LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Будівництво

Всього — 1472 Сторінка 7 із 74

121. Визначення раціональних параметрів комбінованої подачі вогнегасних речовин для підвищення ефективності пожежогасіння

Автореф. дис... канд. техн. наук21.06.02 О.І. Шкоруп; Держ. Макіїв. н.-д. ін-т з безпеки робіт у гірн. пром-сті. — Макіївка, 2003. — 20 с. рис. — укp.

Наведено теоретичне обгрунтування та розв'язання науково-технічної задачі, що полягає в визначенні раціональних параметрів комбінованої подачі вогнегасних речовин (одночасна, одночасно-послідовна, послідовно-одночасна), розробці нового ручного та лафетного стволів комбінованої їх подачі, особливістю яких є коаксіальність порошкового та водяного струменів (порошковий струмінь виходить зі ствола закільцьованим водяним струменем), створенні технічних засобів комбінованої подачі та тактичних прийомів комбінування подачі даних речовин зі штатної пожежної техніки для гасіння пожеж.

122. Визначення типового модуля зведення житлових будинків з монолітним каркасом

Ю.О. Піщаленко, О.А. Остролуцький, С.А. Чорната Мiстобудування та терит. планування. — 2001. — Вип. 10. — С. 144-145. — укp.

123. Визначення характеристик і дослідження ефективності процесу виконання робіт житлового будівництва

С.А. Ушацький, І.А. Шатрова Містобудування та терит. планув. — 2006. — Вип. 25. — С. 329-333. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Наведено аналіз залежності ефективності процесу виконання робіт від організаційно-технологічних умов зведення житлових будинків. Аналіз виконано з застосуванням математичного апарату теорії масового обслуговування.

124. Визначення часу спрацьовування точкових теплових пожежних сповіщувачів максимального типу

Автореф. дис... канд. техн. наук21.06.02 Є.В. Курінний; М-во України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи. Акад. цив. оборони України. — Х., 2004. — 21 с. рис. — укp.

Встановлено межі області зміни технічних характеристик теплових пожежних сповіщувачів (ТПС) та обгрунтовано варіант моделі теплового поля, який можна використовувати для визначення часу їх спрацьовування. Побудовано комплекс уніфікованих математичних моделей, що описують динамічні властивості ТПС. Розроблено комплекс уніфікованих математичних моделей, що визначають залежність часу спрацьовування ТПС від їх властивостей, а також від параметрів, які характеризують умови його визначення. Створено комплекс математичних моделей, що виявляють похибки часу спрацьовування ТПС, обгрунтовано вимоги щодо величин даних похибок з урахуванням властивостей ТПС та умов їх визначення. На прикладі одного з типів ТПС доведено адекватність розроблених математичних моделей. Запропоновано рекомендації щодо вибору меж допустимих значень часу спрацьовування ТПС, наведено пропозиції зі створення системи його визначення, яка функціонує в автоматичному режимі.

125. Використання біоплато для очистки стічних вод

Г.О. Діренко Пробл. водопостачання, водовідведення та гідравліки. — 2006. — Вип. 7. — С. 111-117. — Бібліогр.: 11 назв. — укp.

Розглянуто здатність вищих водних рослин видаляти забруднювальні речовини зі стічних вод. Запропоновано очистку різних категорій стічних вод за допомогою утепленого закритого біоплато гідропонного типу з вищими водяними рослинами та препаратом-біодеструктором. Описано типову конструкцію біоплато.

126. Використання непрямих випарних повітроохолоджувачів у теплотехнологіях

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.06 О.О. Кузнєцова; НАН України. Ін-т техн. теплофізики. — К., 2004. — 27 с. — укp.

На підставі аналізу фізичних процесів, які відбуваються під час тепловологісної обробки повітря у запропонованих двоступеневих непрямих випарних повітроохолоджувачах (НВП) одержано аналітичні залежності для розрахунку кінцевих параметрів повітря даних НВП, а також нові дані щодо оптимальних режимів роботи НВП за умов зниженого тиску повітря. Досліджено сумісну роботу НВП з осушувачами повітря, що діють на основі сорбентів, розроблених у ІТТФ НАНУ та виявлено характер впливу попереднього осушення повітря на холодопродуктивність НВП. Наведено ефективні схеми кондиціювання повітря з використанням НВП. Уперше розроблено теплотехнології підготовки вентилюючого повітря для гіпобаричного сховища сільськогосподарської продукції з використанням НВП. Запропоновано принципово нові способи одержання прісної води з вологого атмосферного повітря, що передбачають застосування НВП.

127. Використання принципів гнучкого планування при проектуванні будівель боулінг-центрів

А.Г. Панкратов Містобудування та терит. планув. — 2004. — Вип. 17. — С. 255-259. — укp.

Проаналізовано основні принципи планування будівель боулінг-центрів, та визначено основні приміщення, які можуть трансформуватись або виконувати універсальну роль в функціональній схемі будівлі.

128. Використання явища гелеутворення для підвищення ефективності рідинних засобів пожежогасіння

Автореф. дис... канд. техн. наук21.06.02 О.В. Бабенко; Акад. цивіл. захисту України. — Х., 2004. — 17 с.рис. — укp.

Запропоновано й обгрунтовано спосіб гасіння пожеж твердих горючих матеріалів з використанням гелеутворювальних систем (ГС) на підставі неорганічних сполук. Досліджено компоненти вогнегасних ГС, визначено їх концентраційні області. Розроблено експериментальні моделі часу гелеутворення за умов зміни кількісного складу даних вогнегасних систем, а також математичні моделі для визначення показників охолоджуючої та вогнезахисної дії ГС. Визначено оптимальні значення масового складу для кожного з запропонованих ГС, наведено рекомендації щодо використання ГС для гасіння пожеж.

129. Вилучення іонів важких металів із водних розчинів з використанням азотвмісного полімерного реагенту

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.21 Т.Ю. Нижник; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 23 с. — укp.

Розроблено наукові засади технології вилучення іонів важких металів із водних розчинів з використанням полігексаметиленгуанідину (ПГМГ). Встановлено наявність асоціації іонів важких металів з макромолекулами ПГМГ у водних розчинах з утворенням метало-полімерних комплексів за механізмом депротонування полімерного ліганду. Розраховано ступінчасті та повні константи стійкості комплексів, та побудовано графіки розподілу форм сполук іонів металів залежно від pH-середовища. Відзначено, що зв'язування іонів металів макромолекулами ПГМГ відбувається всередині статистичних макроклубків, а здатність макромолекул зв'язувати іони важких металів збільшується в концентраційному інтервалі, де проявляється поліелектролітний ефект. Досліджено поверхневу активність ПГМГ і його здатність переводити іони металів у виді метало-полімерних комплексів в поверхневий шар розчину. Обгрунтовано застосування ПГМГ для вилучення іонів важких металів із водних розчинів на основі методу флотації. Проаналізовано технологічні умови синтезу ПГМГ, розроблено метод аналітичного визначення концентрації ПГМГ в присутності іонів важких металів.

130. Вилучення іоногенних поверхнево-активних речовин із водних розчинів методом осаджувальної та сорбційної мікрофлотації

автореф. дис... канд. хім. наук02.00.11 О.О. Хромишева; НАН України. Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф.Д.Овчаренка. — К., 2008. — 16 с. — укp.

Встановлено колоїдно-хімічні закономірності вилучення іоногенних поверхнево-активних речовин (ПАР) із водних розчинів методами осаджувальної та сорбційної мікрофлотації у порівнянні з методом пінного функціонування. Розроблено нові ефективні способи очистки техногенних розчинів, що містять ПАР. Виявлено найбільш дієві методи колоїдно-хімічного впливу на даний процес, які дозволяють підвищити його ефективність. Показано можливість застосування запропонованих методів колоїдно-хімічного впливу з метою управління процесом очищення техногенних розчинів, що містять ПАР. Еспериментально підтверджено можливість інтенсифікації процесу флотаційного вилучення ПАР (хлоридів алкіламонію й алкілпіридинію, ГІПХ-3, цетазолу, піназоліну, додецилсульфату натрію (ДДСН) і сульфонолу НП-3) шляхом введення в їх розчини неорганічних осаджувачів (калію гексацианоферату (III, II) або сорбентів (калій-манган гексаціаноферату (II), н-окталекану, силіцій оксиду, феруму (III) та алюмінію гідроксиду). Наведено рекомендації щодо використання даних осаджувачів для покращання якості флотаційної очистки техногенних розчинів, забруднених ПАР. Термодинамічно обгрунтовано доцільність використання алкілсульфатів натрію як ефективних осаджувачів та одночасно флотаційних збирачів досліджуваних катіонних ПАР. Виявлено закономірності адсорбції іоногенних ПАР на межі поділу фаз розчин ПАР - тверде тіло для пояснення та прогнозування ефективності процесу їх вилучення із водних розчинів методом сорбційної мікрофлотації. Розроблено новий флотаційний спосіб вилучення катіонних ПАР (ГІПХ-3а, цетазолу, піназоліну) за допомогою сорбенту - раковини морських молюсків. Наведено рекомендації щодо використання флотації для очистки стічних вод машинобудівних, олійноекстракційних і лакофарбових підприємств.

131. Вилучення урану (VI) та важких металів із забруднених вод методами ультра- і нанофільтрації у поєднанні з комплексоутворенням

Автореф. дис... канд. хім. наук21.06.01 Л.Ю. Юрлова; НАН України. Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В.Думанського. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Досліджено особливості процесу очистки забруднених вод від радіонуклідів на прикладі U (VI) та важких металів реагентами баромембранними методами (комплексоутворення-ультрафільтрації та комплексоутворення-нанофільтрації). Визначено оптимальні умови, необхідні для ефективної очистки вод даними методами, зокрема встановлено тип мембрани, величину робочого тиску, співвідношення масових концентрацій поліетиленіміну та металу, pH. Виявлено, що методи комплексоутворення-ультра- та нанофільтрації можна застосовувати для очистки вод від окремих металів та від їх суміші. Показано ефективність застосування методу хімічної деструкції комплексів метал-поліетиленімін з метою регенерації поліетиленіміну.

132. Вимоги до перспективної функціонально-територіальної організації сільської поселенської мережі

А.Ю. Дмитренко Містобудування та терит. планув. — 2004. — Вип. 19. — С. 60-68. — Бібліогр.: 16 назв. — укp.

133. Вимоги та умови підвищення якості середовища житлових районів забудови 50 - 60-х років

І.І. Гонгало Містобудування та терит. планув. — 2003. — Вип. 16. — С. 39-45. — укp.

Визначено основні проблеми сучасних міст, серед яких виділено комплексну реконструкцію житлової забудови. Сформовано основне завдання - підвищення якості середовища районів масового житлового будівництва. Виявлено вплив антропогенних факторів на міське середовище. Розкрито ефективність підвищення якості середовища житлової забудови за реконструкції будинків перших масових серій.

134. Вишукування раціональних транспортно-планувальних рішень пішохідних зон у центрах міст Іорданії (на прикладі міста Амман)

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.20 Ал-Заідіеен Слеіман; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2000. — 17 с. — укp.

Розроблено містобудівну класифікацію пішохідних зон (ПЗ) з урахуванням кліматичних та інших особливостей міст Іорданії. Виявлено фактори, які впливають на ефективність функціонування ПЗ, визначено їх кількісні показники. Встановлено регресійні залежності між кількістю дорожньо-транспортних пригод і довжиною вулично-дорожньої мережі (ВДМ), що дозволяють прогнозувати дані показники. Розроблено математичну модель розподілу руху пішоходів на заданій планувальній структурі ВДМ; комп'ютерну програму забезпечення моделювання руху транспорту у районах міста, що дозволяє обчислити доцільність запровадження пішохідних зон на існуючій ВДМ; програмне забезпечення для розв'язання задачі безпечного переходу пішоходами магістралей, що оточують пішохідні зони; укрупнений алгоритм проектування і запровадження пішохідних зон в центрах міст Іорданії (на прикладі м.Амман) з урахуванням нових нормативів і економічних показників; створено математичні моделі та програмне забезпечення для розв'язання задач оптимізації розміщення пішохідних зон у центрах міст і розрахунки параметрів їх функціонування.

135. Вібраційна установка для формування трубчастих виробів із бетонних сумішей

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.02 О.В. Орисенко; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю.Кондратюка. — Полтава, 2002. — 19 с.рис. — укp.

Досліджено та створено вібраційну установку для формування трубчастих залізобетонних виробів із просторовими коливаннями робочого органа, характерною особливістю якої є те, що вертикальна вісь симетрії збігається з віссю дебалансного вала, а площина прикладання примусової сили, що генерується віброзбуджувачем, знаходиться вище від центра мас рухомої частини з бетонною сумішшю. Дане конструктивне рішення дозволяє отримати просторові коливання робочого органа та змінну за висотою інтенсивність вібраційного впливу на бетонну сіміш. Проведено динамічні та технологічні дослідження зазначеної установки для вібраційного ущільнення бетонних сумішей, складено та проаналізовано математичну модель віброустановки, розроблено дослідно-промисловий зразок віброустановки, а також запропоновано методику інженерного розрахунку даного пристрою.

136. Вібраційний гідропривод плити пресування твердих побутових відходів у сміттєвозах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.03 О.В. Березюк; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2005. — 19 с.рис., табл. — укp.

Доведено, що використання вібраційного способу пресування підвищує коефіцієнт ущільнення твердих побутових відходів (ТПВ) у сміттєвозах. Визначено регресивну функціональну залежність "тиск пресування" з урахуванням властивостей відходів і основних конструктивних і силових параметрів вібраційного гідроприводу (ВГ) плити, що дозволило одержати оптимальні значення даних параметрів. Розроблено математичну модель ВГ плити пресування ТПВ з використанням генератора імпульсів тиску диференціальної дії, яка враховує регресійну, функціональну залежність "тиск пресування - ступінь ущільнення" та дозволяє адекватно описувати процес роботи ВГ. Побудовано область параметрів ВГ пресування ТПВ під час пуску в статичному режимі, яка дозволяє на етапі його проектування визначати параметри та характеристики, які забезпечуватимуть ВГ необхідну стійкість роботи з якісними перехідними процесами.

137. Вібровакуумовані дрібнозернисті золошлакові бетони

автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 Т.М. Павленко; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2008. — 21 с. — укp.

Розроблено науково-технічні засади технології вібровакуумованих дрібнозернистих золошлакових бетонів. Відзначено, що наукові дані, одержані в результаті теоретичних і експериментальних досліджень, дозволяють запровадити зіни у виробництво, що суттєво підвищує фізико-механічні властивості бетонів та їх довговічність, зменшує металоємність (матеріалоємність) і енергоємність технології, підвищує продуктивність праці. За результатами досліджень основних властивостей вібровакуумованих золошлакових бетонів підтверджено дані щодо високої ефективності таких вакуумбетонів. Вібровакуумування за умови раціонального режиму забезпечує більший ступінь ущільнення рухомих золошлакових бетонних сумішей у порівнянні з віброущільненням жорстких сумішей. За результатами впровадження результатів дослідження на підприємствах будіндустрії доведено, що внаслідок застосування вібровакуумної обробки золошлакових бетонних сумішей за умов формування виробів міцність бетону підвищується удвічі. За цього наявна можливість використовувати існуюче технологічне обладнання без принципових конструктивних змін, здійснювати негайну розпалубку відформованих виробів, що суттєво зменшує металоємність технології.

138. Віброплощадка з управляючим впливом на суміш, яка ущільнюється

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.02 В.В. Герасименко; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2002. — 16 с. — укp.

Досліджено динаміку низькочастотної віброплощадки на еластичних оболонках з урахуванням впливу середовища і створено машини, що впливають на ущільнювану суміш. Розкрито закономірності руху робочого органу віброплощадки з урахуванням опору середовища та впливу на ущільнювану суміш з пневматичним виконуючим механізмом пульсаторного типу. Визначено основні принципи створення подібних машин, і на їх основі запропоновано методику інженерного розрахунку основних параметрів.

139. Вібропрес з двочастотним приводом пуансона для формування дрібноштучних бетонних виробів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.02 Л.В. Саєнко; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Визначено сутність процесу вібропресування, сформульовано напрямки створення ефективних конструкцій і методів розрахунку вібропресів для формування бетонних виробів. Обгрунтовано фізичну та математичну модель вібропреса, викладено схему вібропреса з двочастотним приводом пуансона. Наведено рівняння руху та досліджено динаміку вібропреса з урахуванням параметрів середовища. Побудовано алгоритм розрахунку параметрів вібропреса, що забезпечує необходні показники ущільнення бетонної суміші (БС). Розроблено та проведено в лабораторному вібростенді експериментальні дослідження з вивчення динамічних параметрів і режимів руху двомасної системи вібропреса з урахуванням реологічних властивостей формованої БС. Виконано порівняльний аналіз аналітичного й експериментального досліджень значень вібропереміщень матриці та пуансона, їх відносних переміщень за різними варіантами.

140. Вібропресований дрібнозернистий бетон з використанням відсівів подрібнення граніту

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 В.В. Житковський; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — О., 2003. — 17 с. — укp.

Обгрунтовано закономірності розподілу води у бетонних сумішах для вібропресування, отримано та експериментально підтверджено розрахункову залежність з метою визначення їх оптимального водовмісту. Встановлено кореляційний зв'язок між оптимальним водовмістом, міцністю вібропресованого дрібнозернистого бетону (ВДБ) та електричним опором ущільненої бетонної суміші. Доведено позитивний вплив пилуватої фракції гранітного відсіву на кінетику структуроутворення вібропресованого бетону та ступінь гідратації портландцементу за умов недостатньої кількості води. Визначено оптимальну кількість, гранулометричний склад гранітного пилу, а також параметри вібропресування, що забезпечують максимальне підвищення міцності та покращання інших будівельно-технічних властивостей. Встановлено ефективність пластифікуючих і повітровтягувальних домішок у дискретному середовищі наджорстких бетонних сумішей з метою підвищення їх ущільнюваності. Отримано комплекс рівнянь регресії, що виражають зв'язок властивостей бетонних сумішей і ВДБ зі складом бетону та технологічними факторами.