LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Біологічні науки

Всього — 1825 Сторінка 2 із 92

21. Активність високопорогових кальцієвих каналів гіпокампу щура при зменшенні напруги кисню в зовнішньоклітинному розчині

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.02 В.М. Шкриль; НАН України. Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Досліджено зміни активності високопорогових кальцієвих каналів гіпокампу щура під час модулювання умов гіпоксії. Показано, що активність високопорогових кальцієвих каналів нейронів гіпокампу модулюється зниженням напруги кисню зовнішнього середовища за відсутності глюкози у зовнішньому середовищі. Встановлено, що за умов фіксації внутрішньоклітинної концентрації кальцію на нульовому рівні не відбувається адекватна зміна максимальної амплітуди кальцієвого струму. У разі наявності вільного внутрішньоклітинного кальцію відбувається потенціювання кальцієвого струму у випадку зменшення напруги кисню зовнішньоклітинного розчину.

22. Активність війок миготливого епітелію зябер і ноги Unio conus (in vitro) як тест-функція при еколого-фізіологічних дослідженнях

Т.В. Чорномаз Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2002. — N 10. — С. 159-162. — Бібліогр.: 19 назв. — укp.

Досліджено активність війок клітин миготливого епітелію зябер і ноги Unio conus у нормі. Розглянуто вплив фізіологічного статусу, зараженості паразитами, сезонності та температури на швидкість биття війок миготливого епітелію та тривалість їх роботи.

23. Активність ключових ферментів азотного метаболізму салату посівного (Lactuca sativa L.) за дії нітратного і амонійного азоту та синтетичних цитокінінів

Автореф. дис... канд. біол. наук Г.Г. Москалик; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2001. — 19 с. — укp.

Визначено особливості регуляції активності ключових ферментів азотного обміну - нітратредуктази (НР), глутамінсинтетази (ГС), глутаматдегідрогенази (ГДГ) нітратним і амонійним азотом окремо та разом з синтетичними цитокінінами. Встановлено активацію НР у коренях рослин за умов дефіциту нітратного азоту в середовищі на ранньому етапі розвитку. Доведено, що амонійний азот обумовлює низький фоновий рівень потенційної та реальної активності НР. Відзначено, що асиміляція амонійного азоту в органах салату зумовлюється ГС або ГДГ залежно від форми та концентрації азоту в середовищі. З'ясовано, що синтез глутамінової кислоти та її аміду - глутаміну сприяє розвитку пристосувальних реакцій рослин до змін умов вирощування. Встановлено, що формування запасного пулу нітратів не залежить від форми та концентрації азоту в середовищі. Проведено порівняльне дослідження впливу мономерної форми цитокініну-6-БАП та його полімерного аналога - полістимуліну К на активність ключових ферментів. Визначено однонаправлену дію синтетичних цитокінінів на показники азотного обміну, виявлено її специфічність залежно від форми та фону мінерального живлення. Показано вплив мономерного аналога цитокінінів на вказані параметри у фазі двох справжніх листків, а полімерного - у фазі технічної зрілості.

24. Активність тирозинових протеїнфосфатаз в лімфоїдних клітинах щурів за умов впливу іонізуючого випромінювання

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.04 О.В. Богданова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Досліджено особливості функціонування тирозинових протеїнфосфатаз (ТПФ-аз) у плазматичних мембранах, цитозолі спленоцитів та тимоцитів щурів через 12 годин після тотального рентгенівського опромінення у дозах 1,25; 0,5; 0,75 та 1,0 Гр. Виявлено найбільше зростання активності ТПФ-аз за умов впливу іонізуючої радіації у дозі 0,5 Гр, а для цитозольних ТПФ-аз спленоцитів - 0,25 Гр. Вивчено кінетичні властивості ізольованої ТПФ-ази CD 45. З'ясовано, що цей фермент більш споріднений з фосфатирозином, ніж з паранітрофеніфосфатом. Визначено, що опромінення тварин у дозі 0,5 Гр спричинює зниження спорідненості ферменту до фосфотирозину та зменшення максимальної швидкості фосфатазної реакції. Показано однонаправлені зміни активності тирозинових протеїнкіназ, ТПФ-аз та вмісту циклічних нуклеотидів у клітинах селезінки та тимусу щурів на тлі введення різних речовин за умов опромінення у низьких дозах.

25. Активність ферментів енергетичного обміну ембріональних трансплантатів

автореф. дис... канд. біол. наук03.00.04 О.Є. Мазур; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Здійснено експериментальне дослідження енергетичного обміну ембріональних тканин і клітин до та післяалотрансплантації зрілому реципієнту. На підставі одержаних даних установлено, що ембріональний обмін речовин залежить від рівня розвитку тканини, характеризується високою активністю енергетичного обміну. Для ембріональних тканин і клітин характерне одночасне існування й активне функціонування ембріонального типу енергообміну й енергообміну, характерного для зрілого організму. Активність ферментів енергетичного обміну трансплантованих ембріональних тканин і клітин не залежить від метаболічних змін оточуючих тканин зрілого реципієнта. Морфологічна трансформація ембріональних трансплантатів зумовлює їх перехід на тип енергообіну, притаманний зрілому організму. За екстремальних, несприятливих умов можливий перехід ембріональних обмінних процесів до більш ранніх філогенетичних форм метаболічної організації. Для клінічного застосування запропоновано спосіб перитонізації кукси дванадцятипалої кишки.

26. Актуальні проблеми формування культури наукового мовлення майбутніх учителів-біологів (на прикладі вивчення деяких тем з курсу "Зоологія безхребетних" та інших фахових дисциплін)

К.Я. Климова Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2002. — N 10. — С. 217-220. — укp.

Розглянуто словесні методи викладання зоології та систему роботи з розвитку професійного мовлення студентів природничого факультету, яка реалізується через міжпредметні зв'язки фахових навчальних дисциплін і української мови. Проаналізовано ступінь оволодіння студентами науковою термінологією (зокрема у процесі вивчення теми "Загальна характеристика типу Молюски (Mollusca)" та інших тем).

27. Акустичні властивості респіраторного тракту людини

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.06 С.Л. Дахнов; НАН України. Ін-т гідромеханіки. — К., 2000. — 16 с. — укp.

Експериментально та теоретично досліджено акустичні властивості респіраторного тракту людини. Розроблено ряд сучасних методів електронної багатоканальної реєстрації та комп'ютерної обробки сигналів, характерних для коливань поверхні тіла людини. Проведено аналіз респіраторного тракту як аеродинамічного й акустичного каналів. Досліджено вплив фізичних та фізіологічних особливостей верхніх дихальних шляхів на характеристики шумів дихання.Показано, що завдяки великій швидкості потоку повітря в голосовій щілині виникає його турбулізація і, як наслідок, ефективне шумоутворення. На підставі аналізу спектрально-часових характеристик шумів дихання в нормі та патології проведено об'єктивізацію аускультативних ознак (вербальних моделей). Виконано і досліджено зміни основних і додаткових типів дихання, акустичних характеристик респіраторного тракту хворих в процесі їх одужання.

28. Акустичні репеленти в комплексній дератизації об'єктів ветеринарно-санітарного нагляду

Автореф. дис... канд. вет. наук16.00.06 І.В. Двилюк; Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2001. — 15 с. — укp.

Обгрунтовано використання акустичних репелентів у боротьбі зі шкідливими гризунами, вивчено ефективність і доцільність їх застосування в комплексі з традиційними засобами дератизації на об'єктах ветеринарно-санітарного нагляду. Встановлено залежність етіологічних показників від частотних параметрів емітованого сигналу. Одержано нові дані про вплив акустичних репелентів на біоелектричну активність головного мозку та серця лабораторних щурів. Досліджено динаміку фізіологічних і біохімічних показників крові та репродуктивних показників у щурів за дії акустичного репеленту АР-010. Розроблено спосіб відлякування гризунів і комплексний план, який поєднує фізичні та хімічні засоби дератизації.

29. Акустичні характеристики звуків дихання та методи їх реєстрації і обробки

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.06 А.А. Макаренкова; НАН України. Ін-т гідромеханіки. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено фізичні процеси переходу звуків, генерованих процесами життєдіяльності організму на прийомні акустичні перетворювачі. Визначено шляхи побудови ефективних електроакустичних перетворювачів, призначених для аускультації звуків дихання. Запропоновано нові перетворювачі, в яких перехід звуку здійснюється більш раціонально. Установлено, що запропоновані перетворювачі перевершують за ефективністю закордонні. Здійснено дослідження, класифікацію та ранжування перешкод перетворювачів, електронного стетофонендоскопа: звукової, вібраційної та електромагнітної природи, розроблено рекомендації щодо їх зниження. Сформовано електронну цифрову базу звуків дихання верифікованих здорових і хворих на певмоконіоз - 600 звукових образів. Проведено комп'ютерну обробку даних звуків, виявлено звукові артефакти у хворих на пневмоконіоз, здійснено їх об'єктивізацію. Запропоновано фізичні гіпотези генерації додаткових звуків дихання у хворих на пневмоконіоз, спричинені морфологічними змінами у легенях.

30. Алелопатична дія екзометаболітів культурних злаків у агрофітоценозах

Автореф. дис... д-ра с.-г. наук03.00.16 В.К. Пузік; Ін-т агроекології та біотехнології УААН. — К., 2004. — 35 с. рис., табл. — укp.

Наведено результати досліджень алелопатичної дії едифікаторів злакових фітоценозів - м'якої та твердої пшениці і тритикале. Показано, що алелопатична активність кореневих виділень едифікаторів злакових фітоценозів обумовлена нуклеїновими кислотами, вітамінами, органічними кислотами, амінокислотами, гіберелінами, ауксинами, ліпідами, фенольними з'єднаннями та іншими сполуками. Установлено, що поглинальна здатність грунту забезпечує акумуляцію алелопатично активних речовин та їх накопичення в кореневовмісному прошарку, які є компонентами культурального середовища для поодиноких рослин інших видів. Зазначено, що адаптація цих рослин досягається шляхом модифікаційної та генетичної мінливості. Визначено, що генетична мінливість материнського організму внаслідок дії алелопатично активних речових призводить до підвищення схрещуваності різних видів пшениці, пшениці та жита і пояснює причини виникнення спонтанних віддалених гібридів різних видів злаків. Алелопатично активні речовини, діючи на материнську рослину, підвищують життєздатність і продуктивність гібридів першого покоління. Наведено методику допосівної обробки насіння екзометаболітами проростаючого насіння (екстрактом) озимої та ярої пшениці та їх вплив на ріст, розвиток, урожайність зерна та його якість.

31. Алелопатичний вплив вищих водяних рослин на функціональну активність планктонних синьозелених водоростей

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.17 О.М. Усенко; НАН України. Ін-т гідробіології. — К., 2007. — 23 с. — укp.

Вперше на прикладі водосховищ Дніпра та деяких непроточних ставків встановлено зворотний зв'язок між зміною концентрацій розчинених у воді поліфенолів і процентним вмістом синьозелених водоростей у складі фітопланктону. Вперше доведено, що особливість впливу екзометаболітів фенольної природи на функціональну активність синьозелених і зелених водоростей зумовлена концентраційним ефектом. Доведено, що активність поліфенольних сполук пов'язана з їх хімічною структурою, відновлювальними властивостями, а також величиною pH водного середовища. Встановлено, що речовини зазначеної природи (наприклад, гідрохінон, пірокатехін, кофейна кислота) можуть окиснюватись до відповідних хінонів без участі ферментних систем водоростей. Виявлено, що заростання окремих мілководних ділянок водойм вищими водяними рослинами супроводжуться випадінням з планктону видів синьозелених водоростей, які є збудниками "цвітіння" води. Запропоновано гіпотетичну схему механізму впливу екзогенних легковідновлюваних хінонів, які потрапили у клітини водоростей, на гальмування синтезу органічних метаболітів даних гідробіонтів, що обумовлено використанням іонів водню для відновлення окиснених фенолів.

32. Алелопатичні та біохімічні особливості видів роду Чорнобривці (Tagetes L.)

Автореф. дис... канд. біол. наук С.П. Машковська; НАН України. Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2002. — 22 с. — укp.

Вивчено динаміку біосинтезу та виділення в навколишнє середовище алелопатично активних сполук (фенокарбонових кислот, флавоноїдів, амінокислот та ефірних олій) органами рослин T. erecta, T. patula, T. signata. Проведено оцінку алелопатичної та фітонцидної активності екзометаболітів даних рослин. Досліджено мікробіологічний та біохімічний склад грунту ризосфери видів Tagetes. Наведено дані стосовно перспектив використання інтродукованих видів Tagetes як фітосанітарних культур. Обгрунтовано перспективність використання видів Tagetes для оздоровлення грунту після вирощування айстр, гладіолусів і лілій, а також T. patula та T. signata - для санації приміщень. Показано перспективність вивчення ефірних олій T. patula та T. signata з метою їх застосування в практиці аромотерапії, а ефірної олії T. signata та T. lucida - для розробки фітогербіцидів. Надано рекомендації щодо збору рослинної сировини видів Tagetes.

33. Алелопатично активні сполуки бур'янів та наукові принципи розробки фіторегуляторів

Автореф. дис... д-ра с.-г. наук03.00.16 Л.В. Орел; Ін-т агроекології та біотехнології УААН. — К., 2004. — 32 с. рис. — укp.

Зроблено скринінг алелопатично активних сполук бур'янів і розроблено фіторегулятори з гербіцидною дією. З використанням відкритих рослин-донорів - осоту рожевого (Cirsium arvense (L) Scop.), суріпиці звичайної (Barbarea vulgaris R.Br), рутки лікарської (Furmaria officinalis L.) створено шість фіторегуляторів, які містять як діючу основу багатокомпонентну, синергетичну суміш фенольних сполук. Уперше досліджено хімічний склад цих рослин, виділено комплекс речовин ліпідної та фенольної природи, зокрема з високою рістінгібуючою активністю. Установлено, що калусна маса, одержана з коренів молодих проростків суріпиці та осоту, а також поживні середовища з-під калусів мають рістінгібуючі властивості. Теоретично обгрунтовано та підтверджено практично суттєву ефективність фіторегуляторів, які селективно інгібують проростання насіння бур'янів і практично не впливають на ріст і розвиток основних зернових культур. На базі синтетично відтвореної природної діючої речовини, виділеної з Cirsium arvense (L) Scop., розроблено препарат "Алметид", який за даними польових випробувань виявився ефективним у боротьбі з дводольними бур'янами у посівах ярого ячменю та озимої пшениці. На підставі вивчення персистентності фіторегуляторів показано, що вони практично повністю інактивуються в грунті через 25 - 30 діб: а синтетичний аналог природної сполуки алметид - через 45 діб. За результатами дослідження їх токсикологічних властивостей віднесено фіторегулятори до мало небезпечних сполук (IV клас небезпеки).

34. Алельний поліморфізм мінісателітних та мікросателітних локусів в популяціях з різних регіонів України

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.26 С.А. Кравченко; НАН України. Ін-т молекуляр. біології і генетики. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Вивчено алельний поліморфізм гіперваріабельних локусів серед населення різних регіонів України. Одержано дані стосовно частоти та спектру алельних варіантів, генотипів і гаплотипів мінісателітних і мікросателітних локусів геному людини у досліджуваних популяціях. За результатами досліджень не виявлено генетичної диференціації серед населення міст Києва, Львова, Кременчука та Алчевська. Розраховано показники різноманіття алелів і гаплотипів мікросателітних локусів Y-хромосоми у популяціях слов'янського походження з України, Росії, Білорусі та популяції кримських татар. Встановлено, що популяція кримських татар є найбільш гетерогенною серед усіх досліджуваних. Для популяцій з України, Росії, Білорусі було сформовано мережу найрозповсюдженіших гаплотипів і виявлено два мажорних гаплотипи 13/11/11/24/16 та 13/11/10/25/16, які, найбільш імовірно, є "прабатьківськими" у популяціях східних слов'ян. Показники генетичних відстаней розраховані на основі даних алельного поліморфізму локусів Y-хромосоми, демонструють близькість всіх східнослов'янських популяцій та їх генетичну віддаленість від інших популяцій Європи та Азії. Запропоновано інформативну панель ДНК-поліморфних маркерів з метою проведення генотипоскопії у судово-медичній експертизі в Україні.

35. Алкалоїди водяних рослин та їх вплив на функціональну активність гідробіонтів

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.17 О.В. Баланда; Ін-т гідробіології НАН України. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Проаналізовано особливості накопичення алкалоїдів у біомасі та середовищі росту водяних рослин. Показано, що основним джерелом надходження алкалоїдів у воду дніпровських водосховищ є синьозелені водорості, які містять у своїй біомасі значно більше цих речовин, ніж макрофіти. Розроблено експрес-метод визначення вмісту алкалоїдів у воді. Виділено та ідентифіковано комплекси алкалоїдів і супутні їм біологічно активні речовини Nuphar lutea та Nymphaea candida. Визначено, що алкалоїди Nuphar lutea та Nymphaea candida залежно від концентрації можуть стимулювати або гальмувати фізіологічні функції гідробіонтів (гетеротрофні бактерії, водорості, зоопланктон, молюски, молодь та статевозрілі особини риб). Дія цих метаболітів зумовлена спупенем їх розчинності в воді. Хлоргідрати алкалоїдів більш активні, ніж їх вільні форми. Доведено, що комплекс алкалоїдів Nuphar lutea відносно розглянутих гідробіонтів мав вищу токсичність від одержаного з Nymphaea candida. Висвітлено питання перспективності застосування хлоргідратів алкалоїдів Nuphar lutea з метою запобігання грибковим ураженням ікри в процесі її інкубації.

36. Алогенна дія RFa-подібних пептидів на периферичні сенсорні нерви: дані in vitro та in vivo

Автореф. дис... канд. біол. наук Є.К. Юдін; НАН України. Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2005. — 22 с. — укp.

Досліджено периферичну дію RF-амід (RFA)-споріднених пептидів. З використанням електрофізіологічного методу in vitro та реєстрації поведінки in vivo вивчено ефекти та можливі механізми дії FMRFa та ряду аналогів у периферичній ноцицепції. Показано, що RFa пептиди значною мірою спричинюють активацію у більшості С-волокон у дослідах на препараті шкіра-нерв. "Амілорид" обратимо викликав пригнічення збуджувального ефекту RFa пептидів 21-го з 38-ми волокон, в інших 17-ти випадках він не завдавав істотного впливу на рівень активності у волокнах. Таким чином, збуджувальна дія RFa пептидів не може бути пояснена лише як взаємодія з ASICs. З'ясовано, що підшкірна ін'єкція NPSF у ділянку інервації n. saphenous призводить до чіткої поведінки у ASIC3-/- та у мишей похідного генотипу C57BL/6J. Зроблено висновок, що периферична алгогенна дія NPSF не може бути інтерпретована як дія на ASIC3 канали.

37. альфа-L-Pамнозидаза Penicillium commune 266

автореф. дис... канд. біол. наук03.00.07 Ольга Миколаївна Рзаєва; НАН України; Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2007. — 21 с. — укp.

38. Альфа-N-ацетилгалактозамінідаза та альфа-галактозидаза Aspergillus niger 185ш

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.07 Наталія Вікторівна Борзова; НАН України; Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2003. — 21 с. — укp.

39. Американський білий метелик (Hyphantria cunea Drury) та удосконалення заходів захісту багаторічних насаджень від нього в Північному Лісостепу України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук16.00.10 Сергій Петрович Кривошеєв; Інститут захисту рослин УААН. — К., 2006. — 21 с. — укp.

40. Анализ и оценка геоэкологических ситуаций в Крыму

А.И. Лычак Культура народов Причерноморья. — 1999. — N6(продолжение). — С. 383-386 — Библиогр. в конце ст.: 5 назв. — рус.

экология Крыма, геоэкологическая ситуация в Крыму, преподавательТНУ, природная среда Крыма, природные ландшафты Крыма, экологическая ситуация