LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Будівництво

Всього — 1472 Сторінка 3 із 74

41. Антропогенні процеси в природному середовищі і регулювання землекористування

М.О. Володін Мiстобудування та терит. планування. — 2002. — Вип. 11. — С. 9-13. — укp.

42. Артскейп - мультисенсорный диалог ландшафта и человека

В.Ю. Дьяченко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 1. — С. 187-193. — Библиогр.: 12 назв. — рус.

Висвітлено проблеми використання мультисенсорних об'єктів та явищ у ландшафтному проектуванні середовища.

43. Архитектура и градоустроение в эстетическом мировоззрении Платона. К вопросу о формировании"античного архитектуроведения"

А.А. Пучков Містобудування та терит. планув. — 2006. — Вип. 24. — С. 161-174. — Библиогр.: 17 назв. — рус.

У контексті розуміння архітектури як форми суспільного буття (на відміну від розуміння мистецтва як форми суспільної свідомості) висвітлено "архітектурознавчі" погляди Платона. З'ясовано, що він одним з перших в історії архітектурознавства запропонував тлумачити архітектуру як процесивну форму суспільного розвитку й як основу просторового та містобудівного довершеного способу такого розвитку.

44. Архитектурная среда рабочего клуба: образ времени

О.А Коноплева Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 6. — С. 31-35. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Розглянуто проблему збереження архітектурної спадщини. Одним з найбільш важливих аспектів цієї проблеми є відновлення середовища пам'яток архітектури, які характеризують епоху будівництва пам'ятника.

45. Архітектура адаптивної геоінформаційної системи для грошової оцінки земель населених пунктів

А.А. Лященко, О.В. Ціпенко Мiстобудування та терит. планування. — 2001. — Вип. 10. — С. 76-82. — укp.

46. Архітектура єврейських театрів України. Принципи типології та проектування

Автореф. дис... канд. арх. наук18.00.02 Б.В. Гой; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2006. — 20 с. — укp.

Досліджено феномен архітектури єврейських театрів в Україні. Виявлено закономірності формування їх мережі, розкрито основні засади побудови простору, організації дії, формування типів, структури об'ємно-просторової організації та принципів проектування. Запропоновано хронологію та періодизацію генези архітектури єврейських театрів, охарактеризовано їх основні типи. На підставі результатів дослідження близько 50-ти театральних будинків, залів, просторів, споруд, що використовували, пристосовували, проектували та будували для єврейських театральних колективів у містах України, запропоновано їх класифікацію. Досліджено вплив соціально-політичних, культурно-естетичних, демографічних, економічних та інших факторів на формування мережі й архітектури історичних типів єврейських театрів. Визначено оптимальні форми функціонування єврейських театрів за умов сучасної України. Розроблено пропозиції щодо організації єврейської театральної мережі. Обгрунтовано методологічні засади проектування нових типів єврейських театрів.

47. Архітектура комплексів громадсько-житлової забудови міст півдня України кінця XVIII - початку ХХ ст. (на прикладі міст Херсону, Миколаєва, Одеси)

автореф. дис... канд. архіт18.00.01 Н.В. Мельник; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 23 с. — укp.

Досліджено чинники і умови, що визначили своєрідність формування комплексів громадсько-житлової забудови і планувальних структур міст півдня України, зокрема, Херсона, Миколаєва, Одеси. Розглянуто комплекс громадсько-житлової забудови (КГЖЗ) як структурний елемент каркаса містобудівної системи історичного міста, а також як елемент містобудівної структури загальноміського значення з домінуючою функцією та їх набором (головні вулиці, площі (торгові, театральні), міські сади та інші містобудівні простори громадського призначення). Проведено комплексний аналіз КГЖЗ з функціональною та морфологічною компонентами. Визначено відповідну типологію об'єктів, основні принципи формування архітектури комплексів громадсько-житлової забудови в досліджуваних містах наприкінці XVIII - на початку ХХ ст.

48. Архітектура периметральної забудови ринкових площ міст та містечок Галичини у кінці XVIII - на початку ХХ століть

Автореф. дис... канд. архітектури18.00.01 О.В. Рибчинський; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2000. — 18 с. — укp.

Науково узагальнено результати попередніх досліджень архітектури ринкових площ в Європі та Україні. Із застосуванням розроблених і традиційних методик визначено історичні передумови, принципи та закономірності формування архітектурно-планувальних типів і композиційно-стилістичних особливостей периметральної забудови ринкових площ. Встановлено, що у кінці XVIII - на початку XX ст. спорудження й об'ємно-просторове розширення забудови створили якісно новий образ ринкових площ. Проаналізовано чинники впливу, що дозволило створити цілісну картину формування забудови ринкових площ. Виявлено стан збереженості споруд, запропоновано метод визначення їх цінності та надано рекомендації щодо збереження периметральної забудови ринкових площ міських поселень Галичини.

49. Архітектура цивільних будівель на основі відкритих збірних конструктивних систем

Автореф. дис... д-ра архіт.18.00.02 О.С. Слєпцов; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 1999. — 35 с. — укp.

Дисертацію присвячено теоретичним основам розвитку архітектури цивільних будівель. Вперше комплексно розглянуто проблеми формування архітектури цивільних будівель на основі відкритих збірних конструктивних систем у період соціально-економічних змін в Україні. Охарактеризовано етапи і тенденції розвитку індустріалізації будівництва України, концепцію теоретичної моделі перспективної архітектурно-конструктивної системи. Розроблено класифікацію і виявлено види і напрямки розвитку перспективних архітектурно-конструктивних систем, сформульовано принципи відкритої збірної конструктивної системи. Викладено вимоги до формування містобудівних комплексів на основі універсальних конструктивних систем. Надано рекомендації щодо реконструкції і перспективного розвитку будівельного комплексу України.

50. Архітектурне опорядження будівель, як навчальна дисціпліна в університеті

В.В. Самойлович Містобудування та терит. планування. — 2003. — Вип. 15. — С. 225-233. — укp.

Визначено роль і місце впорядкування вигляду будинків в архітектурному формоутворенні. Проведено обгрунтування необхідності введення дисципліни "Архітектурне опорядження будинків" на перших курсах архітектурного факультету університету.

51. Архітектурно-містобудівне середовище центру історичного міста: ергодизайнерський аспект

М.В. Бевз Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 8. — С. 3-19. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Розкрито закономірності, що показують наявність певної піврозмірноcті міського середовища центру та маси його користувачів.

52. Архітектурно-планувальна організація боулінг-центрів

О.С. Слєпцов, А.Г. Панкратов Мiстобудування та терит. планування. — 2002. — Вип. 11. — С. 126-131. — укp.

53. Архітектурно-планувальна організація інтер'єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

автореф. дис... канд. архіт.18.00.02 Асем Саллюм; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Висвітлено сучасний етап розвитку підприємств харчування Сирії на прикладі Дамаску, що дало змогу розробити загальну класифікацію підприємств харчування Сирії. Проаналізовано теорію та практику архітектурно-планувальної організації та специфіку формування інтер'єрів підприємств харчування Сирії. Визначено основні фактори формування та розвитку даних підприємств, а саме: природокліматичні, соціально-демографічні. Розроблено номенклатуру меблевого обладнання для обідніх залів підприємств харчування. Установлено культурно-національні традиції та тенденції розвитку інтер'єрів підприємств харчування Сирії. Визначено вплив стародавньої сирійської філософії на формування інтер'єру таких підприємств. З'ясовано принципи та прийоми предметно-просторового наповнення обідніх залів підприємств харчування Сирії.

54. Архітектурно-планувальна організація міської забудови у зоні впливу транспортно-пересадочних вузлів

Автореф. дис... канд. архіт.18.00.04 В.А. Щурова; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Визначено зміст понять мережі та зон впливу транспортно-пересадочних вузлів, розглянуто основні напрямки та історичні етапи їх еволюції. Визначено базові типи архітектурно-планувальної організації міської забудови у зонах впливу транспортно-пересадочних вузлів і розглянуто шляхи їх природних перетворень у процесі розвитку. Сформульовано сучасні вимоги щодо формування транспортно-пересадочних вузлів та архітектурно-планувальної організації міської забудови у зоні їх впливу. Систематизовано напрямки удосконалення та перспективи розвитку архітектурно-планувальної організації забудови транспортно-пересадочних вузлів. Досліджено вітчизняний і зарубіжний досвід проектування та забудови міських територій у зоні їх впливу. Визначено основні етапи та стадії природного розвитку транспортно-пересадочних вузлів. З урахуванням природної динаміки їх змін розроблено рекомендації щодо удосконалення архітектурно-планувальної організації міської забудови. Результати наукового дослідження впроваджено у практику проектування та навчальний процес підготовки архітекторів.

55. Архітектурно-планувальна організація прибережної забудови приморських міст України (на прикладі м. Одеса)

Автореф. дис... канд. архіт.18.00.01 Н.М. Яременко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Визначено принципи архітектурно-планувальної організації прибережної території. Досліджено проблему художньої організації морського фасаду. Розглянуто питання композиційної силуетності прибережної забудови. Виявлено фактори, які впливають на її формування. Визначено основні принципи функціонування зонування приморських територій і принципи реконструкції у прибережній зоні історичного міста. На підставі аналізу досвіду забудови узбережжя систематизовано класифікацію прибережної забудови за різними критеріями. З урахуванням засобів гармонізації та прийомів організації даної забудови сформульовано засади ахітектурно-художнього формування забудови на узбережжі приморських міст. Сформульовано основні рекомендації щодо методики проектування й організації системи контролю процесів розробки будівничих проектів та здійснення будівницва на узбережжі.

56. Архітектурно-планувальне перетворення районів садибної забудови

Автореф. дис... канд. архіт.18.00.04 Н.Ю. Войко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 1999. — 16 с. — укp.

Проведений аналіз містобудівної політики та світового досвіду проектування малоповерхової садибної забудови за попередні роки. Розглянуті питання, пов'язані з методологією проектування, з урахуванням специфіки малоповерхового будівництва в нових соціально-економічних умовах. Описаний новий методичний підхід до реконструкції забудови, який враховує принципи і засоби планувальної організації. Розроблена нормативно-цільова модель малоповерхової садибної забудови, принципи, методи і моделі процесу проектування таких районів з метою постановки задачі формування варіантів проектних рішень в умовах автоматизованого проектування.

57. Архітектурно-планувальне формування центрів образотворчого мистецтва

Автореф. дис... канд. архіт.18.00.02 А.А. Харитонова; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Розглянуто поетапний розвиток об'єктів, що експонують витвори образотворчого мистецтва. Узагальнено вітчизняний та зарубіжний досвід проектування і будівництва виставкових будівель образотворчого мистецтва. Висвітлено соціально-культурні умови, економічні, технічні та художньо-естетичні чинники розвитку центрів образотворчого мистецтва. Проаналізовано містобудівні особливості розміщення центру образотворчого мистецтва. Узагальнено сучасні розробки в області методів та умов експонування предметів образотворчого мистецтва. Описано типи та функціонально-планувальні моделі зі складом і угрупуванням приміщень. Визначено принципи та прийоми архітектурно-композиційної організації будівель центрів образотворчого мистецтва, прийоми містобудівного формування центрів образотворчого мистецтва, а також особливості пристосування будівель різного призначення під музеї та центри образотворчого мистецтва.

58. Архітектурно-планувальне формування яхтових комплексів

автореф. дис... канд. архіт.18.00.02 О.Є. Богомолов; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — О., 2008. — 20 с. — укp.

Комплексно досліджено процес формування архітектурно-планувальної структури вітчизняних і зарубіжних яхтових комплексів, розглянуто його основні етапи. Наведено детальну класифікацію й охарактеризовано основні типи яхтових комплексів. На підставі визначення функції яхтових комплексів і розробленої функціональної моделі сформовано їх архітектурно-планувальну структуру. Обгрунтовано принципові рішення щодо формування території, акваторії, забудови яхтових комплексів на морському узбережжі. Описано прийоми розміщення яхтового комплексу щодо міської забудови та берегової лінії. Наведено пропозиції щодо проектування яхтових комплексів на Чорноморському узбережжі України й об'ємно-планувальних рішень їх спеціалізованих об'єктів.

59. Архітектурно-планувальні особливості проектування бейсбольних споруд в Україні

О.С. Слєпцов, Г.Д. Підгорна Містобудування та терит. планув. — 2006. — Вип. 25. — С. 239-251. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.

Розкрито основні питання щодо комплексного архітектурно-планувального формування бейсбольних споруд за умов України. Розроблено класифікацію та номенклатуру бейсбольних споруд для України з урахуванням поетапного їх впровадження. Визначено та розроблено основні принципи формування бейсбольних споруд. Простежено пряму залежність і вплив функціонально-типологічного призначення бейсбольних споруд на вибір типу конструкцій покриття та глядацьких трибун, надано рекомендації щодо їх застосування. Запропоновано схему функціонального зв'язку основних груп приміщень бейсбольної споруди.

60. Архітектурно-художні принципи формування світло-кольорового середовища сучасного міста

Автореф. дис... канд. архіт.18.00.01 В.П. Дубинський; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2007. — 20 с. — укp.

Виявлено закономірності формування світло-кольорового середовища (СКС) сучасного міста. Визначено, що СКС міста є ієрархічною системою з інтегрованою взаємодією, відкритих і закритих архітектурних просторів з джерелами й установками штучного освітлення, яка забезпечує цілий ряд функцій для життєдіяльності населення міста. Його основні якісні та кількісні характеристики зумовлені функцією світла та кольору в архітектурному середовищі. Процес формування СКС сучасного міста залежить від комплексу основних чинників, а саме: містобудівних, природно-кліматичних, інженерно-технічних, естетичних і здійснюється поетапно. Виявлено основні етапи формування СКС міста з використанням природного та штучного світла. Проаналізовано зарубіжний досвід формування СКС сучасного міста та визначено його просторову структуру, яку виявляють світлопланувальні "каркас" і "тканина" сучасного міста. Даний "каркас" формується інфраструктурою транспортно-пішохідних комунікацій з підсистемою житлових і промислових функцій. Світлопланувальну "тканину" міста формують об'єкти міського центру та ландшафтно-рекреаційних територій міста. Надано рекомендації щодо формування їх основних структурних одиниць. Виявлено композиційні задачі формування СКС сучасного міста, які запропоновано визначати на макро- та мікрорівні. Створення світло-кольорового середовища міста є комплексною проблемою з інтегрованим рішенням інженерно-технічних і архітектурно-художніх задач. Формування світло-кольорового середовища запропоновано здійснювати з урахуванням розроблених архітектурно-художніх принципів проектування та розробкою світло-кольорового генплану міста.