LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Будівництво

Всього — 1472 Сторінка 6 із 74

101. Взаємодія будівель і споруд з грунтовою основою при динамічних та сейсмічних впливах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 А.М. Маценко; Держ. НДІ буд. конструкцій (НДІБК). — К., 2001. — 17 с. — укp.

Вивчено вплив динамічної взаємодії будівель і споруд з грунтовою основою на динамічні характеристики системи "споруда - фундамент - грунтова основа" (СФО). Досліджено динамічні характеристики жорстких масивних споруд АЕС та оцінку зміни сейсмічних навантажень на споруду, зумовленої ефектами взаємодії фундаментів з грунтовою основою. Використано експериментально-теоретичний підхід для вирішення мети досліджень, який містить багатоканальні виміри коливань споруд і визначення динамічних характеристик системи "споруда - фундамент - грунт" на базі аналітичного рішення за методом початкових параметрів у матричній формі. Для уточнення значень сейсмічних навантажень на систему СФО побудовано графіки регіональних коефіцієнтів динамічності для проммайданчиків АЕС України. Розроблено формули для визначення спектральних коефіцієнтів динамічності залежно від категорії грунтів основи за сейсмічними властивостями.

102. Взаємодія комбінованих масивно-плитних фундаментів із грунтовою основою при різних видах навантажень

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.23.02 Ю.О. Кірічек; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2001. — 34 с. — укp.

Наведено результати експериментальних досліджень, випробувань великомасштабних моделей, числового й аналітичного аналізу напружено-деформованого стану масивно-плитних фундаментів з грунтовою основою. Розроблено ресурсоощадні методи розрахунку й проектування надійних фундаментів за різних навантажень, а також алгоритми та програми оптимального проектування фундаментів з динамічними та статичними навантаженнями на підставі теорії математичного програмування. Розглянуто деформації фундаментів за різних температур.

103. Взаємодія стрічкових фундаментів з основою, що нерівномірно деформується

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 В.В. Яркін; Донбас. держ. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2001. — 19 с. — укp.

Висвітлено питання проблем захисту безкаркасних будинків, що експлуатуються за умов нерівномірних деформацій основи. Розроблено конструкції підсилення фундаментів безкаркасних будинків, сполучених з відмощенням, які реалізують принцип трансформації контактних тисків, що діють на підошву фундаменту. Запропоновано методику розв'язання контактної задачі для стрічкового фундаменту, що забезпечує взаємодію з основою, яка нерівномірно деформується, у разі виникнення в ній локальних зон зсувів. Наведено методики проектування конструкції підсилення стрічкового фундаменту, а також розрахунку фундаментів, підсилених розробленою конструкцією. Здійснено програмну реалізацію запропонованих методик.

104. Взаємодія фільтратів полігонів твердих побутових відходів (ТПВ) із зоною аерації (еколого-геохімічна оцінка)

Автореф. дис... канд. геол. наук21.06.01 Ю.В. Кулинич; НАН України, М-во України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи, Ін-т геохімії навколишнього середовища. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Вивчено фізико-хімічні процеси, які відбуваються у природно-техногенній системі полігонів і звалищ твердих побутових відходів (ТПВ). Визначено умови поглинання важких металів породами зони аерації Київського полігону ТПВ та окремими глинистими мінералами з фільтратів. Доведено, що основним механізмом поглинання заліза й алюмінію з фільтратів є гетерокоагуляція колоїдів на частинках глинистих мінералів. Показано, що за умов використання процесів гетерокоагуляції можна значно зменшити вміст важких металів у фільтраті полігонів і звалищ ТПВ, знизити ймовірність їх потрапляння у трофічні ланцюги. Доведено, що за такої системи коагулювання колоїдні частинки захоплюють і співосаджують небезпечні суміші.

105. Вибір і раціональне застосування склопакетів в фасадних засклених системах будівель

В.В. Самойлович Містобудування та терит. планув. — 2004. — Вип. 18. — С. 186-192. — укp.

Розглянуто сучасні типи склопакетів, які використовуються для отримання світлопрозорих огороджувальних конструкцій будинків і споруд. Наведено їх основні експлуатаційні і архітектурно-художні характеристики. Додано рекомендації щодо їх раціонального використання в будинках різного призначення.

106. Вибір товщини електропідлоги приміщення з електричною кабельною системою опалення теплоакумуляційної дії (ЕКСО-ТА)

Л.Ф. Черних Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. — 2003. — Вип. 5. — С. 52-58. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

Показано вплив товщини теплоакумулювального шару підлоги на нормативні параметри (амплітуду коливання температури внутрішнього повітря та температуру поверхні підлоги) теплового режиму приміщення з електричною кабельною системою опалення теплоакумулювальної дії (ЕКСО-ТА).

107. Видалення нітратів методом іонного обміну. Технології і матеріали

М.Л. Леонов, В.О. Терновцев Пробл. водопостачання, водовідведення та гідравліки. — 2005. — Вип. 4. — С. 34-38. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Розкрито проблему забруднення грунтових вод нітратами. Описано метод іонообмінного видалення нітратів. Обгрунтовано рекомендації по використанню ізотерм іонного обміну для порівняння іонообмінних здібностей різних матеріалів. Показано характер впливу різних технологічних параметрів на величину робочої обмінної ємності аніоніту.

108. Види архітектурно-містобудівної діяльності з точки зору нормотворчого процесу

М.В. Омельяненко Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 20. — С. 236-243. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

109. Виділення тонкодисперсних сорбентів з водних розчинів ультра-флокуляцією та турбулентною мікрофлотацією

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.11 Т.А. Донцова; НАН України. Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф.Д.Овчаренка. — К., 2006. — 18 с. — укp.

Вивчено колоїдно-гідродинамічні закономірності процесів ультра-флокуляції та турбулентної мікрофлотації суспензій тонкодисперсних сорбентів на основі глинистих мінералів, гідроксиду алюмінію та фероціанідів міді та нікелю з метою виділення цих сорбентів з очищуваних водних розчинів. Установлено, що зменшення розмірів часток сорбенту з 1 мм до 1 мкм зменшує необхідний час сорбційної обробки (з 1 - 2 год до 30 с) та його витрату і, відповідно, кількість відходів (у 8 - 10 разів). Запропоновано експериментальну методику визначення парної енергії зв'язку часток, що базується на вимірі залежності максимального розміру флокул від величини дисипації механічної енергії. Показано, що максимум ефективності флокулярного процесу відповідає максимуму парної енергії зв'язку часток, що залежить від їх природи, а також від типу та дози флокулянта. Показано, що у результаті такої обробки швидкість відділення сфлокульованих тонкодисперсних сорбентів від води седиментацією збільшується на 25 - 50 %, а питомий об'єм осаду зменшується як мінімум у 2 рази. Запропоновано ефективний спосіб вилучення тонкодисперсних сорбентів з водних розчинів, що базується на методах ультра-флокуляції та турбулентної мікрофлотації.

110. Визначення впливу великого міста на прилеглі території на основі гравітаційної моделі

Ш.І. Ібатуллін Містобудування та терит. планув. — 2006. — Вип. 24. — С. 72-80. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

Розглянуто окремі аспекти використання гравітаційної моделі для аналізу сфери впливу великих міст України на їх приміські території. Розроблено формулу для визначення орієнтовного радіуса приміської зони великого міста.

111. Визначення геометричної форми та відносного об'єму ущільненої речовини в корпусі порошкового вогнегасника

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 С.В. Корженко; Тавр. держ. агротехн. акад. — Мелітополь, 2004. — 21 с. — укp.

Проаналізовано існуючі діагностики та прогнозування працездатності порошкового вогнегасника, з'ясовано причини грудкування, властивості та природу твердої речовини, що утворюється внаслідок ущільнення вогнегасного порошку. Розглянуто апаратні схеми й алгоритми реконструкції об'єктів, які використовуються в промисловій комп'ютерній томографії. На базі R-функцій розроблено метод визначення геометричного об'єкта за інформаційними проекціями Радона та алгоритмічне забезпечення з'ясування геометричної форми об'єкта для середовища математичного пакета MatLab. Створено математичне забезпечення рентгенівського симулятора SLS-9 та перевірено вірогідність складених алгоритмів.

112. Визначення геофільтраційних параметрів насичено-ненасиченого середовища по даним режимних спостережень

С.В. Телима Мiстобудування та терит. планування. — 2001. — Вип. 10. — С. 196-201. — укp.

113. Визначення граничних станів елементів бетонних і залізобетонних конструкцій методами механіки руйнування

Автореф. дис... канд. техн. наук01.02.04 С.Ю. Богдан; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Розроблено метод визначення граничного стану бетонних і залізобетонних конструкцій та складних систем будівель і споруд за умов плоского напруженого стану. Запропоновано комплексний підхід, який поєднує застосування методів механіки руйнування (механіки тріщин), нормативні методи оцінки граничного стану залізобетонних елементів конструкцій та програмно-обчислювальні комплекси для оцінки граничного стану споруд складної форми, ослаблених тріщинами, вирізами або отворами. Проаналізовано фізико-механічні характеристики і критичні коефіцієнти інтенсивності напружень для бетону. Висвітлено алгоритм чисельно-аналітичного розв'язку для оцінки граничних станів залізобетонних елементів конструкцій, а також складних плоских і просторових конструкцій будівель. Наведено результати розв'язання ряду інженерних задач оцінки граничних станів панелі житлового будинку, балочного перекриття другого енергоблоку та деформованої (нахиленої) стіни по осі 50 об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС.

114. Визначення деформацій та ефективних розрахункових моделей залізобетонних плит з тріщинами

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 Л.М. Скорук; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітект. — К., 2005. — 19 с. — укp.

З використанням методики здійснено комплексні теоретичні дослідження роботи залізобетонних плит за межами пружності з урахуванням тріщиноутворення. Запропоновано модель руйнування даних плит внаслідок дії навантаження та установлено співвідношення між довжинами сторін плити та скінченного елемента для одержання кращої збіжності результату під час визначення прогинів. Обгрунтовано можливість з певними уточненнями адаптувати формулу СНП 2.03.01-84*, що дає змогу визначити кривизну на ділянках з тріщинами для залізобетонних плит. Наведено метод визначення прогинів у плитах з урахуванням нелінійності та тріщиноутворення. Розвинуто теоретичні засади визначення деформацій у залізобетонних плитах з урахуванням нелінійних процесів.

115. Визначення зон геопатогенного ризику при розробці містобудівної документації регіонального рівня

Г. Айлікова, Р. Канівець Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 20. — С. 11-16. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

Розглянуто питання, пов'язані з дослідженням та врахуванням геопатогенних проявів як суттєвої складової загального стану екосистеми в містобудівних роботах регіонального рівня.

116. Визначення міцнісних характеристик грунтів за даними випробування палею- зондом

Автореф. дис. канд. техн. наук05.23.02 Ю.А. Липовий; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Отримано достовірні залежності для визначення міцнісних характеристик за результатами випробування палею-зондом окремо для різних видів четвертинних грунтів (глин, суглинків, супісків, пісків). Виявлено, що найбільший вплив на достовірність отримання міцнісних характеристик мають розрахунковий опір під наконечником палі-зонда та глибина зондування. Встановлено залежності для визначення міцнісних характеристик лесових суглинків у водонасиченому стані за результатами їх випробування палею-зондом за умови звичайної вологості. Встановлено можливість поділу досліджуваних грунтів на піщані та глинисті залежно від показника розрахункового опору під наконечником палі-зонда. Розроблено рекомендації з практичного використання методу визначення міцнісних характеристик грунтів за результатами випробування палею-зондом.

117. Визначення напружено-деформованого стану конструкцій, що огороджують глибокі котловани, при реконструкції забудови

В.А. Соколовська Містобудування та терит. планув. — 2004. — Вип. 18. — С. 209-216. — укp.

Наведено рівняння для визначення напружено-деформованого стану конструкцій, що огороджують глибокі котловани, в процесі реконструкції забудови. Показано результати розв'язання задачі за методом скінчених різниць щодо визначення внутрішніх зусиль у конструкції.

118. Визначення напружено-деформованого стану сталевих конструкцій з урахуванням пружної податливості флангових зварних швів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 О.В. Жван; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Здійснено аналітичний розв'язок стосовно визначення напружено-деформованого стану (НДС) тришарових складених стрижнів, що працюють за режимів розтягу - стиску та згину з урахуванням впливу податливості зв'язків у поздовжньому напрямку. Одержано числові розв'язки з метою визначення напружено-дефомованого стану дво- і тришарових складених стрижнів, які працюють за даних режимів, що враховують випадки перемінності жорсткісних характеристик окремих шарів таких стрижнів за їх довжиною. Досліджено фактори, що впливають на результати числових розрахунків за умов їх реалізації на ПЕОМ. Експериметально з'ясовано значення коефіцієнтів жорсткості флангових зварних швів за їх зсуву у поздовжньому напрямку залежно від величин їх катетів. З урахуванням податливості швів одержано розв'язки стосовно НДС, зокрема, стику розтягнутого елементу; підсилення бази центрально-стиснутої суцільної колони; бази центрально-стиснутої наскрізної колони; розтягнутого елементу, підсиленого накладками за випадків, коли флангові шви є суцільні, перервні, а також ослабленого отвором; зварної балки двотаврового поперечного перерізу.

119. Визначення оптимальної транспортної схеми взаємодії учасників системи "Постачальники - Споживачі"

Т.І. Червякова Мiстобудування та терит. планування. — 2002. — Вип. 11. — С. 169-172. — укp.

120. Визначення особливостей зміни вогнегасної ефективності порошків при гасінні полум'я газоповітряного середовища з перемінним вмістом кисню

Автореф. дис... канд. техн. наук21.06.02 О.М. Тищенко; Харк. ін-т пожеж. безпеки. — Х., 2000. — 17 с. — укp.

На прикладі розробленої експериментальної установки встановлено, що у випадку зменшення вмісту кисню в газоповітряному середовищі вогнегасна ефективність порошків зростає та перебуває в лінійній залежності від його концентрації. У процесі збагачення киснем газоповітряного середовища вогнегасна ефективність порошків змінюється в поліноміальній залежності від його концентрації. Встановлено, що порошки ефективно інгібують полум'я у випадку концентрації кисню в межах 30 - 33 %, найбільш ефективні за таких умов порошки на основі хлориду калію. Розроблено математичну модель визначення коефіцієнта неадитивності, який характеризує залежність вогнегасної ефективності бінарних порошкових сумішей від їх складу та зміни концентрації кисню. Доведено, що бінарна суміш порошків на основі бікарбонату натрію та хлориду калію у межах рівнозначних співвідношень проявляє неадитивні синергічні властивості та з максимальною ефективністю інгібує полум'я газоповітряного середовища з перемінним вмістом кисню.