LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Будівництво

Всього — 1472 Сторінка 1 із 74

1. Автоматизація нелінійного розрахунку складних просторових систем споруд методом скінченних елементів

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.13.12 Я.О. Слободян; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2005. — 36 с. рис. — укp.

Уперше запропоновано та створено у аспекті вирішення проблеми систем автоматичного програмного регулювання (САПР) нову універсальну, адекватну й ефективну математичну модель нелінійного деформування складних просторових систем споруд, базуючись на єдиному експоненціальному законі деформування матеріалів конструкцій і грунтів. Створено у складі сучасного програмного забезпечення САПР загальний автоматичний метод нелінійного розрахунку з використанням методу скінченних елементів, суперелементів і методу послідовного навантаження складних просторових систем споруд з урахуванням критеріальних параметрів, що повною мірою характеризують особливий стан та еволюцію статичного процесу у всьому діапазоні силових і деформаційних навантажень. На підставі результатів, одержаних завдяки здійсненню комплексу числових досліджень, виявлено суттєві ефекти з урахування фактора нелінійності взаємодії споруди та основи на якісні та кількісні оцінки параметрів, що дозволяє багаторазово знижувати напруження у системі та здійснювати прогноз стосовно змін структури статичних станів у всьому діапазоні навантажень. Установлено загальні закономірності розподілу напружень і деформацій у просторовій системі споруда - основа за різних комбінацій моделей і режимів навантажень, що дозволяє одержати оптимальні проектні рішення.

2. Автоматизація прийняття рішень при проектуванні склопакетів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.12 Р.В. Лісневський; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2006. — 16 с. — укp.

Запропоновано ієрархічну систему показників якості проектних рішень для проектування склопакетів, а також розроблено інформаційну модель прийняття цих рішень, яка передбачає застосування індивідуальної характеристики замовника, яка містить формалізоване подання його вимог щодо вибору проектних рішень. Розроблено метод евристичного пошуку припустимих проектних рішень, який використовує метод послідовних наближень та базується на евристичних правилах вибору у нечіткій постановці, що дозволяє суттєво скоротити процес вибору варіантів, а також на реалізації функцій самонавчання системи підтримки проектних рішень. Розроблено метод багатокритеріального вибору раціональних рішень на базі розвинутого методу лексикографічного упорядкування альтернатив і з використанням модифікованого критерію максиміну (Вальда). За результатами дослідження створено методику оцінки ефективності процесу проектування склопакетів.

3. Автоматизована побудова елементів перехрещень у різних рівнях

С.І. Ботвіновська Містобудування та терит. планув. — 2004. — Вип. 18. — С. 31-39. — укp.

Описано програмний модуль моделювання плоских та просторових кривих ліній, що відповідають практиці дорожнього проектування і дозволяють задовольнити вихідні значення проектних параметрів і обмежень.

4. Автоматизована система експрес-діагностики бетонних паль і стовпів у грунті

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 В.І. Ярас; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2006. — 16 с. — укp.

Уперше запропоновано метод автоматизованого прийняття рішення щодо кондиційності будівельної конструкції шляхом зіставлення натурних сигналограм хвильового процесу з еталонною моделлю. Розроблено зазначену модель, зокрема, побудовано обвідні відлуння, одержані числовим інтегруванням хвильового рівняння для стрижневої системи. Запропоновано інформаційне забезпечення щодо функціонування автоматизованої системи діагностики залізобетонних паль, яке дозволяє здійснювати експрес-контроль якості за польових умов. Уперше для неруйнівного контролю будівельних конструкцій запропоновано метод підсилення корисного луно-сигналу шляхом просторової фільтрації з використанням кількох вимірювальних каналів.

5. Автоматизоване енергозберігаюче управління насосною станцією системи водопостачання

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 К.Г. Гриценко; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2002. — 20 с. — укp.

Розроблено методи й алгоритми автоматизованого енергоощадного управління режимом роботи насосної станції. Завдання енергоощадного управління режимом роботи насосної станції у системі водопостачання вирішено за техніко-економічним критерієм ефективності, що відповідає економічним інтересам абонентів. Наведено методи формування оптимального технологічного завдання для насосної станції, енергоощадного управління режимом роботи технологічного обладнання, координації режимів роботи регульованих насосних агрегатів даної станції, їх алгоритмічне та програмне забезпечення, функціональну структуру автоматизованої системи управління насосної станції.

6. Автоматизоване управління виробництвом залізобетонних виробів на основі нечіткої логіки

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 Ю.В. Журавльов; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2005. — 22 с. рис. — укp.

Здійснено формалізацію технологічного процесу "виробництво бетонної суміші - теплова обробка" на базі нечіткої продуктивної моделі Такагі - Сугено. Розроблено автоматизовану систему підтримки прийняття рішень для управління касетною технологією виробництва залізобетонних виробів, що дало змогу підвищити ефективність цього виробництва завдяки зниженню похибок управління. Запропоновано методику організації температурних вимірювань на технологічних об'єктах з метою оптимізації необхідного для цього вимірювального обладнання.

7. Автоматизоване управління потокорозподілом систем подачі й розподілу води у штатних та аварійних режимах роботи

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.13.06 І.М. Рябченко; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2003. — 34с. рис. — укp.

Уперше розроблено задачі автоматизованого управління потокорозподілом систем подачі й розподілу води (СПРВ) за штатних та аварійних режимів роботи як багатокритеріальні задачі узагальненого математичного програмування з незаданими бінарними відношеннями, а також математичні моделі, що адекватно описують процеси в СПРВ. Розроблено алгоритми вирішення задачі раціонального автоматизованого управління потокорозподілом СПРВ, що представляють розвиток багатокрокових алгоритмів вирішення задачі багатокритеріальної оптимізації щодо специфіки СПРВ. Досліджено задачу локалізації аварійної ділянки шляхом топологічних перетворень графа мережі, доведено теореми, що постулюють: єдиність розбивки графа на локалізуючі компоненти та єдність розбивки графа на гіперграфи.

8. Автоматизований контроль технологічних параметрів при виготовленні буроін'єкційних паль великого діаметру

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 П.В. Помєшкін; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Визначено оптимальні місця розташування приладів контролю витрат і тиску бетонної суміші у процесі виготовлення буроін'єкційних паль (БІП). Розроблено нові датчики тиску з урахуванням агресивного та абразивного стану бетонної суміші, встановлено їх працездатність та надійність функціонування. Запропоновано математичні моделі дослідження процесів буріння та бетонування під час виготовлення БІП. Розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення даного процесу з урахуванням якісних показників БІП. Створено функціональну структуру автоматизованої системи контролю технологічних параметрів під час виготовлення БІП для бурового верстата з електроприводом механізмів. Запропоновано методику вибору технічних засобів автоматизованої системи контролю виготовлення БІП. Вперше застосовано методику багатофакторного планового експерименту для дослідження завадостійкості електронних пристроїв автоматизованої системи контролю до електромагнітних полів, що дозволило підвищити обсяг корисної інформації на базі варіювання всіх факторів.

9. Агрегатний багаторівневий метод розв'язування скінченноелементних задач будівельної механіки

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.23.17 С.Ю. Фіалко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2004. — 36 с. рис. — укp.

Запропоновано комплекс ефективних ітераційних методів розв'язання великорозмірних скінченноелементних задач будівельної механіки (статики і власних коливань). Зазначено, що для розробки даних методів використано методи спряжених градієнтів з агрегатним багаторівневим передобумовленням, основу якого становить поелементний підхід щодо формування матриці жорскості агрегатної моделі та багатофронтальний метод її факторизації. Встановлено, що запропоновані методи мають високу стійкість до поганої обумовленості і швидку збіжність. Розроблено узагальнений метод спряжених градієнтів з зсувами у агрегатному багаторівневому передобумовленні для розв'язання алгебричної узагальненої проблеми власних значень (вілних коливань), що дозволяє уникнути замикання збіжності. На підставі градієнтного підходу з агрегатним багаторівневим передобумовленням розроблено Рітц-градієнт метод для наближеного визначення нижніх частот і форм власних коливань, що не вимагає факторизації матриці жорсткості. Зазначено, що всі запропоновані методи доведено до високого рівня надійності, що дозволяє застосувати їх у МСЕ програмах масового використання Robot Millennium i SCAD.

10. Адаптовані скінченно-елементні моделі розв'язання задач будівельної механіки плосконапружених кородуючих пластин

автореф. дис... канд. техн. наук05.23.17 Н.Ю. Науменко; ВАТ Укр. н.-д. та проект. ін-т стал. конструкцій ім. В.М.Шимановського. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Розроблено нові математичні моделі аналізу довговічності й оаптимального проектування плосконапружених конструкцій, які у процесі експлуатації знаходяться під дією навантажень і впливом різноманітних агресивних середовищ. Запропоновано узагальнену структуру системи обробки інформації з урахуванням особливостей експлуатації конструкцій. Розроблено модифікований чотирикутний скінченний елемент змінної товщини для розрахунку й оптимізації конструкцій з урахуванням впливу агресивних середовищ, застосування якого дозволяє підвищити точність розв'язків за одночасного зниження обсягу розрахунків. Розроблено алгоритми та методи розрахунку кородуючих опорних елементів плосконапружених пластин, які на стадії проектування враховують експлуатаційні характеристики. Це дозволяє забезпечити безперервну роботу конструкцій і призначити терміни виконання профілактичних і ремонтних робіт. З використанням розробленого програмного забезпечення виконано числові експерименти та детальний аналіз одержаних результатів. Установлено, що запропоновані математичні моделі й алгоритми ефективні для розрахунку й оптимального проектування конструкцій, які експлуатуються в агресивних середовищах.

11. Адсорбція гумусових сполук на сорбентах різної хімічної природи

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.11 Л.А. Савчина; НАН України. Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В.Думанського. — К., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Вивчено специфіку сорбційної поведінки гумусових сполук (гумінових кислот та фульвокислот) на межі розподілу фаз водний розчин - твердий сорбент під час вилучення їх з водних розчинів активованим вугіллям, полімерними сорбентами та іонообмінними смолами. Показано вирішальний вплив пористої структури сорбентів на ефективність сорбції гумусових сполук. Запропоновано методику визначення тієї частини питомої поверхні активованого вугілля, яка доступна для адсорбції гумінових і фульвокислот з водних розчинів. На підставі знайдених закономірностей адсорбції гумусових сполук проведено наукове обгрунтування та розроблено технологічні рекомендації щодо застосування сорбційних процесів у комплексній технології водопідготовки природних вод і доочистки біологічно очищених стічних вод. Розроблено наукові критерії для одержання нового сорбенту - активованого вугілля "Акант-мезо", яке характеризується розвинутою мезопористою структурою та підвищеною динамічною активністю щодо органічних речовин водного гумусу та поверхнево-активних речовин.

12. Аеродинамічна інтерференція систем висотних будівель і споруд циліндричної форми

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 О.Є. Копилов; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 21 с. — укp.

Досліджено вплив аеродинамічної інтерференції на вітрове навантаження, що діє на висотні будівлі та споруди циліндричної форми, на прикладах групи двох, трьох, чотирьох колових циліндрів, поміщених у потік. Здійснено вимірювання розкладів тисків на поверхнях моделей та в їх сліді у аеродинамічній трубі. Запропоновано методику виконання аеродинамічних досліджень, необхідну для вирішення завдань сучасного будівництва. Наведено експериментально одержані значення основних аеродинамічних коефіцієнтів (коефіцієнта аеродинамічного опору, бічної аеродинамічної сили та числа Струхаля), необхідних для розрахунку груп висотних будівель і споруд циліндричної форми щодо дії вітру. Описано новий метод активного керування аеродинамічним слідом, який виникає за поодиноким коловим циліндром, який полягає у зміні циркуляції потоку навколо циліндра, що досягалося випорскуванням з поверхні циліндра струменів газу з заданою частотою.

13. Аеродинамічні дослідження впливу низького будинку на високий

П.Л. Зінич, С.С. Жуковський, О.В. Черноус Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. — 2003. — Вип. 5. — С. 3-6. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

Наведено результати експериментальних досліджень аеродинамічного впливу низького будинку на поруч розташований високий будинок.

14. Активовані цементошлакові суспензії і бетони на їх основі

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 В.Д. Матковський; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — О., 2007. — 20 с. — укp.

Наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень стосовно проблеми підвищення ефективності використання цементного клінкеру й економії енергоресурсів за рахунок реалізації механохімічної активації та введення в технологічну суміш меленого доменного шлаку оптимальної дисперсності та кількості. Визначено оптимальні режими швидкісного змішування цементних суспензій, наповнених шлаком, які забезпечують межово можливе руйнування початкової структури системи.

15. Актуальні питання удосконалення нормативно-правової бази формування міського середовища

М.М. Дьомін, М.В. Омельяненко Містобудування та терит. планув. — 2004. — Вип. 19. — С. 81-88. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Висвітлено актуальні проблеми удосконалення нормативно-правової бази в архітектурі та містобудуванні, а також підкреслено важливість їх вирішення для створення прийнятних умов для існування людини.

16. Актуальні проблеми інформаційного забезпечення процесів управління розвитком містобудівних систем

О.І. Сингаївська Містобудування та терит. планув. — 2003. — Вип. 16. — С. 216-224. — укp.

Обгрунтовано необхідність розробки принципів та методів створення системи інформаційного забезпечення процесів проектування й оперативного управління об'єктами містобудування та територіального планування за умов реформування методології виконання комплексу проектно-планувальних робіт і реорганізації організаційних форм та методів керівної діяльності.

17. Актуальні проблеми просторової організації території долини ріки Тиса Закарпатської області в зоні затоплення

М.М. Габрель, А.В. Гоблик Містобудування та терит. планування. — 2003. — Вип. 14. — С. 37-47. — укp.

Висвітлено актуальні проблеми містобудівної діяльності в долині р.Тиса Закарпатської області в зоні затоплення. Наведено аналіз природних та антропогенних факторів їх загострення, здійснено пошуки шляхів підвищення ефективності містобудівної діяльності на територіях, що затоплюються.

18. Акустико-емісійна оцінка ранніх стадій розвитку тріщин у бетоні та залізобетоні

автореф. дис... канд. техн. наук05.02.10 Ю.Л. Лотоцький; НАН України. Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка. — Л., 2008. — 20 с. — укp.

Створено описову модель акустико-емісійного виявлення зародження та розвитку ранніх стадій руйнування бетону та залізобетону під впливом різних фізико-хімічних чинників і показано можливість їх оцінювання за параметрами сигналів акустичної емісії (АЕ), що дозволило побудувати логічно завершену схему закономірностей та послідовності впливу зазначених чинників на виникнення тріщиноподібних дефектів у бетоні та залізобетоні. Розкрито механізми їх подальшого розвитку, зокрема, під дією механічних факторів. Показано, що ці процеси взаємопов'язані з генеруваннями пружних хвиль АЕ. На підставі результатів математичного моделювання розподілу напружень на жорсткому включенні, розташованому у пружній цементній матриці, показано, що внаслідок відмінностей у їх жорсткості під дією зовнішнього навантаження відбувається утворення тріщин шляхом відшарування цементного каменя по поверхні включення. Проведено експериментальну перевірку одержаних результатів і показано, що інтенсивність утворення й еквівалентна площа таких дефектів залежать від орієнтації включення у цементній матриці та його форми. Це дало змогу виявити природу початку руйнування бетонних і залізобетонних композитних структур елементів будівельних конструкцій під час їх АЕ-діагностування. Завдяки експериментальним дослідженням одержано кількісні параметри сигналів АЕ за умов початкових стадій руйнування цементного каменю, відшарування гравійного чи щебеневого заповнювачів, а також арматури від бетонної матриці для найпоширеніших типів бетону та залізобетону за розробленими методиками. Установлено значення коефіцієнтів заникання пружних хвиль АЕ під час їх поширення у бетонах і залізобетонах різних типів. Це дозволило створити якісно нову методику АЕ-діагностування стану будівельних елементів конструкцій. Запропоновано теоретико-експериментальний метод, який дозволяє оцінити кількісні параметри сигналів АЕ під час моменту старту та субкритичного розвитку макротріщин у бетоні та залізобетоні на ранній стадії руйнування, що сприяє розвитку засад сучасної методології АЕ-діагностування. Запропоновано нові науково обгрунтовані алгоритми оптимізації встановлення п'єзоперетворювачів АЕ на об'єкті контролю, а також рекомендації щодо АЕ-діагностування великогабаритних елементів конструкцій з даних матеріалів.

19. Алгоритм оптимізації планововисотного положення з'їздів на перетинах міських магістралей в різних рівнях

С.І Ботвиновська, М.М. Осєтрін, П.П. Чередниченко Мiстобудування та терит. планування. — 2001. — Вип. 10. — С. 9-13. — укp.

20. Алгоритм оцінки резервів робочого часу в будівництві та його використання. Розрахунок непродуктивних витрат праці

Ю.В. Ісаєнко Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 21. — С. 120-130. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Запропоновано алгоритм оцінки резервів робочого часу та його впровадження, який на основі наведеної класифікації та розрахунків сприятиме більш ефективному використанню робочого часу під час виконання будівельно-монтажних робіт з урахуванням потреб інвестора.