LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Будівництво

Всього — 1472 Сторінка 11 із 74

201. Гармонічність еволюційної динаміки самоорганізації містобудівних систем

Автореф. дис... д-ра архіт18.00.01 В.О. Тімохін; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2004. — 34 с. рис. — укp.

Обгрунтовано представлення містобудівної системи у контексті узгодженої взаємодії причин і наслідків генезисних перетворень містобудівних форм, діяльності, еволюції й еволюційної динаміки. Виявлено етапи і метаморфози сталого розвитку територіально-планувальної самоорганізації містобудівних форм. Визначено напрями та режими, кількісні показники та критерії прогресивного розвитку структурно-функціональної самоорганізації містобудівної діяльності та міського планування. Класифіковано ритми й установлено параметри багатохвильових діапазонів безперервного розвитку просторово-часової самоорганізації містобудівної еволюції. Систематизовано механізми та закономірності усіх видів генезисних перетворень співмірного розвитку ступінчато-рівневої самоорганізації містобудівних систем, що стали основою формування цілей, завдань і розділів нового напряму містобудівних досліджень - міської синергетики.

202. Генезис структури і властивостей шлаколужних цементів і бетонів в умовах циклічних змін вологості і температури

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 Л.В. Щербина; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2006. — 22 с. — укp.

Установлено механізм стабілізації фізико-механічних властивостей шлако-лужного цементного каменю за умов перемінного зволоження та висушування, який полягає у направленому перерозподілі співвідношення гелєвидних і кристалічних новоутворень за умов формування структури твердіючих в'яжучих у напрямку підвищення ступеня кристалізації гідратних фаз цеолітової структури та зміни порового простору у напрямку формування пор з ефективним радіусом 2 - 10 нм. Розроблено спосіб регулювання деформацій усадки-набухання шлаколужного цементного каменю шляхом введення у в'яжучу систему домішки емульсії петролатуму, що забезпечує кальматацію капілярних пор за рахунок синтезу у поровому просторі органомінеральних сполук та зміни морфології синтезованих гідратних силікатних фаз у напрямку формування гольчатих структур.

203. Геодезичні роботи при реконструкції будівель і споруд

Г.М. Литвин Містобудування та терит. планування. — 2003. — Вип. 14. — С. 85-90. — укp.

Обосновано важность геодезических работ в процессе сбора информации об объекте при реконструкции застройки. Приведены характеристики современного лазерного ручного дальномера, показаны его возможности при обмерных работах и эффективность применения.

204. Геоекологічні основи проектування

О. Сивак Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 22. — С. 320-324. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

Розглянуто основні принципи геоекологічного проектування. Наведено характеристику і основні властивості геосистем.

205. Геометричне моделювання деформованого стану опалубної структури змінної геометрії

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 Г.І. Тимкович; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2005. — 24 с. рис. — укp.

Розроблено методи, алгоритми, програмне забезпечення та методики аналітичного та дискретного моделювання опалубних структур зі змінною геометрією як спеціально лінійних сітчастих каркасів для проектування армоцементних покриттів складної геометричної форми. Створено модель узагальненого опалубного елементу, що трансформується (ОЕТ) з урахуванням технологічних і міцнісних обмежень. Запропоновано алгоритм і програмну реалізацію коригування опалубних структур зі змінною геометрією, складених з окремих суцільних ОЕТ.

206. Геометричне моделювання надходження сонячної радіації на поверхні просторових покриттів архітектурних об'єктів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 В.І. Запривода; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2002. — 17 с. — укp.

На підставі комплексного аналізу досвіду використаннчя геліосистем в архітектурі обгрунтовано актуальність задачі оптимізації розміщення геліоприймальних пристроїв на складних поверхнях архітектурних об'єктів. Сформульовано вимоги до геометричних моделей надходження та досліджкення розподілу сонячної радіації. Створено, узагальнено та з використанням числового методу досліджено неперервну та дискретну геометричні моделі надходження сонячної радіації на поверхні архітектурних об'єктів. На основі методів системного аналізу визначено раціональні межі використання даних моделей. Розроблено геометричні алгоритми розрахунку миттєвої, добової, річної (сезонної) сонячних радіаційних зон. Запропоновано алгоритм дискретного сумування миттєвих значень радіації, досліджено його точність. З метою підвищення ефективності дискретного підходу наведено ряд допоміжних алгоритмів сканування об'єктів, трасування, визначення видимості. Висвітлено геометричні моделі управління формою поверхні для забезпечення наперед заданих параметрів сонячної радіаційної зони та формоутворення поверхні з наперед заданими властивостями сонячної радіаційної зони. Проаналізовано ієрархію задач моделювання, описано особливості реалізації моделей на містобудівельному, архітектурно-планувальному та конструктивному рівнях проектного процесу.

207. Геометричне моделювання фізичних процесів при оптимізації форми енергоефективних будинків

автореф. дис... д-ра техн. наук05.01.01 О.В. Сергейчук; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2008. — 39 с. — укp.

Розроблено теоретичні засади геометричного моделювання фізичних процесів у атмосфері, теплоізоляційній оболонці будинків та внутрішньому середовищі з метою розв'язання задачі оптимізації форми енергоефективних будинків. Досліджено закономірності зміни оптимальної форми тіл, що знаходяться у різних енергетичних полях: за власного та невласного точкового джерела тепла, заданого функцією енергетичної освітленості площини, перпендикулярної довільному напряму. Установлено закономірності, що дозволяють оптимізувати форму будинків і розподіл утеплювача їх теплоізоляційних оболонок. Розроблено нову комп'ютерну модель надходження атмосферної радіації, яка дозволяє розв'язувати оптимізаційні задачі у будівництві, зокрема, з оптимізації форми енергоефективних будинків, а саме: розраховувати двовимірні масиви енергетичної освітленості площини, орієнтація яких задана азимутами та кутовими висотами, від прямої, розсіяної та відбитої від підстильної поверхні сонячної радіації, а також теплової довгохвильової. Здійснено геометричне моделювання задач будівельної кліматології, тепло- та світлотехніки й акустики, що впливають на енергоефективність будинків. Результати роботи впроваджено у нормативні документи з питань, пов'язаних з енергозбереженням під час проектування та реконструкції будинків; у навчальні посібники та методичні вказівки для підготовки фахівців архітектурно-будівельного профілю в Україні й Афганістані, в практику архітектурно-будівельного проектування в Україні та Росії.

208. Геометричні принципи коригування форми навчальних аудиторій за показниками сприйняття інформації

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.03 Н.С. Савчак; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2001. — 21 с. — укp.

Розроблено новий напрямок використання геометричних принципів коригування форми навчальних аудиторій за показниками сприйняття інформації. Розглянуто питання геометричного коригування як архітектурних форм в цілому, так і композиційних закономірностей у взаємовідношенні інтуїтивних і науково обгрунтованих архітектурних форм на зорову пам'ять, концентрацію уваги та біополе людини. Наведено основні принципи організації комфортного предметно-просторового середовища інтер'єрів навчальних аудиторій методами світлокольорової композиції та феномену руху. Наведено пропозиції щодо зниження (подолання) реверберації аудиторних приміщень. Визначено оптимальні межі просторового контуру найкращого візуального сприйняття інформації. Запропоновано методику використання принципів і прийомів організації комфортного предметно-просторового середовища інтер'єрів у реальному проектуванні та реконструкції навчальних аудиторій. Розроблено алгоритми і програму для реалізації даних методик за допомогою ПЕОМ.

209. Геометрія світлотіней при змінному природному освітленні стосовно задач архітектурного формоутворення

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 О.В. Кривенко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Розроблено нові геометричні способи виявлення зон падаючих тіней на плоских та кривих поверхнях, ліній та областей їх переміщення з використанням геометричної моделі добового конуса сонячних променів та з урахуванням основних факторів впливу на процес тінеутворення. Викладено нові підходи до геометричного моделювання областей постійного та змінного освітлення, в яких переміщуються контури власної тіні на заданій плоскій та кривій поверхнях у функції змінних параметрів, що впливають на процес тінеутворення. Висвітлено способи геометричного моделювання розподілу світлотіньових градацій на плоских та граних поверхнях, а також поверхнях різної кривини з урахуванням змінного напряму світла. Розглянуто питання розвитку геометричного моделювання природного освітлення на основі світлового вектора змінних параметрів. Проаналізовано особливості джерел природного світла, зокрема, пряме сонячне світло, розсіяне світло неба та складне світло Сонця і неба. Досліджено вплив розподілу яскравості неба в ясному, похмурому, захмареному стані під час визначення величини та напряму переносу дифузного світла неба у задану точку поверхні. Визначено місце геометричного моделювання змінної природної освітленості поверхонь у загальному процесі архітектурного проектування та формотворення.

210. Геохімія фтору питних вод України

Автореф. дис... канд. геол. наук04.00.02 Н.О. Крюченко; НАН України. Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення. — К., 2002. — 17 с. — укp.

Розглянуто проблему визначення закономірностей розподілу і міграції фтору та його форм знаходження у підземних водах, що застосовуються для водопостачання на території України. Виявлено основні закономірності розподілу фтору у підземних водах різних регіонів. Проведено детальне вивчення фторовмісних вод на території Львівщини, Одесщини та Полтавщини. Проаналізовано специфічні для даних регіонів геолого-тектонічні, геохімічні, гідрогеологічні умови та рівень техногенного навантаження, а також чинники, які обумовлюють погіршення якості питної води. Виявлено, що основною причиною утворення фторовмісних вод України є розвантаження глибинних мінералізованих підземних вод у зонах тектонічної активізації, порушення фізико-хімічної рівноваги природної системи фторвміщуючі породи, мінерали - природні розчини, техногенне навантаження території. Встановлено форми міграції фтору у підземних водах різних генетичних типів і вплив активних форм знаходження фтору на ступінь і характер ендемічного захворювання. Визначено геохімічні провінції з фтору у питних водах України.

211. Гігієнічна оцінка третинного очищення стічних вод у біологічних ставах з вищою водяною рослинністю

автореф. дис... канд. мед. наук14.02.01 В.М. Попенко; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2008. — 24 с. — укp.

Вперше експериментально досліджено дію біологічно-активних речовин ВВР: очерету звичайного (Phragmites communis L.), рогозу широколистого (Typha latifolia L.), рогозу вузьколистого (Typha angustifolia L.), лепехи болотяної (Aconus calamus L.), комишу озерного (Scirpus lacustris L.), ряски малої (Lemna minor L.) і зелених водоростей щодо здатності їх активно пригнічувати патогенні бактерії та віруси у водному середовищі. Встановлено, що серед досліджуваних ВВР існують види, в яких присутні біологічно-активні речовини з віруліцидними властивостями. Досліджено фрагмент гомологічного ряду ВВР біостава, здатних інтенсифікувати процеси третинної очистки промислових стічних вод і звільняти їх від залишків біологічних, органічних і мінеральних забруднень. На підставі вивчення якості третинно очищених промислових стічних вод металургійної галузі в біоставу з ВВР встановлено їх відповідність за санітарно-хімічними та санітарно-мікробіологічними показникам вимогам санітарних правил і норм щодо скиду у відкриті водойми без нанесення їм шкоди й обгрунтовано можливість використання до 40 % даного ресурсу у зворотному водопостачанні як технічної води.

212. Гігієнічне обгрунтування шляхів мінімізації утворення хлорорганічних сполук при застосуванні хлору у водопідготовці

Автореф. дис... канд. біол. наук14.02.01 О.В. Зоріна; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М.Марзеєва АМН України. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Вивчено особливості та закономірності утворення та видалення хлорорганічних сполук (ХОС) на водопровідних станціях та їх поведінку у водопровідних мережах. Проведено порівняльну гігієнічну оцінку різних хлорвмісних агентів щодо спроможності до утворення ХОС. Визначено умови та фактори, що вливають на цей процес. Обгрунтовано можливість використання для доочищення питної води від ХОС нових сорбентів. Проведено моніторинг хлорованої питної води в Україні щодо вмісту ХОС. Розроблено шкали визначення канцерогенного ризику для здоров'я людей від споживання хлорованої питної води з різним умістом хлороформу, трихлоретилену, чотирьоххлористого вуглецю та дибромхлорметану. Запропоновано заходи щодо запобігання або мінімізації забруднення питної води ХОС.

213. Гідравліка потоку за однопрогінними шлюзами-регуляторами, обладнаними клапанними затворами, з урахуванням особливостей білякритичних течій

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.16 О.О. Клюха; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2006. — 19 с. — укp.

Розроблено рекомендації щодо вибору раціональної конструкції облаштувань нижнього б'єфу однопрогінних шлюзів-регуляторів, обладнаних клапанними затворами. Методом лабораторних досліджень показано можливість утворення білякритичних течій у процесі експлуатації таких споруд. Розроблено класифікацію типів гідравлічних режимів у нижньому б'єфі досліджуваних регуляторів і визначено межі існування цих режимів. Створено методику проведення експериментів з використанням великої кількості донних п'єзометрів, яка дозволяє оцінити ступінь викривлення елементарних струминок у вертикальній площині. Одержано значення критерію Кохрана, що показали досить високий рівень відтворюваності характеристик потоку на установці під час формування білякритичних течій. Обгрунтовано необхідність врахування просторового фактора та розроблено відповідну методику розрахунку другої спряженої глибини білякритичних течій та максимальну глибину даних течій з хвилястою поверхнею за просторових умов. На підставі результатів лабораторних і натурних досліджень розроблено рекомендації для гідравлічного розрахунку та вибору раціональної конструкції гасителів енергії у нижньому б'єфі однопрогінних шлюзів-регуляторів з клапанними затворами.

214. Гідрографічний фактор в формуванні розпланувально-просторової моделі історичних міст Волині

І.В. Носар Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 22. — С. 196-205. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Проаналізовано гідрографічну ситуацію окремих волинських поселень і визначено обумовленість диференціації територій міст гідрографічним чинником. Встановлено ландшафтні елементи, що відігравали роль природно-композиційних акцентів формування міської території. Розроблено розпланувально-просторові моделі досліджуваних волинських поселень, які демонструють зв'язок гідрографії даних міст з принципами їх містобудівного освоєння.

215. Гідроізоляційні покриття на основі акрилових полімерів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 О.М. Пустовойтова; Харк. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2001. — 19 с. — укp.

Викладено результати досліджень фізико-механічних властивостей акрилових полімеррозчинів, що включають домішки, які підвищують їх когезійну й адгезійну міцність. Когезійну міцність визначено на зразках акрилового полімеррозчину під час стиску, вигину, а адгезійну міцність - у разі рівномірного відриву металевих штампів, приклеєних до бетону, та зрізу. На базі дослідження корозійної стійкості акрилового полімеррозчину виявлено, що тривала дія різноманітних агресивних середовищ не справляє суттєвого впливу на структуру полімеррозчину, а механічні властивості знижуються на 14,7 %. Підтверджено результатами спектрального аналізу наявність молекулярних зв'язків між акриловим полімеррозчином і введеними домішками. За допомогою термічного аналізу встановлено характер впливу домішок на термостійкість акрилових полімеррозчинів. Виявлено, що теплові ефекти та характер швидкості протікання деструкції можна регулювати шляхом використання домішок.

216. Гідроприводний розчинонасос подвійної дії

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.02 А.Т. Кукоба; Полтав. держ. техн. ун-т ім. Ю.Кондратюка. — Полтава, 2000. — 19 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням створення та дослідження диференціального розчинонасоса з гідравлічним приводом проточного поршня. Встановлено, що даний розчинонасос забезпечує високий ресурс роботи, низьку пульсацію подачі, можливість плавного регулювання подачі з робочого місця штукатура. На основі математичної моделі гідроприводу, досліджень стисливості будівельних розчинів, аналізу кривих зміни тиску розчину у різних камерах, масла у напірній лінії, руху золотника керування та всмоктувального клапана разом із кривими ходу поршня досліджено механізм роботи гідроприводного розчинонасоса, визначено шляхи його поліпшення, а також запропоновано методику проектування. З'ясовано, що гідроприводний розчинонасос особливо доцільно використовувати у складі штукатурних станцій, обладнаних гідроприводними механізмами, а також з метою автоматизації опоряджувальних робіт.

217. Гіпсові будівельні матеріали підвищеної міцності і водостійкості (фізико-хімічні та енергетичні основи)

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.23.05 О.В. Кондращенко; Укр. держ. акад. залізн. трансп.. — Х., 2004. — 40 с. табл. — укp.

Наведено результати термодинамічних і кінетичних досліджень реакцій термічного розкладання двоводного гіпсу, реакцій гідратації і твердіння напівводного гіпсу, обгрунтовано технічні заходи щодо ефективного покращення його властивостей. Експериментальними дослідженнями кінетики процесів дегідратації гіпсу під час його випалу в турбулентному потоці газоподібного теплоносія встановлено, що за даного режиму швидкість повного перетворення двогідрату у напівгідрат більш ніж на три порядки вища у порівнянні з режимом випалу у варочних казанах. На підставі моделювання процесу випалу в турбулентному потоці газоподібного теплоносія розроблено основні параметри дослідно-промислової установки з реактором-конфузором. Виконано термодинамічні розрахунки іонних рівноваг процесу гідратації гіпсу, визначено константи швидкостей реакцій розчинення, гідролізу та кристалізації. Встановлено, що процес гідратації протікає переважно по крізьрозчинному механізму, а найповільнішою стадією є процес кристалізації. Досліджено закономірності структуроутворення і механізм об'ємних змін гіпсового каменю, встановлено вплив на них колоїдно-хімічних явищ. Теоретично обгрунтовано способи підвищення міцності і водостійкості гіпсу за рахунок замішування гіпсових сумішей насиченим розчином дво- або напівгідрату сульфату кальцію і введення комплексної домішки, що містить сульфат алюмінію, вапно і аеросил. Розроблено склади піно- і газогіпсобетонів, а також цементного пінобетону на безгіпсовому цементі (БГЦ) з домішкою гіпсу у вигляді насиченого розчину.

218. Головні системні принципи формування поліфункціональних транспортних вузлів

В.В. Товбич Містобудування та терит. планув. — 2004. — Вип. 18. — С. 236-244. — укp.

219. Горизонтальний реактор турбулентного змішування для інтенсифікації процесів тепло-масопереносу в гетерогенних системах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.08 М.А. Жабер; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 22 с. — укp.

Розроблено процес мокрого озолення твердих побутових відходів з метою вироблення органо-мінеральних добрив з використанням горизонтального реактора, в якому реалізується режим турбулентного змішування з послідовним витісненням. З урахуванням результатів теоретичних й експериментальних досліджень розроблено апаратурно-технологічну схему процесу мокрого озолення, нову конструкцію реактора, що забезпечує інтенсивний перебіг даної реакції. Створено математичну модель тепломасопереносу в реакторі, доведено її адекватність. Запропоновано технічну документацію для розробки й промислового впровадження горизонтального реактора змішування. Під час реалізації процесу мокрого озолення у горизонтальному реакторі змішування одержано якісні органо-мінеральні добрива. Встановлено, що прибуток від реалізації розробленого процесу складає 16 $ на 1 т переробної сировини.

220. Горизонти і перспективи розвитку міської синергетики

В.О. Тімохін Містобудування та терит. планув. — 2004. — Вип. 19. — С. 243-247. — Бібліогр.: 12 назв. — укp.

Розглянуто цілі, задачі та структуру нового напряму містобудівних досліджень - міської синергетики, де вивчаються процеси самоорганізації та гармонічного розвитку містобудівних систем.