LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Біологічні науки

Всього — 1825 Сторінка 1 із 92

1. 5-амінолевулінатсинтазна активність і вміст деяких гемопротеїнів в печінці щурів при дії гемолітичних агентів

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.04 Н.М. Іншина; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с. табл. — укp.

Виявлено особливості дії гемолітичних агентів різної хімічної природи на активність ключового ферменту біосинтезу гему - 5-АЛК-синтази і вміст деяких гемопротеїнів у печінці щурів. Установлено, що підвищення 5-АЛК-синтазної активності є однією з причин накопичення вільного гему в печінці щурів у перші години дії фенілгідразину та гліцеролу, а також у пізні терміни після введення хлориду кадмію та хлориду меркурію.Виявлено, що фенілгідразин спричинює двофазну зміну 5-АЛК-синтазної активності в печінці щурів: короткочасне зниження активності та подальше підвищення. Зроблено припущення, що однією з причин зростання 5-АЛК-синтазної активності за цих умов є деградація цитохрома Р-450. Уперше встановлено, що підвищення 5-АЛК-синтазної та триптофан-2,3-диоксигеназної активностей у печінці щурів за введення гліцеролу є результатом активації синтезу даних ферментів de novo. Показано, що блокування циклогексимідом зростання 5-АЛК-синтазної активності за дії гліцеролу супроводжується нормалізацією вмісту вільного гему в печінці щурів. На підставі одержаних даних зроблено висновок, що індукція 5-АЛК-синтази є основною причиною накопичення вільного гему в печінці щурів протягом перших годин дії гліцеролу.

2. Автоматизована система для вимірювань геометричних характеристик фітопланктону у водоймах

автореф. дис... канд. техн. наук05.11.01 Т.О. Єльнікова; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено методи та засоби вимірювань геометричних параметрів і маси фітопланктону у водоймах господарсько-побутового призначення. Розширено функціональні можливості та підвищено швидкодію засобів вимірювань на підставі введення в комп'ютер і алгоритмічної обробки відеозображень фітопланктону. Розглянуто похибки перетворення вимірювальної відеоінформації у процесі вимірювань, визначено заходи щодо їх зменшення та компенсації. Розроблено автоматизовану систему для вимірювання геометричних параметрів і маси фітопланктону. Для обробки вимірювальної відеоінформації запропоновано використовувати штучні нейронні мережі. Виконано експериментальні дослідження, які підтверджують одержані теоретичні результати.

3. Агарикоїдні гриби лісів Українського Розточчя

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.03.03 І.В. Базюк; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2003. — 19 с. рис. — укp.

Всебічно досліджено агарикоїдні базидіоміцети (Agaricales s.l.) лісів Українського Розточчя. Встановлено, що мікрофлора регіону налічує 341 вид з даної групи грибів, які належать до 88-ми родів 18-ти родин 5-ти порядків класу Basidiomycetes. Зазначено, що 330 видів - нові для району досліджень, 5 - для України. Проведено систематичний, екологічний та географічний аналізи мікрофлори регіону. Досліджено розподіл грибів за основними типами рослинних угрупувань, виділено специфічні для кожної формації комплекси макроміцетів. Проаналізовано сезонну динаміку плодоношення цих грибів у регіоні. Вивчено вплив доглядових рубок на видовий склад і плодоношення грибів. Проведено обстеження двох об'єктів природно-заповідного фонду Українського Розточчя (природного заповідника "Розточчя" та Національного природного парку "Яворівський"), де виявлено 234 види агарикоїдних грибів. Встановлено, що мережа природоохоронних територій регіону є недостатньо репрезентативна стосовно грибів порядку Agaricales s.l.. Запропоновано заходи щодо охорони рідкісних видів грибів Українського Розточчя.

4. Агрегація клітин в онтогенезі спороутворюючих мікроорганізмів

Автореф. дис... д-ра мед. наук03.00.07 В.Г. Войцеховський; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2004. — 36 с. іл. — укp.

Досліджено міжклітинні взаємодії в процесі розвитку та диференціації споротвірних бактерій роду Bacillus. Виявлено властивість різних видів бацил на певній фазі ровитку періодичної культури утворювати багатоклітинні агрегати, в яких відбувається диференціація клітин. Досліджено електронно-мікроскопічну структуру, міжклітинну взаємодію, іонний склад, полімери поверхневих шарів клітинних стінок, екзогенні розчинні полімери бактеріальних клітин, об'єднаних в агрегати. Встановлено, що агрегація бактерій - закономірний процес, що забезпечує найкращу компетентність для реалізації міжклітинних взаємодій і створює умови для диференціації мікроорганізмів та індукції спорогенезу.

5. Агробіологічні та технологічні особливості кореневласного розмноження жимолості їстівної в умовах Правобережного Лісостепу України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.07 Л.Г. Варлащенко; Уман. держ. аграр. акад. — Умань, 2001. — 18 с. — укp.

Вивчено закономірності проходження процесів репродуктивної регенерації в сукупності ознак, які визначають формування у стеблових живців адвентивних коренів і розроблено окремі агробіологічні заходи прискореного розмноження перспективних гібридних форм і сортів жимолості їстівної на основі технології зеленого живцювання. За результатами досліджень визначено здатність стеблових живців, залежно від консистенції пагона, до репродуктивної регенерації. Встановлено морфологічні відмінності укорінювання різнотипних живців жимолості їстівної залежно від сортового складу та впливу рістактивуючих сполук ауксинової породи. Визначено оптимальні терміни заготівлі живців та їх висаджування на укорінювання з врахуванням біологічних особливостей сортового складу та фізіологічного стану маточних рослин та їх частин для підвищення регенераційної здатності. Розроблено агробіологічні заходи дорощування кореневласних рослин за умов Правобережного Лісостепу України. Довндено економічну ефективність вирощування садивного матеріалу перспективних форм та сортів жимолості їстівної на основі технології зеленого живцювання за умов Правобережного Лісостепу України.

6. Адаптаційний синдром рослин в умовах посухи

Автореф. дис... д-ра біол. наук03.00.12 Н.Ю. Таран; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 42 с. — укp.

Досліджено захисні реакції загального адаптаційного синдрому рослин і механізмів їх індукції екзогенними чинниками: посухою, фізіологічно активними речовинами, мінеральними добривами. Вивчення пристосувальних механізмів проведено на базі мультиваріантного підходу до регуляції фізіологічних функцій та комплексного аналізу трансформацій ліпід-пігментних компонентів фотосинтезуючих органів злакових культур. Виявлено залежності у ліпід-пігментному складі, які свідчать про те, що специфічними реакціями на посуху в загальному механізмі адаптаційного синдрому рослин виступили трансформації гліколіпідів і компонентів віолаксантинового циклу, зокрема, зменшення вмісту моногалактозилдіацилгліцеролу, ліноленової кислоти та віолаксантину, пов'язаних з продукуванням стресових гормонів та утворенням сигнальних інтермедіантів. За результатами проведених досліджень відібрано структурно-функціональні маркери ліпідного та пігментного комплексів фотосинтезуючих органів рослин для оцінки адаптивного потенціалу зернових за умов дії факторів посухи. Неспецифічна реакція сульфохіновозилдіацилгліцеролу, підвищення рівня насиченості його жирнокислотних залишків зумовили підтримання фотосинтетичної функції мембран хлоропластів чутливих сортів за умов посухи. Запропоновано концепцію реалізації адаптивного потенціалу фотосинтезуючих органів рослин у випадку дії стресових факторів посухи. Концепцію визначено теоретичною основою розробленої інформаційно-вимірювальної системи комплексної оцінки посухостійкості генотипів зернових культур, рекомендованої селекційним центром для практичного застосування.

7. Адаптаційні зміни лейкоцитів периферичної крові при дії дозованого фізичного навантаження

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.13 В.М. Акімова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Вивчено роль лейкоцитів периферичної крові у механізмах формування адаптаційно-компенсаторних реакцій організму людей з різним рівнем функціональної активності серця за дії короткотривалого дозованого фізичного навантаження різної інтенсивності. Досліджено особливості змін показників функціональної активності лейкоцитів та ендокринну функцію тимуса у молодих нетренованих практично здорових чоловіків за умов дії двох режимів двоступеневого фізичного навантаження: на рівні 35 % та 50 % належного максимального споживання кисню (НМСК) організмом (помірного навантаження) та 75 % і 100 % НМСК (субмаксимального навантаження), у людей, хворих на стабільну стенокардію, за умов дії помірного навантаження. Встановлено, що протягом першої години після фізичного навантаження як помірної, так і субмаксимальної інтенсивності у здорових людей виникають зміни популяційного складу лейкоцитів крові, виражені у зниженні вмісту лімфоцитів, Т-лімфоцитів, Т-хелперів та Т-цитотоксичних лімфоцитів та зростанні вмісту нейтрофільних гранулоцитів, у той час як загальна кількість лейкоцитів не змінюється. Встановлено стимулювальний ефект фізичного навантаження на показники неспецифічної резистентності організму здорових нетренованих осіб: зростання бактерицидної активності нейтрофілів і тенденцію до активації фагоцитарної функції.Встановлено, що фізичне навантаження помірної інтенсивності у людей, хворих на стабільну стенокардію, викликає зниження кількості Т-хелперів і зростання Т-цитотоксичних лімфоцитів. Вірогідних змін інших показників імунореактивності не встановлено. Показано, що помірне та субмаксимальне фізичне навантаження у здорових чоловіків викликає, в основному, розвиток неспецифічної адаптаційної реакції активації, яка свідчить про стимулювальний вплив обраних режимів фізичного навантаження на імунну систему. Встановлено, що у 25 % осіб, хворих на стабільну стенокардію, вплив помірного фізичного навантаження має стресовий характер.

8. Адаптаційно-реадаптаційні закономірності росту, будови і формування кісток скелета тварин з певним типом вегетативної нервової системи в умовах клітинного зневоднення організму

автореф. дис... канд. мед. наук14.03.01 А.Л. Білик; Держ. вищ. навч. закл. "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського" МОЗ України. — Т., 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено зміни плечових кісток щурів з різними типами автономної нервової системи за умов адаптації до клітинного зневоднення, тяжкого зневоднення та у реадаптаційний період. Виявлено, що кістки інтактних щурів з різним типом автономної нервової системи не мають відмінностей. Встановлено, що проявами адаптації до клітинного зневоднення у плечових кістках є зменшення росткових зон, розширення центральних каналів остеонів, зменшення величини мінерального насичення та підвищення рівня мікроелементів кісток. Найбільшу різницю з контрольною групою виявлено у щурів-парасимпатотоніків, найменшу - у симпатотоніків. З'ясовано, що через 42 доби реадаптації після тяжкого клітинного зневоднення парасимпатотонічні тварини мали найвищі показники морфометрії та мінеральної насиченості кісток.

9. Адаптація серцево-судинної системи і функціональний стан вищої нервової діяльності організму людини при тривалих фізичних навантаженнях

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.13 О.А. Баєв; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2007. — 22 с. — укp.

Досліджено процес адаптації серцево-судинної системи організму та розвитку індивідуально-типологічних властивостей вищої нервової діяльності за тривалих фізичних навантажень. Показано, що вплив тривалих тренувань на організм юнаків і дівчат супроводжується підвищенням адаптаційних можливостей серцево-судинної системи, розвитком морфофункціональної адаптації серця, позитивними змінами у його біоелектричній активності та механізмах регуляції серцевого ритму. Встановлено, що динаміка змін функціонального стану серцево-судинної системи організму юнаків і дівчат характеризується, зокрема, збільшенням функціональних об'ємів і маси міокарду лівого шлуночка, тривалості кардіоциклу та електричної систоли серця. Виявлено, що тривалі фізичні навантаження сприяють удосконаленню психофізіологічних функцій організму юнаків і дівчат віком 18 - 20-ти років. З'ясовано, що індивідуально-типологічні властивості вищої нервової діяльності тісно пов'язані з сенсомоторними та психічними функціями організму та проявляються у характері термінових пристосувальних реакцій серцевого ритму.

10. Адаптивна перебудова кісткової тканини при дефіциті навантаження та механізми її відновлення під впливом дозованої гіпоксичної стимуляції

Автореф. дис... д-ра біол. наук03.00.13 Ірина Георгіївна Літовка; НАН України; Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2006. — 46 с. рис. — укp.

11. Адвентивна флора залізниць Луганської області (загальний аналіз та проблеми натуралізації)

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.05 В.Ф. Дрель; НАН України. Центр. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Дисертація присвячена питанням трансформації флори Луганської області, закономірностям її формування під впливом адвентивного субелементу залізниць, тенденціям розвитку та виявлення місця адвентивного субелемента в загальній флорі регіону Луганської області. Уперше складений флористичний список рослин залізниць та прилеглих до них територій, який налічує 497 видів, які відносяться до 4 відділів, 5 класів, 41 порядку, 51 родини, 231 роду. Виділені нами 98 видів адвентивного субелементу флори залізниць об'єднані у 1 відділ, 2 класи, 17 порядків, 21 родину та 57 родів. Вперше для області наведено 20 нових видів рослин. Виконані систематичний, географічний, біоморфологічний, екологоценотичний, карпологічний аналіз флори та зроблена господарська оцінка адвентивного субелементу флори. Визначена ступінь натуралізації адвентивних рослин та розроблена класифікація по ступеню натуралізації.

12. Адвентивна флора м. Чернівців

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.05 Н.Я. Хлистун; НАН України. Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Вперше складено анотований конспект адвентивної флори Чернівців, який включає 104 види вищих судиних рослин. На даній території виявлено Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray., Polygonum sachalinense Fr. Smidt, Geranium sibiricum L., Impatiens glandulifera Royle. Проведено систематичний, біоморфологічний, екологічний і географічний аналіз адвентивної флори Чернівців. Здійснено розподіл адвентивних видів за часом заносу та ступенем натуралізації, розглянуто способи розповсюдження діаспор адвентів. Встановлено господарське значення адвентивних видів Чернівців і виділено небезпечні види, що перебувають у стадії експансії. Вперше досліджено видовий склад судинних рослин Чернівців (427 видів). На території міста виявлено сучасні локалітети злісного карантинного бур'яну Ambrosia artemisіifolia L.

13. Адвентивна фракція синантропної флори Київської міської агломерації

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.05 О.Г. Яворська; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Вперше отримано повні дані про загальний видовий склад адвентивної фракції синантропної флори Київської міської агломерації (КМА) з використанням удосконалених критеріїв оцінки адвентивності рослин урбанізованих територій. Розроблено електронну базу даних адвентивних видів рослин КМА. Визначено склад сучасної адвентивної флори, її стабільного та нестабільного компонентів. Виявлено нові місцезростання для 17 видів адвентивних рослин, занесених на територію дослідження в останні десятиріччя. (Artemisia tournefortiana Reichenb., Cenchrus longispinus (Hack.) Fernald, Myagrym perfoliatum L. тощо). Встановлено групу інвазійних, карантинних і потенційно небезпечних рослин (30 видів) для різних типів екотипів. Здійснено таксономічний та типологічний аналізи адвентивної флори КМА та її компонентів, зокрема, ареалогічний аналіз за оригінальною схемою. Висвітлено основні етапи формування флори й удосконалено категорії класифікації видів за часом занесення. Проаналізовано динаміку натуралізації адвентивних рослин на території КМА за 150 років.

14. Адгезивні та імуномодулюючі властивості бактерій роду Lactobacillus

Автореф. дис... канд. біол. наук Н.В. Кур'ята; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2005. — 22 с. — укp.

Для групи виділених штамів вперше оцінено здатність до адгезії та гемаглютинації, а також вплив вуглеводів на ці процеси. Виділено групу штамів, адгезія яких не залежала від D-манози. Встановлено вплив pH, пепсину, трипсину, хімотрипсину та лізоциму на здатність вилучених штамів лактобацил до міжклітинної взаємодії. Вперше досліджено антикомплементарну активність у бактерій роду Lactobacillus та показано повну її втрату за умов тривалого зберігання. Показано позитивний вплив перорального прийому живих клітин окремих штамів лактобацил на фагоцитарну та окиснювальну активність перитонеальних макрофагів мишей, досліджено його динаміку. Показано здатність окремих штамів лактобацил стимулювати продукцію сироваткового інтерферону, а також готовність спленоцитів та макрофагів до продукції інтерферонів різних класів.

15. Аеробна та анаеробна продуктивність організму юнаків 17 - 19 років при застосуванні різних режимів фізичних навантажень

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.13 С.П. Драчук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укp.

На підставі вивчення фізичної працездатності, аеробної та анаеробної (лактатної) продуктивності організму, а також якісних параметрів рухової діяльності студентів встановлено, що заняття за існуючою "Базовою навчальною програмою для вищих навчальних закладів освіти України з фізичного виховання" є неефективними щодо підвищення рівня фізичного здоров'я молоді чоловічої статі віком 17 - 19 років. Шляхом вивчення ефективності впливу фізичних тренувань різного спрямування на аеробну й анаеробну (лактатну) продуктивність організму розроблено тренувальні програми з фізичного виховання, які підвищують рівень фізичного стану студентської молоді чоловічої статі. Досліджено кореляційний взаємозв'язок між рівнем аеробної та анаеробної (лактатної) продуктивності та проявом якісних параметрів рухової діяльності у представників чоловічої статі віком 17 - 19 років. Встановлено, що відносні показники максимального споживання кисню та максимальної кількості зовнішньої механічної роботи за 1 хв є більш об'єктивними для характеристики ефективності впливу занять з фізичного виховання на функціональний стан організму, ніж показники якісних параметрів рухової діяльності, які використовуються у вищих навчальних закладах для моніторингу соматичного здоров'я. Вперше обгрунтовано доцільність використання відносного показника максимальної кількості зовнішньої механічної роботи за 1 хв для оцінки ефективності впливу фізичних тренувань на рівень фізичного здоров'я.

16. Аеротехногенна трансформація соснових екосистем середньої течії басейну р. Сіверський Донець

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.03.03 С.П. Распопіна; Укр. наук.-дослід. ін-т ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького. — Х., 2003. — 19 с. рис., табл. — укp.

Обгрунтовано необхідність комплексного підходу до вивчення стану та функціонування лісових екосистем за умов аеротехногенного забруднення. Визначено рівень техногенного навантаження на ліси, підтверджено їх санітарно-гігієнічну функцію, що виявляється в осадженні сосновими насадженнями вагомої частини забруднювачів. Показано значну акумуляційну здатність лісових підстилок щодо полютантів. Установлено негативні наслідки промислового забруднення лісових грунтів (дернових опідзолених на давньо-алювіальному піску), що відбилися на погіршанні стану та зниженні радіального приросту соснових деревостанів. Розроблено якісно-кількісну систему діагностичних показників аеротехногенного забруднення структурних компонентів лісових екосистем та запропоновано заходи для підтримання сталого розвитку лісів і підвищення їх продуктивності.

17. Акантоцефали справжніх тюленів тихоокеанського сектору Антарктики

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.08 О.О. Стрюков; НАН України. Ін-т зоології ім. І.І.Шмальгаузена. — К., 2004. — 22 с. — укp.

На основі дослідження фауни акантоцефалів справжніх тюленів, що мешкають в тихоокеанському секторі Антарктики, встановлено, що вона представлена 5-ма видами: Corynosoma arctocephali Zdzitowiecki, 1984, C. bullosum (Linstow, 1892), C. hannae Zdzitowiecki, 1984, C. pseudohamanni Zdzitowiecki, 1984 та C. shackletoni Zdzitowiecki, 1978. Вид C. evae Zdzitowiecki, 1984 зведено до синонімів виду C. arctocephali Zdzitowiecki, 1984. Вид C. shackletoni вперше знайдено у морського ссавця - морського леопарда. Досліджено морфологічні особливості означених видів коринозом, наведено детальні рисунки для кожного представника. Встановлено особливості локалізації, віково-статеву структуру, кількісні показники інвазії акантоцефалів, визначено ранги хазяїв для кожного виду паразитів. Ретельно розглянуто індивідуальну, гостальну та географічну мінливість, фенотипічне різноманіття коринозом. З'ясовано, що найбільш сталими ознаками є розміри та форма хоботка, довжина та форма тіла, розміри яєць. Визначено, що пластичні ознаки червів залежать від виду остаточного хазяїна, проте меристичні - не залежать від нього. Констатовано, що в районі островів Баллені мешкають цілісні популяції акантоцефалів Corynosoma pseudohamanni та C. bullosum. Виявлено, що у коринозом у тихоокеанському секторі в порівнянні з атлантичним бідніше коло хазяїв, нижчі показники інвазії, але більші розміри яєць. Зроблено висновок, що всі антарктичні види коринозом, за винятком C. bullosum, мають в північній півкулі власних "двійників", які подібні до них як за формою та розмірами тіла, так і за іншими ознаками.

18. Аккумуляційно-денудаційні процеси як фактор ценозоутворювання (на прикладі деяких рослинних угруповань Криму)

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.05 Ю.В. Корженевська; УААН. Держ. Нікіт. ботан. сад. — Ялта, 1999. — 18 с. — укp.

Дисертація присвячена вивченню вкладу аккумуляційно-денудаційних факторів середовища до формування різноманіття рослинності Криму. Виявлено та охарактеризовано три моделі організування рослинних угруповань Південного Криму: C-S модель (ліса класів Querco-Fagetea і Erico-Pinetea) та аккумуляційно-денудаційні варіанти G-B моделі (гірські степи середньоземноморського типу, клас Thero-Brachypodietea) і абіотичної S-моделі (класи Onosmo polyphyllae-Ptilostemonetea, Thlaspietea rotundifoli і Festuco-Puccinellietea), дві останні моделі виявляються новими. Проаналізована екологія основних ценозоутворюючих видів за методами градієнтного аналізу і виявлені закономірності зміни флористичного складу (фітосоціологічний спектр, спектр життєвих форм, проективне покриття трав'яного ярусу та кількість видів) упродовж ведучих градієнтів екотопічних факторів (висота над рівнем моря, експозиція нахилу, крутизна нахилу, щебнистість поверхні). Розроблені рекомендації щодо раціонального природокористування з обліком різного вкладу аккумуляційно-денудаційних факторів середовища в формуванні рослинного складу.

19. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

автореф. дис... канд. пед. наук13.00.02 Н.Б. Грицай; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено проблему активізації пізнавальної діяльності учнів основної школи з біології шляхом застосування ефективних форм і видів позакласної роботи з даного предмета, а також вдосконалення методичної підготовки вчителів до їх проведення. Визначено рівні сформованості пізнавальних дій і рівні розвитку пізнавальної активності учнів у позакласній роботі з біології. Науково обгрунтовано й експериментально доведено ефективність проведення тижнів і декад біології, екскурсій у природу, гурткових занять та індивідуальної роботи в експериментальній "Школі юного біолога" з використанням особистісно орієнтованого підходу до активізації пізнавальної діяльності школярів, впровадження курсу "Методика позакласної роботи з біології" для вдосконалення підготовки студентів-біологів до організації зазначеної діяльності. Основні результати дослідження впроваджено до навчального процесу загальноосвітніх шкіл. Розроблено методичні рекомендації для студентів і вчителів з метою організації позакласної роботи з даної дисципліни, спрямованої на активізацію пізнавальної діяльності учнів основної школи.

20. Активність амінотрансфераз, фосфатаз і деяких оксидаз крові у динаміці дії нових похідних оксанілової кислоти

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.04 Ях'я Баккар; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2003. — 18 с. — укp.

Визначено ефективність впливу уреїду оксанілової кислоти (УОК), уреїд-4-хлороксанілової кислоти (У-4-ХОК) у динаміці на активність амінотрансфераз, фосфатаз, оксидаз і на вміст деяких сполук у крові білих щурів у нормі та у разі гострого запалення з оксидантним стресом. Установлено, що УОК та У-4-ХОК у процесі введення у шлунок у дозах 50 мг/кг і 100 мг/кг здоровим щурам у динаміці чотирьох годин не прискорюють процеси обміну з участю внутрішньоклітинних ферментів, гострофазних протеїнів, амінів, ліпідів і перекисного окислення ліпідів, не пригнічують антиоксидантну систему, а у випадку гострого карагенінового запалення з оксидантним стресом проявляють антизапальні та антиоксидантні властивості, коли у динаміці сприяють зниженню у сироватці крові показників аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази, лужної та кислої фосфатаз, супероксиддисмутази, каталази, гістаміну, серотоніну, загального білку, фібриногену, церулоплазміну, загальних ліпідів, холестирину, дієнових кон'югатів, малонового діальдегіду та відновленого глутатіону.