LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Біологічні науки

Всього — 1825 Сторінка 9 із 92

161. Біотехнологічні аспекти бактеріальної деструкції аніонних поверхнево-активних речовин

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.20 С.М. Дибкова; НАН України. Ін-т мікробіології та вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Наведено результати вивчення закономірностей бактеріальної деструкції аніонних поверхнево-активних речовин (АПАР), генетичного контролю процесів їх біодеградації. Досліджено способи селекції бактерій - деструкторів стійкої до біорозпаду АПАР - алкілнафталінсульфонату (АНС). Розглянуто плазмідний контроль процесів біодеградації АПАР і показано експресію гена десульфонуючого ферменту в бактерій-деструкторів P.rathonis T. З використанням методу селективного тиску за умов проточного культивування селекціоновано штами бактерій - деструкторів АНС. Методом молекулярного бридингу селекціоновано високоактивний штам бактерій - деструкторів АНС P.alcaligenes TR (NPL-41, pABS) з використанням плазмідовмісних штамів бактерій-деструкторів за умов проточного культивування під селективним тиском АНС. Показано принципову можливість використання методу полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для видоідентифікації бактерій в очисних спорудах. Створено технологічну схему очистки промислових стічних вод від АПАР, яка містить етап моніторингу деструкторів за допомогою ПЛР.

162. Біотехнологічні основи одержання поліплоїдних рослин м'яти котячої (Nepeta sp.) із застосуванням антимікротрубочкових сполук для цілей селекції

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.20 І.Р. Зільберварг; УААН. Нікіт. ботан. сад - Нац. наук. центр. — Ялта, 2002. — 20 с. — укp.

163. Біотехнологія одержання та застосування провіту в годівлі свиней та курчат-бройлерів

Автореф. дис... канд. с.-г. наук03.00.20 Г.П. Ривак; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2002. — 20 с. — укp.

Зазначено, що біотехнологічний продукт мікробіологічного синтезу провіт містить комплекс біологічно активних речовин (вітамінів групи В, зокрема, холіну, амінокислот, макро- та мікроелементів), а також інші поживні речовини, належить до четвертого класу небезпеки як кормова домішка та є нетоксичним для лабораторних тварин та курчат-бройлерів. Встановлено, що введення провіту в комбікорм порісних і підсисних свиноматок позитивно впливає на якісні показники їх молозива та молока, підвищує живу масу їх приплоду під час народження, сприяє їх збереженості до відлучення, стимулює ріст і розвиток поросят-сисунів, забезпечує покращання гематологічних показників крові, а також обмінних процесів і резистентного статусу організму. Доведено, що домішка в комбікорм курчат-бройлерів стимулює їх ріст і розвиток, сприяє покращанню морфологічних і біохімічних показників крові, обмінних процесів організму аптиці, підвищує поживну цінність продукції. Визначено, що оптимальною дозою згодовування для порісних і підсисних свиноматок і курчат-бройлерів є 15 кг провіту на 1 тонну комбікорму.

164. Біофізичні аспекти екології пелагіалі

Автореф. дис... д-ра біол. наук03.00.17 Ю.М. Токарев; Ін-т гідробіології НАН України. — К., 2000. — 36 с. — укp.

Досліджено новий напрям сучасної гідробіології: біофізичну екологію пелагіалі - науку про основи біофізичних взаємодій гідробіонтів. Вперше проведено оцінку співвідношення просторової та часової мінливості біофізичних полів пелагіалі на різних масштабах структурованості організмів. Встановлено, що характеристики біолюмінесцентного й акустичного полів можуть використовуватисть як маркери просторової структури пелагічних угруповань та експресивного тесту їх функціонального стану. Визначено зв'язок характеристик біофізичних полів, що створюються гідробіонтами, з гідрофізичними параметрами водних мас.

165. Біофізичні властивості іонних каналів мембран ядерної оболонки

автореф. дис... канд. біол. наук03.00.02 О.А. Федоренко; НАН України. Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2007. — 22 с. — укp.

З використанням методу петч-клемп у мембранах ізольованих ядер пірамідних нейронів СА1 ділянки і гранулярних нейронів зубчастої звивини гіпокампа та Т-лімфоцитів виявлено іонні канали, більшість з яких описано вперше, та досліджено їх біофізичні властивості. Встановлено, що катіонні канали великої провідності не пов'язані з комплексами ядерної пори. З'ясовано, що в ядерних мембранах клітин різних типів експресуються спонтанно активні іонні канали з відмінними біофізичними властивостями.

166. Біохімічні ефекти фулеренів С60 та С60-композитів у клітинах різних типів

автореф. дис... канд. біол. наук03.00.04 Світлана Володимирівна Прилуцька; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — укp.

167. Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів

автореф. дис... канд. біол. наук03.00.04 О.І. Першин; Ін-т біології тварин УААН. — Л., 2008. — 16 с. — укp.

Наведено результати дослідження впливу ацетату свинцю за умов його одноразового введення на інтенсивність гемопоезу та метаболізм у еритроцитах і лімфоцитах лабораторних щурів. З'ясовано можливість корекції порушень функціонального стану антиоксидантної системи цих клітин шляхом введення тваринам вітаміну E. За результатами досліджень показано, що у лабораторних щурів під впливом ацетату свинцю відбуваються порушення процесів еритропоезу та лімфопоезу, процесів синтезу гемоглобіну та його киснево-транспортної функції. Визначено, що під впливом катіонів свинцю порушуються деякі ланки процесів енергетичного метаболізу в еритроцитах і лімфоцитах крові щурів. Катіони свинцю активують процеси пероксидного окиснення ліпідів в еритроцитах і лімфоцитах крові щурів і здійснюють інгібувальний вплив на функціональний стан антиоксидантної системи у цих клітинах. З'ясовано, що вітамін E коригує процеси пероксидного окиснення ліпідів та впливає на активність ферментів-антиоксидантів у клітинах крові щурів, інтоксикованих катіонами свинцю.

168. Біохімічні механізми мембранотропної активності гетерополіядерних сполук

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.04 О.М. Філінська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Встановлено, що зміна жовчосекреторної функції печінки під впливом гетерополіядерних сполук, можливо, залежить від їх впливу на іон-транспортні АТФазні активності мембран гепатоцитів.

169. Біохімічні механізми пошкодження еритроцитів за умов експериментальної інтоксикації кадмієм

Автореф. дис... д-ра біол. наук14.01.32 Г.М. Ерстенюк; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2004. — 36 с. рис., табл. — укp.

За результатами досліджень уперше експериментально встановлено, що надходження іонів кадмію в організм тварин зумовлює виникнення вільнорадикальної патології, спричиненої порушенням структурно-функціонального стану еритроцитів і гемоглобіну. Виявлено, що за умов кадмієвої інтоксикації відбуваються зміни жирнокислотного складу ліпідів і мають місце окиснювальні модифікації білків еритроцитів, що призводить до порушення структури біомембран. Показано, що інтоксикація іонами кадмію спричинює порушення в середовищі існування еритроцитів, які проявляються цими змінами та порушенням прооксидантно-антиоксидантної рівноваги в еритроцитах та плазмі крові. Розроблено концепцію біохімічних механізмів токсичної дії іонів кадмію на еритроцити, провідним з яких є оксидативний стрес, спричинений змінами лігандних форм гемоглобіну, порушенням процесів оксигенації тканин і розвитком гіпоксії, що призводить до морфологічних змін. Це визначено на підставі результатів цитологічних і електронномікроскопічних досліджень тканин нирок і печінки. Установлено, що у разі введення унітіолу та селеніту натрію зменшується токсична дія іонів кадмію на еритроцити, покращується функціональна здатність гемоглобіну, активізуються біохімічні реакції антоксидантного захисту, відбувається стабілізувальний вплив на структуру тканин печінки та нирок.

170. Біохімічні особливості антиоксидантних систем штамів Escherichia coli з різною толерантністю до кисню

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.04 Г.М. Семчишин; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2002. — 19 с. рис. — укp.

Встановлено, що оксидативний стрес, індукований пероксидом водню, збільшує активність ферментів регулону SoxRS. Досліджено вплив оксидативного стресу на рівень продуктів вільнорадикального окиснення білків і ліпідів у бактеріях. Доведено, що екзогенний пероксид водню призводить до збільшення вмісту окиснених білків та ліпідів у E. coli, a величина цих показників залежить від способу індукції стресу.

171. Біохімічні особливості безрецепторної міжклітинної сигналізації

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.04 Т.В. Рибальченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 16 с. — укp.

Вивчено біохімічні особливості міжклітинної хімічної сигналізації на прикладі регуляторних пептидів. На прикладі низки регуляторних пептидів міжклітинної хімічної сигналізації зроблено припущення, що їх інкорпорація в ліпідний матрикс ініціює, щонайменше, 9 нерецепторних механізмів модуляції функціональної активності клітин.

172. Біохімічні особливості поверхневих ліпідів листя хвойних (Coniferae)

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.04 О.В. Берзеніна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 18 с. — укp.

173. Біохімічні особливості проникнення і розподілу деяких важких металів в організмі коропа лускатого

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.04 В.О. Хоменчук; Ін-т біології тварин УААН. — Л., 2003. — 18 с. — укp.

За результатами дослідження вперше одержано дані про формування адаптивних систем захисту організму риб від токсичного впливу важких металів шляхом їх внутрішньоклітинного перерозподілу. Установлено, що токсична дія металу залежить від його природи та концентрації. За цього максимальна доза не обов'язково є найбільш токсичною. Виявлено складний характер взаємодії між металами за їх комплексного впливу, що обумовлено спільними механізмами їх транспорту та підтримання іонного гомеостазу. Установлено (in vitro), що проникнення іонів важких металів у зябра та кишечник коропа є регульованим до певної концентрації процесом, залежно від якої та температури середовища реалізуються різні механізми їх транспорту.

174. Борсук (Meles meles L., 1758) на заході України (морфологія, поширення, екологія, охорона)

Автореф. дис... канд. біол. наук І.В. Дикий; НАН України. Ін-т зоології ім. І.І.Шмальгаузена. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Досліджено морфологічні та екологічні особливості популяції борсука та процес її поширення на заході України у контексті розгляду питань формування життєздатних видів, проблем їх охорони та раціонального використання. Проаналізовано мінливість морфометричних ознак виду у порівнянні з популяціями, суміжними у просторі (на сході України) та часі (епохи плейстоцену). Наведено характеристику сучасного стану поширення виду в регіоні та оцінку відносної чисельності та щільності популяції, проаналізовано вплив біотичних та абіотичних чинників на її сезонну динаміку. Досліджено лісоекологічні особливості поширення та біотопного розміщення поселень борсука. Визначено спектр живлення популяції та з'ясовано його специфіку за сезонним і регіональним чинником. Досліджено особливості норіння, структуру та будову поселень тварин. Наведено пропозиції щодо зміни охоронного статусу борсука відповідно до діючих категорій.

175. Брюхоногие моллюски временных водоемов центральной части Одесской области

М.О. Сон Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2002. — N 10. — С. 102-104. — Библиогр.: 9 назв. — рус.

Дано розподіл прісноводних молюсків для деяких біотопів Одещини. Було знайдено 33 види: Contectiana contecta, Bithynia producta, Bithynia tentaculata, Bithynia decipiens, Opistorhophorus hispanicus, Opistorhophorus troscheli, Opistorhophorus baudonianus, Opistorhophorus valvatoides, Dygircidum bourguignati, Valvata spirorbis, Cincinna piscinalis, Lymnaea auricularia, Lymnaea ovata, Lymnaea palustris, Lymnaea truncatula, Lymnaea stagnalis, Physa fontinalis, Costatella integra, Aplexa hypnorum, Planorbarius cornea, Planorba rius purpura, Planorbis carinatus, Planorbis planorbis, Segmentina nitida, Segmentina distinguenda, Armiger crista, Armiger bielzi, Anysus vortex, Anysus vorticulus, Anysus contortus, Anysus spirorbis, Anysus leucostoma, Anysus dazuri. Opistorhophorus valvatoides, Dygircidum bourguignati, Valvata spirorbis та Anysus dazuri (наведено вперше для Одещини).

176. Буття людини в геномній перспективі

Автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.09 М.О. Шевченко; Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2006. — 16 с. — укp.

Розкрито сутність проекту "Геном людини", показано його вплив на людське буття в усіх його проявах та на формування інформаційно-геномної парадигми. Проаналізовано взаємозв'язки геномного проекту з нанотехнологіями та робототехнікою, які разом складають GNR-технологічний комплекс. Доведено, що проект "Геном людини" дозволяє вирішити ряд медичних проблем у лікуванні спадкових захворювань, а у взаємодії з нанотехнологіями та робототехнікою формує феномен антропоморфізації техносфери. Показано, що практика реалізації проекту "Геном людини" робить значно не передбачуваним майбутнє людського виду. З'ясовано, що геномні технології можуть здійснити радикальний вплив на геном людини, здатність генерувати велику кількість модифікацій тілесності, суб'єктивності та сприйняття. Обгрунтовано, що наслідком впровадження геномних технологій є поява постлюдини.

177. Важкі метали в екосистемах висотного профілю Чорногори (Українські Карпати)

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.16 В.І. Козловський; Дніпропетр. нац. ун-т. — Л., 2002. — 20 с. — укp.

Встановлено, що у порівнянні з кларковими значеннями, грунти збагачені Pb і Cd (2 - 3 рази), збіднені Fe, Zn (2 - 4 рази), Cu (5 - 13 разів) Mn (20 - 50 разів). Середній вміст Cu, Zn, Mn, Fe у рослинному покриві знаходиться на рівні кларкових значень для рослинності суші. Має місце перевищення над кларковими значеннями (на порядок величини та більше) вмісту Cd і Pb. Вміст макро- та мікроелементів у сніговому покриві не перевищує значень, характерних для найменш антропогенно змінених фонових районів Землі. Концентрації металів у мохах і лишайниках Чореногори є вищими, ніж середні значення для фонових екосистем Європи. Зазначено, що аналіз гербарних зразків мохів початку XX ст. часових трендів нагромадження важких металів не виявив, встановлено, що у гербарних і сучасних зразках трапляються концентрації металів, вищі за середні значення у Європі останнього десятиліття. Виявлено тісні кореляційні зв'язки між елементами у рослинних об'єктах, важливу роль у формуванні мікроелементного складу яких відіграє атмосферне живлення.

178. Важнейшие результаты систематико-экологических исследований по моллюскам аридной зоны Казахстана

К.К. Увалиева Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2002. — N 10. — С. 130-132. — рус.

Узагальнено дані камеральної обробки матеріалу попередніх років (1991 - 2000) щодо фауни, систематики, екології та ролі наземних і водних молюсків у різних екосистемах аридної зони.

179. Валеологічна підготовка майбутніх вихователів дошкільних закладів освіти

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.04 Т.В. Книш; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Проаналізовано особливості валеологічної освіти і виховання студентів у вищих закладах освіти та дітей у дитячих дошкільних закладах, спосіб життя та стан їх здоров'я як об'єктивний показник використання валеологічних знань, а також мікросоціальні умови виховання дітей в сім'ї, психологічні особливості, працездатність і ступінь шкільної зрілості дітей як основу ефективності дошкільного виховання. Теоретично обгрунтовано й експериментально апробовано програму валеологічного навчання та виховання студентів.

180. Вапняковий нанопланктон верхньої крейди Південної України

Автореф. дис... канд. геол. наук04.00.09 А.В. Шумник; НАН України. Ін-т геол. наук. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Стратиграфічно, палеонтологічно та палеографічно досліджено вапняковий нанопланктон з верхньокрейдових відкладів трьох районів південної України. За результатами аналізу поширення нанопланктону описано розчленування відкладів верхньої крейди північно-західного шельфу Чорного моря та кримського континентального схилу, де виділено 12 нанопланктонних зон і 2 шари за принципом першої появи та зникнення видів-індексів з урахуванням комплексу видів. Виділені нанопланктонні зони скорельовано з одновіковими зонами різних районів України (Гірський Крим, східне Приазов'я, Дніпровсько-Донецька западина, Українські Карпати, північно-західні схили Донбасу) та багатьох регіонів світу (Західна Європа, океанічні розрізи, США, Китай). З'ясовано особливості седиментації в пізньокрейдовому басейні на північно-західному шельфі Чорного моря та кримському континетальному схилі. Створено атлас стратиграфічно важливих видів вапнякового нанопланктону зазначених регіонів.