LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Біологічні науки

Всього — 1825 Сторінка 3 із 92

41. Анализ многолетней таксономической дискуссии: сколько видов пресноводных двустворчатых моллюсков насчитывается в фауне Украины?

А.В. Корнюшин Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2002. — N 10. — С. 9-11. — Библиогр.: 17 назв. — рус.

Обговорено проблему оцінки видового різноманіття двостулкових молюсків України у світлі різних підходів до їх таксономії та систематики. Запропоновано список, що нараховує 30 видів, самостійність яких підтверджено різними методами. Крім загальновизнаних широкорозповсюджених європейських видів, він містить Sphaerium nucleus, S. ovale та Euglesa globularis. Установлено, що для визначення статусу окремих форм, які традиційно відносяться до Batavusiana crassa, Pseudanidonta complanata, E. casertana, та E. рersonata, необхідне подальше вивчення.

42. Аналіз ліхенофлори Таджикистану

Автореф. дис... д-ра біол. наук03.00.21 І. Кудратов; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2004. — 31 с. — укp.

Вперше проведено критичний аналіз ліхенофлори Таджикистану, з'ясовано її видовий склад. На підставі порівняльно-флористичного дослідження з'ясовано подібність ліхенофлор субаридних гір, аридних та субаридних середньогір'їв Таджикистану та ізольоване місце лізенофлори Східного Паміру. Встановлено подібність ліхенофлор Таджикистану та Киргизстану у складі Середньої Азії та Області Древнього Середзем'я. Виявлено провідну роль петрофітону у формуванні флори лишайників Таджикистану, встановлено чисельну перевагу гірськоаридної та монтанної груп видів. На підставі ареалогічного аналізу виявлено досить високу частку у ліхенофлорі досліджуваного регіону вузькоареальних видів. Проведено формаційне дослідження ліхенофлори, встановлено перевагу монтанних та гірськоаридних видів у петрофітоні, а також різко ізольоване положення лишайників лісових флороценотипів серед інших типів рослинності Таджикистану за спектром географічних груп лишайників. Виявлено ендемічні та субендемічні види лишайників Таджикистану та Середньої Азії, встановлено істотну роль автохтонного процесу у видоутворенні у Гірськосередньоазіатській провінції. Визначено вік реліктів ліхенофлори Таджикистану, серед яких виділено третинні неморальні, пліоценові та плейстоценові гірськоаридні релікти. Виявлено історичні та генетичні зв'язки ліхенофлори Таджикистану з ліхенофлорами прилеглих аридних гірських формувань Голарктики (Центральної Азії, Гімалаїв та нагірного Ірану).

43. Аналіз популяцій Salicornia europaea L. на градієнті еколого-ценотичних факторів

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.05 Г.І. Репецька; Нікіт. ботан. сад, Нац. наук. центр УААН. — Ялта, 2001. — 20 с. рис. — укp.

Проаналізовано функціонування ценопопуляцій однорічного виду Salicornia europaea L. і вивчено залежності популяційних процесів від факторів зовнішнього середовища. Виявлено ряд механізмів популяційного рівня, спрямованих на підвищення виживання виду за екстремальних умов засолених місцевиростань. Серед них механізми, що забезпечують проростання насіння в момент найбільш сприятливих погодних умов, можливість існування у популяціях декількох когорт сходів. З'ясовано, що відмирання рослин протягом життєвого циклу носить щільнісно-незалежний характер. Встановлено високий ступінь залежності морфометричних і алометричних показників від двох провідних факторів середовища - вологості грунту та ступеня загущеності ценопопуляцій. Виявлено щільну залежність процесів розвитку особин Salicornia europaea від чинників зовнішнього середовища. У разі погіршання умов рослини прискорюють перехід від однієї фенологічної фази до іншої та проходять їх більш синхронно. Тривалість фаз, як правило, залишається незмінною. Адаптаційні механізми розвитку забезпечують дозрівання насіння в однакові строки протягом сезону в різні роки і у популяціях, що перебувають за різних екотопічних умов. Виявлено дві групи параметрів генеративної сфери, які по-різному реагують на варіювання середовища. Маса насіння, відсоток насіннєфікації та репродуктивне зусилля - стабільні показники, які мало залежать від оптимальності умов середовища. Величина врожаю насіння ценопопуляції пов'язана зі щільністю рослин, які приймають участь у репродукції, та їх реальною насіннєвою продуктивністю. У межах одного рівня значень екологічних факторів відбувається стабілізація розміру урожаю насіння у ценопопуляціях різної щільності.

44. Аналіз структури та екологічного стану угрупувань водяних рослин із застосуванням дистанційного моніторингу та системних методів

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.17 Е.Л. Звенигородський; НАН України. Ін-т гідробіології. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Розроблено та апробовано новий комплекс методів обробки даних дистанційного моніторингу угруповань водяних рослин на базі теорії розмитих множин та нечіткої логіки. За допомогою методів кластерного аналізу проведено типізацію структурних одиниць угруповань водяної рослинності української ділянки гирла Дунаю та Київського водосховища. У ході типізації виявлено 13 комплексів рослинних асоціацій (КРА) та 58 рослинних асоціацій на 46 ділянках гирла Дунаю, а також 9 КРА та 18 зазначених асоціацій на 51 ділянці Київського водосховища. Проведено класифікацію екологічного стану дніпровських водосховищ за гідрохімічними показниками. Виявлено домінування перехідного стану екосистем та зростання кризових тенденцій в екосистемах водосховищ вниз каскадом. З використанням методу парних порівнянь теорії розмитих множин проведено порівняльний аналіз природоохоронної цінності ділянок гирла Дунаю, а також рекреаційного потенціалу дніпровських водосховищ.

45. Анатомічна мінливість і морфометрична характеристика нижньої щелепи людини для комп'ютерного моделювання

автореф. дис... канд. мед. наук14.03.01 С.М. Чертов; Харк. нац. мед. ун-т. — Х., 2008. — 16 с. — укp.

Уперше проведено комплексне вивчення анатомічної мінливості конфігурації поверхонь нижньої щелепи (НЩ) людини у взаємозв'язку з площинними координатами точок (ПКТ) у трьох вимірах на її зовнішній і внутрішній поверхнях. Встановлено, що анатомічні та морфометричні характеристики НЩ людини є індивідуальними та залежать від форми черепа, статі, наявності або відсутності зубів. Виявлено, що статеві особливості НЩ більше пов'язані з морфометричними показниками, ніж формотвірними факторами. З'ясовано, що у чоловічих НЩ морфометричні показники більші, ніж у жіночих. Доведено, що кількість, положення, морфометричні параметри та характер розподілу ПКТ пов'язані з формою черепа та статтю людини. Виявлено, що комп'ютерна модель НЩ людини, побудована за допомогою комп'ютерної програми 3Ds Max8, за кількісними параметрами та формою збігається з її кістковим аналогом. З'ясовано, що дана програма дозволяє моделювати анатомічні об'єкти, наприклад НЩ людини, а також зміни в НЩ у разі втрати зубів і процес віртуальної імплантації штучних зубів.

46. Анатомічна структура морських трав Азово-Чорноморського басейну в різних екологічних умовах

автореф. дис... канд. біол. наук03.00.17 О.В. Кирєєва; НАН України, Ін-т біології півден. морів ім. О.О. Ковалевського. — Севастополь, 2008. — 21 с. — укp.

Досліджено анатомічний склад вегетативних органів Zostera marina, Zostera noltii і Ruppia cirrhosa в Азово-Чорноморському басейні. Виявлено мінливість анатомо-метричних параметрів органів досліджених видів за різних екологічних умов (глибини та гранулометричного складу донних осадків). Розроблено методику визначення об'єму повітроносних порожнин листа для оцінювання ступеня розвитку лакунарної системи, яка забезпечує адаптацію рослини до умов середовища. На підставі функціонально-значущих параметрів визначено оптимум глибини зростання вивчених видів у Чорному морі: для Zostera marina і Zostera noltii - від 3 до 9 м, Ruppia cirrhosa - від 0,5 до 2 м. Виявлено особливості анатомо-метричної структури вегетативної сфери двох видів зостер за умов лиманів Причорномор'я та Приазов'я, а також бухти Козачої (Севастопольське узмор'я).

47. Анатомічні особливості гастродуоденального переходу в ранньому періоді онтогенезу людини

автореф. дис... канд. мед. наук14.03.01 А.Й. Заволович; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. — Вінниця, 2008. — 19 с. — укp.

Проведено дослідження на 78-ми препаратах трупів плодів за методами макромікроскопії, морфометрії, рентгенографії, ін'єкції кровоносних судин. Здійснено ультразвукове дослідження 32-х дітей першого року життя за допомогою апарата "SonoLine G60S" і високощілинного лінійного датчика 7,5 МГц. Визначено типові анатомічні ознаки гастродуоденального сегмента у перинатальному періоді, варіантної проекції воротаря шлунка стосовно передньої серединної лінії, морфологічної основи формування дуоденального закутка, гістоструктурної організації гастродуоденального сегмента, хронологічної послідовності його топографо-анатомічних взаємовідношень з суміжними органами та структурами живота й ультрасонографічних параметрів у новонароджених і грудних дітей. Досліджено закономірності вікової анатомії перехідних ділянок порожнистих органів травної системи.

48. Анатомічні особливості клубово-сліпокишкового переходу в ранньому періоді онтогенезу людини

автореф. дис... канд. мед. наук14.03.01 Д.В. Проняєв; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2008. — 16 с. — укp.

З застосуванням сучасних методів анатомічного дослідження вивчено послідовність макромікроскопічних і просторово-часових анатомічних перетворень клубово-сліпокишкового сегмента у ранньому плодовому (4 - 5 місяців) і перинатальному періодах онтогенезу. Визначено стадійність формоутворення клубового сосочка, особливості синтопічного впливу на становлення будови клубово-сліпокишкового сегмента, зумовленого правою ниркою, процесами фіксації ободової кишки та ступенем накопичення меконія, динамікою його скелетотопії та формуванням міжартеріальних анастомозів. Обгрунтовано анатомічний чинник можливого розвитку рефлюкс-ілеїту.

49. Анатомічні характеристики ставковикових (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) фауни України

О.В. Гарбар Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2003. — N 11. — С. 241-244. — Бібліогр.: 2 назв. — укp.

Проведено аналіз основних анатомічних характеристик 16-ти видів ставковиків. Показано, що анатомічні особливості ставковиків мають обмежене діагностичне значення на видовому рівні, хоча й дозволяють ідентифікувати ряд видів, які не мають достовірних конхологічних відмінностей.

50. Анатомія воріт нирки на етапах постнатального онтогенезу людини

Автореф. дис... канд. мед. наук14.03.01 А.С. Шкляр; Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2006. — 19 с. — укp.

Доведено, що на етапах постнатального онтогенезу має місце анатомічна мінливість форми та положення воріт нирки, що залежить від комплексу факторів (соматометричних, органометричних, віку, статі) та може бути виявлена з застосуванням способу визначення морфофункціональної асиметрії воріт нирки людини. З'ясовано, що форма та положення воріт нирки визначається віком, статтю, соматотипом, органометричними показниками нирки. Органометричні показники нирки у поєднанні з індикаторами її воріт відображають етапи постнатального онтогенезу людини, що може бути використано для вирішення специфічних задач секційної морфометрії. Обгрунтовано й застосовано спосіб побудови онтогенетичних морфохронограм воріт нирки, який дозволяє у стислому й інформативному вигляді відобразити їх достовірні зміни з урахуванням віку та статі, а також топографію судинних елементів нервово-судинного пучка у площині воріт. Досліджено системний взаємозв'язок між сомато-, органометричними показниками та морфометричними індикаторами воріт нирки людини, визначено комплекс сомато-, органометричних і морфометричних факторів, які впливають на індивідуальну анатомічну мінливість форми та положення воріт нирки на етапах постнатального онтогенезу людини. Створено інтегральну модель їх морфогенезу та вивчено закономірності їх анатомічного гістерезису у постнатальному онтогенезі людини.

51. Анатомія і топографія ниркових пірамід людини зрілого та похилого віку у проекції ниркових воріт (воксельне анатомічне моделювання)

автореф. дис... канд. мед. наук14.03.01 Руслан Сергійович Ворощук; Харківський національний медичний ун-т. — Х., 2008. — 20 с. — укp.

52. Анатомія лозоподібного сплетення та яєчкових вен у ранньому періоді онтогенезу людини

Автореф. дис... канд. мед. наук14.03.01 П.М. Скорейко; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. — Т., 2007. — 18 с. — укp.

Встановлено топографо-анатомічні особливості венозних лозоподібних сплетень та яєчкових вен у ранньому періоді онтогенезу людини. На підставі застосування сучасних методів морфологічного дослідження проведено комплексне вивчення анатомії лозоподібних венозних сплетень і яєчкових вен і динаміки змін їх топографії у перинатальному періоді онтогенезу людини. Уточнено, деталізовано та систематизовано одержані дані щодо топографо-анатомічних особливостей венозної системи яєчка й її зв'язків з венами суміжних органів і структур. Розвинено вчення про перинатальну анатомію, просторово-часову динаміку становлення топографії й особливості синтопії яєчкових вен і лозоподібного венозного сплетення. Вивчено мінливість яєчкових вен у ранньому періоді онтогенезу, встановлено її залежність від соматотипу та кутів впадання яєчкових вен у нижню порожнисту (справа) та ліву ниркову (зліва). Визначено критичні періоди розвитку судинного русла яєчка. Вперше здійснено детальні графічні реконструкції судин яєчка та сім'яного канатика різних періодів перинатального розвитку людини, які поглиблюють сучасні уявлення про їх просторово-часову організацію.

53. Анатомо-морфологічна мінливість хвої видів роду Pinus L. на території України

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.05 Наталія Анатоліївна Пашкевич; НАН України; Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного. — К., 2007. — 20 с. — укp.

54. Ангіоархітектоніка плаценти людини і структура плацентарного бар'єра в нормі

автореф. дис... канд. мед. наук14.03.01 Юлія Валеріївна Блищавенко; Харківський національний медичний ун-т. — Х., 2008. — 19 с. — укp.

55. Андрогенез та ембріокультура у кукурудзи in vitro

Автореф. дис... д-ра біол. наук03.00.20 Т.М. Сатарова; НАН України. Ін-т клітин. біології та генет. інженерії. — К., 2002. — 41 с. рис. — укp.

Визначено генетичні, екологічні, цитологічні та морфологічні особливості індукції андрогенезу у культурі пиляків різних генотипів кукурудзи, охарактеризовано процеси калусогенезу та регенерації у культурі пилкових ембріоїдів та особливості рослин-регенерантів андрогенетичного походження. Доведено, що здатність до індукції андрогенезу у культурі пиляків кукурудзи визначається різним співвідношенням адитивних і домінантних ефектів, а також взаємодією неалельних генів, причому умови зовнішнього середовища здатні впливати на наявність та силу прояву генних ефектів. Вперше проаналізовано вплив генотипу та віку незрілих зародків кукурудзи на проростання за умов in vitro. Створено біологічні технології одержання андрогенних рослин кукурудзи у культурі пиляків in vitro та додаткових генерацій рослин протягом року за рахунок використання ембріокультури in vitro.

56. Антибактеріальна активність синтетичних порфіринів

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.07 О.Ю. Зінченко; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Досліджено чутливість умовно-патогенних бактерій до темнової та фотоіндукованої дії ряду синтетичних порфіринів і споріднених сполук, розглянуто особливості їх зв'язування з клітинами мікроорганізмів. Визначено особливості росту 24-х тест-штамів за дії сполук з позитивним і негативним зарядом молекули, порфіринів з асиметричною будовою молекул, вільних основ порфіринів та їх металокомплексів. З'ясовано, що клітини мікроорганізмів активно зв'язують природні та синтетичні порфірини за кімнатної температури. Виявлено, що природні порфірини поглинаються повністю у перші хвилини інкубації, синтетичні - частково і більш повільно. Показано, що в темноті грампозитивні та грамнегативні бактерії мають різну чутливість до вивчення сполук. Під час дослідження фотоіндукованої дії значних відмінностей не виявлено. Показано, що антибактеріальна дія порфіринів посилюється під час утворення металокомплексів. Встановлено, що серед досліджених сполук найбільш активні порфірини з асиметричною будовою. Виявлено, що активні сполуки у низьких концентраціях підвищують чутливість тест-мікроорганізмів до антибіотиків. На підставі одержаних даних обгрунтовано перспективність створення на основі досліджених речовин нових засобів антисептики та протимікробної терапії.

57. Антибактеріальна ефективність індукторів інтерферону різного походження

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.07 Н.О. Тимошок; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2002. — 21 с. — укp.

За результатами проведених експериментальних досліджень показано, що у разі стафілококової інфекції у мишей та шлунково-кишкових захворювань телят недостатність імунної відповіді на збудник обумовлена пригніченням ефекторних функцій фагоцитів та їх здатності до продукції ключових медіаторів імунної та запальної реакції організму - ІФН та фактору некрозу пухлин (ФНП). Основою протективної дії ІФН та його індукторів за вказаних захворювань є їх здатність підсилювати неспецифічну резистентність організму, зокрема, підвищувати функціональну активність фагоцитів та природних клітин-кілерів, а також здійснювати регулюючий вплив на продукцію цитокінів - ІФН та ФНП.

58. Антигенна структура білків оболонки двох українських штамів М-вірусу картоплі

Автореф. дис... канд. біол. наук02.00.10 Т.Ю. Ткаченко; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Уперше проведено імунохімічний аналіз двох українських штамів PVM U1 і PVM U7 за допомогою моноклональних антитіл. Локалізовано антигенні детермінанти, які специфічно розпізнаються MKA M6D5 і M9G1 на поліпептидних ланцюгах білків оболонки PVM U1 І PVM U7, та установлено розташування антигенних детермінант, що взаємодіть з MKA M4C1, M6D5 і M9G1, відносно одна одної. Показано, що N-кінцева ділянка білків оболонки (БО) PVM експонована на поверхню білкової субодиниці та вірусної частки. Шляхом модифікації пептидів цитраконовим ангідридом визначено внесок бокової групи лізину у взаємодію антигенних детермінант з відповідними антитілами. Здійснено аналіз синтетичних аналогів пептидів, що розпізнаються MKA M6D5 і M9G1, та установлено внесок негативно заряджених залишків амінокислот у формування комплексу антиген-антитіло. На підстві результатів аналізу та порівняння первинних і вторинних структур БО карлавірусів виявлено особливості, властиві лише їм, а також ряд спільних ознак в організації капсидних білків вірусів зі спиральним типом капсиду. Уперше запропоновано загальну схему вторинної структури БО карлавірусів.

59. Антимутагенна і протипухлинна активність Pseudomonas syringaepv. atrofaciens і Pseudomonas syringae pv. coronafaciens

Автореф. дис... канд. біол. наук Л.М. Ващенко; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2004. — 21 с. рис., табл. — укp.

Досліджено геномоделювальні та протипухлинні властивості культуральної рідини, клітин та ліпополісахаридів (ЛПС) двох патоварів P. syringae. Виявлено, що екстраговані 0,85 % розчином хлориду натрію ЛПС P. syringae pv. atrofaciens 8281 P. syringae pv. coronafaciens 9030 мають типовий для бактерій даного виду хімічний склад. В бактеріальній тест-системі з ауксотрофними за гістидином штамами Salmonella typhimurium встановлено, що P. syringae pv. atrofaciens 8281 і P. syringae pv. coronafaciens 9030 не утворюють сполук з мутагенною активністю у разі культивування на картопляному бульйоні. Виявлено, що ЛПС P. syringae pv. atrofaciens 8281 і P. syringae pv. coronafaciens 9030 притаманна антимутагенна активність стостовно спонтанного та індукованого біхроматом калію мутагенезу у тест-штамів S. typhimurium. Зазначено, що антимутагенна активність обох досліджуваних ЛПС найбільшою мірою виявляється за одночасної дії їх з мутагеном на клітини тест-штамів, що, ймовірно, обумовлюється здатністю ЛПС адсорбувати біхромат калію. Встановлено, що сік з листків пшениці у фазі сходів з ознаками ураження P. syringae pv. atrofaciens 8281 та неуражених листків має однакову антимутагенну активність. Зроблено висновок, що в уражених бактеріями рослинах пшениці не утворюються сполуки з мутагенною активністю. За допомогою моделі пухлиноутворення, спричиненого Agrobacterium tumefaciens на експлантатах картоплі, виявлено, що фільтрат культуральної рідини, зруйновані ультразвуком клітини та ЛПС патоварівP. syringae перешкоджають пухлиноутворенню, зменшують його інтенсивність.

60. Антиноцицептивна дія низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання надвисокої частоти

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.13 Е.Р. Джелдубаєва; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2007. — 20 с. — укp.

Відзначено, що попередня як одноразова, так і курсова дія низькоінтенсивного ЕМВ НВЧ має виражену антиноцицептивну дію за больових стресів різної етіології (тонічного, вісцерального, гострого болю), що свідчить про певну універсальність анальгетичної дії даної НВЧ на організм; визначено її антиноцицептивну дію, зокрема, значне зменшення тривалості больових реакцій, збільшення порогу больової чутливості щурів у високочастотному, ультра- і інфрадіанному діапазонах. Доведено, що у механізмах анальгетичної дії міліметрового випромінювання значну роль відіграють опіоїдні пептиди, серотонін, мелатонін, дофамін- і норадренергічні системи організму.