LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Біологічні науки

Всього — 1825 Сторінка 12 із 92

221. Визначення деяких нейромедіаторів у нервовій тканині

Є.С. Трускавецький Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2001. — N 8. — С. 218-219. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Запропоновано точний і швидкий метод електрофоретичного визначення таких нейромедіаторів, як аміномасляна та глутамінова кислоти, а також визначення аспарагінової кислоти в тканині мозку.

222. Визначення часових і частотних параметрів та стану просторово розвинених невзаємних динамічних об'єктів. Методи та багатопозиційні системи

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.11.13 О.Б. Шарпан; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2006. — 37 с. — укp.

Розроблено та досліджено нові методи і системи, що забезпечують швидке точне визначення часових і частотних параметрів просторово розвинених невзаємних динамічних об'єктів і спектральних параметрів поширюваних у них сигналів у завданнях неруйнівного (неінвазивного) визначення їх структури, пошарового складу та стану. Розвинено часові та частотні критеріальні засади оцінювання структури та стану просторово розвинених динамічних об'єктів різного фізичного походження. Розвинено методологію формування сигналів порівняння та теорію просторових часових, частотних і спектральних вимірювань. Розроблено принципи побудови широкосмугових просторово розгалужених систем ампліфазометрії й ампліфазової спектрометрії, імпедансометрії та імпедансної томографії. Створено методологію визначення стану системи гемодинаміки на засадах пульсової амплітудної та фазової спектрометрії у традиційних (за Фур'є) і нетрадиційних (за Уолша, REX і CoREX) ортогональних базисах. Запропоновано новий метод просторової кореляційно-спектральної осцилометрії, що забезпечує завадостійке визначення параметрів артеріального тиску за умов завад і артефактів підвищеного рівня інтенсивності. Ефективність розроблених методів і систем підтверджено результатами їх застосування за умов реалізації технології оцінювання стану випробовуваних і впроваджених у провідних організаціях України та Росії технічних і біологічних об'єктів.

223. Викликані потенціали головного мозку в умовах мимовільної та довільної уваги у підлітків

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.13 О.Р. Дмитроца; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 22 с. рис., табл. — укp.

Вивчено викликані (ВП)потенціали кори головного мозку підлітків за умов уваги залежно від її поточного рівня (високого, середнього, низького) та статі досліджених. Установлено особливості амплітудно-часових характеристик ВП за відповідних етапів сприйняття й обробки інформації, просторового розподілу та динаміки фокусів активації та кореляційних зв'язків у корі великих півкуль мозку, які відображають міжпівкульові та внутрішньопівкульові взаємодії за уваги, висвітлено особливості активаційних процесів у великих півкулях. Показано, що динаміка показників ВП мозку у підлітків на послідовних етапах сприйняття й обробки інформації свідчить про наявність закономірностей структурно-функціональної організації уваги та незрілий механізм формування мимовільної та довільної уваги.

224. Використання арбускулярних мікоризних грибів у фіторемедіації грунтів від радіонуклідів

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.20 Г.В. Кріпка; Ін-т клітин. біології та генет. інженерії, НАН України. — К., 2005. — 21 с. рис. — укp.

Показано вплив арбускулярних мікозних (АМ) грибів на рівень поглинання радіостронцію та радіоцезію рослинами за результатами лабораторних і польових експериментів. Установлено, що ефективність використання АМ грибів визначається видом рослини-господаря, типом грунту та умовами експерименту. Виділено й ідентифіковано арбускулярні мікозні гриби з ризосфери рослин, які були відібрані у різних частинах 30-кілометрової зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення ЧАЕС та характеризувалися за цього великими значеннями коефіцієнтів накопичення радіонуклідів. За допомогою морфометричних і молекулярних методів установлено, що виділені АМ гриби відносяться до виду Glomus geosporum (Nicolson та Gerdermann) та Glomus intraradices (Schench та Smich). На основі цих ізолятів АМ грибів одержано інокулюм з високою інфекційною здатністю та показано можливість його використання для модифікації накопичення радіостронцію та радіоцезію рослинами. З використанням методу реєстрації характеристичного рентгенівського опромінення показано, що локалізація радіоцезію у кореневій системі рослин збігається з локалізацією структур арбускулярних мікозних грибів, що підтверджує пряму участь АМ грибів у транспорті радіонуклідів у рослину.

225. Використання електромагнітних полів для підвищення неспецифічної стійкості і продуктивності різних генотипів шовковичного і дубового шовкопрядів

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.15 О.А. Бойко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 19 с. — укp.

Вивчено зміни ряду біологічних показників порід, гібридів, партеноклонів шовковичного та ліній дубового шовкопрядів після опромінення грени низькоінтенсивними полями надвисокочастотних (НВЧ), крайньовисокочастотних (КВЧ) випромінювань і лазера. Визначено залежність реакції від генотипу, параметрів електромагнітного поля й експозиції опромінення. Виявлено стимулювальний ефект низькоінтенсивного НВЧ, КВЧ і лазерного опромінення грени на показники неспецифічної стійкості та продуктивності шовковичного шовкопряда. Досліджено вплив електромагнітних опромінень на біологічні ознаки другого покоління. Доведено стимулювальнй ефект лазерного опромінення грени на господарсько-цінні показники дубового шовкопряда.

226. Використання місцевих матеріалів при вивченні прісноводних молюсків у курсі зоології для класичних університетів

А.П. Стадниченко, В.К. Гирин, О.Д. Шимкович Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — N 24. — С. 26-28. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Розглянуто можливості використання місцевих видів молюсків у процесі вивчення теми "Тип Mollusca". Наведено рекомендації щодо використання їх на лекціях, лабораторних заняттях, під час польової практики.

227. Використання молекулярно-генетичних маркерів в генетико-селекційних дослідженнях соняшнику

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.15 В.М. Попов; НАН України. Ін-т клітин. біології та генет. інженерії. — К., 2002. — 17 с. — укp.

Досліджено внутрішньовидову мінливість ізоферментних систем і можливості їх використання в селекції та генетиці соняшника. Визначено характер спадкування і генетичного контролю анодної естерази, катодної кислої фосфатази, катодної естерази та НАД-залежної малатдегідрогенази за допомогою електрофорезу в поліакриламідному гелі. Встановлено генетичний контроль генів анодної та катодної естерази в листках. Розглянуто міжлінійний поліморфізм, проведено біохімічну паспортизацію та класифікацію інбредних ліній соняшника , а також встановлено рівень гібридності простих гібридів соняшнику за допомогою ізоферментних систем. Досліджено можливість використання ізоферментних маркерів для прогнозування ефекту гетерозису у соняшника.

228. Використання прийомів генетичної інженерії і клітинної біології для отримання нових форм у видів з родини бобових і деяких інших рослин

Автореф. дис... д-ра біол. наук03.00.22; 03.00.15 М.В. Кучук; НАН України. Ін-т клітин. біології та генет. інженерії. — К., 1998. — 32 с. — укp.

Розроблено методику культивування протопластів і регенерації рослин у люцерни, конюшини, гороху і у Oenothera hookeri. Протопласти сої, люпину, голубиного гороху при використанні розроблених методів культивування здатні до утворення клітинних колоній з високим ступенем ефективності. Отримано канаміцинстійкі рослини люцерни і клітинні лінії сої та гороху шляхом електропорації протопластів. Запропоновано метод, що підвищує ефективність трансформації у гороху та люцерни - "подвійна трансформація", що включає 1) отримання лінії рослин, які здатні до регенерації в культурі in vitro, за рахунок трансформації мутантом "shooty" A. tumefaciens pGV2206; 2) - трансформація ліній, які здатні до регенерації, селективним геном. Таким шляхом було отримано регенераційні лінії люцерни і гороху і далі трансгенні рослини гороху з Ds транспозоном кукурудзи та з геном стійкості до фосфінотрицину. Присутність генів в геномі рослин було доказано за допомогою методів полімеразної ланцюгової реакції, блот-гібридизації за Саузерном, NPT II аналізу, аналізу GUS активності, імуноферментного аналізу (ELISA). Міжвидові соматичні гібриди Medicago sativa_

229. Використання спектральних характеристик листків рослин для визначення їх фізіологічних показників

автореф. дис... канд. біол. наук03.00.12 Т.А. Казанцев; НАН України. Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Розроблено спектральні параметри листків рослин для визначення їх фізіологічних показників - концентрації хлорофілу, антоціанів і води. Виміряно спектри відбиття листків рослин п'яти видів та проведено їх біохімічний аналіз. Відібрано кращий деривативний індекс для визначення концентрації хлорофілу за формою спектру відбиття в області червоного краю. За лабораторних і натуральних умов доведено доцільність його використання під час тестування посівів з неповним проективним покриттям грунту. Створено оригінальний індекс на основі області зеленого максимуму. Установлено, що ці два індекси дозволяють визначати вміст хлорофілу у двошарових листкових системах. На підставі обох індексів можливе використання одного узагальненого рівняння регресії для трьох видів рослин практично без втрати точності. Досліджено оптичні властивості антоціанів in vivo і розроблено систему деривативних індексів, кожен з яких забезпечує визначення концентрації цих пігментів у певному діапазоні. Виявлено зміни спектрів відбиття листків у видимому діапазоні, зумовлені варіаціями вмісту води. Розроблено відповідний деривативний індекс.

230. Виртуальный музей истории информатики в Сибири

В.Н. Касьянов, Г.П. Несговорова, Т.А. Волянская Електронні зображення та візуальні мистецтва: Зб. пр. першої укр. конф. сер. EVA, 22 - 24 трав. 2002 р., Київ. — К., 2002. — С. 242-250. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Приведен анализ работы виртуального музея истории информатики в Сибири. Кратко охарактеризована сибирская школа информатики и программирования. Описаны структура виртуального музея и его пользовательский интерфейс, рассмотрены вопросы адаптивной гипермедиа.

231. Відгук поверхневого потенціалу клітин крові на ліганди деяких компонентів мембранних сигнальних систем під впливом бета-випромінювання

Автореф. дис. канд. біол. наук02.00.10 В.М. Гавій; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2003. — 19 с. табл. — укp.

232. Відмірювання часових інтервалів: аналіз ЕЕГ і викликаних потенціалів

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.13 С.А. Махін; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2003. — 16 с. — укp.

На основі аналізу пластичності нервових процесів досліджено розходження в сприйнятті часу здоровими і психічно хворими різної нозології. Вперше аналіз і реєстрацію ЕЕГ і пов'язаних з подією потенціалів (ППП) проведено і співвіднесено в експериментальних парадигмах відмірювання тривалостей з наявним і відсутнім інформативним зворотним зв'язком про успішність виконання задачі. Виявлено відмінність електрофізіологічних корелятів зі швидкістю ходу внутрішнього годинника людини, що мають місце за умов наявності зовнішнього достовірного часового орієнтира і за умови використання винятково ендогенних орієнтирів, на які покладався випробуваний під час вимірювання заданих тривалостей. Продемонстровано роль ритмічної активності в діапазонах альфа- і бета-частот у процесах часової продукції. Показано динаміку компонентів ППП (потенціалу готовності (ПГ), умовно негативної хвилі (УНХ), передстимульної негативності (ПСН) і потенціалу Р300) у ході багаторазового відмірювання 20-секундного інтервалу.

233. Візейські водорості Донбасу (систематика, стратиграфічне значення, фаціальна приуроченість)

автореф. дис... канд. геол. наук04.00.09 О.А. Сухов; НАН України. Ін-т геол. наук. — К., 2008. — 25 с. — укp.

Досліджено вапнисті водорості з 16-ти місцезнаходжень, розташованих у південній частині Донеччини, проведено їх монографічне вивчення, проаналізовано вертикальне поширення. Виконано ревізію викопної групи зелених водоростей Palaeoberesellaceae Mamet et Roux і встановлено їх приуроченість до окремих фацій. Описано 59 видів зелених, червоних, синьозелених водоростей і водоростей невизначеного систематичного положення (мікропроблематики), з яких один вид описаний уперше. Монографічно описано водорості візейського ярусу Донбасу й уточнено їх систематичний склад. Виділено два водоростеві комплекси, а саме: ранньовізейський і пізньовізейський, а у складі пізньовізейського - два підкомплекси - донецького та межівського горизонтів. Проведено кореляцію донецьких комплексів з такими інших регіонів. Складено атлас решток водоростей, характерних для візе Донбасу, в якому вміщено 34 палеонтологічні таблиці та пояснення до них. Атлас може бути використаний для визначення водоростей у інших регонах.

234. Вікові зміни в кістках скелета при адаптації організму до загального зневоднення та в період реадаптації

Автореф. дис... канд. мед. наук14.03.01 О.М. Киричок; Терноп. держ. мед. акад. ім. І.Я.Горбачевського. — Т., 2003. — 20 с. — укp.

Вперше встановлено особливості структурної перебудови та змін хімічного складу довгих кісток скелета у процесі адаптації організму до загального зневоднення у різні вікові періоди. Виявлено, що адаптація організму до умов загального зневоднення викликає незначні зміни структурної організації, мікро- та макроелементарного складу довгих кісток. Доведено, що дані зміни призводять до затримки росту та формоутворення довгих кісток у статевонезрілих, статевозрілих і старих тварин. Досліджено, що морфофункціональне пристосування кісткової тканини до загального зневоднення найкраще виражене у групі статевонезрілих і статевозрілих тварин, а найменш здатними до адаптації є старі тварини. Виявлено підвищення резистентності кісткової тканини за умов зневоднення у адаптованих статевонезрілих і статевозрілих тварин. Доведено, що для старих тварин дана схема адаптації є руйнівним фактором і не сприяє підвищенню резистентності кісткової тканини. Встановлено залежність рівня компенсаторно-пристосувальних процесів довгих кісток та характеру їх морфогенезу від тривалості дії дегідратаційного фактора, у адаптованих до дегідратації статевонезрілих, статевозрілих і старих тварин. Вперше одержано дані про характер вікових змін у період реадаптації у довгих кістках скелета після припинення дії загального зневоднення важкого ступеня в адаптованих до дегідратації тварин.

235. Вікові зміни скелета стило- та зейгоподія грудної і тазової кінцівок американської норки

Автореф. дис... канд. вет. наук16.00.02 С.А. Ткачук; Нац. аграр. ун-т. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Досліджено мікро- та макроморфологічні, біомеханічні особливості скелета стило- та зейгоподія грудної і тазової кінцівок американської норки від її народження до 635 доби життя. Застосовано морфометричні, біомеханічні та гістологічні методики досліджень. Встановлено, що ріст маси тіла та розвиток кісток грудної і тазової кіцівок (стило- та зейгоподія) в постнатальному періоді онтогенезу американської норки відбувається за експоненціальним законом, що призводить до нерівномірності росту в різні вікові періоди (від народження до дворічного віку). У прирості трубчастих кісток кінцівок визначено основні періоди відносного приросту. Показники межі міцності, несучої можливості діафіза, умовного запасу міцності скелетних елементів кінці - змінні величини. Структурні зміни кісткової тканини на гістологічному рівні відбуваються поряд зі змінами біомеханічних показників.

236. Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції (анатомо-експериментальне дослідження)

автореф. дис... канд. мед. наук14.03.01 Т.С. Шимкус; Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімф., 2008. — 20 с. — укp.

Вперше досліджено морфометричні зміни в легенях щурів різних вікових груп, обумовлені впливом гіпергравітації та застосуванням різних методів корекції дії даного чинника. Проаналізовано результати експериментального дослідження на 180-ти білих щурах лінії Вістар, проведеного з використанням методів органометрії, гістоморфометрії, електронної мікроскопії, варіаційної статистики та дисперсійного аналізу. З'ясовано, що дія гравітаційних перевантажень протягом всього експерименту викликала значні зміни у легенях тварин усіх вікових груп. Доведено ефективність поєднаного застосування фізичного захисту та фармакологічної корекції, що сприяє нормалізації макро-мікроструктури легенів, яка різною мірою виражена в усіх вікових групах дослідних тварин.

237. Вікові особливості будови серпа великого мозку людини

Автореф. дис... канд. мед. наук14.03.01 В.А. Коржан; Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2002. — 16 с. — укp.

Вивчено вікові особливості будови серпа великого мозку людини з використанням морфометричних, краніометричних, гістологічних, ін'єкційних методик дослідження з проведенням анатомо-експериментальних операцій на синусах твердої мозкової оболонки, які оточують серп великого мозку. Встановлено, що розміри та форма серпа великого мозку залежать від віку, статі та форми черепа людини. Виділено крайні форми будови серпа великого мозку: серповидно-вузька - у доліхоцефалів, серповидно-широка - у брахіцефалів. Значна перевага поздовжніх розмірів характерна для доліхоцефалів, поперечних - для брахіцефалів. Анатомо-експериментально розроблено методи розшарування серпа великого мозку з метою використання аутотрансплантатів для пластики навколишніх синусів твердої мозкової оболонки: верхнього сагітального синуса та прямого синуса. Зазначено, що оперативні втручання на серпі великого мозку та синусах необхідно виконувати з урахуванням індивідуальної мінливості розмірів відростка та його навколишніх синусів.

238. Вікові особливості взаємодії еритроцитів та лейкоцитів крові людини

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.13 Л.В. Беркало; УААН. Ін-т свинарства. — Полтава, 1999. — 16 с. — укp.

В роботі надані експериментальні дослідження встановлення вікових змін глікопротеїдів еритроцитарних мембран та їх впливу на показники клітинного імунітету. Виявлені зміни імуномодулюючих властивостей мембран еритроцитів та сорбованих на них речовин в залежності від віку людей. Досліджені вікові межі змін показників імунної системи людини при взаємодії еритроцитів з лейкоцитами, які з віком суттєво змінюються. Найбільш нестабільною ця взаємодія стає в 46-52 роки і являє собою фактор ризику розвитку патології, що пов'язана з порушенням функції імунної системи. Найбільш виражені зміни в людей, які мають групи крові А(ІІ), В(ІІІ). Встановлено, що еритороцитарні мембрани та речовини, що сорбовані на їх поверхні, у людей літнього віку мають імуносупресивні властивості, що має братися до уваги під час гемотрансфузій. Дослідження взаємодії еритроцитів та лейкоцитів, стану еритроцитарних мембран та сорбованих на їх поверхні компонентів, що впливають на імунну систему, надає змогу з'ясувати механізм патогенезу захворювань, пов'язаних з порушенням структури еритроцитарних мембран, пояснити зміни імунної реактивності організму в різні вікові періоди.

239. Вікові особливості вітамінної і коферментної регуляції 2- оксоглутаратдегідрогеназного комплекса в печінці і дванадцятипалій кишці щурів

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.04 Н.Л. Федорко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 19 с. — укp.

Вивчено механізми взаємодії суміші вітамінів під час фіксації тіаміну в тканинах, його фосфатів в мітохондріях і реасоціації мультиензимного 2-оксоглутаратдегідрогеназного комплексу на мітохондріальних мембранах. На підставі проведених досліджень вперше було одержано дані щодо онтогенетичних особливостей впливу суміші вітамінів в "2-оксоглутаратдегідрогеназному співвідношенні" на динаміку розподілу тіаміну в тканинах і мітохондріях печінки та дванадцятипалої кишки. Здійснено оцінку оновлення тіаміну, що відзеркалює особливості накопичення й утримання вітаміну в тканинах печінки та дванадцятипалої кишки щурів різного віку. Досліджено взаємодію коферментів дегідрогеназ 2-оксокислот у мітохондріях на рівні фіксації тіаміндифосфату й окиснення 2-оксоглутарату. Вперше одержано дані, які підтверджують існування реасоціації мультиензимного 2-оксоглутаратдегідрогеназного комплексу на мітохондріальних мембранах.

240. Вікові особливості метаболізму ліпідів печінки щурів на ранньому етапі дії тиреоїдних гормонів

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.04 Н.С. Кавок; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 18 с. — укp.

Вивчено вікові особливості та наведено механізми короткотермінової регуляції тиреоїдними гормонами метаболізму ліпідів печінки щурів. Встановлено, що тироксин протягом перших хвилин дії стимулює в клітинах печінки тримісячних щурів процес деградації фосфоліпідів, який супроводжується швидким і короткочасним накопиченням у клітинах ліпідних вторинних месенджерів - діацилгліцеролів (ДАГ). Проаналізовано динаміку, розглянуто шляхи та джерела утворення ДАГ, а також виявлено закономірності вікових змін регуляції тиреоїдних гормонів їх утворення у клітинах печінки.