. З'ясовано, що форма кантати є фактором донесення змісту твору; вона відбиває приховані рівні тлумачення релігійної ідеї. Встановлено, що духовну кантату трактовано композитором у дусі та за законами лютеранської проповіді. Головні висновки щодо духовної кантати було перевірено на спорідненому жанрі мотету та на "Пристрастях".

156. Гончарські осередки Кульчина та Рокити кінця ХІХ - ХХ ст. (Історія, типологія, художні особливості)

Автореф. дис... канд. мистецтвознав.17.00.06 Н.В. Кубицька; Львів. нац. акад. мистец. — Л., 2006. — 20 с. — укp.

Проведено дослідження історично-культурних і художніх особливостей керамічних виробів гончарських осередків Кульчина та Рокити у контексті розвитку народної кераміки Волинського Полісся кінця XIX - XX ст. Проаналізовано передумови виникнення та виділено основні етапи становлення та розвитку гончарства на даній території. У мистецтвознавчому аспекті розглянуто локальні відмінності технології виготовлення гончарних виробів Кульчина та Рокити, розроблено типологію форм і здійснено класифікацію композиційних схем декорування поліського глиняного начиння. Вперше розглянуто проблему спадковості гончарних традицій у даному регіоні, зокрема, у науковий обіг введено нові імена провідних гончарів, висвітлено їх творчість і показано внесок у формування художніх особливостей народної кераміки Кульчина та Рокити кінця XIX - XX ст.

157. Гра на флейті як художній феномен

Автореф. дис... канд. мистецтвознав.17.00.03 В.Ю. Дзисюк; Одес. держ. муз. акад. ім. А.В.Нежданової. — О., 2006. — 17 с. — укp.

Досліджено феномен флейтового мистецтва як виконавський тип діяльності в обумовленості композиторською творчістю, втіленням композиторського ставлення до флейти та осмисленням тембру флейти в окремих творах. Висвітлено історико-стильову парадигму вивчення флейтового мистецтва в історіографічному джерелознавчому, естетико-культурологічному, жанрово-стильовому підходах в контексті музикознавчого метода. Розглянуто історичні передумови та сучасний стан традиції флейтової гри, її специфіку. Визначено головні історико-культурологічні та іманентні стильові чинники флейтової діяльності як єдності композиторської та виконавської творчості, зокрема взаємодію академічної та позаакадемічної настанов флейтового інструменталізму. Проаналізовано традиційний та інноваційний репертуар флейтистів на стилістично-текстологічному рівні та в концепції "філософії флейти" як теоретично та практично значущої для сучасного флейтиста - виконавця та педагога. Доведено єдність музикознавчих та виконавських питань в контексті проблеми музичного мислення та художньо-стильових засад флейтової гри.

158. Графический дизайн постсоветского пространства 1990-х годов

Н.Ф. Сбитнева Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 1. — С. 121-1126. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Проаналізовано стилістику графічного дизайну кінця ХХ ст. Виокремлено три основні напрями, у яких реалізовані творчі і проектні концепції графічного дизайну. Виявлено зв'язок графічного дизайну з економіко-політичними особливостями розвитку суспільства.

159. Графический язык цветных линогравюр А.С. Пащенко (30-40-е годы ХХ века)

Е.А. Калашникова Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 2. — С. 38-42. — Библиогр.: 6 назв. — рус.

Виявлено особливості і закономірності розвитку графічної мови української кольорової ліногравюри 1930-1940 рр.

160. Графическое наследие М.Волошина

В.Г. Шевчук Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 4. — С. 112-129. — Библиогр.: 10 назв. — рус.

Висвітлено творчий шлях М.Волошина, який привів його до відтворення художнього способу Кимерії - південно-східного Криму. Розглянуто взаємовплив М.Волошина і К.Богаєвського, роль японської графіки в становленні Волошина-аквареліста. Проаналізовано найбільш значні акварелі М.Волошина, присвячені пейзажам Коктебеля. Зроблено висновок про формування індивідуального мальовничо-графічного методу, який обумовлює образну цілісність творчості М.Волошина.