LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Будівництво

Всього — 1472 Сторінка 4 із 74

61. Асимптотичні розв'язки задач мікромеханіки композитних матеріалів

автореф. дис... д-ра техн. наук05.23.17 В.В. Данішевський; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2008. — 32 с. — укp.

Розвинуто асимптотичні методи розрахунку композитних матеріалів з урахуванням мікромеханічних ефектів. Визначено ефективні коефіцієнти провідності, модулі пружності та в'язкопружні характеристики. Здійснено розподіли фізичних полів на мікрорівні. Запропоновано асимптотичну модель неідеального контакту між компонентами. Розв'язано задачу про пластичну течію біметалевих композитів крізь конічні волоки. Досліджено поширення хвиль у шаруватих і волокнистих композитах. Визначено дисперсійні співвідношення, обчислено коефіцієнти згасання. Ідентифіковано частотні зони пропускання та замикання. Досліджено крайові ефекти, що виникають поблизу зовнішньої границі композитів за умов передачі навантаження від волокон до матриці. Одержані результати можуть використовуватись для проектування композитних матеріалів і конструкцій.

62. Афинский акрополь

Е.В. Харченко Культура народов Причерноморья. — 2003. — N38. — С. 60-64 — Библиогр. в конце ст.: 11 назв. — рус.

Афинский акрополь является одним из наиболее известных мировых памятников. В Акрополе была сосредоточена общественная, религиозная и культурная жизнь афинян. В Акрополе происходило рождение новой эллинистической культуры. Именно в это время в Греции были заложены практически все основы в искусстве

63. Багатоетапний розвиток житлової забудови Києва на прикладі будинку по вул. Червоноармійській 12

О.Г. Мокроусова Містобудування та терит. планув. — 2006. — Вип. 25. — С. 140-148. — Бібліогр.: 24 назв. — укp.

Наведено результати архівних пошуків щодо садиби по вулиці Червоноармійській, 12. Простежено історію розвитку типового міського домоволодіння середини ХІХ - середини ХХ ст. Розглянуто три етапи формування фасадного будинку, кожен з яких відповідав загальним тенденціям розвитку київської архітектури різних періодів. Увагу приділено нереалізованим варіантам проектування надбудови 1938 - 1941 рр., які відобразили пошуки київської архітектури довоєнного періоду.

64. Багаторівневе управління в автоматизованих системах приготування бетонної суміші

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 Аласас Ахмад; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Розглянуто питання розробки та дослідження ієрархічної структури автоматизованих систем управління приготуванням бетонної суміші у будівництві. Запропоновано трирівневу ієрархічну систему автоматизованого управління технологічним процесом приготування бетонної суміші. На основі принципу прогнозування взаємодій визначено алгоритми паралельної координації процесів дозування за узагальненим критерієм, а також алгоритми послідовної координації процесів виконання замісів для другого рівня координації. За принципом Белмана запропоновано оптимальний за швидкодією алгоритм управління завантаженням бетоновозів.

65. Багатофакторний аналіз теплоізоляційних матеріалів для термореновації будівель на основі лінгвістичної інформації

Г.С. Ратушняк, О.Г. Чухряєва Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. — 2005. — Вип. 8. — С. 93-99. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Виконано класифікацію факторів впливу лінгвістичних змінних, що впливають на прийняття рішень, за результатами багатофакторного аналізу якісних та кількісних параметрів теплоізоляційних матеріалів. Результати моделювання дають змогу з використанням доступної експертно-лінгвістичної інформації здійснювати вибір запропонованого матеріалу для термореновації будівель за оптимальними еколого-економічними показниками.

66. Балки з тонкою поперечно гофрованою стінкою при дії статичного навантаження

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 М.В. Лазнюк; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2006. — 18 с. — укp.

Проведено теоретичні й експериментальні дослідження напружено-деформованого стану (НДС) та стійкості тонких поперечно гофрованих стінок згинальних елементів двотаврового перерізу за дії статичного навантаження. На підставі одержаних результатів уточнено методику розрахунку міцності та стійкості поперечно гофрованих стінок балок з різними формами та параметрами гофрів за статичного навантаження у пружній і пружно-пластичній стадіях роботи матеріалу. Визначено залежності параметрів гофрування на стійкість поперечно гофрованих стінок зварних двотаврових балок. Встановлено вплив початкових недосконалостей на НДС і стійкість поперечно гофрованих стінок балок. Наведено рекомендації щодо обмеження відхилень від заданої геометрії поперечно гофрованих стінок у процесі виготовлення.

67. Безпаливні каскадно-рекуперативні системи забезпечення тепловологісного режиму тваринницьких будівель

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.03 О.Е. Ілляш; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Дисертація присвячена питанням підвищення ефективності систем штучного мікроклімату тваринницьких будівель. Встановлено, що підвищена енерговитратність існуючих систем зумовлена недосконалістю їх структурної організації та некоректністю математичного моделювання. Запропоновані нові способи структурної побудови систем і розроблені дво- і триступеневі безпаливні системи з узгодженим характером енергетичних зв'язків. Теоретично обгрунтована і експериментально підтверджена їх висока ефективність, яка більш ніж удвічі перевищує існуючі енергозберігаючі рішення.

68. Безпека праці у робочих зонах з джерелами високочастотних та надвисокочастотних випромінювань при проектуванні будівель та приміщень

Автореф. дис... канд. техн. наук05.26.01 Аль-Таххан Біляль; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2000. — 19 с. — укp.

На основі аналізу джерел електромагнітного випромінювання (ЕМВ), їх впливу на біологічні та технічні об'єкти досліджено питання безпеки праці. З метою розробки рекомендацій щодо нових організаційних методів захисту вивчено картину розподілення полів у ближній та дальній зонах, що створюються у приміщенні та по фасаду будівлі різними джерелами ЕМВ. Визначено місця розміщення джерел випромінювання, для яких небезпечна зона випромінювань займає мінімальну площу. Отримано аналітичні вирази, що дозволило розрахувати координати розміщення джерела залежно від геометричних розмірів будівлі, приміщення та провідності їх стін. У результаті проведення обчислювального експерименту знайдено зони, в межах яких рівень ЕМВ у приміщенні та по фасаду будівлі мав максимальні значення за умов розташування джерела ЕМВ у середині приміщення та зовні нього. Встановлено, що у випадку опромінення людини амплітудно-модульованими ЕМВ з різними несучими частотами можливий ефект "локальної концентрації" ЕМВ у тілі людини. Розроблено рекомендації стосовно порядку розміщення робочих місць персоналу в даних випадках для зниження шкідливого впливу ЕМВ.

69. Безпрогрівна технологія бетонів спеціального призначення

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 В.В. Пунагін; Донбас. держ. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2004. — 19 с. — укp.

Встановлено параметри процесу спрямованого формування просторової кристалогідратної структури цементної матриці (ЦМ) безпрогрівного бетону, що забезпечується за рахунок прикладання високоінтенсивних фізико-хімічних активаційних дій на цементну систему (ЦС), які відповідають визначеним гідратним перетворенням. Встановлено, що оптимальні за часом та інтенсивністю активаційні дії на ЦС, які мають кавітаційну природу, створюють умови для спрямованої зміни складу та морфології кристалогідратів. Доведено, що комплекс структурних особливостей ЦМ безпрогрівного бетону, що включає утворення моносульфатної форми гідросульфалюмінату кальцію замість трисульфатної, яка утворюється у ЦМ пропареного бетону, а також формування кристалогідратів у трьох площинах під дією кулонівських сил, забезпечує високі експлуатаційні характеристики матеріалу.

70. Безфундаментні башти-атракціони з високоточним стовбуром

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 В.О. Попов; Відкрит. акціонер. т-во Укр. н.-д. та проект. ін-т стал. конструкцій ім. В.М.Шимановського. — К., 2007. — 20 с. — укp.

За результатами математичного моделювання визначено раціональну конструктивну схему та геометричну форму опорної платформи безфундаментної башти-атракціону як конструкцію на флюгерах і жорсткому осерді. Виведено трансцендентне рівняння, що дозволяє визначити раціональний кут нахилу прямолінійних флюгерів опорної платформи башти-атракціону з використанням критерію мінімального діючого у небезпечних перерізах моменту. Одержано наближену математичну модель технологічного нелінійного навантаження, що діє на стовбур башти, яка дає змогу оцінити зусилля, що виникають у елементах башти внаслідок дії цього технологічного динамічного впливу. Розроблено нову оригінальну конструкцію вузлового з'єднання на втулці та запірному штифті. На базі теорії опори пружних матеріалів виведено геометричне співвідношення між елементами запропонованого з'єднання для раціонального конструювання.

71. Бетон електротехнічний металонасичений для захисту від іонізуючих випромінювань

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 О.В. Христич; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2001. — 23 с. — укp.

Теоретично обгрунтовано й експериментально підтверджено наукову гіпотезу набування електротехнічним металонасиченим бетоном підвищених радіаційно-захисних властивостей, які не забезпечують традиційні матеріали біологічного захисту за умов спільномірної густини. Розроблено технологічні основи створення спеціального бетону з оптимальною щільністю мікроструктури та необхідними фізико-механічними властивостями. Встановлено оптимальні рецептурно-технологічні параметри для виготовлення монолітного та збірного радіаційно-захисного покриття огороджувальних конструкцій з бетелу-м. Досліджено кількісні характеристики процесів послаблення іонізуючих випромінювань бетелом-м для енергій гамма-квантів 60 - 170 кеВ і рентгенівських випромінювань у режимі 76 кВ - 250 мА - 2 c. Товщина радіаційно-захисного покриття з металонасиченого композиту - 0,03 - 0,045 м.

72. Бетон з високими експлуатаційними властивостями на алюмоферітній зв'язці

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 Вікторія Євгенівна Онищенко; Придніпровська держ. академія будівництва та архітектури. — Д., 2002. — 16 с. — укp.

73. Бетон на основі модифікованих композиційних цементів для умов сухого жаркого клімату

автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 Р.А.Ф. Аларджан; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 18 с. — укp.

Наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень з метою розробки бетону для монолітного будівництва за умов сухого жаркого клімату, ефективність якого зумовлена використанням композиційних цементів V типу зі зниженими тепловиділенням і деформаціями усадки, підвищеними рухливістю, корозійною стійкістю та довговічністю. З метою прискорення формування міцності у ранній період тверднення здійснено модифікацію цементів комплексним хімічним додатком, що містить активізатор тверднення та пластифікатор-сповільнювач тужавіння. Вивчено реологічні та фізико-механічні властивості модифікованих цементів і бетонів на їх основі, що тверднули за різних температурних умов. На базі методів механіки руйнування досліджено тріщиностійкість бетонів дорожнього призначення. За промислових умов виготовлено дослідно-промислову партію композиційного цементу та на його основі одержано бетон, використаного під час влаштування монолітного шару доріг за умов дії високих літніх температур. Визначено техніко-економічну доцільність розробки й економічний ефект впровадження розробленого бетону.

74. Бетони з використанням заповнювачів на основі продуктів спалювання твердих побутових відходів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 О.Ф. Майстренко; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — О., 2001. — 17 с. рис. — укp.

Розглянуто питання отримання бетонів із використанням заповнювачів на базі продуктів спалювання твердих побутових відходів (ТПВ). Досліджено продукти спалювання ТПВ заводів Дніпропетровська, Києва, Севастополя, Харкова з метою з'ясування можливості їх використання в промисловості будівельних матеріалів. Встановлено, що одним з методів стабілізації складу продуктів спалювання ТПВ може бути їх поділ на фракції, що дозволяє одержати заповнювачі з більш стабільними показниками хімічних і фізико-технічних властивостей. Досліджено хімічні властивості та гідравлічну активність продуктів спалювання ТПВ, вивчено їх взаємодію з продуктами гідратації цементу. Отримано різні склади бетонів із використанням заповнювачів з продуктів спалювання ТПВ; вивчено вплив складів продуктів спалювання ТПВ на міцність і морозостійкість бетонів. Проведено санітарно-гігієнічну оцінку продуктів спалювання ТПВ і бетонів на їх основі, визначено їх раціональну область використання.

75. Бетони з комплексними модифікаторами пластифікуюче-прискорюючої дії

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 М.М. Чемерис; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2006. — 19 с. — укp.

Досліджено питання розробки теоретичних засад одержання пластифікованих бетонів з комплексними модифікаторами пластифікувально-прискорювальної дії на основі сульфованих нафталінформальдегідних поліконденсатів, полікарбоксилатів і високорозчинних електролітів - натрію тіосульфату та роданіту, установлено закономірності їх структуроутворення та твердіння. Досліджено фізико-хімічні особливості гідратації та твердіння портландцементних систем за присутності комплексних хімічних домішок поліфункціональної дії, що завдяки направленому структуроутворенню цементних систем вирішує проблему одержання високорухомих бетонних сумішей, які забезпечують у процесі твердіння задані значення ранньої та марочної міцностей бетонів. З'ясовано оптимальні склади модифікованих портландцементних композицій для бетонів з покращеними експлуатаційними властивостями. Доведено ефективність їх використання за зимового монолітного бетонування.

76. Бетони з підвищеними адгезійними властивостями для ремонту штучних транспортних споруд

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 О.В. Громова; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2003. — 25 с. рис. — укp.

Розроблено та досліджено бетони на активованій в'яжучій речовині з підвищеними адгезійними властивостями для ремонту та захисту бетонів транспортних споруд у підводній зоні. Проаналізовано процеси та причини порушення цілісності бетону масиву та відновлених елементів, зроблено вибір матеріалів і можливих способів ремонту споруд у підводній зоні. Встановлено, що основним критерієм довговічності відновлених елементів є якість зчеплення нового бетону зі старою бетонною кладкою та сумісність ремонтного бетону з бетоном старої кладки. Проаналізовано фізико-хімічну природу формування контактної зони, чинників, які впливають на величину зчеплення. Встановлено вплив параметрів високоінтенсивної гідравлічної активації цементної системи на технічні показники бетонної суміші, фізичні та механічні властивості бетону та контактної зони. Досліджено фізико-механічні, деформативні та експлуатаційні властивості бетону старої кладки, бетону на активованій в'яжучій речовині та контактної зони. Розроблено засади технології підводних бетонів для ремонту транспортних споруд. Економічно обгрунтовано застосування розроблених бетонів.

77. Бетони на механоактивних мінеральних в'яжучих

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.23.05 І.В. Барабаш; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — О., 2005. — 35 с. — укp.

Розроблено технологію виготовлення бетонних виробів на механоактивованих мінеральних в'яжучих. Обгрунтовано механізм активації мінеральних в'яжучих як грубодисперсних систем, який враховує часте зіткнення без руйнування часток дисперсної фази у турбулентних потоках дисперсійного середовища. Визначено умови та режими роботи трибоактиватора для максимальної активації поверхневого шару часток мінерального в'яжучого та наповнювача. Досліджено процес організації "миттєвих структур" за механоактивації грубодисперсних висококонцентрованих систем, в яких враховано ліофілізацію поверхні часток та їх взаємодію під час зіткнення. Вивчено вплив швидкості обертання ротора, часу змішування, виду ПАР, дисперсності та кількості молотого кварцового піску на зміну ефективності в'язкості суспензії на основі вапна та портландцементу. Рекомендовано оптимальні режими механоактивації суспензій. Експериментально підтверджено підвищення степені гідратації механоактивованих цементних композицій. Вивчено вплив режимів обробки на зміну степені гідратації, міцнісних характеристик цементного каменю, розчинів і бетонів. Рекомендовано оптимальні склади бетонів, що дозволяють підвищити ефективність використання в'яжучих у 1,5 - 2 рази. Створено промисловий трибоактиватор для механоактивації композицій на основі мінеральних в'яжучих. Розроблено технологічні схеми виготовлення виробів з використанням даних матеріалів, проведено їх промислове впровадження та підтверджено техніко-економічну доцільність використання.

78. Бетони на цементах, модифікованих комплексною добавкою

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 Т.В. Бабаєвська; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — О., 2003. — 17 с.рис. — укp.

Виявлено доцільність уведення домішки на основі ПАР і відходів коксохімічної промисловості (суміші солей тіосульфату та радиніду натрію) на заключному етапі одержання цементу для прискорення твердіння бетону. Доліджено вплив комплексної домішки, введеної під час помелу цементу, на комплекс властивостей бетону, що твердіє, і параметри інтенсивності його гідратації та структуроутворення. Для оцінки ефективності домішки були використані експериментально-статистичні моделі виміряних і відносних показників властивостей цементних паст, розчинів і бетонів. Оптимальні співвідношення компонентів забезпечують у ранній термін твердіння, а також приріст міцності розчинів і бетонів у разі забезпечення заданої міцності на 28-у добу. Ефект, що досягається, дозволяє скоротити терміни розпалубки конструкцій монолітного бетонування, підвищити зручноукладність суміші та зменшити витрати цементу без утрати міцності бетону. За рахунок зниження температури ізотермічної витримки у разі використання модифікованого цементу зменшуються енерговитрати у заводській технології. Дослідження морозо- та корозійної стійкості бетону показали позитивний вплив домішки на збереження його властивостей під впливом агресивного середовища.

79. Бетони підвищеної водонепроникності і морозостійкості для гідромеліоративних споруд

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 О.А. Романов; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — О., 2007. — 21 с. — укp.

Встановлено закономірності впливу факторів складу модифікованого дрібнозернистого бетону для будівництва та відновлення бетонних гідротехнічних споруд меліорації на його основні фізико-механічні властивості. Показано, що використання нової комплексної домішки Пенетрон

80. Бетони прискореного твердіння для влаштування трубчастих паль методом осьового пошарового пресування безпосередньо в грунтах регіону Сірії

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 Хаддад Оссама; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2000. — 16 с. — укp.

Дисертацію присвячено підбору складів дрібнозернистих бетонів прискореного твердіння та удосконаленню технології влаштування трубчастих бетонних паль безпосередньо в незв'язних грунтах, що забезпечує зменшення термінів зведення фундаментів і гарантує ущільнення бетонної суміші в стінках палі. Теоретично обгрунтовано прискорення процесу твердіння шляхом введення до складу бетонної суміші комплексного додатка, що містить кальцій. Методами математичного моделювання розраховано склади бетонів прискореного твердіння. Експериментально досліджено кінетику твердіння та доведено ефективність запропонованих рішень, що забезпечують набір відпускної тривкості протягом 2 - 5 діб без тепловологістої обробки. Удосконалено та експериментально випробувано технологію пресування трубчастих бетонних паль у свердловинах, які зроблено в грунті, шляхом використання обсадної труби, що виймається. Натурні випробування підтвердили ефективність застосування комплексного додатка та розробленої технології.