LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Будівництво

Всього — 1472 Сторінка 2 із 74

21. Альтернативні системи охолодження і кондиціонування повітря з використанням випарного охолодження

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.05.14 О.М. Горін; Одес. держ. акад. холоду. — О., 2007. — 39 с. — укp.

Розглянуто питання розвитку наукових та інженерних основ створення альтернативних систем кондиціонування повітря з використанням методів випарного охолодження. Описано випарні охолодники непрямого типу (НВО), у яких охолодження повітря відбувається без прямого контакту з водою. Розроблено НВО на базі апаратів плівкового типу з багатоканальною структурою насадки та роздільним рухом потоків газу та рідини, а також регулярною шорсткістю поверхні, як метод інтенсифікації тепломасообміну. Проведено моделювання процесів сумісного тепломасопереносу у НВО з урахуванням термічних опорів потоків газу та рідини, особливостей течії рідинної плівки на поверхнях із регулярною шорсткістю поверхні, характеру розподілу сухих і змочених ділянок поверхні насадження. Одержано залежності, що забезпечують розрахунок і проектування охолодників. Розглянуто умови роботи випарних охолодників прямого та непрямого типів, комбінованих і багатоступеневих. Відзначено, що створення випарно-парокомпресійних систем допомагає "включити" випарний охолодник на високому температурному рівні, проаналізовано ефективність використання допоміжного повітряного потоку для обдування конденсатора холодильної машини, зниження витрати води на підживлення замість випаруваної у НВО. Доведено, що за відносної вологості 35 - 45 % витрати на випарювання компенсуються повністю.

22. Альтернативные источники теплоснабжения - тепловые насосы - в порядке обсуждения

В.И. Штанько Містобудування та терит. планув. — 2006. — Вип. 25. — С. 385-392. — рус.

Вказано на необхідність запровадження альтернативних джерел опалення - теплових насосів - холодильних машин, в яких тепло від середовища з низькою температурою передається теплоносію з високою температурою, за рахунок затрати енергіі на перетворення робочого тепла машини.

23. Анализ развития детских спортивно-развлекательных сооружений

М.Г. Бондарь Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 21. — С. 30-36. — Библиогр.: 6 назв. — рус.

Рассмотрен новый вид сооружений, где ведущая функция - развлечение для детей. Приведена их типология и анализ состояния сети детских спортивно-развлекательных сооружений в крупном городе на примере г. Днепропетровска.

24. Аналіз аеродинамічних характеристик місцевих відсмоктувачів

П.Л. Зінич, С.С. Жуковський, О.В. Черноус Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. — 2004. — Вип. 6. — С. 11-14. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Проаналізовано аеродинамічні особливості місцевих відсмоктувачів та математичні залежності для розрахунку коефіцієнтів місцевих опорів цих відсмоктувачів.

25. Аналіз акустичної обстановки в місті Києві

Т.О. Шилова Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 20. — С. 392-395. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

Викладено основні положення аналізу акустичного забруднення м. Києва за впливу різних джерел шуму. Оцінено коридори поширення транспортного шуму по території міста.

26. Аналіз біологічної очистки стічних вод від сполук азоту та фосфору в аеротенках

О.А. Василенко, О.В. Поліщук Пробл. водопостачання, водовідведення та гідравліки. — 2005. — Вип. 4. — С. 74-83. — Бібліогр.: 19 назв. — укp.

На основі аналізу традиційних схем біологічної очистки стічних вод від сполук азоту та фосфору обгрунтовано варіанти, в яких поєднані переваги деяких схем та виключені їх недоліки. Наголошено на недостатньому науковому обгрунтуванні розглянутих схем, що ускладнює їх запровадження за проектування очисних споруд водовідведення.

27. Аналіз динамічних процесів в пружних системах із застосуванням базису редукції з векторів Ланцоша

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.17 Ю.Д. Гераймович; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Вивчено ефективність застосування базису редукції з векторів Лацоша в задачах дослідження сталих коливань конструкцій за умов гармонійного впливу, перехідних процесів у разі імпульсивного впливу, віброударних коливань за умов сейсмічного навантаження та сталих коливань під дією стаціонарного випадкового навантаження. Дослідження в кожному випадку проведено трьома способами: за допомогою нередукованої скінченноелементної моделі; моделі, редукованої на основі базису з власних форм коливань; моделі, побудованої з використанням базису з векторів Ланцоша. У процесі дослідження сталих коливань під дією стаціонарного випадкового навантаження запропоновано методику розрізнення власних частот конструкції та частот зовнішнього впливу із застосуванням функції когерентності у випадку вузькополосних і шумових складових навантаження. Дослідження проведено з використанням методів числового моделювання. Оцінки, одержані шляхом статистичної обробки змодельованих сигналів, порівняно з оцінками, отриманими за аналітичними виразами (на основі спектрів вузькополосних і шумових складових зовнішнього впливу, характеристик системи).

28. Аналіз дислокації АЗС в місті Києві

Т.О. Шилова Містобудування та терит. планув. — 2004. — Вип. 19. — С. 279. — Бібліогр.: 2 назв. — укp.

Проаналізовано розташування АЗС в м. Києві й оцінено відповідність діючих об'єктів містобудівним, протипожежним і санітарно-гігієнічним вимогам.

29. Аналіз на основі метода скінченних елементів осесиметричного деформування тонких пружних конічних оболонок і пластин

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.17 О.В. Запорожець; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2004. — 21 с. рис. — укp.

Розроблено вісесиметричний оболонковий скінченний елемент на пружній малозв'язаній основі та досліджено на його базі вісесиметричне лінійне та нелінійне деформування тонких круглих пластин і конічних оболонок, розташованих на пружній основі та без основи, поведінку якої описано у межах моделі Вінклера. Запропоновано вісесиметричний скінченний елемент у вигляді зрізаного конуса, розташованого на основі, з якого одержано скінченні елементи для пластин: кільцевий та круглий. Внаслідок аналітичного інтегрування виведено коефіцієнти матриць жорсткості, необхідні для розв'язання геометрично нелінійної задачі. Використання розроблених елементів дало змогу виключити похибки, що виникають у разі розбиття оболонок та пластин на трикутні та чотирикутні елементи. За цього суттєво зменшується необхідна кількість елеметів, і, як наслідок, зменшується час розрахунків і похибки, які виникають під час розв'язання великих систем нелінійних рівнянь. З використанням методу Ньютона розв'язано систему нелінійних рівнянь. Під час тестування одержаних елементів результати було порівняно з результатами, одержаними за допомогою відомих аналітичних і числових розв'язань для лінійних і нелінійних задач деформування пластин і оболонок, а також з експериментальними даними. Розглянуто тонкі гнучні та жорсткі круглі пластини, а також конічні оболонки за різних закріплень для складних і простих випадків навантажень. Розглянуто випадки, коли пластини та оболонки розташовані на однорідних і неоднорідних основах. Проаналізовано значення характеристик основи: величини коефіцієнта постелі основи, закону його зміни вздовж конструкції, наявності пустот в основі. Для круглих пластин, розташованих на пружній основі, розглянуто випадки двобічної та однобічної в'язі між ними та основою. Проаналізовано вплив в'язі на напружено-деформований стан (НДС) пластини за різних навантажень. Вивчено НДС пологих оболонок за різних навантажень і умов закріплення на докритичних та закритичних стадіях деформування, а також виявлено вплив на НДС характеристик основи. Проведено розрахунок днища реального сталевого вертикального циліндричного резервуара для нафтопродуктів об'ємом , яке представляє собою конічну оболонку змінної товщини, розташовану на пружній малозв'язаній піщаній основі. На підставі даного розрахунку показано, що більша частина днища має великий запас міцності.

30. Аналіз надійності та побудова трасувань кільцевих водопровідних мереж

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.04 І.С. Усенко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2004. — 20 с. рис. — укp.

Розроблено та науково обрунтовано більш досконалі математичні моделі надійності структур кільцевих водопровідних мереж у вигляді поліномів. Удосконалено існуючі методи побудови трасувань даних мереж шляхом наукового обгрунтування та застосування еквідистанти, функції домінуючих напрямків, сітки цих напрямків з її трансформацією до структури мережі. Розроблено метод підвищення надійності структури кільцевої водопровідної мережі у разі її реконструкції шляхом визначення місця прокладання нової ділянки. На базі запропонованих моделей розроблено методику аналізу надійності та побудови цих мереж, реалізовану в програмному комплексі.

31. Аналіз особливостей розміщення і принципів роботи станцій технічного обслуговування в м. Києві (на прикладі Солом'янського району)

О.М. Петруня, М.М. Осєтрін Містобудування та терит. планув. — 2004. — Вип. 19. — С. 193-199. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

32. Аналіз роботи складних уклінних трубопроводів осушувальних меліорацій

А.М. Кравчук Мiстобудування та терит. планування. — 2001. — Вип. 10. — С. 33-38. — укp.

33. Аналіз розвитку критих ринків

О.В. Збаратський Мiстобудування та терит. планування. — 2002. — Вип. 11. — С. 54-57. — укp.

34. Аналіз системи міждержавних нормативних документів у будівництві

М.В. Омельяненко Містобудування та терит. планування. — 2003. — Вип. 15. — С. 161-171. — укp.

Розглянуто основні організаційно-методичні засади формування системи міждержавних нормативних документів у будівництві на рівні СНД і проведено порівняльний аналіз структур систем даних документів у будівництві на рівні СНД, в Російській Федерації та Україні.

35. Аналіз сучасного становища у питаннях використання вузькоспеціалізонаних термінів в різних галузях містобудування

С.І. Ботвіновська Містобудування та терит. планування. — 2003. — Вип. 14. — С. 12-19. — укp.

36. Аналіз та оптимізація потенціалу просторової організації територій в зоні підвищених ризиків

А.В. Гоблик Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 20. — С. 66-73. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Розглянуто побудову місто-інформаційних систем (МІС) на платформі геоінформаційних систем (ГІС), систем управління просторовими базами даних (СУПБД), математичних методів та моделей просторової організації територій (ПОТ) з використанням поняття потенціалу. Сформульовано задачі аналізу й оптимізації потенціалу ПОТ в зоні підвищених ризиків, наведено методи їх розв'язку.

37. Аналіз та проектування технологічних схем промислового водоспоживання

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.21 А.М. Шахновський; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2006. — 21 с. — укp.

Розроблено методи підтримки проектних рішень у процесі проектування технологічних схем промислового водоспоживання, а також математичну модель схеми водоспоживання на основі рішень матеріального балансу одиниць, що впливають на якісний склад води на підприємстві. Сформульовано сукупність критеріїв оптимізації схем водоспоживання та доведено ефективність критерію оптимізації, що передбачає мінімізіацію питомих фінансових втрат у процесі водоспоживання. Вперше запропоновано методологію технологічного проектування схем промислового водоспоживання, що включає концептуальний аналіз схеми водоспоживання та синтез оптимальної схеми з використанням математичної моделі схеми водоспоживання та техніко-економічного критерію оптимізації. Вперше у галузі проектування технологічних схем водного госпродарства запропоновано підхід, що базується на задачі математичного програмування до виконання графоаналітичного концепутального аналізу схем водоспоживання, водовідведення та водоочищення. На базі нових методологічних підходів розроблено алгоритмічне забезпечення для синтезу технологічних схем оптимального водоспоживання. Проведено випробування результатів наукового дослідження на промислових об'єктах. Здійснено впровадження рішень щодо оптимізації водного господарства у ВАТ "Фармак" (Київ), та хлібозаводі N 3 ВАТ "Житомирхліб" (Житомир). Обгрунтовано можливість використання на даних підприємствах повторно-багаторазового водоспоживання зі значним зменшенням обсягу скидання стічних вод до міської каналізаційної мережі. Математичні моделі й алгоритмічне забезпечення використано у наукових дослідженнях та навчальному процесі на кафедрі кібернетики хіміко-технологічних процесів Національного технічного університету України "Київський політехнічний університет" та на хімічному факультеті Жешувського технологічного університету (м.Жешув, Польща).

38. Аналіз технологій водопідготовки з поверхневих джерел на групових сільгоспводопроводах

В.П. Хоружий Пробл. водопостачання, водовідведення та гідравліки. — 2005. — Вип. 4. — С. 18-24. — Бібліогр.: 11 назв. — укp.

Проаналізовано технологічні схеми підготовки води з поверхневих джерел в групових системах сільськогосподарського водопостачання. Запропоновано нову технологічну схему водопідготовки для таких систем за використання біореакторів з волокнистим завантаженням і контактно-освітлювальних фільтрів та наведено рекомендації щодо їх застосування.

39. Анімаційне комп'ютерне моделювання деяких процесів в задачах пожежної безпеки

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 С.В. Росоха; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Наведено метод створення комп'ютерної анімації для дослідження динамічних процесів, складовими якої є нові способи визначення параметрів: струменя рідини на базі розв'язання системи алгебричних рівнянь за допомогою функції Ламберта; конструктивного оформлення пожежного димового сповіщувача на основі моделювання треків елементарних частинок; відбивальної системи для формування відбитої від циліндричної поверхні вибухові хвилі, фронти якої утворюють "короби"; конструкції прес-екструдера шляхом моделювання траєкторії частки речовини, яка переміщується у процесі обертання двох трикутників Релло, що постійно дотикаються. Результати роботи впроваджено в НВО "Екструдер" у процесі модернізації обладнання для виготовлення високоякісного вогнегасного порошку.

40. Аномалія розвитку міських вулично-дорожніх мереж

О.С. Фурманенко Містобудування та терит. планування. — 2003. — Вип. 14. — С. 200-208. — укp.

Указано, что в условиях хронической нехватки финансовых средств развитие городских улично-дорожных сетей происходит с отклонением от норм, что в значительной мере сказывается на показателях эффективности их эксплуатации. Моделирование процесса аномального развития даных сетей имеет важное значения для практических расчетов потребности материально-технических и финансовых ресурсов; предложены модели данного процесса, выполнена его формализация. Введено показатель аномалии, который отражает невостребованность дорожных работ на текущем или перспективном этапе функционирования городских улично-дорожных сетей. Приведены формулы для определения аномалии, а также расчетных сроков и ежегодных объемов выполнения дорожных работ для ёё устранения и нормального развития городских улично-дорожных сетей.