LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Будівництво

Всього — 1472 Сторінка 68 із 74

1341. Типологические особенности планировочных структур городов Крыма

З.Р. Вельчева Культура народов Причерноморья. — 2006. — №96. — С. 21-24 — Библиогр. в конце ст. 19 назв. — рус.

Данная работа посвящена изучению планировочных структур городов Крыма. В ней рассмотрено влияние природных и общественно-географических факторов на развитие отдельных городов Крыма. В дипломной работе проведено функциональное зонирование этих городов и составлены соответствующие карты, отображающие также и этапы застройки городов. Осуществлена типология планировочных структур городов Крыма на основе таких признаков, как рельеф местности, функции города и его экономико-географическое положение. Даны некоторые рекомендации по дальнейшему территориальному развитию данных городов.Ця стаття присвячена вивченню планувальних структур міст Криму. Розглядається вплив природних та суспільно-географічних факторів на розвиток окремих міст. Здійснена типологія планувальних структур міст Криму за такими ознаками, як рельєф території, функції міста та його економіко-географічне положення. Дано деяких рекомендацій щодо територіального розвитку цих міст.The given work is devoted to studying planning structures of Crimean cities. In it influence of natural and socially-geographical factors on development of Crimean cities is considered. The typology of planning structures of cities of Crimea on the basis of such attributes, as a lay of land, functions of city and its economic-geographical position is carried out. Some recommendations on the further territorial development of these cities are given.

1342. Типологічні засади архітектурно-планувальної структури соціального та комерційного житла

Автореф. дис... канд. архіт.18.00.02 Т.М. Заславець; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Розкрито актуальні питання створення соціального житлового фонду та розходження архітектурно-планувальної структури соціального та комерційного житла. Обгрунтовано гіпотезу щодо соціальної диференціації населення та забезпечення його відповідним житлом. Визначено базові принципи ахітектурно-планувальних рішень соціального та комерційного житла. Соціальне житло рекомендовано формувати згідно з визначеними принципами, головним з яких є принцип мінімізації, а для комерційного житла - принцип оптимізації. Розроблено номенклатуру житлових будинків двох рівнів комфорту за типологічними ознаками, орієнтацією, поверховістю. Обгрунтовано пропозиції щодо удосконалення архітектурно-типологічних ознак соціального та комерційного житла за місцем розташування, характером житлової забудови та розвитку по вертикалі, об'ємно-просторовою структурою. Розроблено пропозиції за формулою заселення квартир для соціального та комерційного житла, визначено розрахункову площу на одну людину для соціального та комерційного житла. Наведено рекомендації щодо формування архітектурно-планувальних рішень соціального та комерційного житла оптимального та підвищеного рівнів комфорту.

1343. Типологія природно-ландшафтних факторів архітектурно-планувального структурування історичних міст Волині

І.В. Носар Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 20. — С. 224-235. — Бібліогр.: 33 назв. — укp.

1344. Тонкошаровий відстійник-фільтр з плаваючим фільтруючим шаром перемінної висоти

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.04 О.В. Архіпов; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2001. — 20 с. — укp.

На базі аналізу сучасного стану вирішення проблем очистки поверхневих вод від полідисперсних завислих часток за допомогою тонкошарового відстоювання та фільтрування висунуто ідею суміщення тонкошарового відстоювання та фільтрування частково в межах тонкого шару та поза ним, для чого зверху тонкошарових каналів розміщено шар плаваючого зернистого завантаження, а в тонкошарові канали відстійника-фільтра подається або відводиться частина зернистого завантаження, що змінює довжину зони тонкошарового відстоювання та товщину шару фільтруючого завантаження залежно від якості та кількості оброблюваної води. Розроблено конструктивну схему тонкошарового відстійника-фільтра з плаваючим фільтруючим шаром перемінної висоти. Наведено результати експериментальних досліджень, які підтвердили ефективність запропонованого пристрою. Одержано теоретичні залежності для розподілу швидкостей ламінарної течії в тонкошаровому каналі з течієнапрямним пристроєм, безвідривної ламінарної - в течієнапрямному пристрою, кінетики освітлення суспензії - залежно від товщини шару зернистого завантаження та часу фільтрування. Розроблено рекомендації для проектування та експлуатації запропонованого апарату.

1345. Тонкошаровий відстійник-фільтр

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.04 Тараунех Ахмад Хасан; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 1999. — 20 с. — укp.

На підставі сучасного стану вирішення проблем очистки води від завислих часток з допомогою тонкошарового відстоювання висунута ідея суміщення тонкошарового відстоювання з фільтрацією, для чого в секціях тонкошарового відстійника верхня пластина є фільтруючою перегородкою, а очищена вода відводиться в спеціальний колектор. Розроблена конструктивна схема тонкошарового відстійника-фільтра. Наведені результати експериментальних досліджень, які підтвердили ефективність запропонованого пристрою. Одержані теоретичні залежності для розподілу швидкостей ламінарної течії в тонкошаровому відстійнику-фільтрі, для розрахунку руху осаду по похилій пластині, для визначення траєкторій завислих часток і оновних параметрів тонкошарового відстійника-фільтра, розроблені рекомендації щодо проектування. Результати впроваджуються в проектну практику водопідготовки для малих об'єктів в Україні та в Іорданії.

1346. Тонкошарові відстійники з гвинтовими полицями

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.04 Н.В. Кравченко; Рівнен. держ. техн. ун-т. — Рівне, 2001. — 19 с.рис. — укp.

Обгрунтовано використання нових рішень компактних установок з тонкошаровими відстійниками з гвинтовими полицями, які дозволяють зменшити площу й об'єм очисних споруд для забезпечення ефективності їх роботи. Розроблено нову конструкцію тонкошарового відстійника з гвинтовими полицями, призначеного для очищення забруднених вод від полідисперсних домішок на станціях невеликої продуктивності. Апробовано методику визначення ефективності очищення води, яка враховує конструктивні та технологічні параметри відстійника з гвинтовими полицями та параметрами забрудненої води. Визначено емпіричні константи залежностей, що характеризують процес очищення води у зазначених відстійниках. На базі проведених теоретичних і експериментальних досліджень розпроблено рекомендації для розрахунку й експлуатації відстійників з гвинтовими полицями як самостійних споруд, так і в поєднанні з фільтрами з плаваючим завантаженням.

1347. Торговельно-громадські центри як об'єкти дослідження та проектування

С.В. Дьомін Містобудування та терит. планув. — 2006. — Вип. 24. — С. 48-56. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Розглянуто типологічне визначення торговельно-громадського центру, зони просторового впливу торговельно-громадських центрів, історичний екскурс, тенденції розвитку торговельно-громадських центрів у м. Київ.

1348. Торцевий робочий орган траншеєкопача з керованими силовими параметрами

автореф. дис... канд. техн. наук05.05.04 В.П. Рашківський; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Проведено дослідження з метою підвищення ефективності роботи траншеєкопачів, підвищення адаптаційних властивостей його робочого органу за рахунок зміни режимів руху різальних елементів. Торцевий орган траншеєкопача є диском, на лобовій поверхні якого знаходяться різальні та метальні елементи. Керування силовими параметрами торцевого робочого органу полягає у можливості швидкісного утворення на ньому силового імпульсу з амплітудою та частотою, необхідною для відокремлення грунту від масиву відповідно до зміни фізико-механічних властивостей грунту. Розроблено систему математичних моделей грунт - робочий орган - привод, які описують взаємодію диску торцевого робочого органу з грунтом під час його руйнування, динаміку траншеєкопача за імпульсного навантаження його робочого органу, динаміку силового імпульсного гідравлічного приводу траншеєкопача з торцевим робочим органом під час утворення направленого імпульсу шляхом дросельного регулювання приводного гідромотора. Визначено закономірності зміни енергетичних показників торцевого робочого органу за умов зміни його режиму руху аналітичними й експериментальними шляхами. Установлено характер зміни динамічних навантажень, що діють в елементах траншеєкопача за імпульсного навантаження робочого органу. Виготовлено дослідно-промислові зразки - лабораторний стенд і навісне обладання траншеєкопача.

1349. Тривала міцність та напружено-деформований стан анкерування арматурних стержнів періодичного профілю акриловими клеями

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 Фам Мінь Ха; Полтав. держ. техн. ун-т ім. Ю.Кондратюка. — Полтава, 2000. — 17 с. — укp.

Розв'язано вісесиметричну задачу теорії пружності про розподіл напружень та переміщень в елементах з'єднання анкер - клей - бетонний масив під час дії на арматурний стержень тривалодіючого висмикувального зусилля. Теоретично досліджено напружено-деформований стан відповідно до віку акрилового клею, часу дії висмикувального зусилля, геометричних характеристик з'єднання. Експериментально досліджено несучу здатність та деформативність анкерування арматурних стержнів періодичного профілю при використанні модифікованих акрилових клеїв під дією статичних короткочасних навантажень. Визначено тривалу міцність клейового анкера та деформативність під час дії на арматурний стержень тривалодіючого висмикувального зусилля. Удосконалено геометрію закладання арматурних стержнів у бетон акриловими клеями різних складів.

1350. Тривальний бетонозмішувач для приготування малорухомих бетонних сумішей

автореф. дис... канд. техн. наук05.05.02 В.В. Блажко; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2007. — 21 с. — укp.

Досліджено питання підвищення ефективності роботи бетонозмішувачів примусової дії завдяки використанню у процесі приготування малорухомих будівельних сумішей каскадного режиму перемішування її складових тривальним робочим органом. За результатами теоретичних досліджень створено математичну модель взаємодії робочого органу бетонозмішувача з компонентами бетонної суміші. Визначено основні робочі параметри тривального бетонозмішувача примусової дії. Проведено експериментальні дослідження даного бетонозмішувача, за якими показано узгодженість результатів теоретичних і експериментальних досліджень. Визначено раціональні параметри й ефективність приготування малорухомої бетонної суміші у новому бетонозмішувачі.

1351. Тришарова збірно-монолітна конструкція купольних покриттів будівель і споруд

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 О.Л. Болдар; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 19 с. рис. — укp.

Запропоновано нову конструкцію збірної частини купола із листового матеріалу та утеплювача, яка служить незмінною опалубкою у процесі нанесення зовнішнього монолітного шару бетону. Для монтажу збірної частини та забезпечення її жорсткості у процесі нанесення монолітного шару торкрет-бетону розроблено конструкцію знімного тросо-кільцевого оснащення. На основі проведених експериментальних досліджень поведінки гіпсокартону запропоновано конструкцію експериментального купола із гіпсокартону та пінополістиролу (збірна частина). Проведено статичний аналіз роботи збірної частини шатра з тросо-кільцевим оснащенням за допомогою розробленої скінченноелементної розрахункової моделі, в якій жорсткості скінченних елементів визначено за даними експериментальних досліджень гіпсокартону. Зазначено, що випробування експериментальної бані статичним навантаженням пітвердили адекватність розрахункової моделі та дозволили виконати доробку конструкції. Наведено рекомендації щодо конструювання, розрахунку та зведення даної розробки та методику побудови скінченноелементної розрахункової моделі купола.

1352. Тріщиностійкість і несуча здатність стержневих металевих конструкцій при циклічних навантаженнях

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.23.01 О.І. Давиденко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2004. — 35 с. — укp.

Запропоновано новий підхід щодо вирішення важливої науково-технічної проблеми розробки методів оцінки тріщиностійкості та несучої здатності металевих конструкцій за умови циклічних навантажень. Проведено експериментальні дослідження механічних, акустичних, енергетичних параметрів кінетики руйнування, одержаних з використанням повних діаграм деформацій малогабаритних зразків. Запропоновано засоби розрахунку критичного параметра тріщиностійкості, несучої здатності, розрахункового опору утоми з урахуванням впливу попереднього циклічного навантаження. Розроблено розрахункову модель оцінки напружено-деформованого стану стиснуто-зігнутих стрижнів за умови малоциклового навантаження. Запропоновано новий спосіб визначення розрахункового опору утоми, що дозволяє враховувати розходження у ресурсі пластичності сталей за статичного та циклічного навантажень. Наведено оцінку ефективності визначення несучої здатності за критерієм тріщиностійкості металевих конструкцій за умови циклічного навантаження методом математичного моделювання. Розроблено оптимальне конструктивне рішення фасонного прокатного профілю верхнього поясу підкранових балок, що усуває причини виникнення тріщин утоми у навколошовній зоні.

1353. Тріщиностійкість похилих перерізів косозігнутих залізобетонних елементів таврового профілю

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 О.Б. Носач; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю.Кондратюка. — Полтава, 2002. — 20 с. рис. — укp.

Розглянуто напружено-деформований стан та тріщиностійкість похилих перерізів косозігнутих залізобетонних елементів. Експериментально та теоретично досліджено роботу таких елементів за різних умов завантаження. Запропоновано методику визначення показників їх напружено-деформованого стану та надано практичні рекомендації з розрахунку зусилля утворення та ширини розкриття похилих тріщин, пристосованих до методики чинних норм. Для визначення ширини розкриття похилих тріщин з урахуванням пружно-пластичних властивостей бетону застосовано змінний модуль деформацій бетону на висхідній ділянці. Встановлено вплив окремих факторів на тріщиностійкість похилого перерізу та побудовано математичну модель. За розробленими методиками проведено розрахунок експериментальних зразків, на підставі якого підтверджено точність запропонованих методів, а також економічну ефективність їх використання.

1354. Тріщиностійкість, деформативність та міцність двовісно працюючих слабоармованих плит за умов різнознакової дії моментного навантаження

автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 Вячеслав Миколайович Адаменко; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — К., 2007. — 19 с. — укp.

1355. Трубний млин замкненого циклу з підвищеною швидкістю руху матеріалу, що подрібнюється

автореф. дис... канд. техн. наук05.05.02 О.Ю. Чудний; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2008. — 22 с. — укp.

Досліджено питання збільшення продуктивності роботи трубного млина за рахунок підвищення швидкості руху матеріалу шляхом подачі крупки у першу камеру млина, а також підвищення якості цементу завдяки подачі поверхнево-активних речовин у сепаратор. Науково обгрунтовано вірогідність місця повернення крупки у першу камеру млина, де знаходиться найбільша кількість матеріалу того ж розміру, що і крупка, показано можливість такої подачі. Визначено продуктивність трубних млинів замкненого циклу з підвищеною швидкістю руху матеріалу. Одержано математичну модель руху двофазного турбулентного потоку в середовищі зі змінними характеристиками. Проведено експериментальні досліди та підтверджено відповідність їх результатів даним, одержаним завдяки теоретичним дослідженням.

1356. Удосконалена технологія підготовки й знезаражування питної води для малих об'єктів водопостачання

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.04 М.П. Нечитайло; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Проведено теоретичні, експериментальні дослідження та розроблено нові високоефективні технології безреагентної обробки та знезаражування питної води. Розвинуто напрямок обробки природної води за допомогою електричного розряду - електрогідравлічного впливу. Розглянуто питання, взаємопов'язані з бактеріологічним і фізико-хімічним впливом на воду, що знезаражується. Експериментально доведено ефективність знезаражування води електрогідравлічним способом, що становить 99,99 %. Очищення води за умов електрогідравлічного впливу здійснюється за чотирьох груп фазово-дисперсних забруднень, зазначених у класифікації Л.А.Кульського. Розроблено математичну модель, застосування якої дозволяє розраховувати всі енергетичні складові електрогідравлічного процесу. Запропоновано конструктивні рішення, які уможливлюють застосування технології електрогідравлічної обробки за стаціонарних умов та обробки води в автономних установках за польових умов. Розроблено рекомендації з розрахунку та вибору основних технологічних параметрів електрогідравлічних установок. Рекомендовано схеми обробки природних вод для насосно-фільтрувальних станцій.

1357. Удосконалення аерозолевої вогнегасної речовини на основі солей калію та обгрунтування умов її застосування

Автореф. дис... канд. техн. наук21.06.02 В.М. Баланюк; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльн. — Л., 2007. — 20 с. — укp.

Показано можливість підвищення ефективності забезпечення пожежної безпеки об'єктів з наявністю електрообладнання з високою імовірністю виникнення на них пожеж класів А, В, С шляхом застосування удосконаленої аерозолевої вогнегасної речовини, яка генерується під час розкладу розробленої аерозольоутворювальної сполуки на основі солей калію та визначено умови її застосування. Найбільшу ефективність розробленого зразка "БАГР-1" пояснено синергізмом бінарної суміші нітрату та перхлорату калію. Виготовлено дослідно-промислові партії розробленої за результатами досліджень аерозольоутворювальної сполуки та генераторів аерозолевої вогнегасної речовини, які застосовано в АУАП на об'єкті підприємства "Поліпласт" м.Львова з захищуваним приміщенням об'ємом 550 м3. На дані сполуки розроблено нормативну документацію.

1358. Удосконалення визначення тріщиностійкості залізобетонних конструкцій методом акустичної емісії

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 П.М. Сташук; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 19 с. рис. — укp.

Виконано програму комплексних випробувань бетонних та залізобетонних конструкцій семи типів, виготовлених з п'яти серій важкого бетону, які відрізнялись між собою складом та міцністю. Досліджено процеси тріщиноутворення та напружено-деформований стан бетонних та залізобетонних конструкцій за різних умов роботи та на різних етапах навантаження. Виявлено закономірності процесу випромінювання акустичної емісії (АЕ) бетонами різних складів за заданих умов навантаження, його зв'язок з процесами тріщиноутворення. Розроблено методику випробування та визначення стану натурних бетонних та залізобетонних конструкцій з використанням методу АЕ. Проведені натурні випробування залізобетонних конструкцій показали можливість використання методу АЕ для технічної діагностики їх стану.

1359. Удосконалення визначень показників механічних властивостей неоднорідних грунтових масивів за результатами статичного зондування

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.02 І.В. Жданова; Держ. НДІ буд. конструкцій. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Теоретично обгрунтовано функціональні залежності опору грунту вдавлюванню зонду від показників його деформаційних і міцнісних властивостей. Встановлено закономірність впливу неоднорідностей грунтів на перебіг деформаційних грунтових процесів під час вдавлювання зонду. Запропоновано метод врахування впливу неоднорідностей грунту на деформаційні процеси під час зондування за критерієм їх масштабів.

1360. Удосконалення еколого-естетичних властивостей архітектурного середовища великих міст (ландшафтний аспект)

автореф. дис... канд. архіт.18.00.01 С.П. Цигичко; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2007. — 20 с. — укp.

Досліджено еколого-естетичні властивості архітектурного середовища великих міст, визначено їх особливості й обгрунтовано принципи удсконалення. Встановлено критерії комфортності архітектурного сердовища життєдіяльності людини. Виявлено особливості сукупного (рекреаційного й економічного) потенціалу різних типів територій нераціонального використання. Визначено основні напрямки й обгрунтовано вимоги щодо еколого-естетичного удосконалення архітектурного середовища на загальноміському та локальному рівнях.