LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Біологічні науки

Всього — 1825 Сторінка 11 із 92

201. Взаємозв'язок між фізичною підготовленістю і функціональним станом серцево-судинної системи

Д.С. Присяжнюк, А.І. Драчук Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — Х., 2002. — N 18. — С. 7-11. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Результати досліджень свідчать, що з підвищенням рівня розвитку фізичних якостей, поліпшується функціональний стан серцево-судинної системи, що може бути використано у лікарсько-педагогічній практиці.

202. Взаємозв'язок показників обміну речовин у крові гірськокарпатських овець (закарпатський тип) з ростом, структурою, хімічним складом і фізичними параметрами вовни

Автореф. дис... канд. с.-г. наук03.00.04 В.В. Гавриляк; УААН. Ін-т біології тварин. — Л., 2001. — 18 с. — укp.

Вивчено взаємозв'язок метаболічного та тиреоїдного профілю крові овець української гірськокарпатської породи з ростом вовни, її структурною організацією та фізико-хімічними параметрами. З'ясовано вплив на ці показники таких факторів, як вік, фізіологічний стан організму, сезон і умови утримання. Встановлено зв'язок тиреоїдних гормонів у плазмі крові з річним ростом вовни, який у різні періоди року проявляється по-різному. Виявлено зміни у тиреоїдному статусі овець, пов'язані з фізіологічним станом організму. Встановлено корелятивний зв'язок між рівнем у крові окремих компонентів обміну речовин, особливо білкового та ліпідного, та інтенсивністю відростання вовни. Значну кореляцію спостережено між темпами відростання вовнових волокон і вмістом у крові загального білка, альбумінів, глобулінів і активністю аланінамінотрансферази.

203. Взаємозв'язок типів гемодинаміки із станом вегетативної нервової системи у здорових людей

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.13 К.Б. Ківежді; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006. — 19 с. — укp.

Встановлено взаємозв'язок між типами гемодинаміки та показниками стану вегетативної нервової системи у здорових людей у стані спокою та за умов виконання дозованих навантажень. За допомогою кореляційного аналізу досліджено взаємозв'язок статистичних і спектральних характеристик серцевого ритму з показниками центральної гемодинаміки у представників різних гемодинамічних типів. Проведено дослідження реакцій автономної нервової системи на активну ортостатичну пробу й арифметичний тест залежно від вихідного типу кровобігу. Показано, що особливості гемодинамічних реакцій у представників гемодинамічних типів визначаються не тільки співвідношенням симпатичного та парасиматичного відділів автономної нервової системи у стані спокою, а головним чином - реактивністю цих відділів й активністю центрального контура регуляції серцевого ритму. Одержано дані, які поглиблюють уявлення про фізіологічні механізми адаптаційних реакцій системи кровообігу до різних типів навантажень з урахуванням стану та реактивності вегетативної нервової системи. Визначено нормативні показники варіабельності серцевого ритму у стані спокою та за умов виконання тестових дозованих навантажень у представників різних типів гемодинаміки, які можуть бути використані в клінічних і фізіологічних дослідженнях. Удосконалено класифікацію за типами кровообігу, яка може бути використана для уточненої діагностики передпатологічних станів у пацієнтів кардіологічного профілю, для відбору у спортивній і екстремальній медицині. Дані про особливості змін вегетативної нервової системи під впливом навантажень у представників різних типів кровообігу з урахуванням її вихідного стану дозволяють проводити донозологічну діагностику осіб з ризиком виникнення артеріальної гіпер- та гіпотензії для проведення профілактики цих захворювань немедикаментозним шляхом.

204. Взаємозв'язок тироїдного стану організму та процесів перекисного окислення ліпідів

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.13 О.В. Сомова; Харківський держ. ун-т. — Х., 1999. — 19 с. — укp.

205. Взаимосвязь цветового полиморфизма и морфологических признаков у раковин черноморской мидии Mytilus galloprovincialis Lam

Е.А. Жуковская, О.П. Кодолова Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2002. — N 10. — С. 43-46. — Библиогр.: 8 назв. — рус.

Методом дисперсійного аналізу проведено дослідження залежності морфологiчних ознак чорноморської мідії від кольору черепашки. Показано неоднозначність впливу кольорового поліморфізму на деякі морфологічні ознаки у вибірках мідії різного віку та з різних генерацій.

206. Вивчення біохімічних процесів у гепатоцитах коропа і рака за дії пошкоджуючих чинників середовища

автореф. дис... канд. біол. наук03.00.04 А.Є. Мудра; Ін-т біології тварин УААН. — Л., 2008. — 18 с. — укp.

У порівняльному аспекті досліджено стан системи гепатотоксичності та гострофазної відповіді в гепатоцитах коропа та рака за дії на організм іонів Cu, Zn, Mn, Pb, їх суміші та фенолу в екологічно реальних (0,1 ГДК) і (в коропа) двох сублетальних концентраціях (2 ГДК і 5 ГДК) протягом 14-ти діб. На підставі окремих характеристик та їх інтегрального аналізу (індексу антиоксидантного стану, принципового Компонентного аналізу, ANOVA) показано, що дія 0,1 ГДК чинників спричиняють помітні й однотипні зміни антистресорних систем, СК - специфічні до природи чинника зміни, а 5 ГДК - найменші відмінності від контролю. Антистресорні системи гепатоцитів рака чутливіші до дії іонів металів, ніж коропа, але більш толерантні до дії фенолу. 0,1 ГДК спричиняє зменшення активності супероксиддисмутази, ЗЗЗ і збільшення вмісту глутатіону у більшості груп. Гострофазна відповідь має прояв у гепатоцитах за дії екологічно реальних концентрацій токсикантів, вищі концентрації її не спричиняють.

207. Вивчення взаємозв'язку між процесами іонного транспорту і зміною форми еритроцитів

автореф. дис... канд. біол. наук03.00.13 Мохамад Хані Румієх; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2008. — 20 с. — укp.

Вивчено взаємозв'язок між умовами середовища, процесами іонного транспорту та морфології еритроцитів людини, щура та півня. Вивчено особливості взаємодії мембрани еритроцитів з модифікаторами форми й інгібіторами аніонного транспорту за умов модифікації іонної сили та складу позаклітинного середовища. Установлено, що введення еритроцитів в ізотонічне середовище сахарози з низьким вмістом іонів хлору призводить до трифазної послідовності змін форми клітин (морфологічної відповіді (МВ)), складовими якої є швидкість сферуляції (фаза 1), відновлення форми близької до дискоїдної (фаза II) і повторної сферуляції (фази I) та повторної сферуляції (фази III). Установлено, що фази МВ залежать від іонної сили середовища та вмісту в ній іонів хлориду. Ефект модифікаторів на МВ залежить від їх типу, концентрації та моменту початку дії щодо трифазної послідовності трансформації, що розвивається. Показано, що для еритроцитів щура МВ за присутності та відсутності модифікаторів, відбувається у межах тих, що інвагінують, стоматоцитарних форм, що розрізняються за ступенем сферичності, а для еритроцитів людини у разі SDS, DIDS і альбуміну відбувається утворення ехіноцитів. Для еритроцитів півня трифазну МФ не виявлено.

208. Вивчення комбінованої дії радіаційного та токсичного факторів за показниками радіоємності

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.01 С.А. Пчеловська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Сплановано та проведено серію експериментів, в яких за допомогою фактора радіоємності показано наявність ефекту відновлення за фракціонування токсичного чинника. Встановлено зв'язок показників радіоємності з параметрами швидкості переходу трасера між компонентами модельної системи та показано кореляцію між поведінкою фактора радіоємності та ростових характеристик (відносної швидкості росту). Розроблено теоретичну модель для опису неадитивної взаємодії факторів різної природи. Визначено кількісну характеристику ступеня синергізму взаємодії - коефіцієнт синергізму, за допомогою якого показано наявність неадитивного взаємного впливу радіаційного та токсичного чинників на водну культуру рослин кукурудзи.

209. Вивчення методом сайт-направленого мутагенезу елементів впізнавання тирозинової тРНК тирозил-тРНК синтетазою з вищих еукаріотів

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.03 В.Г. Найдьонов; НАН України. Ін-т молекуляр. біології і генетики. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Досліджено структурні елементи впізнавання тирозинової тРНК синтетазою в реакції аміноацилювання з використанням методу сайт-направленого мутагенезу. Встановлено, що додатковий С-кінцевий домен тирозил-тРНК синтетази покращує каталітичну ефективність аміноацилювання тРНК-транскрипту за рахунок підсилювання зв'язування останнього з ферментом. Виявлено критичне значення амінокислотного залишку лізин-147 для активності тирозил-тРНК синтетази печінки бика в аміноацилюванні гомологічної тРНК.

210. Вивчення термодинамічних характеристик компонентів білково-нуклеїнових комплексів

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук03.00.02 І.К. Галетич; Харк. держ. ун-т. — Х., 1999. — 18 с. — укp.

211. Вивчення участі продуктів метаболізму арахідонової кислоти у функціонуванні гепатоцитів щурів в культурі та кокультурі з клітинами Купфера

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.13 І.В. Лушнікова; НАН України. Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 1999. — 17 с. — укp.

212. Види роду Fritillaria L. (Liliaceae) в Україні (еколого-ценотичні особливості та охорона)

автореф. дис... канд. біол. наук03.00.05 Інна Петрівна Діденко; НАН України; Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка. — К., 2007. — 20 с. — укp.

213. Види роду Galanthus L.(Amaryllidaceae) в природі і в культурі в Україні

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.05 С.Я. Діденко; НАН України. Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Наведено результати комплексного еколого-біологічного дослідження видів роду Galanthus у природі та культурі України. На основі п'ятирічних досліджень ценопопуляцій трьох видів флори України за природних умов надано хорологічні та еколого-фітоценотичні характеристики даних видів, розглянуто сучасний стан ценопопуляцій видів роду Galanthus в Україні, підбито підсумки інтродукції видів роду Galanthus в Україні та визначено ступіні її успішності. Досліджено особливості розвитку пролісків та проведено порівняльний аналіз онтогенезу семи видів. Розроблено пропозиції щодо раціонального використання видів, встановлено причини скорочення чисельності видів, а також розроблено систему заходів їх охорони.

214. Види роду Juno Tratt. (Iridaceae) флори Середньої Азії і Казахстану та перспективи введення їх в культуру в Україні

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.05 А.Й. Сікура; НАН України. Центр. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Дисертація присвячена комплексному вивченню представників роду Juno Tratt. флори Середньої Азії і Казахстану та перспективам введення юнон в культуру в Україні. Зроблений аналіз історії вивчення роду з часів К.Ліннея і до наших днів. Досліджена в умовах України (Правобережний Лісостеп) феноритміка юнон природної флори Середньої Азії і Казахстану; складені феноспектри. Проведено порівняння даних, отриманих у природі та в умовах Києва, з даними О.А. Тітової (1986) для Ташкенту. Виявлені істотні зміни у строках цвітіння. Але в цілому показано, що юнони в умовах Києва залишаються весняноквітучими рослинами. Проведено порівняння особливостей онтогенезу in vivo та in vitro; виявлена суттєва різниця у строках проходження етапів, а також показано, що на поживному середовищі не утворюється цибулина, запасаючі та всмоктуючі корені. Вперше отриманий каллус у юнони копетдагської. Виявлена кореляція діагностичних ознак, на основі чого виділені два біоморфотипи: види, насіння яких має ариллус та види з насінням без ариллусу. При вивченні особливостей онтогенезу 8 видів експериментально доведено, що жолобчаста форма сім'ядольного листочка є діагностичною ознакою, яка дає можливість безпомилково визначити систематичний статус рослин у межах родини Півникових. Детально досліджені питання розповсюдження 31 виду та складені карти ареалів. Визначені типи ареалів юнон Середньої Азії та Казахстану. Підтверджений ендемізм 11 видів, а також запропоновано надати статус ендемів ще 10 видам. Встановлена належність досліджуваних видів до певних фітогеографічних провінцій. Проведений детальний екологічний аналіз. Визначена група видів, які не пов'язані з певнимсубстратом. Показано, що максимальна кількість видів зустрічається на висотах від 500 до 2000 м н.р.м. Абсолютна кількість відмічена для висот 500-1000 м. На основі детального дослідження ценотичних особливостей можна стверджувати, що найбільш вибагливими до супроводжуючих рослин є J.coerulea, J.orchioides і J.narbuti. Наведений повний список деревних, чагарникових та трав'янистих видів, серед яких ростуть юнони, а також типи рослинності та формації. Визначені можливості збереження рідкісних та зникаючих видів ex situ шляхом використання методів in vivo та in vitro; показана можливість створення ex situ багатофункційного генетичного банку. Наводиться список видів юнон з віддалених флор, які є перспективними для переселення їх в Україну та збагачення асортименту промислового квітникарства. Зроблено висновок про реальність та перспективність широкого залучення в культуру в Україні представників роду Juno у якості весняних декоративних рослин.

216. Виділення та вивчення властивостей білків з скелетних елементів губки Suberites Domuncula

автореф. дис... канд. біол. наук03.00.04 О.Л. Борейко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено біохімічні властивості білків з кремнієвих скелетних елементів губки Suberites domuncula. Вивчено вплив цих білків у складі біокомпозитного матеріалу на процеси проліферації та мінералізацї в остеогенній культурі SaOS-2. Установлено, що білкова частина кремнієвих скелетних елементів губки Suberites domuncula переважно представлена білками з молекулярною масою 23 і 24 кДа. Білок з молекулярною масою 24 кДа (сілікатеїн alpha) ідентифіковано за методом електроспрей мас-спектрометрії. Показано, що сілікатеїн синтезується у формі проензиму й активується шляхом процесінгу під час формування спікул. Ензим сілікатеїн має олігомерну організацію та посттрансляційну модифікацію. Рівень мінералізації SaOS-2 клітин, вирощених на поверхні, модифікований білками з кремнієвих скелетних елементів, кополімеризованих з тетраетилортосилікатом, прискорює процеси проліферації та значно підвищує рівень біомінералізації клітин, вирощених на поверхні, модифікованій біокомпозитним матеріалом. Результати, одержані завдяки проведеним дослідженням, можуть бути використані для більш детального дослідження особливостей регуляторних механізмів полімеризації кремнію у губках, які утворюють скелетні елементи, які містять кремній, за "м'яких умов". Визначено доцільність застосування даних про склад органічного компоненту спікул та його біохімічної характеристики для розробки біотехнологічних підходів для виробництва нових біокомпозитних матеріалів. Протеїни з кремнієвих скелетних елементів можуть бути включені до складу біоактивних матеріалів у хірургії, ортопедії.

217. Виділення, дослідження каталітичних властивостей та механізмів регуляції активності цитохрому Р450 ароматази

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.04 І.М. Ясинська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 17 с. — укp.

Досліджено вплив відновлювачів - антиоксидантів - аскорбінової кислоти, глутатіону-SH, цистеїну та гідрохінону на активність очищеної ароматази з матки щурів. Визначено, що дані агенти є активаторами ароматазної реакції. В дослідах in vivo аскорбінова кислота активує ароматазу в яєчниках і матці та підвищує вміст естрогенів у плазмі крові щурів лінії Вістар. Встановлено, що кортизол не впливає на активність високоочищеної ароматази з матки щурів, але в дослідах in vivo підвищує ароматазну активність в яєчниках і матці щурів лінії Вістар. Поліхлорбіфеніли ДДТ і ДДЕ, а також ізофлавоноїд геністеїн, які є ксеноестрогенами, конкурентно інгібують очищену з матки щурів ароматазу, а також зменшують її кількість в матці та яєчниках щурів у дослідах in vivo. Флавоноїд кверцетин високоспецифічно інгібує активність ароматази в очищених ферментних препаратах та в яєчниках і матці піддослідних щурів лінії Вістар. Цьому відповідає зниження кількості естрогенів у плазмі крові щурів, що отримували кверцетин. Виявлено, що активність ароматази, синтази оксиду азоту, а також вміст S-нітрозотіолів знижуються в матці та яєчниках щурів лінії Вістар під впливом оксидативного стресу, індукованого дією хлориду кобальту (II).

218. Видова специфічність реакцій рослин на дію органічних ксенобіотиків

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.12 О.О. Мильнікова; НАН України. Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Досліджено питання проблеми впливу органічних інгредієнтів промислових викидів на стан деревно-чагарникових рослин техногенно забруднених територій Придніпровського регіону. Встановлено зміни фізіолого-біохімічних і морфометричних показників деревно-чагарникових і сільськогосподарських (на прикладі кукурудзи) рослин за умов промислового забруднення довкілля органічним сполуками. Визначено особливості накопичення органічних інгредієнтів промислових викидів едафотопом і 18 видами деревно-чагарникових рослин техногенної території. Розроблено шкалу накопичення рослинами специфічних для лакофарбового виробництва забруднювачів, на підставі якої розроблено практичні пропозиції щодо використання деяких деревно-чагарникових видів для фітооптимізації території, що зазнають впливу органічних ксенобіотиків.

219. Видовий склад, поширення та заходи боротьби з іксодовими кліщами овець у Криму

Автореф. дис... канд. вет. наук16.00.11 М.О. Пасунькіна; УААН. Ін-т експерим. і клін. вет. медицини. — Х., 2006. — 18 с. — укp.

Уперше у трьох природно-кліматичних зонах вивчено фауну й екологію іксодових кліщів, що паразитують на вівцях у Криму. Визначено шляхи розселення інсодид і формування нових кліщових вогнищ. Виявлено процес переходу епізоотичних вогнищ у латентні і навпаки. Вивчено біолого-екологічні особливості кліща Rhipicephalus bursa - основного переносника збудників бабезіозів та анаплазмозу овець у Криму. Визначено строки активності цього кліща у природі залежно від метеорологічних показників. Уточнено певні дані епізоотології бабезіозів й анаплазмозу овець. Досліджено акарицидні властивості нових піретроїдів, які раніше не використовувались у тваринництві. Розроблено раціональну схему боротьби з іксодовими кліщами залежно від біологічних особливостей переносника.

220. Видовий склад, розповсюдження і заходи боротьби з іксодовими кліщами (Ixodidae) у Харківській області

автореф. дис... канд. вет. наук16.00.11 О.В. Нікіфорова; УААН. Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клін. вет. медицини". — Х., 2007. — 20 с. — укp.

Досліджено видовий склад і розповсюдження іксодових кліщів (Parasitiformes Ixodidae), виявлено їх хазяїв-живителів та розроблено заходи боротьби. На підставі результатів еколого-фауністичного обстеження регіону встановлено, що на території Харківщини мешкають 7 видів іксодових кліщів, з яких найбільш масовими є Ixades ricinus (74,60 %) і Dermocentor reticulatus (24,78 %). Виявлено, що дані види кліщів є носіями 6-ти збудників заразних хвороб, таких як Borrelia burgdorferi s.l., Babesia microti, Erlichia phagocytophila geno group., Bartonella spp., Rickettsia spp., Toxoplasma gondii. Уточнено строки активності Ixodes ricinus в природі. З'ясовано, що залежно від метеорологічних умов тривалість циклу розвитку кліща Ixodes ricinus становить 4 роки, рідше 3. Вивчено дію сучасних акарицидів на іксодові кліщі за лабораторних і виробничих умов і встановлено їх економічну ефективність. Удосконалено схему боротьби з кліщами, до якої включено 3 - 4 обробки на рік. Наведено рекомендації щодо підвищення ефективності заходів боротьби з іксодовими кліщами.