LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Біологічні науки

Всього — 1825 Сторінка 6 із 92

101. Біоакумуляція іонів металів клітинами зелених водоростей та одержання біомаси, багатої на мікроелементи

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.20 А.В. Голтвянський; НАН України. Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна. — К., 2002. — 18 с. рис. — укp.

Досліджено механізми стійкості мікроводоростей та біоакумуляції іонів металів клітинами Dunaliella viridis з метою одержання біомаси водоростей, збагачених міддю, залізом, селеном. Встановлено, що клітини Dunaliella viridis адаптовані до високих концентрацій іонів міді. Наведено мідєрезистентний штам, який відрізняється від вихідного вмістом нуклеїнових кислот та білків. Одержано штам резистентний до високих концентрацій сірчанокислої міді. Визначено морфологічну та функціональну гетерогенність клітин у культурі Dunaliella viridis. Клітини даної культури розділено методом диференційного центрифугування на важку та легку фракції. Розглянуто селективно-метаболічну гіпотезу, що пояснює формування різної стійкості клітин водоростей до токсиканту залежно від рівня метаболізму. Доведено можливість одержання біомаси даної культури, багатої на мікроелементи, яка може використовуватись як харчова домішка.

102. Біогеохімічний підхід у вивченні обростання і завданнях конструювання штучних рифів

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.17 Ю.Ю. Юрченко; НАН України. Ін-т біології півден. морів ім. О.О.Ковалевського. — Севастополь, 2000. — 20 с. — укp.

Досліджено вплив просторово-геометричної організації біокосних систем на інтенсивність їх функціонування, закономірності впливу геометричних характеристик фізичних моделей живих об'єктів на інтенсивність їх взаємодії з рухомою водою, а також закономірності заселення експериментальних моделей штучних рифів прикріпленими безхребетними. Розраховано швидкості споживання кисню, розчиненої органічної речовини та бікарбонатів в об'ємі життєвого простору штучних рифів. Встановлено першочерговий вплив просторово-геометричної організації косної частини біокосних систем на їх біологічні властивості. Шляхом геометричних співвідношень життєвих просторів можна регулювати видовий склад і щільність їх заселення організмами, регулювати швидкості біогенних потоків речовин, які проходять крізь дані системи. Доведено можливість визначення оптимальних значень геометричних параметрів для створення штучних рифів біопродукційного та біомеліоративного призначень. Природні норми концентрації живої маси та питомої швидкості споживання кисню закономірно знижуються за умов збільшення об'єму біокосних систем під час дослідження їх у діапазоні 13 порядків за величиною об'єму.

103. Біогеоценологічна характеристика галофітних дібров Степового Придніпро'я, іх охорона, поновлення і раціональне використання

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.16 Ю.Г. Гамуля; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 20 с. — укp.

Досліджено особливості існування галофітних дібров, формування їх грунтів у степовій зоні України. Проаналізовано стан проблеми вивчення галофітних дібров лівих приток Дніпра. Викладено методологічні підходи до їх вивчення з використанням біогеоценотичних методів дослідження. Наведено результати вивчення біогеоценозів галофітних дібров долин річок Орель і Самара. Розглянуто особливості вертикальної структури біогеоценозів галофітних лісів та окремих частин біогеоценозів. Установлено, що у заплавах степових річок шляхи генезису грунтів у галофітних дібровах досить специфічні. Визначено нові типи лісу, які запропоновано для включення до типологічної схеми лісів степової зони України за основними екотипами, наведено їх діагностичні описи.

104. Біогеоценотичні зв'язки рукокрилих (Mammalia, Chiroptera) в умовах півдня центрального Лісостепу

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.16 А.С. Влащенко; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2007. — 21 с. — укp.

Досліджено видове різноманіття та біогеоценотичну роль популяцій рукокрилих на території півдня центрального Лісостепу. Показано особливості видового різноманіття рукокрилих цієї частини лісостепу, надано кількісні оцінки. Проведено інвентаризацію фауни та з'ясовано, що у регіоні зустрічається 15 видів 6-ти родів родини Vespertilioidae. У 15-ти видових нарисах подано дані щод статусу та характеру перебування виду, його зустрічаємості та відносної рясності, особливості розташування сховищ, характеристики літніх і зимових сховищ, термін та місця парування й народження малят, співвідношення статей. Для деяких видів оцінено вікову структуру за ступенем стертості зубної системи, наведено результати локальних повернень мічених тварин. Показано спектр будівель і порід, які використовують рукокрилі та їх характеристики. Визначено ступінь стено- та еврібіонтності у виборі сховищ і біотопів живлення. Показано роль рукокрилих у переносі речовин між різними біогеоценозами. Описано зміни у структурі угруповань рукорилих у природному та трансформованому біогеоценозах. Визначено основні проблеми цих тварин, шляхи та методи їх вирішення.

105. Біогеоценотичні та популяційні адаптації птахів в трансформованих ландшафтах Північно-Східної України (на прикладі роду Turdus)

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.16 А.Б. Чаплигіна; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 1998. — 17 с. — укp.

Вперше на прикладі представників роду Turdus показано основні біогеоценотичні популяційні адаптації птахів до екологічних факторів. Встановлено закономірності еколого-ландшафтного розміщення дроздових птахів та проведено аналіз особливостей просторового розміщення гнізд дроздів в залежності від біогеоценотичних та антропогенних факторів. Вперше виявлено динамізм оологічних параметрів птахів одного роду в умовах дії антропогенного пресу. В умовах трансформованих ландшафтів показано вплив різних екологічних факторів на плодючість та продуктивність розмноження. Проаналізовані причини флюктуації чисельності птахів та пульсації їх ареалів. Проведена комплексна оцінка біоценотичної ролі дроздів в ландшафтах.

106. Біоекологічні властивості роду Nuphar Smith в умовах природи та культури

автореф. дис... канд. біол. наук03.00.05 Микола Якович Дідух; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 21 с. — укp.

107. Біоекологічні основи формування лісопаркових ландшафтів (на прикладі лісів зеленої зони м. Києва)

Автореф. дис... канд. с.-х наук06.03.03 О.В. Токарева; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Оцінено рекреаційний потенціал лісопаркових господарств Києва. Встановлено особливості внутрішньо- та міжвидових конкурентних взаємодій основних лісотвірних порід зеленої зони Києва. Визначено видовий склад живого надгрунтового пориву та його проективного покриття у різних типах лісопаркових ландшафтів. Встановлено особливості природного формування крони Pinus sylvestris L. у молодих деревостанах різних типів лісопаркових ландшафтів. Визначено особливості формування мікроклімату в різних їх типах. Розроблено організаційно-технічні показники ландшафтних рубань під час формування лісопаркових ландшафтів у молодих деревостанах. Модифіковано класифікацію дерев за їх роллю у формуванні лісопаркового ландшафту та обгрунтовано доцільність її використання. Запропоновано формули якісного складу деревостану з визначенням одиниць категорій дерев.

108. Біоекологічні особливості інтродукованих у захищений грунт видів роду Nymphaea L. та перспективи їх використання в Україні

Автореф. дис... канд. біол. наук Т.П. Мазур; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 26 с. — укp.

Проаналізовано екобіоморф Nymphaea L. і встановлено їх залежність від екологічних особливостей місцезростань. Наведено морфологічний опис вегетативних та генеративних органів 45 видів, різновидів, гібридів та культиваторів Nymphaea L. Досліджено особливості періодів онтогенезу кореневищного, бульбоподібного, умовно-кореневишного та умовно-столонного Nymphaea L. Вперше (на прикладі Nymphaea caerulea Savign.) виявлено та описано нектарник. Розкрито залежність виживання сіянців і живців від освітлення водойми та трофності субстрату на прикладі Nymphaea alba L. Проведено інтегральну оцінку інтродукції видів, різновидів, гібридів та культиваторів роду Nymphaea L. та визначено напрямки їх використання.

109. Біоекологічні особливості конвалії звичайної (Convallaria majalis L.) в умовах заходу України

автореф. дис... канд. с.-г. наук06.03.03 Олена Миколаївна Переходько; Національний лісотехнічний ун-т України. — Л., 2008. — 20 с. — укp.

110. Біоекологічні особливості плюща звичайного (Hedera helix L.) та його форм в умовах Заходу України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.03.01 Н.Є. Горбенко; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Львів, 2001. — 17 с. рис. — укp.

Вивчено плющ звичайний та його декоративні форми у лісових фітоценозах Заходу України із різним ступенем антропогенного впливу за умов м. Львова та на закритому грунті. Розглянуто біоекологічні особливості виду та форм, виділено нову форму плюща. Досліджено листкову пластинку виду та форм, ступінь впливу на неї умов середовища. Розроблено підходи до визначення режиму заготівлі сировини виду, досліджено вплив фітомаси на природне поновлення. Визначено місця виростання квітучих плющів, особливості приуроченості пагонів до експозиції стовбура. Вивчено насіннєве та вегетативне розмноження виду, його використання в озелененні.

111. Біоекологічні особливості розподілу важких металів в урбосистемах промислового Дніпродзержинська

автореф. дис... канд. біол. наук03.00.16 Т.К. Клименко; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2007. — 20 с. — укp.

Досліджено біологічні особливості розподілу важких металів в урбосистемах м. Дніпродзержинськ. Вивчено особливості компонентів урбосистем різного функціонального призначення, а саме: властивостей грунтів, особливостей формування рослинного покриву. Досліджено вміст важких металів у поверхневому шарі грунтів міста та їх внутрішньопрофільний розподіл. Визначено вплив властивостей грунтів на просторову неоднорідність вмісту в них важких металів. Оцінено рівні забруднення грунтів урбосистем важкими металами з використанням різних методичних підходів. Визначено склад і структуру геохімічних аномалій у грунтах, а також джерела їх виникнення. Визначено буферну здатність грунтів стосовно забруднень їх важкими металами. Оцінено рівні забруднення рослин видів Taraxacum officinale і Pon angustifolia важкими металами. Визначено особливості процесу розподілу металів у системі "грунт - рослина". Досліджено можливість використання рослин виду Taraxacum officinale як індикаторів забруднення грунтів важкими металами і толерантність рослин виду Pon angustifolia щодо забруднення грунтів цими полютантами. Проведено класифікацію грунтів і урбосистем м. Дніпроджержинськ за рівнем забруднення їх компонентів важкими металами та за буферною здатністю грунтів.

112. Біоекологічні особливості Ginkgo biloba L. в умовах девастованих ландшафтів

Автореф. дис... канд. біол. наук Л.В. Сініціна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 21 с. — укp.

113. Біоелектрична активність гіпоталамусу щурів за умов стресу і модулювання синаптичної передачі психофармакологічними препаратами

автореф. дис... канд. біол. наук03.00.13 Тетяна Григорівна Чаус; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — укp.

114. Біоіндикаційна оцінка екологічного стану територій гірничопромислових центрів Дніпропетровської області

автореф. дис... канд. біол. наук03.00.16 А.В. Павличенко; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2008. — 21 с. — укp.

З використанням методів біоіндикації оцінено вплив гірничої промисловості на стан об'єктів навколишнього середовища. Визначено рівні екологічної та еколого-генетичної небезпеки для населення на території гірничопромислових центрів Дніпропетровщини. Виявлено міста з високими рівнями екологічної та еколого-генетичної небезпеки - Жовті Води та Вільногірськ. Апробовано систему еколого-соціального моніторингу на територіях гірничо-промислових центрів Придніпров'я. Одержано модель оцінки стану здоров'я населення за рівнем ушкодженості біоіндикаторів. Одержано експоненціальну модель та шкалу оцінювання небезпеки для здоров'я населення від забруднення грунтів важкими металами за рівнем ушкодженості біоіндикаторів. Установлено залежність зниження рівня токсичності грунтів у разі обробки розчином гумату натрію.

115. Біоіндикаційні властивості фітонематодних угруповань наземних екосистем Карпатського регіону

Автореф. дис... д-ра біол. наук03.00.16 М.П. Козловський; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2007. — 40 с. — укp.

Встановлено закономірності формування структурно-функціональної організації нематодних угруповань у корінних і похідних біогеоценозах різних рослинних поясів Карпат. Конкретизовано визначення поняття "комплекс нематод" і наведено класифікацію даних комплексів за функціональними ознаками. Розроблено методику оцінки змін функціональної організації грунтових нематод у похідних екосистемах, у порівнянні з корінними, а також оцінки санітарного стану екосистем на базі біоіндикаційних властивостей нематодних угруповань. Показано принципові відмінності у споживанні енергії нематодними угрупованнями в корінних і похідних біогеоценозах. Визначено основні шляхи формування нефітопатогенних комплексів нематод у похідних лісових біогеоценозах. Запропоновано нові способи збереження природного структурного та функціонального різноманіття фітонематод, а також підвищення стійкості та продуктивності лісових екосистем.

116. Біоіндикація стану довкілля на урбанізованій території за допомогою представників роду Populus L.

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.16 І.Й. Случик; Чернів. держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2000. — 18 с. — укp.

117. Біоіндикація техногенно трансформованих територій з використанням Drosophila melanogaster Mg. (на прикладі м. Чернівці)

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.16 Уляна Володимирівна Легета; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2006. — 20 с. — укp.

118. Біоінформатичний аналіз молекулярних механізмів диференціації лімфоїдних клітин

автореф. дис... канд. біол. наук03.00.04 В.А. Галицький; Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. — К., 2008. — 21 с. — укp.

Установлено загальні принципи будови генної мережі диференціації клітин і з'ясування участі мікроРНК у її функціонуванні, а також деталізовано та реконструйовано молекулярні механізми лімфопоезу. Запропоновано механізми ініціації інтерферуючими РНК метилювання ДНК de novo й алельного виключення. Розглянуто еволюційні передумови та механізми виникнення генної мережі диференціації клітин. Запропоновано концепцію модулів генів, згідно з якою дана мережа повинна складатися з окремих елементарних одиниць (модулів генів), керованих позитивним зворотнім зв'язком. Кожен ген зумовлює певний етап окремого напрямку диференціації клітини. Виявлено структуру генної мережі B-лімфопоезу та завершального етапу T-лімфопоезу. Установлено можливу роль мікроРНК miR-181 та miR-150 у регуляції експресії генів рекомбіназ Rag1 та Rag2 і генів транскрипційних факторів Bc16 і MITF. Узагальнено імовірну роль мікроРНК у диференціації клітин та підтриманні стабільності їх геному.

119. Біокаталітичні ансамблі на основі протеолітичного фермента, який включено до різноманітних ліотропних мезофаз

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.10 О.Г. Пихтєєва; НАН України. Фіз.-хім. ін-т ім. О.В.Богатського. — О., 2001. — 20 с. мал. — укp.

120. Біологічна дія вітаміну PP та його похідних у нервовій системі щурів

Автореф. дис... д-ра біол. наук03.00.04 Т.М. Кучмеровська; НАН України. Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна. — К., 1999. — 32 с. — укp.

Досліджено механізми біологічної дії вітаміну PP та його похідних у нервовій системі. Виявлено факт існування специфічного зв'язування NAD "мембранною системою", яка представлена NAD-зв'язуючим білком. Визначено, що в ЦНС вітамін PP та NAD здійснюють модулюючу дію на процеси вивільнення та зворотнього поглинання серотоніну, дофаміну та ГАМК на моделях патологій нервової системи (PP-гіповітаміноз, хвороба Паркінсона, діабетична нейропатія). Встановлено наявність нікотинамідних динуклеотидів у синаптичних пухирцях та синаптосомах, а також системи синтезу та розпаду NAD у нервових закінченнях "пуринергічних відділів" головного мозку. Доведено важливу роль синаптичних пухирців нервових закінчень у прояві пресинаптичної модуляторної дії NAD. Знайдено, що NAD концентраційно-залежно впливає на трансмембранний потенціал плазматичної мембрани нервових закінчень. Коригуюча дія вітаміну PP та його похідних, ймовірно, здійснюється через NAD-зв'язуючий білок та їх участь в окисно-відновних та інших метаболічних процесах. Запропоновано гіпотезу щодо механізмів реалізації біологічної дії вітаміну PP та його похідних у нервовій системі.