LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Будівництво

Всього — 1472 Сторінка 5 із 74

81. Бетони, стійкі в умовах систем каналізації

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 Д.Ю. Зеленський; Харк. держ. автомоб.-дор. техн. ун-т. — Х., 1999. — 17 с. — укp.

Дисертацію присвячено актуальній проблемі захисту систем каналізації від біогенної сірчанокислотної корозії. Обгрунтовано створення кислотостійких в'яжучих композицій з підвищеною водостійкістю за рахунок застосування кислототривкого наповнювача, що складається з висококремнеземистого порошку та тонкомеленого гранульованого металургійного шлаку. Зроблено термодинамічні розрахунки реакцій взаємодії рідкого скла з шлаковими мінералами у присутності кремнійфториду натрію, що показали найбільшу імовірність утворення лужних гідроалюмосилікатів та малорозчинного фториду кальцію. Розроблено склади кислототривких розчинів бетонів та замазок підвищеної водостійкості, що можуть бути використані як при зведенні нових, так і при ремонті діючих систем каналізації. Фізико-хімічні дослідження показали, що у традиційному кислототривкому в'яжучому розчині значним є вміст фториду натрію та присутні залишки кремнійфториду натрію, у модифікованому шлаком кислототривкому в'яжучому - фторид натрію повністю зв'язаний шлаком, залишків кремнійфториду натрію немає, присутніми є гідроалюмосилікати кальцію та натрію, а також гідросилікати кальцію. Натурні випробування в умовах підсклепінного простору міського колектора показали, що зразки модифікованого шлаком кислототривкого бетону за 4 роки експозиції не зазнали корозійних пошкоджень і мають найбільш високу корозійну стійкість. Розроблено технологічний регламент на виробництво труб з модифікованого кислототривкого бетону.

82. Бетони, ущільнені багаторазовими вібраційними впливами

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 Т.М. Дехта; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2004. — 21 с. рис., табл. — укp.

На основі використання принципу максимуму Понтрягіна Л.С. розроблено теоретичні основи ущільнення бетонних сумішей методом вібрування, обгрунтовано оптимальне керування процесом формування. Встановлено вплив інерційного потоку інтенсивності (потоку енергії) на ефективність ущільнення бетонних сумішей під час оптимального керування формуванням. Одержано та проаналізовано комплекс рівнянь регресії, що характеризують вплив режиму віброущільнення на фізико-механічні властивості бетону. Визначено закономірність формування структури бетону, досліджено її особливості. На основі результатів експериментальних досліджень підтверджено можливіть поліпшення структури бетону.

83. Биоплато для очистки сточных вод

Хун-юй Цзя Пробл. водопостачання, водовідведення та гідравліки. — 2005. — Вип. 4. — С. 114-124. — Библиогр.: 38 назв. — рус.

Викладено історію розвитку та застосування природних технологій очистки стічних вод. Запропоновано класифікацію біоплато та конструкційні особливості їх різних типів. Обговорено можливі механізми видалення органічних забруднень, азота, фосфора, важких металів у біоплато. Визначено найперспективніші напрямки досліджень біоплато.

84. Біотехнології очищення промислових стічних вод на основі термодинамічного прогнозування взаємодії мікроорганізмів з металами та радіонуклідами

Автореф. дис... д-ра техн. наук03.00.20 О.Б. Таширев; Нац. ун-т харч. технологій М-ва освіти та науки України. — К., 2005. — 33 с. рис., табл. — укp.

З метою створення нових очисних біотехнологій розроблено концепцію термодинамічного прогнозування взаємодії мікроорганізмів з металами періодичної системи елементів Д.І.Менделєєва, згідно з якою кожний метал є окисно-відновним та (або) стереохімічним аналогом певного "макроелементу", що сприяє неспецифічній взаємодії з металами неадаптованих до них мікроорганізмів. Концепцію підтверджено на підставі експериментальних досліджень стосовно 16-ти музейних культур, синтрофних асоціацій і змішаних мікробних угруповань, що складаються з декількох асоціацій з використанням різних металів і радіонуклідів. Уперше показано, що неспецифічне відновлення металів мікроорганізмами є розповсюдженим явищем, зумовленим термодинамічними властивостями бінарної редокс-системи: донорної (метаболічно активних мікроорганізмів) й акцепторної (окисленої форми металу). Розроблено теоретично та експериментально підтверджено узагальнену модель інтегральних механізмів акумуляції металів мікробними синтрофними асоціаціями та змішаними мікробними угрупованнями. Установлено можливість регуляції мікробного метаболізму, що дозволяє реалізувати будь-який з теоретично обгрунтованих оптимальних технологічних процесів очищення стічних вод металів і радіонуклідів. На базі теоретичних положень розроблено наукові засади універсальних мікробних природоохоронних технологій та створено два нових мікробних препарати: "Мікробний біокаталізатор" та "Змішані мікробні угруповання", призначені для очистки промислових стоків від токсичних металів, радіонуклідів і органічних забруднень.

85. Біотехнологія локального очищення жировмісних стічних вод

Автореф. дис... канд. техн. наук03.00.20 А.О. Дичко; Укр. держ. ун-т харч. технологій. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Досліджено процеси біотрансформації органічних забруднень, що містяться в стічних водах олійно-жирового виробництва та розглянуто питання розробки технології локального очищення стоків зазначеної категорії. Особливу увагу приділено дослідженню періодичного анаеробного бродіння стічних вод олійно-жирового комбінату за різних температурних режимів. Запропоновано оптимальний режим безперервного метанового зброджування стоків. Висвітлено вихід біогазу та його енергетичну цінність залежно від параметрів анаеробної ферментації. Доведено доцільність застосування симбіотехнології для доочищення зброджених стічних вод олійно-жирових виробництв згідно з вимогами до якості стоків, що скидаються в каналізацію. Описано технологію комплексного локального очищення висококонцентрованих стічних вод олійно-жирових підприємств, що включає термофільне метанове бродіння та аеробну обробку з застосуванням іммобілізованої мікрофлори. Показано можливість застосування кінетичних констант метанової ферментації, отриманих під час лабораторних досліджень для передбачення результатів анаеробного зброджування відходів за напівпромислових та промислових умов.

86. Будівництво на грунтах, які набухають (в умовах Сірійської Арабської Республіки)

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.02 Ш.О. Махер; Держ. НДІ буд. конструкцій. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Проаналізовано властивості глинистих грунтів, що набухають. Висвітлено методи розрахунку основ і будинків з урахуванням особливостей даних грунтів та умов експлуатації. Описано фізичні, фізико-хімічні та механічні властивості регіональних грунтів. Визначення НДС системи будинок - фундамент - основа з урахуванням впливу набухання грунту виконано для розрахунку схеми у вигляді балки на пружній основі, представлено моделлю Власова - Леонтьєва, що має властивості до набухання, для якої одержані системи диференціальних рівнянь та їх апроксімація методом кінцевих різниць для різних випадків розподілу жорсткості балки та вологості грунту та для схеми, в якій будинок представлений просторовою оболонкою, фундамент - системою перехресних балок, а основа - окремими елементами кінцевої жорсткості та моделлю Власова-Леонтьєва.

87. Важкі бетони для відновлення несучої здатності транспортних споруд

автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 Д.В. Руденко; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2007. — 22 с. — укp.

За умов фізико-хімічної активації цементної системи спрямованим розвитком процесу створюються необхідні умови для утворення матриці - носія майбутніх властивостей необоротної кристалізаційної структури матеріалу. В особливо ранній період гідратації передається енергія для подолання енергетичного бар'єра з утворенням більшої кількості коагуляційних контактів. Стабілізація міцності бетону на активованій в'яжучій речовині у часі доводить перевагу конструктивних процесів у порівнянні з деструктивними.

88. Вдосконалення водопровідних мереж з урахуванням мінливості критеріїв надійності та економічності в процесі експлуатації

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.04 В.П. Косінов; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2005. — 20 с. рис. — укp.

Уперше узагальнено та систематизовано відмови на трубопровідних системах водопостачання за об'єктом дії, характером виявлення й факторами впливу на мінливість критеріїв надійності, зокрема, на параметр інтенсивності відмов, за ступенем складності відновлення працездатного стану складових елементів та масштабом і видом шкоди, яку вони завдають. Одержано аналітичні залежності для визначення параметра інтенсивності відмов трубопроводів від термінів їх експлуатації для трьох періодів роботи (пуско-наладки, нормальної експлуатації, інтенсивного старіння) та з урахуванням категорії складності відновлення елементів, які відмовили. Запропоновано методику для оцінки мінливості лінійної витрати на ділянці діючої або нової, запроектованої водопровідної мережі та встановлення межі довірчого інтервалу змінюваності та низку основних чинників, що впливають на числові значення величини математичного очікування лінійної витрати води. Наведено математичну модель для визначення величини економічного фактора спорудження й експлуатації для ділянок водопровідної мережі, яка враховує широкий діапазон вхідних параметрів, що характеризують економічні умови будівництва й експлуатації трубопровідної системи у цілому та гідравлічно пов'язаних з нею водопровідних споруд водопостачання. Установлено аналітичні залежності коефіцієнта нерівномірності споживання електроенергії як основного чинника економічної ефективності роботи даної мережі від загального коефіцієнта нерівномірності водоспоживання для трубопроводів з різних матеріалів.

89. Вдосконалення методів розрахунку та розробка конструктивних елементів для систем опалення за допомогою високотемпературних газових випромінювачів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.03 Ю.К. Припотень; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2001. — 19 с. — укp.

Визначено критерій комфортності для променевих систем опалення. Розглянуто особливості сприйняття людиною інфрачервоного випромінювання. Розроблено математичну модель теплового режиму приміщення, яка враховує особливості інфрачервоного опалення (пряме опромінення людини та поверхонь, напрямок теплових потоків від нагрітих поверхонь огороджувальних конструкцій до внутрішнього та зовнішнього повітря, можливість створення різних температурних умов на загальній площі приміщення в процесі забезпечення комфортного стану людини. Наведено математичну модель теплоповітряного режиму, яка враховує взаємозв'язок систем променевого опалення та вертиляції приміщення. Досліджено особливості розрахунку теплоповітряного режиму під час використання місцевої вентиляції.

90. Вдосконалення нормативних параметрів проектування каналізаційних мереж

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.04 М.В. Ситніченко; Рівнен. держ. техн. ун-т. — Рівне, 2001. — 19 с. — укp.

Встановлено нормативні розрахункові параметри для забезпечення стійкої роботи каналізаційних мереж. Наведено результати натурних спостережень за роботою діючих мереж систем водовідведення. Визначено ступінь експлуатаційної надійності каналізаційних мереж. Проаналізовано гідравлічні умови роботи діючих трубопроводів. Запропоновано нові залежності для визначення нерозмивних і зривних швидкостей (ухилів). Обгрунтовано й експериментально встановлено нормативні розрахункові параметри, які забезпечують поліпшення умов роботи каналізаційних мереж. Надано техніко-економічну оцінку стану будівництва каналізаційних трубопроводів, розрахованих за рекомендованими параметрами.

91. Вдосконалення нормативно-методичного забезпечення для оцінювання якості питного водопостачання

автореф. дис... канд. техн. наук05.01.02 О.Й. Гонсьор; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2008. — 20 с. — укp.

Розроблено проект засадничого стандарту (ДСТУ) у сфері питного водопостачання, вимоги якого гармонізовано з Європейськими, що дозволяє більш повною мірою контролювати показники якості питної води. Запропоновано оцінювати рівень якості води централізованого господарсько-питного водопостачання за комплексним методом та розроблено відповідну методику, що дає змогу одержати результати оцінювання як один числовий показник. Удосконалено схему вибору оптимального способу очистки води, що збільшує ефективність його застосування у сфері питного водопостачання та враховує якості джерела водопостачання. Проаналізовано вплив інформативних і неінформативних параметрів на активну та реактивну складові електропровідності води, що уможливлює формування вимог до відповідних засобів оперативного контролю у системі водопостачання. Виявлено зміну характеру залежності реактивної складової електропровідності від вмісту мікроелементів у воді, що дає підстави здійснювати оцінювання якості води за реактивною складовою.

92. Вдосконалення організаційно-технологічних рішень щодо відновлювальних робіт на об'єктах міського житлового фонду для умов Сирійської Арабської Республіки (САР)

автореф. дис... канд. техн. наук05.23.08 Осама Радван; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2008. — 20 с. — укp.

Розв'язано задачі щодо вдосконалення системи формування організаційно-технологічних рішень під час організації роботи будівельних фірм з урахуванням особливостей їх діяльності у Сирії під впливом зовнішнього середовища та внутрішніх параметрів, що забезпечує підвищення результативності їх функціонування на підставі типізації технологічних схем з використанням техніко-економічного аналізу, установлення якісних і кількісних взаємоз'язків між витратами ресурсів (питомою трудомісткітю та вартістю) на проведення робіт щодо реконструкції та узагальнювальним показником, що характеризує технологічні схеми їх виконання, виявлення раціональних меж застосування цих технологічних схем залежно від узагальнювального показника з урахуванням ранжирування його складових. Розроблено практичні рекомендації щодо реконструкції житлових будинків. Обгрунтовано доцільність розгляду як категорії, що відображає успіх функціонування будівельної фірми за умов ринку, результативності її діяльності. Запропоновано метод формалізації опису технологічних і часових взаємозв'язків будівельних процесів для відображення у моделях.

93. Вдосконалення оцінки експлуатаційної придатності конструкцій промислових будівель в умовах нерівномірних осідань основи

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 А.О. Ісмагілов; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю.Кондратюка. — Полтава, 2007. — 24 с. — укp.

Для оцінки експлуатаційної придатності конструкцій промислових будівель за умов нерівномірно просідаючої основи вперше розроблено автоматизовану інформаційно-експертну систему "Каркас". Удосконалено методику виконання розрахунків каркасу будівель на нерівномірні просадні впливи на базі обгрунтування раціональних розрахункових моделей, складених з урахуванням особливостей розподілення осідань, конструктивної схеми каркасу та сумісної пружної роботи каркаса з основою. Розроблено та реалізовано методику натурних випробувань конструкцій для визначення параметрів піддатливості опорних зв'язків каркасу, яка обумовлена пружними деформаціями основи, фундамента і базових елементів колон. Встановлено критерії експлуатаційної придатності конструкцій будівель на базі розробленої методики прогнозування термінів утворення граничних осідань.

94. Вдосконалення розрахункових моделей та конструкцій для подовження строків експлуатації промислових будівель

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.23.01 Є.М. Єрмак; Донбас. держ. акад. буд-ва та архіт. — Макіївка, 2003. — 34 с. рис. — укp.

Досліджено проблему забезпечення безпечної експлуатації та подовження технічного ресурсу промислових будівель, обладнаних мостовими кранами. Розроблено принципи формування варіантів адекватних розрахункових моделей для оцінки технічного стану конструкцій каркаса. Наведено рекомендації для моделювання основних конструкцій каркаса (поперечних і поздовжніх) плоскими та просторовими підсистемами з пружними зв'язками. Розроблено методи експериментальних досліджень фактичної роботи елементів, вузлових та опорних зв'язків каркаса з метою уточнення та визначення параметрів розрахункових моделей. Запропоновано підсилювати підкранові та кранові конструкції промислових будівель введенням у систему кран - каркас пружних протиперекісних пристроїв та гнучких високоміцних елементів з початковими зусиллями. Розроблено конструкції та конструктивну схему каркаса з пристроями для авторегулювання зусиль та напружень від кранових навантажень.

95. Вдосконалення сорбційних технологій видалення гумінових речовин із води для раціонального використання водних ресурсів

Автореф. дис... канд. техн. наук21.06.01 А.О. Мітченко; НАН України. Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В.Думанського. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Вперше досліджено зміну молекулярно-масового розподілу гумінових речовин (ГР) у воді Дніпровського водозабору під час використання різних методів її очищення. Теоретично обгрунтовано та експериментально доведено можливість удосконалення технологій видалення ГР з води за рахунок використання комбінацій сорбційних матеріалів різних типів. Запропоновано методи глибокого видалення ГР з води із застосуванням комбінацій сорбційних матеріалів. Досліджено та розроблено процес комплексного очищення питної води за допомогою потрійної комбінації сорбентів: слабкокислотного катіоніту - низькоосновного аніоніту - активованого вугілля.

96. Вдосконалення технології армування укосів геосинтетичними матеріалами

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.08 А.В. Федорук; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. — 19 с. — укp.

З'ясовано технологічні параметри, які впливають на показники стійкості армованих укосів та визначено найбільш значуші, а саме: довжину заведення армувального полотна за криву ковзання, величину вертикального кроку армування, тип армувального матеріалу, кількість армованих шарів. Установлено закономірності впливу технологічних параметрів на показники стійкості армованих укосів, виявлені за результатами аналізу експериментально-статистичних моделей. Установлено збільшення корисного навантаження за умов використання розробленої технології та забезпечення необхідних показників стійкості укосів з пісчаного грунту: в 1,08 - 1,94 рази за зміни довжини заведення армувального полотна за поверхню ковзання; у 1,005 - 1,92 рази - вертикального кроку армування; в 1,09 - 1,26 рази - типу геотекстиля. Виявлено оптимальне співвідношення досліджених технологічних факторів, що дозволяє одержати максимальне збільшення (2,49 рази) показника корисного навантаження, яке відповідає враті стійкості укосу.

97. Вдосконалення технології дрібнорозмірних бетонних виробів способом вібраційних термосилових впливів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 В.В. Швець; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2005. — 18 с. рис. — укp.

Теоретично обгрунтовано й експериментально доведено можливість одержання бетонних виробів з поліпшеними фізико-механічними характеристиками шляхом взаємоузгодженого впливу вібрації, тиску та температури на бетон у період початкого структуроутворення. Оптимізовано процес набору міцності бетоном за умов вібраційного термосилового впливу залежно від величини параметрів температури нагріву, тиску, частоти повторної вібрації та тривалості впливів. Одержано квадратичні рівняння регресії та поверхні відгуку набору міцності бетоном для моменту розпалублення і через 28 діб тверднення за нормальних умов. Виведено аналітичну залежність зміни тиску у бетонній суміші під час повторного вібрування, яка дозволяє розраховувати величину початкового навантаження з метою виключення деструкцій від температурного розширення бетону. Удосконалено модель росту міцності бетону відповідно до умов вібраційного термосилового впливу, що враховує приріст міцності від віброущільнення, тиску, температури та подальшого тверднення, а також від визначеної кількості та інтенсивності повторних вібрувань.

98. Вехи поисков региональной семантики архитектуры ХХ века

Н.А. Валиева Культура народов Причерноморья. — 2002. — N35. — С. 70-77 — Библиогр. в конце ст. — рус.

история строительства и архитектеры. персоналия Россия Азия 20 в., градостроительство, архитектура контекста, Готфрид Бем, Вернер Финк , Тургут Кансевер , Доган Текели, Доган Текели, Метин Хенгюлер, Эдвард Бернес , старые кварталы, стиль ансамбля зданий , мегаполис, урбанистика, современная архитектура грода, пространственная среда, информационная сеть, архитектурная информация, Бем Г., Финке В., ратуша города Бенсберг, исторические архитектурные пространства, пешеходное пространство, Библиогр.: 11 назв.

99. Взаємний вплив фундаментів на деформації їхніх основ у шаруватих грунтах

Автореф. дис. канд. техн. наук05.23.02 С.М. Горлач; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2003. — 21 с. — укp.

Експериментально досліджено формування вирви осідання навколо жорстких штампів на шаруватих грунтах і на цій основі встановлено взаємний вплив фундаментів на деформації їх основ. Виявлено, що взаємовплив фундаментів залежить від текстурних особливостей їх основ, визначено особливості утворення вирви осідання в різних за зв'язністю грунтах і за умови шаруватої основи. Запропоновано методику розрахунку вирви осідання та взаємного впливу суміжних фундаментів на деформації їх основ. Встановлено закономірності формування вирви осідання і взаємного впливу фундаментів на осідання їх основ: якщо у верхній частині шаруватої основи залягає щільний грунт, то істотний взаємовплив спостерігається за умови відстані між штампами в 1,0 b, (b - ширина штампа); якщо верхній шар складений слабким грунтом у пластичному стані, взаємовплив істотний за умови відстані між штампами в (0,5 - 0,75) b.

100. Взаємодія близько розташованих фундаментів різної форми на основі у вигляді лінійно-деформівного шару грунту

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.02 Зіяд М. М. Сальха; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2004. — 18 с. — укp.

Проведено експериментально-теоретичне дослідження формування воронки осідання навколо твердих штампів різної форми підошви за умов лінійно-деформівного шару. Встановлено взаємний вплив фундаментів на деформацію їх основ. Виявлено, що форма підошви жорсткого штампа (моделі фундаменту), вид грунту та товщина пружного шару впливають на формування та розміри воронки осідання.