LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Будівництво

Всього — 1472 Сторінка 12 із 74

221. Горілопородні бетони автоклавного твердіння

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 А.В. Назарова; Донбас. держ. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2000. — 18 с. — укp.

Дисертацію присвячено розв'язанню актуальної задачі - теоретичному та експериментальному обгрунтуванню отримання горілопородного бетону, що наближається за якістю до традиційних бетонів автоклавного твердіння, шляхом встановлення закономірностей формування його мікроструктури, представленої в'яжучим на основі вапна і шахтних горілих порід з підвищеним вмістом шкідливих домішок. Вивчено склад і властивості горілих порід шахтних териконів. Експериментально-статистично оптимізовано склади вапняно-горілопородного в'яжучого, щільного і поризованого горілопородних бетонів, визначено їх фізико-механічні та експлуатаційні властивості. Розроблено та введено технічні умови України на в'яжуче та бетони на основі горілих порід.

222. Городская среда, проблемы строительства и перспективы развития

Е.В. Ширай Бетон и железобетон в Украине. — 2000. — N 1. — С. 12-13. — рус.

Рассмотрены состояние сложившейся архитектурной структуры и строительных фондов, а также перспективы сохранения и развития городской среды с учетом исторических, геополитических, технократических и гуманитарных факторов.

223. Градостроительное проектирование - основа обеспечения безопасности движения

Е.А. Рейцен, А.В. Толок Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 22. — С. 305-311. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Проаналізовано стан проблеми безпеки руху в містах за сучасних умов становлення ринкових відносин. Виявлено недоліки в забезпеченні безпеки руху, пов'язані з містобудівними факторами. Доведено доцільність розробки повного класифікатора масових заходів, як бази даних для створення експертної системи з вирішення реальних завдань щодо забезпечення безпеки руху в містах. Запропоновано класифікацію містобудівних факторів, яка враховує її основні аспекти.

224. Граничний стан сталевих колон і балок при наявності залишкових напружень

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.23.01 О.І. Голоднов; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2006. — 40 с. — укp.

Обгрунтовано рішення проблеми визначення залишкового напружено-деформованого стану, що виникає після виготовлення конструкцій, та його впливу на несучу здатність і деформативність сталевих колон і балок. Розроблено методи розрахунку залишкового стану та його впливу на несучу здатність і деформативність конструкцій. За допомогою запропонованих методів визначено область раціонального застосування. Розроблено методики та проведено експериментальні дослідження стискуваних і згинних елементів різної форми перерізу, що дозволили перевірити основні положення методів розрахунку. Запропоновано методологію проектування та виготовлення конструкцій з регульованим залишковим напруженим станом для підвищення стійкості стискуваних елементів на етапах їх проектування та експлуатації.

225. Графо-аналитический расчет взаимодействия водно-балансовых факторов функционированя карьеров-водоемов

Г.Н. Плужник Мiстобудування та терит. планування. — 2002. — Вип. 11. — С. 93-98. — рус.

226. Грачов Олександр Васильович: [Про нього]

Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. — 2005. — Вип. 8. — С. 120-121. — укp.

227. Громадські центри в структурі сучасного міста

А.М. Плешкановська Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 22. — С. 265-269. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

Розглянуто основні тенденції розвитку та збагачення структури системи громадських центрів в контексті функціонально-територіальної організації сучасного міста.

228. Гуманизация городской среды в системе ландшафтной реконструкции. К постановке проблемы

А. Збукарь, В. Мироненко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2007. — N 4. — С. 80-89. — Библиогр.: 11 назв. — укp.

Во время проектирования среды обитания человека дизайнер должен заботиться о множестве этических и психологических особенностей восприятия человеком своего окружения и поведения. Окружающая среда должна соответствовать необходимому уровню комфорта и всевозможным этно-культурным требованиям.

229. Дводзвонова установка відтворення та вимірювання об'єму газу для повірки лічильників газу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.01 Ю.І. Бродин; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2002. — 19 с. — укp.

Описано аналітичну модель побутового роторного лічильника газу вітчизняного виробництва та нову удосконалену математичну модель вимірювального процесу дзвонових випробувальних установок (ДВУ) і проведено аналітичні та експериментальні дослідження впливу зміни робочого середовища даних приладів та установок на їх роботу та метрологічні властивості. Доведено, що використання повітря замість природного газу для калібрування приладів без введення відповідних поправок призводить до завищення їх показників, у середньому, на 0,8 %, тривалість перехідних процесів у дзвонових установках у ході роботи на газі збільшується на відміну від повітря, в середньому, на 20 %. Розроблено математичні залежності для визначення дійсного значення об'єму контрольної дози газу, за допомогою яких підвищується точність її вимірювання установкою на 0,1 %. Отримано вирази для аналітичного оцінювання похибки, зумовленої статичною зміною рівня рідини гідрозамка. Запропоновано нову конструкцію витіснювача дзвонового мірника, впровадження якої знизило більш, ніж на 25 % тривалість перехідних процесів у дзвонових установках. Проаналізовано конструкцію комп'ютеризованих випробувальних установок для лічильників газу, підвищеної чутливості, точності та швидкодії - дводзвонових з автоматизованим вибором заданого об'єму контрольної дози на нелінійній шкалі мірника, оснащених витіснювачем нової конструкції з масляним заповненням, розроблено структурну та функціональну схему даної установки та її програмне забезпечення.

230. Двопоршневий розчинобетононасос із примусовим завантаженням

автореф. дис... канд. техн. наук05.05.02 Олександр Сергійович Непорожнев; Харківський держ. технічний ун-т будівництва та архітектури. — Х., 2007. — 20 с. — укp.

231. Двостадійний повітряний сепаратор для сухого подрібнення у замкнутому циклі

автореф. дис... канд. техн. наук05.05.02 Р.І. Рибалко; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено питання створення устаткування класифікації для сухого подрібнення у замкнутому циклі. Як головну характеристику процесу аеродинамічної класифікації запропоновано використовувати розмір рівноважної частинки, що знаходиться у відносній рівновазі у робочому просторі класифікатора. Виявлено, що стійку рівновагу можна спостерігати тільки у випадку, коли складові пульсацій газу для даного розміру частинок практично не впливають на її рух. Розроблено теоретичні передумови для створення ефективного устаткування повітряної сепарації, а саме: проведення досліджень динаміки енергетичного спектра турбулентних структур двофазного середовища у машинах для повітряної сепарації; ліквідація великомасштабних турбулентних структур; використання нового підходу до попередньої класифікації за принципами удару, що дозволяє зруйнувати конгломерати частинок, які виникають за рахунок енергії сил поверхневого натягу. Запропоновано конструкцію сепаратора. Знайдено області значень параметрів, що забезпечують високу ефективність процесу класифікації матеріалів. Розроблено алгоритм і методику розрахунку елементів устаткування для класифікації подрібнюваного матеріалу. З використанням результатів дослідження розроблено технічну документацію та виготовлено устаткування, яке застосовується на підприємствах: ВАТ "Красногорівський вогнетривкий комбінат", ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", ЗАТ "Пересувна механізована колона N 116" - ВАТ "Деконський комбінат стінових матеріалів".

232. Денітрифікація міських стічних вод в коридорних аеротенках

автореф. дис... канд. техн. наук05.23.04 О.В. Поліщук; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 18 с. — укp.

Обгрунтовано шляхи вирішення актуальної проблеми очищення міських стічних вод від сполук азоту в коридорних аеротенках. Проведено теоретичні й експериментальні дослідження денітрифікації міських стічних вод у коридорних аеротенках. Запропоновано більш досконалу технологічну схему комплексного очищення міських стічних вод від біогенних елементів у коридорних аеротенках. Побудовано та реалізовано математичну модель процесу денітрифікації. Одержано залежності для розрахунку коефіцієнта внутрішньої рециркуляції мулової суміші з кінця нітрифікатора на початок денітрифікатора. Проведено дослідження впливу різних чинників на процес денітрифікації. Здійснено апробацію за промислових умов нової технологічної схеми біологічного видалення зі стічних вод біогенних елементів. Розроблено методику інженерного розрахунку технологічних параметрів процесу денітрифікації, а також коридорних аеротенків, які функціонують за запропонованою схемою.

233. Деформації основ близько розташованих фундаментів різної форми в умовах лінійно-деформівного напівпростору

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.02 Хаміс Х. М. Халаф; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2004. — 21 с. рис. — укp.

Розроблено методику експериментального дослідження формування воронки осідання навколо твердих штампів різних видів, встановлено взаємний вплив близько розташованих моделей фундаментів. З'ясовано особливості утворення осадової воронки у різних щодо зв'язності грунтах для моделей різних видів фундаментів, що дозволило визначити їх взаємний вплив за умов пружного півпростору. Запропоновано методику розрахунку воронки осідання та взаємного впливу близько розташованих фундаментів різних видів на деформації їх основ за умов пружного напівпростору.

234. Деформації основ фундаментів будівель в умовах щільної міської забудови

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.02 О.О. Голов; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2005. — 20 с. — укp.

Удосконалено методи розрахунку основ існуючих будівель і споруд за умов щільної міської забудови. На базі ідеально пружно-пластичної моделі грунту за умов пласкої деформації з залученням методів скінченних елементів і початкових напружень визначено напружено деформований стан основ, зокрема нерівномірність додаткових осідань. Проведено математичне моделювання процесу функціонування основ фундаментів існуючих будівель і споруд за умов щільної забудови та виконано зіставлення одержаних результатів з даними натурних спостережень та розрахунками за існуючими нормами. Доведено достовірність та ефективність даного підходу для розрахунку деформації основ фундаментів будівель. Досліджено вплив таких чинників, як довжина консолей фундаментів нових будівель і наявність захисних споруд та їх основних параметрів (жорсткості, висоти, анкерування та лідирування) на додаткові осідання існуючих будівель. На підставі розрахункових досліджень показано ефективність конструктивних рішень основ за умов щільної міської забудови - влаштування консолей, захисних стін, пальових фундаментів. Розроблено методику розрахунку нерівномірності осідань основ стрічкових фундаментів існуючих будівель від впливу новобудов і доведено її достовірність для прогнозування появи ушкоджень у конструкціях існуючих будівель.

235. Деформаційний розрахунок і стійкість стержневих залізобетонних систем з урахуванням тривалих процесів

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.23.01 С.О. Слободянюк; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2002. — 32 с. рис. — укp.

Розроблено теорію деформаційного розрахунку плоских та просторових стрижневих залізобетонних систем, а також критерії їх тривалої міцності та стійкості з урахуванням зміни у часі усадки, повзучості та модуля пружності бетону. Побудовано та проаналізовано методи сил, переміщень та скінченних елементів. Визначено напруги в арматурі та бетоні. Проведено розрахунки, які співставлено з експериментальними даними. Розроблено модифікований метод початкових параметрів повзучості та знайдено залежності між компонентами деформацій та компонентами зусиль для залізобетонного стрижня як елемента системи з урахуванням багаторядкового армування та повзучості бетону.

236. Деформаційні характеристики глинистих грунтів Середнього Придніпров'я

автореф. дис... канд. техн. наук05.23.02 О.М. Грабовець; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2007. — 22 с. — укp.

Розроблено методику визначення деформаційних характеристик глинистих і песових просадочних грунтів Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей України, яка передбачає проведення лабораторних компресійних випробувань зразків за скороченою схемою. Доцільність використання методити встановлення Деформаційних характеристик Дисперсних грунтів (СККД) перевірено за допомогою зіставлення одержаних результатів з результатами інженерно-геологічних досліджень ДніпроДПНТРа для молокозаводу N3 у м.Дніпропетровськ. Порівняння умовних витрат на реалізацію програм інженерно-геологічних досліджень для даного заводу показало економію не менше 19 %, якщо випробування здійснювати за методикою СКДД. Запропоновано застосовувати методику для проведення розрахунків грунтових основ споруд III класу відповідальності.

237. Деформування та випучування гладких і підкріплених циліндричних оболонок при статичному навантаженні (експериментально-теоретичне дослідження)

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.23.17 В.Л. Красовський; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2001. — 32 с. рис. — укp.

Наведено результати досліджень, виконаних з використанням високоякісних сталевих зразків і спрямованих на уточнення та розширення уявлень про механізм випинання та фактори, що відіграють вирішальну роль у визначенні критичного стану реальних пружних гладких (ГО) та поздовжньо підкріплених (ПО) кругових циліндричних оболонок у разі статичного стискування. Для ГО вивчено ефекти, пов'язані з локальністю початку хвилеутворення за умов випинання. Виявлено можливі типи процесу втрати стійкості та види їх пускових механізмів. Запропоновано інтегральну класифікацію поздовжньо стиснутих реальних ГО за якістю. Встановлено особливості докритичного деформування та їх вплив на випинання поздовжньо стиснутих ПО, підкріплених тонкостінними ребрами великої згинної жорсткості. Вивчено вплив на деформування та критичні навантаження найбільш важливих конструктивних факторів ПО: геометрії оболонки, умов закріплення країв, знака екцентриситету підкріплення, числа та жорсткості ребер, а також внутрішнього тиску. Надано експериментальні оцінки застосованості існуючих теорій і методів до розрахунку стійкості реальних ГО та ПО, а також запропоновано нові розрахункові моделі випинання ГО, що грунтуються на аналізі локальних закритичних форм і дозволяють враховувати локалізовані збурювання зовнішньої та внутрішньої природи. Розроблено рекомендації щодо уточнення теорії стійкості ГО та ПО, а також визначення небезпечних навантажень і призначення запасів стійкості ГО.Отримано нові експериментальні дані про критичні навантаження, форми випинання, характер до- та закритичного деформувань ГО та ПО за наявності різних збурювань і конструктивних особливостей оболонок.

238. Деякі аспекти проектування вертикального планування з'їздів на перетинах міських магістралей в різних рівнях

П.П. Чередніченко Мiстобудування та терит. планування. — 2002. — Вип. 11. — С. 173. — укp.

239. Деякі особливості розробки детальних правил забудови та використання територій міст

Г.О Осиченко Містобудування та терит. планув. — 2004. — Вип. 17. — С. 225-236. — укp.

Розглянуто особливості складання детальних правил забудови (ДПЗ) на підставі досвіду проектної практики. Запропоновано введення ієрархічної системи рівнів регламентації міських територій, що відповідає ієрархічним рівням містобудівної документації. Визначено головні напрямки регламентації на різних рівнях системи регламентації.

240. Деякі особливості системного моделювання житла як цілісного архітектурного об'єкту

Г.В. Літошенко Містобудування та терит. планув. — 2006. — Вип. 23. — С. 155-159. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

Розглянуто основні способи моделювання під час створення житлових об'єктів і проведення досліджень у галузі житлової архітектури.