LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Будівництво

Всього — 1472 Сторінка 10 із 74

181. Вплив психологічного чинника на архітектуру сучасних індивідуальних житлових будинків в умовах України

Автореф. дис... канд. архітектури18.00.02 Марина Вікторівна Омельяненко; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — К., 1999. — 18 с. — укp.

182. Вплив режиму навантаження і тривалого витримування під навантаженням на несучу здатність сталебетонних балок

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 Ю.Г. Аметов; Держ. наук.-дослід. ін-т буд. конструкцій. — К., 2003. — 20 с. рис., табл. — укp.

Сформульовано та обгрунтовано вихідні передумови розрахунку, на підставі яких розроблено розрахунковий апарат для оцінки міцності нормальних перерізів сталебетонних згинальних конструкцій за короткотермінового навантаження та довантажування після тривалого витримування під навантаженням. Для всіх стадій роботи сталебетонних згинних конструкцій розроблено алгоритм розрахунку. Проведено експериментальні дослідження впливу характеру дії навантаження на несучу здатність сталебетонних балок. Виконано експериментальну оцінку впливу геометрії перетину та тривалості випробувань на межові деформації крайніх стиснутих волокон бетону сталебетонних балок. Надано рекомендації для визначення розрахункових значень міцнісних і деформаційних характеристик матеріалів даних конструкцій.

183. Вплив сезонних коливань температури повітря та жорсткості підживлюючої води на ефективність роботи систем оборотного водопостачання

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.04 О.М. Назаренко; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2001. — 18 с. — укp.

Наведено методи удосконалення системи водяного охолодження металургійних агрегатів шляхом підвищення надійності їх експлуатації, нормування витрат води та запобігання утворенню щільних сольових відкладень за сезонних коливань температури повітря та якості свіжої (підживлювальної) води. Досліджено водно-хімічний режим об'єднаної системи водяного охолодження теплоелектроцентралей - пароповітрядуттьової станції з використанням безреагентного методу стабілізації оборотних вод, за яким допустимий рівень розпаду бікарбонатного аніону та солевміст води підтримуються за рахунок необхідної продувки. На підставі результатів досліджень встановлено закономірності пересичення оборотних вод за карбонатом і сульфатом кальцію, а також гідроксиду магнію з урахуванням впливу асоціатів у даних водах.

184. Вплив температурного фактору на процес декольматації свердловин

Р.В. Десятерик Пробл. водопостачання, водовідведення та гідравліки. — 2005. — Вип. 5. — С. 33-46. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Досліджено процеси стійкості температурних полів реагента в прифільтрових зонах свердловин, що регенеруються способом реагентної ванни, під час застосування різних технологій нагрівання реагентного розчину. На основі одержаних залежностей вперше розроблено математичну модель кінетики розчинення хімічного кольматанта прифільтрової зони за умов нестаціонарного температурного поля реагента.

185. Вплив технологічних факторів на міцність бетону при ударному навантаженні в екстремальних умовах середовища

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.23.05 С.Б. Фіц; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — О., 2005. — 34 с. — укp.

Уточнено зміст поняття "екстремальні умови зовнішнього середовища" як вплив вологості та різної температури на елементи бетонної конструкції під час імпульсного циклічного ударного навантаження. Показано можливість шляхом зміни складу бетонної суміші впливати на формування мікро- та макроструктури бетону та підвищувати його міцність під час ударних навантажень за різних умов експлуатації. Представлено механізм організації структури бетонів, формування внутрішніх поверхонь розділу, технологічних та експлуатаційних тріщин. Експериментально встановлено можливість розширення діапазону вимірювання механічних характеристик бетону та його опору у разі зміни форми, природи та кількості заповнювачів. Досліджено експлуатаційні характеристики бетону за різних умов зберігання (нормальних, за високих температур і під час багаторазового замороження та розмерзання). Експериментально підтверджено статистичну достовірність одержаних результатів. Основні кореляційні залежності встановлено за допомогою штучних нейтронних сіток. Розроблено пропозиції щодо практичного застосування результатів наукового дослідження у процесі виготовлення бетонних конструкцій, які під час експлуатації перебувають під ударним навантаженням за одночасної зміни вологості та температури.

186. Вплив технологічної пошкодженості бетону на міцність та тріщиностійкість залізобетонних елементів, що згинаються, по нормальним перерізам

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 Н.В. Олійник; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — О., 2007. — 18 с. — укp.

Проведено експериментальні та теоретичні дослідження роботи бетонних призм під час стиснення та залізобетонних елементів під час згинання з урахуванням технологічної пошкодженості. Досліджено вплив кількості та дисперсності мінерального наповнювача на технологічну пошкодженість бетону, фізико-механічні та деформативні характеристики бетону, на величину відносної висоти стислої зони, зміну прогинів залізобетонних балок і коефіцієнта під час розрахунку за нормальними перерізами. Визначено характер утворення та розвитку нормальних і похилих тріщин у залізобетонних балках. Встановлено вплив технологічної пошкодженості бетону на його фізико-механічні характеристики та на величину руйнуючого моменту залізобетонних балок. На підставі одержаних результів перевірку несучої здатності елементів, що згинаються з урахуванням технологічної пошкодежності бетону рекомендовано здійснювати диференційно залежно від зміни кількості та дисперсності мінерального наповнювача.

187. Вплив точності монтажу кранових рейок на несучу здатність підкранових залізобетонних балок

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 Олексій Геннадійович Хохлов; Полтавський держ. технічний ун-т ім. Ю.Кондратюка. — Полтава, 2000. — 18 с. рис. — укp.

188. Вплив транспортного потоку вулично-дорожньої мережі на навколишнє середовище міста

М.М. Осєтрін, Д.І. Плотникова Містобудування та терит. планув. — 2006. — Вип. 25. — С. 197-202. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.

Зазначено, що однією з основних екологічних проблем є проблема перевантаження транспортом міст. Ця проблема ускладнюється кожного року і потребує глибокого вивчення з подальшим вжиттям заходів щодо перерозподілу транспортних потоків. Існуючі методики оцінки впливу транспорту на навколишнє середовище не повною мірою відповідають правильній оцінці ситуації. Не повністю враховано умови організації руху, структура транспортного потоку, геометричні параметри як в цілому на магістралях так і в окремих найбільш завантажених елементах дорожньо-транспортних перехрещень.

189. Вплив тривалих процесів та корозії на міцність залізобетонних балок при дії навантаження

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 Р.Ф. Струк; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Наведено результати експериментальних і теоретичних досліджень корозії бетону й арматури залізобетонних балок за одночасної дії агресивного середовища та навантаження різної інтенсивності. Розглянуто особливості корозії та зміни форми поперечних перерізів стиснутих бетонних елементів і залізобетонних балок за дії навантаження. Запропоновано під час здійснення розрахунку міцності даних елементів і балок користуватися розрахунковим поперечним перерізом, який має непошкоджений внутрішній бетон і зовнішній шар частково деградованого корозією бетону зі зменшеними характеристиками міцності. За цього форма стиснутої зони бетону балок приймається трапецієподібною, що найбільш відповідає реальній формі поперечних перерізів, зруйнованих внаслідок одночасної дії агресивного середовища та навантаження залізобетонних балок. Показано, що теоретичні й експериментальні значення міцності задовільно узгоджуються.

190. Вплив фронту робіт на ефективність використання ресурсів для об'єктів малоповерхового житлового будівництва

І.В. Плисюк Містобудування та терит. планув. — 2006. — Вип. 25. — С. 192-196. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.

Проаналізовано вплив фронту робіт на ефективність використання ресурсів для об'єктів малоповерхового житлового будівництва.

191. Вплив фундаментно-підвальної частини на роботу безкаркасних будинків на деформівній основі (на прикладі монолітного будинку)

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 Н.М. Кошелєва; Держ. НДІ буд. конструкцій (НДІБК). — К., 2002. — 19 с. — укp.

Розглянуто питання якісного та кількісного впливу конструкції фундаментно-підвальної частини (ФПЧ) на напружений стан конструкцій наземної будови монолітних безкаркасних багатоповерхових будинків. Проаналізовано конструктивні системи наземної будови та ФПЧ, методи оцінки напружено-деформованого стану (НДС) конструкцій монолітних безкаркасних будинків. Створено методику визначення величин жорсткісних характеристик з урахуванням деформації зсуву, особливостей конструктивних рішень ФПЧ і конструктивної системи наземної будови монолітних безкаркасних будинків, а також з урахуванням роботи перекриттів. Запропоновано схему апроксимації конструкцій монолітних безкаркасних будинків для їх розрахунків на деформівній основі за умов просадочних грунтів. Розроблено алгоритм розрахунку монолітних будинків як системи наземна будова - ФПЧ - дефомована основа, який базується на зазначеній методиці та алгоритм розрахунку міцності надфундаментної стіни даних будинків як системи стіна - фундамент - деформована основа з урахуванням впливу на неї повороту фундаменту. Оцінено достовірність результатів розрахунку НДС конструкцій монолітного безкаркасного будинку (за трьох варіантів жорсткісних характеристик), одержаних за трьома розрахунковими схемами: двома схемами рамної аналогії (з урахуванням і без врахування деформації зсуву) та пластичною апроксимацією. Наведено результати аналізу розрахунків і рекомендації з питань методичної послідовності операцій для вибору раціональних варіантів ФПЧ на основі напруженого стану елементів наземної будови будинку на деформівній основі, який включає розроблену методику, складені алгоритми визначення НДС та перевірки міцності надфундаментної стіни на додаткове зусилля, що виникає у процесі повороту фундаменту з плоскості. Визначено конструктивні варіанти ФПЧ, у разі застосування яких конструктивне рішення будинку є найбільш раціональним на основі зіставлення напруженого стану елементів наземної будови на деформівній основі.

192. Врахування громадських інтересів при здійсненні містобудівної діяльності

Є.Є. Клюшниченко Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 20. — С. 120-123. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

Розглянуто актуальні питання залучення населення та громадських організацій до обговорення містобудівних проектних вирішень та вплив на їх реалізацію.

193. Врахування містобудівних факторів та обмежень при розробці інвестиційних проектів реконструкції житлових будинків

А.П. Осітнянко, С.В. Сушко Мiстобудування та терит. планування. — 2001. — Вип. 10. — С. 108-137. — укp.

194. Врахування природно-кліматичних факторів району забудови при виборі зовнішнього опорядження будівель і споруд

В.В. Самойлович Містобудування та терит. планування. — 2003. — Вип. 14. — С. 151-160. — укp.

Розглянуто основні природно-кліматичні фактори, які впливають на довговічність зовнішнього опорядження будинків. Наведено рекомендації щодо використання сучасних видів опорядження. Подано характеристику архітектурно-будівельних і експлуатаційних властивостей опоряджувальних матеріалів та виробів.

195. Встановлення параметрів напруженого стану елементів металевих фермових конструкцій, що експлуатуються, удосконаленим вібраційним методом

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 Є.В. Денисов; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2006. — 22 с. рис. — укp.

Запропоновано спосіб варіації мас, що дозволяє здійснювати уточнення параметрів динамічної моделі ітераційного методу експериментальним шляхои за натурних умов. Удоконалено математичну модель вібраційного методу на базі способу варіації мас. Розроблено кінематичну схему та конструкцію спеціалізованого випробувального стенда на підставі повномасштабної моделі фрагмента форми, що дозволяє здійснювати вібраційні випробування за умов зміни множини параметрів розрахункової динамічної моделі вібраційного методу. Наведено експериментальні дані застосування вібраційного методу для визначення зусиль у стрижнях елементів фермових конструкцій за лабораторних і натурних умов. З'ясовано теоретичні передумови методики застосування вібраційного методу з використанням способу варіації мас у процесі технічної діагностики фермових конструкцій.

196. Втомна міцність арматурного прокату класу А500С та його зварних з'єднань

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 І.П. Бабяк; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Установлено втомну міцність суцільних зразків і зварних з'єднань С1-Коб К1-Кт за багаторазово повторюваних навантажень (БПН) арматурного прокату класу А500С відповідно ДСТУ 3760-98. Доведено можливість використання арматури та зварних з'єднань арматурного прокату класу А500С у конструкціях автодорожніх мостів. Нормовано механічні характеристики арматурного прокату даного класу до умов роботи в залізобетонних конструкціях, які працюють за багаторазово повторюваних навантажень. Теоретично обгрунтовано можливість оцінки пошкоджуваності арматурного прокату внаслідок дії БПН на підставі аналізу даних за умов навантаження випромінювання акустичної емісії. Показано, що межу текучості арматури можна визначати за методом акустичної емісії (АЕ). Установлено параметри випромінювання АЕ за етапами роботи арматурного прокату А500С у разі багаторазово повторюваних навантажень. Розроблено методику діагностики арматурного прокату і зварних з'єднань арматури з використанням методу АЕ.

197. Вузли з'єднання трубобетонних стояків із монолітним залізобетоном

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 П.Г. Кортушов; Полтавський держ. технічний ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 1999. — 18 с. — укp.

198. Выбор способа и средств газоочистки заводов по производству асфальтобетона

С.В. Семенов, М.Я. Омельченко Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. — 2005. — Вип. 8. — С. 31-35. — Библиогр.: 2 назв. — рус.

Рассмотрены вредные вещества выделяющиеся в процессе производства асфальтобетона, проведен сравнительный анализ пылегазоочистной техники, применяемой в данной отрасли. Разработан мокрый пылеуловитель ротоклонного типа, предназначенный для улавливания мелкодисперсной пыли. Эффективность очистки газа таким пылеуловителем составляет 98 - 99 %.

199. Газобетон на модифікованому в'яжучому з використанням відходів глиноземної промисловості

автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 Н.С. Сторчай; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2008. — 18 с. — укp.

На підставі результатів виконаних досліджень теоретично обгрунтовано й експериментально узагальнено рішення науково-технічних завдань покращання властивостей газобетону за рахунок ведення в його сировинний склад відходів промисловості. Застосування одержаних даних забезпечує підвищення фізико-механічних властивостей газобетону та продуктивності виробництва, зниження собівартості матеріалу за рахунок зниження витрат цементу. Теоретично обгрунтовано та практично підтверджено ефективність сумісного використання червоного шламу та мікрокремнезему у складі модифікованого в'яжучого у газобетоні. Введення луговмісного червоного шламу сприяє інтенсифікації розчинення аморфного мікрокремнезему, що дозволяє скоротити в 1,3 раза період набирання пластичної міцності для газобетонних сумішей на модифікованому в'яжучому. Завдяки покращанню новоутворень формується більш міцна структура міжпорових перегородок.

200. Газодинамічна установка утилізації газових викидів вузла одоризації газу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.03 В.В. Холодков; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2004. — 18 с. — укp.

Розроблено принципово нову схему утилізації скидного газу вузла одоризації газу шляхом змішування скидного газу та газу, що надходить на газовикористовувальні установки за допомогою турбулентного змішувача з багатоструминною подачею скидного газу. Удосконалено методику розрахунку кількості одоранту в газовій фазі в місткостях одоранту, яка дозволяє одержати більш точні результати. Запропоновано метод розрахунку турбулентного змішувача з багатоструминною подачею скидного газу для установки утилізації скидного газу шляхом змішування газів.