LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Біологічні науки

Всього — 1825 Сторінка 5 із 92

81. Аспідогастреї (Plathelminthes, Aspidogastrea) - паразити перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) України

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.25 О.В. Павлюченко; Ін-т зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України. — К., 2007. — 23 с. — укp.

Розглянуто два види класу Aspidogastrea - A. conchicola й A. limacoides, що представлені у фауні України. Досліджено особливості їх морфології, виявлено нові кількісні й якісні ознаки, що допомагають надійній диференціації цих двох видів. Встановлено, що у перлівницевих України паразитує лише один вид аспідогастрів - A. conchicola. Показано, що його облігатними хазяями є 18 видів родини Unionidae, з яких 5 молюсків вперше зареєстровано як хазяїв цього гельмінта. Досліджено особливості поширення A. conchicola у перлівницевих із басейнів найголовніших річок України. Визначено інтенсивність інвазії аспідогастрами 18 видів родини Unionidae. Встановлено, що в Україні головними хазяями аспідогастрів є переважно U. conus і U. tumidus, за певних умов у цій ролі виступають C. ponderosum і C. piscinale. З'ясовано, що представники родів Colletopterum і Anodonta є зазвичай другорядними хазяями A. conchicola, а допоміжним хазяїном найчастіше є U. pictorum. Показано, що усі інші види родини Unionidae, як правило, є рідкісними хазяями аспідогастрів. З'ясовано вплив абіотичних, біотичних, антропогенних чинників і сезонних змін умов середовища на зараженість перлівницевих цим гельміном.

82. Аспідогастри як специфічні паразити перлівницевих

М.Є. Мінюк Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2001. — N 8. — С. 228-231. — Бібліогр.: 25 назв. — укp.

83. АТФ-індуковані струми в нейронах підслизового сплетіння тонкого кишечника морської свинки

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.02 О.В. Глушаков; НАН України. Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 1999. — 17 с. — укp.

84. Аутекологічні аспекти впливу техногенного середовища на вищі рослини

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.16 Вікторія Анатоліївна Зеленська; Дніпропетровський держ. ун-т. — Д., 2000. — 18 с. — укp.

85. Аутекологічні особливості жовтоногого мартина (Larus cachinnans Pallas, 1811) у зв'язку з розселенням на території України

автореф. дис... канд. біол. наук03.00.08 Наталія Сергіївна Атамась; НАН України; Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена. — К., 2008. — 19 с. — укp.

86. Аутекологічні особливості репродуктивного зусилля орхідних гірського Криму

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.16 Є.М. Кучер; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2002. — 20 с. — укp.

Досліджено аутекологічні особливості репродуктивного зусилля орхідних Гірського Криму та виявлено типи репродуктивної тактики, властиві представникам родини. Виявлено нівелювання або спотворення в межах триби Neottieae загальної тенденції інтенсифікації насінної продуктивності зі зростанням ступеня мікопаратизму видів під час порівняння паразитних орхідних і фотоавтотрофних рослин з інших родин. Встановлено у досліджених видів наявність двох типів репродуктивної тактики ("розпорошеного репродуктивного внеску" і "концентрованого удару").

87. Афінно-хроматографічний аналіз шаперонінів у нормі та під впливом іонів кадмію

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.04 Н.Ю. Марченко; НАН України. Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна. — К., 2007. — 20 с. рис. — укp.

Розроблено метод афінної хроматографії шаперонінів на базі денатурованих білків. Запропонований метод використано для дослідження умов формування та дисоціації комплексу GroEL з денатурованими білками, що мають різні фізико-хімічні властивості, для виділення й очищення GroEL, а також для дослідження вмісту шаперонів у клітинах печінки щурів за оксидативного стресу. Установлено можливість швидкого та висококоефективного очищення шаперонінів прокаріотичних і еукаріотичних клітин за допомогою афінної хроматографії на основі денатурованих білків. Показано, що через добу після введення хлориду кадмію у клітинах печінки щурів збільшується кількість Hsp60. Показано суттєвий вплив іонної сили, двовалентних катіонів і лігандів GroEL (Hsp60 клітин Escherichia coli) на його взаємодію з денатурованими білками.

88. Багатошаровий оптичний перетворювач на основі ефекту поверхневого плазмонного резонансу в тонкій плівці золота

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.01 К.В. Костюкевич; НАН України. Ін-т фізики напівпровідників. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Досліджено фізико-хімічні процеси на межі поділу тонкої плівки золота з газовим та рідким середовищем, виявлені внаслідок застосування низькотемпературного відпалу. Вивчено формування захисних, стабілізувальних і орієнтувальних шарів органічного та неорганічного походження на золотій поверхні перетворювача. Дані процеси розглянуто як визначальні для оптимізації характеристик біохімічного сенсора, що базується на ефекті оптичного збудження поверхневої електромагнітної хвилі в тонкій плівці золота, а також для дослідження кутової залежності відбивання в режимі послабленого повного внутрішнього відбивання. Вивчено механізми формування шарів тіолату золота, сульфіду золота та молекулярної плівки фібриногену для захисту золотої поверхні перетворювача. Запропоновано та реалізовано методику керування селективністю перетворювача завдяки викорисанню модифікації золотої поверхні самоорганізованою матрицею, що містить молекули меркаптанів різної довжини та структури. Розроблено засіб орієнтованого закріплення молекулярного чутливого шару за допомогою неорганічного шару амінопептацианоферату міді.

89. Баденій-ранньосарматський етап еволюції рослинного покриву і клімату Закарпаття

Автореф. дис... канд. геол. наук04.00.09 С.О. Молчанов; НАН України. Ін-т геол. наук. — К., 2002. — 17 с. — укp.

Монографічно описано фітоориктоценоз з нижньосарматських відкладів с. Луково в Закарпатті, наведено його стратиграфічне та геологічне положення. Виділено єдиний етап розвитку наземної рослинності та клімату Закарпаття з раннього баденію до раннього сармату. Виявлено корінну перебудову в характері лісових формацій від субтропічних вічнозелених лісів раннього баденію до цілковитого панування теплопомірних листопадних рослинних угруповань без домішок екзотичних елементів у кінці раннього сармату. Реконструйовано кількісні температурні параметри клімату для виділеного етапу. Для охарактеризування та реконструкції температур однорічного циклу застосовано модернізований тригонометричний поліном.

90. Бактеріоциногенні і пробіотичні властивості лактобацил

автореф. дис... канд. біол. наук03.00.07 М.І. Дімова; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Проведено скринінг штамів з бактеріоциноподібною активністю серед 67-ми культур молочнокислих бактерій. Відібрано Lactobacillus plantarum УКМ B-2705. Досліджено дію нативної та сконцентрованої антибактеріальної речовини даного штаму, яка проявлялась по відношенню до представників роду Lactobacillus, а також клінічно значущих умовно-патогенних мікроорганізмів, зокрема, до штамів Enterococcus faecalis, E.faecium, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, Salmonella entrica. Встановлено, що антагоністичний фактор білкової природи, термолабільний, активний в діапазоні pH 2,0 - 8,0, не кодується плазмідою, його молекулярна маса більше 10 кДа. Обгрунтовано припущення, що антагоністична речовина відноситься до групи II або III, але не до групи IV (складні бактеріоцини) і не до групи I (пептиди із розміром до 5 кДа) згідно класифікації бактеріоцинів молочнокислих бактерій. Початок виділення в середовище бактеріоциноподібної речовини зафіксовано в експоненційній фазі росту культури-продуцента, максимальне його накопичення - в стаціонарній. Культура-продуцент протестовано згідно основним вимогам ВООЗ до потенційно пробіотичних штамів. На підставі використання генетичних методів підтверджено приналежність штаму до виду Lactobacillus plantarum. Проведено тестування чутливості штаму щодо впливу 57-ми антибіотиків різних груп та різного механізму дії та показано резистентність до 32-х з них, зокрема, до аміноглікозидів, фторхінолонів, антифунгальних, деяких пеніцилінів, цефалоспоринів, фузидину, ванкоміцину, поліміксину. Встановлено високоадгезивні властивості мікроорганізма до клітин букального епітелію людини та показано гліколіпідну природу адгезинів. З урахуванням виявлених антагоністичних та адгезивних властивостей обгрунтовано можливість застосування штама L. plantarum УКМ B-2705 у складі пробіотиків.

91. Бделоідні коловертки (Rotifera, Bdelloidea) України (систематика, фауна, екологія)

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.08 Н.С. Яковенко; НАН України. Ін-т зоології ім. І.І.Шмальгаузена. — К., 2005. — 22 с. — укp.

Здійснено комплексне дослідження белоідей України. Представлено невідомі раніше аспекти їх систематики, фауни та екології, зокрема, видовий склад, таксономічна структура, особливості поширення у водоймах та на суходолі, екологічні спектри, вертикальний розподіл та сезонна динаміка грунтових бделоідей. З'ясовано, що у фауні України нараховуться 156 видів та 20 підвидів бделоідей з 14-ти родів і 3-х родини. Новими є 81 вид, 11 підвидів і 4 роди (Bradyscela Bryce, Scepanotrocha Bryce, Anomopus Piovanelli, Didymodactylos Milne). Відзначено, що 4 види є новими для фауни Європи, а два з них - для Північної Півкулі. Надано ілюстровані переописи 136-ти видів та 15-ти підвидів, відомих науці, та 14-ти видів, що потребують описання як нових або подальшого вивчення. Представлено нові дані з їх морфології, мінливості, поширення, екології. Запропоновано ряд найбільш вагомих у систематиці родів та видів морфологічних ознак. Проведено номенклатурну та таксономічну ревізію групи, за результатами яких змінено родову належність 1 виду, 1 підвид піднесено до рангу самостійного виду, а 1 рід, 3 види і 1 підвид зведено в синоніми відомих раніше. Установлено загальні закономірності поширення та біоценотичного розподілу бделоідей і запропоновано класифікацію їх екологічних груп. Уперше з'ясовано характер вертикального розподілу та сезонної динаміки коловерток у верхніх грунтових горизонтах суборі у взаємозв'язку з факторами навколишнього середовища.

92. Безскелетні Metazoa та іхнофосилії опорного розрізу венду Поділля і їх стратиграфічне значення

Автореф. дис... канд. геол. наук04.00.09 А.Ш. Мєнасова; Ін-т геол. наук НАН України. — К., 2005. — 23 с. — укp.

Вивчено викопні рештки м'якотілих представників вендоедіакарської фауни та слідів життєдіяльності у відкладах верхнього венду та нижнього кембрію Подільського Придністров'я. Встановлено, що найбільш численними та різноманітними рештками представників Vendiata характеризуються ломозівські верстви могилів-подільської серії. Показано, що у відкладах канилівської та балтійської серії викопні метазоа зустрічаються спорадично. З'ясовано, що іхнофосилії, навпаки, більше представлені в канилівській і балтійській серіях. На підставі аналізу розподілу метазоа Придністровський докембрійський комплекс розділено на могилів-подільський та канилівський підкомплекси, які характеризують однойменні світи. Складено опис 24-х видів метазоа та іхнофосилій з яких сім форм вендіт нові для науки. Побудовано схему реконструкції могилівського басейну. Доведено, що результати даних досліджень можуть бути корисні для комплексного вирішення проблем стратиграфії, історії геологічного розвитку та розподілу корисних копалин у верхньодокембрійських відкладах, а також в процесі подальшого вивчення питань загального та філософського характеру, пов'язаних з розвитком життя в докембрії.

93. Безхвості амфібії як зооіндикатори забруднення важкими металами природних та штучних екосистем степового Придніпров'я (на прикладі Rana ridibunda Pall., 1771)

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.16 Олена Миколаївна Рузіна; Дніпропетровський національний ун-т. — Д., 2003. — 20 с. рис. — укp.

94. Бентосні форамініфери Гвінейського шельфу тропічної Атлантики, їх екологія та біостратиграфічне значення

Автореф. дис... канд. геол. наук04.00.09 Ю.В. Вернигорова; НАН України. Ін-т геол. наук. — К., 2002. — 23 с. рис. — укp.

Наведено дані про кількість секреційних та аглютинуювальних бентосних форамініфер материкової окраїни Гвінеї у поверхневих осадках шельфу - крайового плато. Показано зв'язок їх розподілу зі змінами морфологічної структури дна, типу осадку, вмісту в ньому карбонату кальція та органічного вуглецю. Проаналізовано розподіл таксонів бентосних форамініфер на даній території. Описано групи форамініфер, які відрізняються видовим складом та кількісними характеристиками кожного виду. Визначено, що розподіл цих груп на території залежить від зміни гідрологічної та гідрохімічної структури води. Виділено та описано специфічний мангровий комплекс бентосних формініфер у гирлах і руслах річок Гвинеї. За планктонними формініферами проведено розчленування верхньочетвертинних відкладів крайового плато дослідженого району, які співставлено з одновіковими відкладами Античного океану. Встановлено три підзони плейстоцен-голоценового віку. Вивчено видове різноманіття бентосних форамініфер, проаналізовано кількісний розподіл видів у кожному інтервалі колонок. Наведено результати співставлення отриманих даних з комплексами бентосних формініфер, які встановлені у поверхневих осадках дослідженого району, а також результати вивчення плактонних і бентосних форамініфер у верхньочетвертинних відкладах крайового плато. Розроблено атлас, який містить монографічний опис 51 виду та одного підвиду бентосних форамініфер та їх зображення, одержані за допомогою сканувального електронного мікроскопу.

95. Берегова ластівка на півдні України: територіальні зв'язки, демографія, колоніальність

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.08 Р.М. Черничко; НАН України. Ін-т зоології ім. І.І.Шмальгаузена. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Проаналізовано розміщення та чисельність, особливості живлення розмноження та біоценотичні зв'язки берегової ластівки (Riparia riparia) на півдні України. Встановлено, що чисельність виду стабільно висока, основна частина птахів (70 %) гніздиться на ріках у середніх (100 - 300 нір) і великих (до 1000 нір) колоніях. Корм берегової ластівки на 99,9 % складається з комах, серед яких 69,3 % - фітофаги, тому вид можна вважати корисним для сільського та лісового господарств. За біологією розмноження не виявлено відмінностей у птахів із різних географічних популяцій. Доведено наявність двох типів поселень на водоймах: диференційований, у якому є колонія-домінанта, що його формує, та недиференційований, у якому статус всіх колоній однаковий. З'ясовано рівень консерватизму, філопатрії, еміграції та імміграції у різних типах поселень. Досліджено демографію виду: смертність - 60 - 74 %, тривалість життя - 0,85 року для самок та 1,17 року для самців, вік першого розмноження - менше 1 року тощо. Проаналізовано основні параметри колоніальності виду.

96. Биоразнообразие Крыма: insecna, odonata

В.Б. Пышкин, А.И. Евстафьев, В.М. Громенко Культура народов Причерноморья. — 2004. — N56, Т.2. — С. 131-135 — Библиогр. в конце ст. 14 назв. — рус.

В статье анализируется альфа-разнообразие стрекоз КрымаВ статті аналізуется альфа-разномонiтность бабок Kрима.In the article analyzed alpha-variety of dragon-flies of Crimea.

97. Биохимические изменения в органах и тканях лабораторных животных при истощающих физических нагрузках и возможные пути их коррекции

И. Башкин Наука в олимп. спорте. — 2006. — N 2. — С. 49-55. — Библиогр.: 32 назв. — рус.

На основі вивчення біохімічних змін в окремих органах та тканинах лабораторних тварин, які мають місце за виснажливих фізичних навантажень, обгрунтовано заходи щодо корекції метаболічних порушень.

98. Биоэтика в остром эксперименте

Г.А. Балакирева, М.С. Шипшина, К.И. Кузнецов Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 10. — С. 189-191. — Библиогр.: 6 назв. — рус.

Розглянуто етичні проблеми роботи з лабораторними тваринами. Наведено загальні біоетичні вимоги до організації експериментів з використанням хребетних тварин в біології.

99. Білки казеїнового комплексу коров'ячого молока та продукти їх протеолізу за дії ферментів молочнокислих бактерій

Автореф. дис... д-ра біол. наук03.00.04 В.Г. Юкало; Ін-т біології тварин УААН. — Л., 2007. — 32 с. — укp.

Досліджено білки казеїнового комплексу коров'ячого молока та продукти їх протеолізу, які утворюються за умов дії ферментів молочнокислих бактерій. Запропоновано ефективну методику для електрофорезу білків казеїнового комплексу, яка забезпечує ідентифікацію казеїнових фракцій відповідно до сучасної класифікації. Охарактеризовано протеолітичну активність та інші основні біохімічні показники 50-ти штамів різновидностей Lactococcus lactis та 2-х штамів Str. salivarius subsp. termophilus. На підставі результатів дослідження закономірностей протеолізу казеїнів лактококами введено критерій для характеристики відношення активності приклітинних і внутрішньоклітинних протеаз. Даний критерій запропоновано використовувати для відбору штамів, здатних продукувати гіркі на смак пептиди. Встановлено, що здатність утворювати казокініни серед штамів лактококів зустрічається рідко. Запропоновано модельну систему для тестування протеолітичних ферментів на здатність утворювати біологічно активні пептиди під час протеолізу казеїнів. Виділено хроматографічно низькомолекулярні пептиди після протеолізу казеїнових фракцій і , що вірогідно знижують артеріальний тиск у щурів зі штучною реноваскулярною гіпертензією.

100. Білковолігновуглеводний комплекс бобових трав

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.10 О.І. Данилова; НАН України. Фіз.-хім. ін-т ім. О.В.Богатського. — О., 2001. — 17 с. рис. — укp.

Вивчено властивості біополімерних комплексів трав'янистих бобових культур. Доведено, що отримані препарати мають функціональні ознаки харчових волокон, в той же час вони досить специфічні, що пов'язано з особливостями їх хімічного складу - високим вмістом білкової компоненти. Волокниста компонента у даному випадку надає білку додаткову стійкість. Завдяки особливостям процесу отримання відбувається активація компонентів, що їх складають: геміцелюлози, целюлози, лігніну, пектинових, білкових речовин. На підставі даних біологічного тестування зроблено висновок, що білковолігновуглеводні комплекси бобових трав і композиції на їх основі зменшують накопичення та сприяють виведенню радіонуклідів. На базі комплексного вивчення фармакологічних ефектів нових препаратів доведено, що вони м'яко коригують перебіг обмінних процесів, зменшують постпрандіальну глікемічну реакцію, рівень холестерину та необхідну дозу інсуліну у хворих на інсулінозалежну форму діабету. За результатами експериментального та теоретичного вивчення білковолігновуглеводних комплексів бобових трав отримано нові препарати, які мають всі ознаки біологічно активної композиції та фізіологічного ентеросорбенту.