LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Біологічні науки

Всього — 1825 Сторінка 10 із 92

181. Варіабельність серцевого ритму в осіб з різною частотою дихання

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.13 Л.І. Кудій; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К, 2006. — 20 с. — укp.

Досліджено особливості варіабельності серцевого ритму у здорових молодих чоловіків з різною частотою дихання. Встановлено, що варіабельність ритму серця та частота дихання є достатньо стійкими індивідуальними характеристиками організму людини, оскільки значення їх параметрів здатні відтворюватися через тривалі проміжки часу. Виявлено більшу варіабельність серцевого ритму у стані спокою у чоловіків крайніх груп, ніж в обстежених з середньою частотою дихання. Відзначено, що в осіб з низькою частотою дихання більша варіабельність серцевого ритму, яка обумовлена парасимпатичними впливами на синусовий вузол, супроводжується високим рівнем серцево-дихального синхронізму. Встановлено, що у чоловіків з високою частотою дихання даний прояв варіабельності серцевого ритму досягається переважно за рахунок симпатичної регуляції та характеризується вираженою нерівномірністю амплітуди дихальних хвиль серцевого ритму та відносною десинхронізацією у діяльності дихального та судинорухового центрів. Показано, що під впливом дозових навантажень (ортопроби, дихання 6 цикл/хв, розумового та фізичного) відмінності у варіабельності серцевого ритму, а також за рівнем дихальної синусової артимії та серцево-дихального синхронізму між групами чоловіків з різною частотою дихання в основному нівелюються.

182. Варіабельність pДНК деяких видів роду Gentiana L. у природі та культурі in vitro

Автореф. дис... канд. біол. наук В.М. Мельник; НАН України. Ін-т клітин. біології та генет. інженерії. — К., 2005. — 20 с. рис. — укp.

За результатами експериментальних робіт одержано нові дані стосовно варіабельності рДНК деяких видів роду Gentiana L. Показано наявність індивідуальної та міжпопуляційної варіабельності 18S і 25S рДНК для виду G. lutea, а також міжвидового поліморфізму ДНК і рДНК зокрема, для чотирьох досліджених видів роду Gentiana L. (G. acaulis, G. asclepiadea, G. lutea, G. punctata). На підставі даних картування 18S - 25S рибосомної ДНК тирличів установлено, що виявлені відмінності довжини повторів рДНК зумовлені варіабельністю в ділянці нетранскрибованого міжгенного спейсера, а транскрибовані частини 18S - 25S рДНК є консервативними в усіх видів. Показано, що геноми клітин видів роду Gentiana L. (G. acaulis, G. lutea, G. punctata) у процесі культивування за умов in vitro зазнають змін на молекулярному рівні. Установлено, що зміни 18S - 25S рДНК G. lutea за умов ізольованого росту клітин на штучних живильних середовищах не перебільшують меж внутрішньовидової мінливості. Відзначено, що виявлена закономірність геномних перебудов у процесі адаптації клітин до умов росту in vitro певною мірою дає змогу прогнозувати ці зміни в культурі in vitro.

183. Введение (материалы семинара по экологии Крыма)

В.А. Боков Культура народов Причерноморья. — 1998. — N2(прил.2). — С. 7-8 — рус.

экология Крыма, экологическая политика, Крым, экология, преподавательТНУ, экологический мониторинг, биосфера, ландшафт

184. Вдосконалення технології мікробного екзополісахариду етаполану на суміші ростових субстратів

автореф. дис... канд. техн. наук03.00.20 Н.В. Лащук; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2008. — 24 с. — укp.

Удосконалено технологію виготовлення мікробного екзополісахариду (ЕПС) етаполану (продуцент - Acinetobacter sp. B-7005) на суміші ростових субстратів. Розроблено технологію ЕПС, яка дає змогу (у порівнянні з вихідною) зменшити витрати на сировину для одержання 1 кг етаполану у 3,5 раза. Створено технологічну й апаратну схеми одержання трьох товарних форм етаполану, що відрізняються ступенем очищення ЕПС.

185. Великі ссавці (Proboscidea, Perissodactyla, Tylopoda, Artiodactyla) пліоцену, еоплейстоцену та раннього плейстоцену України, їх біостратиграфічне і палеоекологічне значення

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.08 В.М. Логвиненко; НАН України. Ін-т зоології ім. І.І.Шмальгаузена. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Описано макротеріофауну з 40 місцезнаходжень, переважна більшість з яких належить до альвіального тафономічного типу. Для території України вперше у списку фауни вказано 11 видів. Описано новий вид (Paracamelus minor sp. nov). Детально охарактеризовано представників фауни великих ссавців кучугурганського, молдавського, хапровського, таманського та тираспольського комплексів, вказано зміну в часі окремих таксономічних груп. Визначено етапи історичної зміни комплексів великих ссавців, реліктові, фонові види та види, які були новими на різних етапах розвитку фауністичних комплексів. Виявлено, що дані стосовно складу фауни великих ссавців відповідають палеоекологічним умовам пліоцену-раннього плейстоцену, реконструйованим за дрібними ссавцями, молюсками та рослинністю.

186. Великі ссавці Південної України в XX ст. (динаміка ареалів, чисельності, охорона та управління)

Автореф. дис... д-ра біол. наук03.00.08 А.М. Волох; НАН України. Ін-т зоології ім. І.І.Шмальгаузена. — К., 2004. — 35 с. — укp.

Розглянуто питання історії формування макротеріофауни з часів плейстоцену до сучасного періоду. Визначено причини та особливості динаміки ареалів копитних. Наведено дані щодо проникнення шакала на Україну, розселення видри, борсука, а також скорочення ареалів і чисельності європейської норки, перев'язки, степового тхора. Особливу увагу приділено дослідженню морфологічних адаптацій і відтворювальної здатності великих ссавців на південній межі поширення та вивченню динаміки їх угруповань. Виявлено значну залежність даних процесів від антропогенного впливу, посиленого за останні роки. На підставі проведених досліджень запропоновано комплекс законодавчих, організаційних і практичних заходів, спрямованих на відтворення, ефективне використання ресурсів та охорону великих ссавців на півдні України.

187. Вернадский, ноосферология, геополитика

Н.В.. Багров Культура народов Причерноморья. — 2001. — N17. — С. 9-11 — Библиогр. в конце ст. — рус.

Вернадский В.И., геополитическое поле, береговая зона, ноосфера, бифуркации, региональная геополитика, Гумилев Л.Н., Крым, преподавательТНУ

188. Взаємодії між рослинами в угрупованнях галофітної рослинності Криму: алелопатичний аспект

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.05 Н.О. Сімагіна; УААН. Нікіт. ботан. сад - Нац. наук. центр. — Ялта, 2005. — 21 с. — укp.

Вивчено алелопатії у комплексі взаємодій між рослинами на засолених територіях. З'ясовано, що багаторічні види галофітної рослинності Криму Artemisia santonica L., Halocnemum strobilaceum (Pall.) M.Bieb, Limonium gmelinii (Wild.) O. Kuntze мають велику алелопатичну активність, динаміка якої змінюється протягом вегетаційного періоду, а також в онтогенезі в цілому. Визначено, що алелопатичний потенціал однорічних видів галофітних угруповань Salicornia europaea L., Suaeda prostrata Pall., зумовлений активністю виділень насіння, що проростає, а також водорозчинними виділеннями віргінільних і генеративних особин. Зазначено, що напруженість і просторова структура фітогенних полів Artemisia santonica L., Halocnemum strobilaceum (Pall.) M.Bieb., Limonium gmelinii (Willd.) O.Kuntze змінюються протягом онтогенезу. Відзначено, що морфомеричні параметри (висота, маса, діаметр стебла в області гіпокотилю, ступінь галуження), репродуктивне зусилля рослин-акцепторів Salicornia europaea L., Suaeda prostrata Pall., Pertrosimonia oppositifolia (Pall.) Litv. збільшуються з градієнтом віддаленості від рослин-донорів алелопатичних речовин Artemisia santonica L., Halocnemum strobilaceum (Pall.) M.Bieb., Limonium gmelinii (Willd.) O.Kuntze. Виявлено, що за дії алелопатичного чинника у розчині-акцепторі Salicornia europaea L. відбуваються суттєві зміни на гістологічному рівні, а саме: інтенсивна лігніфікація й суберинізація провідних і механічних тканин, значне накопичення пектинових речовин, фенольних сполук. Зроблено висновок, що алелопатична активність виділень зумовлена наявністю амінів, алкалоїдів, поліфенольних сполук, фенолкарбонових кислот, дубильних речовин, флавоноїдів.

189. Взаємодія антиген-антитіло в умовах поверхневого плазмонного резонансу та застосування цього явища для визначення вірусспецифічних макромолекул

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.06 П.М. Болтовець; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова. — К., 2004. — 21 с. рис. — укp.

Розроблено новий підхід до визначення вірусів безпосередньо в клітинних гомогенатах за допомогою специфічних антитіл методом поверхневого плазмонного резонансу (ППР). Запропоновано нову модифікацію поверхні сенсора для визначення вірусів шляхом формування на його поверхні мономолекулярного шару з ефективним негативним зарядом, що запобігає денатурації білків і забезпечує їх орієнтовану іммобілізацію. Розроблено та випробувано на прикладі вірусу тютюнової мозаїки (ВТМ) загальний підхід до виявлення та кількісного визначення вірусів методом ППР за допомогою специфічних антитіл, іммобілізованих на модифікованій KNCS і білком A. St. aureus поверхні сенсора. На прикладі культури зеленої водорості Bracteacoccus minor, інфікованої ВТМ на стадії зооспор, показано, що така модифікація поверхні сенсора дозволяє адекватно визначати вірус у клітинних гомогенатах, що підтверджено методами ІФА і світлової мікроскопії. На прикладі моделі структурного білка Х-вірусу картоплі і гексону аденовірусу типу 2 встановлено можливість використання такого підходу для визначення вірусних білків. Запропоновано нову оригінальну процедуру кількісного визначення вірусу шляхом іммобілізації комплексу специфічні IgG-вірус на модифіковану тіоціанатом і білком A поверхню сенсора. На прикладі Nicotiana tabacum за допомогою даного підходу досліджено розвиток вірусної інфекції у рослинах. Одержано узгодження між даними ППР та ІФА.

190. Взаємодія біологічних систем з змінними магнітними полями, електричними струменями та механічними коливаннями як екологічними чинниками

Автореф. дис. канд... біол. наук03.00.16 М.В. Нецветов; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2002. — 17 с. рис. — укp.

Досліджено реакції рослинних і тваринних організмів на дію екологічних чинників - змінного магнітного поля, змінного електричного струменя та механічних коливань. Показано, що механічні коливання впливають на фізичні властивості грунту (лесіваж, електричні властивості). Встановлено неоднозначну та нелінійну залежність ростових показників рослинних біосистем від частот (1 - 100 Гц) досліджуваних чинників, які впливають на стійкість рослинних організмів до інших абіотичних чинників. В експериментах на тваринах показано неоднозначну залежність від частоти діючого чинника виживання, поведінки, вмісту іонів у тканинах мозку, функціональної активності ізольованих клітин крові, процесів регенерації органів та тканин. На підставі результатів досліджень з використанням експериментальної моделі встановлено, що на субклітинному, молекулярному рівні в механізмах взаємодії змінних магнітних полів та біосистем важливу роль відіграють генеровані в біосистемі електричні струмені.

191. Взаємодія вірусних та полінуклеотидних індукторів з клітиною як первинний сигнал продукції інтерферонів I типу

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.06 Олександр Павлович Манджос; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 21 с. — укp.

192. Взаємодія впливів вестибулярної, зорової та слухової сенсорних систем на активність мотонейронів екстензорних м'язів нижніх кінцівок людини

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.13 І.В. Дрегваль; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2003. — 20 с. — укp.

Проаналізовано впливи від вестибулярної, зорової та слухової сенсорних систем на процеси збудження та гальмування пулів мотонейронів m. soleus людини. Доведено, що модульована аферентація взаємодії сенсорних систем на спеціальному рівні регулює активність екстензорних мотонейронів, котрі є кінцевою ланкою у регуляції довільних рухів та підтримки вертикальної пози людини. Досліджено стан мотонейронового пулу m. soleus за допомогою методу Н-рефлексометрії. Виявлено, що активація рецепторів півколових каналів за відкритих очей обстежуваних призводить до зниження амплітуди Н-відповіді екстензорних м'язів нижніх кінцівок людини з проявом двох фаз гальмування в реципрокній взаємодії м'язів. Відзначено, що за одночасної активації вестибулярної, зорової та слухової сенсорних систем - найбільше зниження амплітуди Н-відповіді у середньочастотному діапазоні шумових подразників, зміни рефлекторних взаємодій мотонейронів нижніх кінцівок людини обумовлені спінальними та супраспінальними впливами на інтер- та мотонейрони нижніх кінцівок людини, мають більш виражений ефект.

193. Взаємодія екдистерону та інших C27 - стероїдів із мембранами еритроцитів

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.04 А.В. Туганова; НАН України. Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна. — К., 2000. — 18 с. — укp.

194. Взаємодія іонів двовалентних металів з неканонічними структурами нуклеїнових кислот

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук03.00.02 М.В. Дегтяр; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с. рис. — укp.

Виміряно диференційні УФ-спектри металокомплексів, що дозволило визначити вплив іонів на конформацію полінуклеотидів, а також встановити міста зв'язування іонів. Запропоновано структуру комплексу, що утворюється, та механізм викликаного іонами руйнування спіралі. Зазначено, що у широкому діапазоні концентрацій іонів одержано діаграми конформаційних рівноваг. Наведено розрахунки констант зв'язування іонів з одно- та багатоланцюговими спіралями. Встановлено, що одержані значення констант зв'язування дозволили у межах теорії лігандів пояснити деякі особливості фазових діаграм. Зареєстровано утворення компактних часток у присутності високої концентрації іонів металів та визначено їх розміри.

195. Взаємодія кальцій-регулюючих структур в первинних сенсорних нейронах в нормі та при різних патологічних станах

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.02 В.О. Шишкін; НАН України. Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2002. — 21 с. — укp.

На підставі методу флуоресцентного вимірювання цитозольної концентрації кальцію, за допомогою барвника indo-i досліджено внутрішньоклітину кальцієву сигналізацію в заднєкорінцевих гангліів (ЗКГ) нейронов у нормальному та паталогічному станах (стрептозоцин-індукованого діабету, карадженин-індукованого запалення). З використанням блокатора мітохондріального кальцієвого захоплення та викиду виявлено ступінь і характер участі мітохондрій у формуванні кальцієвих сигналів, викликаних деполяризацією, а також під час виведення кальцію з ріанодинового депо ендоплазматичного ретикулума в первинних сенсорних нейронах щурів.

196. Взаємодія лізоциму з модельними ліпідними мембранами

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук 03.00.02 В.М. Трусова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2008. — 18 с. рис. — укp.

Досліджено молекулярні механізми взаємодії лізоциму з модельними ліпідними мембранами різного складу. У межах континуальних моделей електростатично-контрольованої адсорбції визначено рівноважні параметри зв'язування білка з ліпідами. Одержано дані стосовно утворення агрегатів лізоциму за умов підвищення поверхневого електростатичного потенціалу ліпідного бішару. Виявлено обмеження внутрішньомолекулярної рухливості лізоциму у разі зв'язування з ліпосомами. Установлено, що асоціація лізоциму з ліпідами призводить до зменшення вільного об'єму мембрани, дегідратації бішару, упорядкування ацильних ланцюгів ліпідів, латерального перерозподілу ліпідних молекул. Охарактеризовано просторову організацію лізоцим-ліпідних комплексів. Запропоновано концептуальну модель взаємодії лізоциму з мембранами.

197. Взаємодія мультирезистентних до металів бактерій з іонами міді, кадмію і ванадію

автореф. дис... канд. біол. наук03.00.07 О.Д. Янєва; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2007. — 19 с. — укp.

Вивчено особливості взаємодії мультирезистентних до металів бактерій з іонами міді, кадмію та ванадію. Виділено 110 штамів мікроорганізмів, стійких до високих концентрацій іонів міді, кадмію, срібла та п'ятивалентного ванадію з джерел з різним рівнем техногенного навантаження. Показано домінування грамнегативних бактерій серед ізольованих штамів. З'ясовано, що серед ізольованих штамів домінували мікроорганізми з фенотипом множинної стійкості CuV (60 %), CdV (50,9 %), VAg (44,54 %). Виявлено нові місця існування ванадатвідновлювальних мікроорганізмів. Штами з найвищим рівнем множинної стійкості до іонів важких металів належали до виду Pseudomonas aeruginosa. Показано індукцію стійкості мультирезистентних штамів P. aeruginosa A03 - C25a до іонів міді та кадмію, штаму P. aeruginosa C25a - до ванадату. Показано кон'югативний перенос детермінант стійкості до іонів міді та кадмію з штаму P. aeruginosa C25a до штаму Escherchia coli J53. Установлено, що стійкість мультирезистентних штамів P. aeruginosa до іонів міді та кадмію визначалась двома механізмами - сорбційними процесами на поверхні клітин та АТФ-залежними системами ефлюксу. Показано здатність штамів P. aeruginosa відновлювати до 60 % ванадату за мікроаерофільних умов. Цей процес не був взаємопов'язаний з анаеробним диханням. Уперше спостережено індукцію бактеріального відновлення ванадату за аеробних умов інгібітором АТФазної активності дициклогексилкарбодіімідом. Результати дослідження дозволяють з'ясувати механізми захисту бактерій від токсичної дії важких металів.

198. Взаємодія регуляторних генів біосинтезу рибофлавіну і конструювання штамів- надсинтетиків цього вітаміну у дріжджів Pichia guilliermondii

автореф. дис... канд. біол. наук03.00.07 Василь Іванович Куцяба; НАН України; Інститут біології клітини. — Л., 2007. — 24 с. — укp.

199. Взаємодія фізіологічно-активних речовин з ленгмюрівськими мономолекулярними плівками

Автореф. дис... канд. біол. наук02.00.10 О.М. Ляхов; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Виявлено біорегуляторну стереотипію дії фізіологічно-активних речовин на термодинамічні та структурні характеристики мономолекулярних плівок Ленгмюра з фосфоліпідів з сироваткового альбуміну. Показано вплив модуляторів основних сигнальних систем клітини на значення параметрів моношарових плівок з фосфоліпідів і білків. На моношарах з дистеароїлфосфатидилхоліну виявлено мембранотропну активність деяких перспективних лікарських засобів. Створено ефективний комп'ютерний алгоритм для розділення речовин на класи за типом їх дії на функціональні ланки аденілатциклазної та Ca-залежної поліфосфоінозитидної сигнальних систем клітин, за допомогою якого спрогнозовано біорегуляторний стереотип нових лікарських засобів.

200. Взаємозв'язок енергетичного та конструктивного обміну у штамів стафілокока, які стійкі до антибіотиків

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.07 С.М. Козицька; НАН України. Ін-т мікробіології та вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 1999. — 17 с. — укp.