LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Будівництво

Всього — 1472 Сторінка 8 із 74

141. Відведення промивної води із швидких фільтрів пористими трубами

автореф. дис... канд. техн. наук05.23.04 В.С. Тельпіс; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — О., 2008. — 19 с. — укp.

З метою вирішення актуальної проблеми підвищення ефективності функціонування швидких фільтрів розроблено нові конструкції їх відвідних систем. Обгрунтовано доцільність використання пористих трубчастих труб для відведення промивної води із швидких фільтрів. Одержано наближені математичні моделі функціонування пористої збірної труби для безнапірного та напірного режимів, що працюють зі змінним притоком по довжині, створено інженерні методики їх гідравлічного розрахунку. На підставі результатів лабораторних досліджень пористих труб за умов напірного та безнапірного режимів підтверджено достовірність розроблених наближених математичних моделей їх роботи та методик розрахунку. Зроблено промислову апробацію пористих труб на 15-ти діючих швидких фільтрах Інгулецьких водопровідних очисних споруд Миколаєва, виявлено високу ефективність їх роботи протягом тривалого часу. Здійснено апробацію пористих відвідних конструкцій у напірних фільтрах водопідготовки (Одеса), результатом впровадження яких є підвищення надійності їх роботи, зокрема, виявлено значне зменшення виносу фільтрувального матеріалу під час промивання.

142. Відкриті простори житлової забудови в структурі міських земель. Організація та оцінка ефективності використання

М.М. Габрель Містобудування та терит. планування. — 2003. — Вип. 14. — С. 25-37. — укp.

Розглянуто місце житлової забудови в структурі міст, принципи і прийоми її організації. Виявлено та досліджено структуру відкритих просторів житлової забудови м. Львова в аспекті проблеми підвищення ефективності використання міських земель. Наведено методику оцінки соціальної еколого-економічної ефективності використання відкритих просторів. Показано вплив різної архітектурно-планувальної організації на термін будівництва. Розкрито недоліки та невідповідність функціонально-планувальних рішень реальному використанню території мешканцями. Доказано актуальність проведення комплексу містобудівних заходів, які забезпечили б ефективніше використання міських територій.

143. Відновлення працездатності вертикальних монтажних з'єднань стінки рулонованих резервуарів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.03.06 А.Ю. Барвінко; НАН України. Ін-т електрозварювання ім. Є.О.Патона. — К., 2003. — 21 с. — укp.

Визначено оптимальну кількість та розташування кілець жорсткості на стінці резервуара для одержання необхідної геометричної форми під час вварювання укрупнених вставок за наявності жорсткого контуру. Вирішено задачу отримання допустимої кутової деформації у вертикальних монтажних з'єднаннях після вварення вставок у попередньо напружену стінку рулонованих резервуарів.

144. Відображення укосів на планах проектів вертикального планування

В.В. Леонтович Містобудування та терит. планув. — 2004. — Вип. 18. — С. 112-116. — укp.

Доведено, що в існуючій практиці проектування вертикального планування не завжди коректно відображаються укоси за спряження проектних поверхонь. Наведено формули для розрахунку закладень укосів в залежності від висоти і крутизни укосу та нахилу поверхні.

145. Відстійник для малих витрат стічних вод

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.04 О.М. Нечипор; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2006. — 18 с. — укp.

Розглянуто процес освітлення стічних вод в низхідно-висхідному потоці рідини в конструкції модифікованого вертикального відстійника з перегородкою для малих витрат стічних вод. Показано надійність, ефективність і зручність експлуатації нової конструкції у порівнянні з існуючими. Запропоновано математичну модель освітлення стічних вод у вертикальному відстійнику з перегородкою. Проведено дослідження його конструкції, в результаті якого одержано коефіцієнти швидкості видалення завислих речовин зі стічної води. Здійснено реалізацію запропонованої математичної моделі, на підставі якої з використанням результатів експериментальних і теоретичних досліджень розроблено інженерні методи розрахунку технологічних і конструктивних параметрів очистки. Сформульовано основні положення та рекомендації щодо реалізації нових методів. Обгрунтовано доцільність використання модифікованої конструкції відстійника, наведено приклади його впровадження в інженерну практику.

146. Властивості і технологія бетону на модифікованому залізом цементі в умовах зимового бетонування

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 Н.П. Мельниченко; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2005. — 18 с. — укp.

Встановлено доцільність модифікації портландцементу комплексною добавкою, яка являє собою систему залізовмісна мінеральна речовина - олеат натрію - силікат натрію для одержання бетонів, які мають високу міцність під час стискування, зчеплення з бетоном будівельних конструкцій та спроможність тужавіти й набирати міцність за умов дії низьких позитивних та знакозмінних температур. Наведено результати досліджень впливу комплексної добавки на властивості бетонів, що твердіють, і параметри інтенсивності його твердіння. Введення до складу портландцементу комплексної добавки призводить до підвищення пластичної міцності цементного тіста і каменю, а також до зниження їх деформативності за умов дії знакозмінних температур.

147. Властивості і технологія бетону, модифікованого залізистими цеолітами

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 Н.В. Астахова; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. — Сімф., 2004. — 20 с. — укp.

Обгрунтовано доцільність модифікації портландцементу активованими залізовмісними наповнювачами і залізосилікатним лужним колоїдним розчином (продуктом їх взаємодії з силікатами натрію) для одержання бетонів з високою швидкістю формування фізико-механічних властивостей за умови зменшення витрат цементу. Досліджено вплив активованих залізовмісних наповнювачів і залізосилікатного лужного колоїдного розчину на властивості бетонів, що твердіють, і параметри інтенсивності даного процесу. Для оцінки ефективності активованих залізовмісних наповнювачів і залізосилікатного лужного колоїдного розчину використано експериментально-статистичні моделі експериментальних і відносних показників властивостей цементного тіста, розчинів і бетонів. З'ясовано, що введення до складу портландцементу активованих залозистими цеолітами залізовмісних наповнювачів і залізосилікатного лужного колоїдного розчину сприяє підвищенню пластичної міцності цементного тіста та одержаного цементного каменю, позитивно впливає на зменшення їх деформативності та бетону. За даних умов встановлено підвищення швидкості формування міцності та початкового модуля пружності бетону, а також зменшення витрат портландцементу в бетоні за високих показників морозостійкості та водонепроникності одержаного продукту.

148. Властивості і технологія полімерних карбамідних розчинів для ремонту транспортних споруд в зоні змінного рівня води

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 А.В. Краснюк; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2002. — 23 с. — укp.

Досліджено карбамідні полімеррозчини для відновлення та захисту бетону транспортних споруд у зоні змінного рівня води. Проаналізовано процеси порушення цілісності бетону і матеріалів для його відновлення. Розкрито закономірності структуроутворення полімеррозчинів. Оптимізовано реологічні та міцнісні властивості карбамідних полімеррозчинів. Встановлено фізичні, експлуатаційні та деформівні властивості карбамідних полімеррозчинів, необхідні для ремонту транспортних споруд у зоні змінного рівня води. Висвітлено зміни міцнісних і адгезійних характеристик полімеррозчинів за різних умов експлуатації, а також їх хімічну та біологічну стійкість. Рекомендовано рецептури полімеррозчинів на основі смоли КФ-МТ-15 з метою відновлення бетону в зоні змінного рівня води. Розроблено основні положення технології проведення ремонтно-відбудовних робіт способом торкретування. Наведено техніко-економічне обгрунтування застосування полімеррозчинів.

149. Властивості і технологія спеціального, модифікованого залізом бетону, в умовах динамічних впливів

автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 К.В. Герасимова; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. — Сімф., 2007. — 20 с. — укp.

Вирішено проблему підвищення стабільності властивостей спеціальних, модифікованих залізом, бетонів за рахунок спрямованого формування структури цементного каменю з метою покращання його міцності й адгезійного зчеплення з затверділим бетоном будівельних конструкцій, на які впливають динамічні навантаження. Така спрямованість процесів забезпечується завдяки уведенню до складу спеціального цементу, одержаного на основі дисперсної системи "портландцемент - залізовмісна речовина - олеат натрію", домішки простого ефіру - карбоксиметилцелюлози. Вивчено вплив цієї домішки на формування фазового складу та структури дисперсної системи. Доведено, що введення до складу дослідженої системи карбоксиметилцелюлози зумовлює стабілізацію фізико-механічних, зокрема, адгезійних властивостей бетонів, що має прояв у збільшенні міцності зчеплення спеціального бетону з домішкою карбоксиметилцелюлози з затверділим бетоном конструкції за умов динамічних впливів. Визначено особливості технології одержання розроблених бетонів, а саме: певний порядок змішування компонентів та збільшення тривалості їх перемішування.

150. Влаштування армованих основ під фундаменти будівель

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.02 Б.Б. Корчевський; Держ. НДІ буд. конструкцій. — К., 2002. — 16 с. — укp.

Визначено оптимальні параметри армування одношарових та двошарових основ. Висвітлено залежність зменшення осадки та збільшення модуля деформації основи від раціонального підбору параметрів. Встановлено вплив армування на зміну деформування, зменшення вертикальних переміщень і концентрацію напружень у вертикальному напрямку. Доведено залежність опору висмикування арматурних елементів від глибини закладення і наявності зовнішнього навантаження. Отримано розрахункові залежності для визначення зусиль в арматурних елементах, їх подовжень, кількості, а також деформаційних характеристик армованого грунту на підставі рішень теорії пружності про напружений стан анізотропної, в механічному відношенні, напівплощини. Розроблено спосіб розрахунку осадок двошарових основ з врахуванням анізотропії армогрунту і параметрів армування. Наведено рекомендації щодо армування основ стрічкових фундаментів.

151. Влияние изменения давления на температуру воздуха в гипобарическом хранилище сельскохозяйственной продукции

В.Е. Писарев Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. — 2003. — Вип. 5. — С. 13-21. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Проведено термодинамічний аналіз впливу зміни тиску повітря на його температуру в гіпобаричному сховищі сільськогосподарської продукції. Показано, що коливання температури повітря пов'язані з режимом роботи вакуумного насоса.

152. Влияние природных факторов на геохимию городских территорий

Ю.М. Шкодовский Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 10. — С. 119-123. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Показано вплив природних факторів на міграцію забруднювачів, стан, та ступінь забруднення окремих компонентів міського ландшафту за умов, спровокованих техногенезом. Установлено основні види поведінки шкідливих речовин у навколишньому середовищі промислового міста. Визначено значення моніторингу стану міського середовища.

153. Влияние роста парка индивидуального автотранспорта на формирование улично-дорожной сети города

Н.Н. Осетрин, К.А. Яковенко Містобудування та терит. планув. — 2006. — Вип. 24. — С. 123-129. — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Розглянуто розвиток парку індивідуального автотранспорту та його вплив на формування вулично-дорожньої мережі міста.

154. Влияние технологической поврежденности бетона на трещинообразование и прочность железобетонных изгибаемых элементов по наклонным сечениям

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 С.О. Постернак; Одес. гос. акад. стр-ва и архитектуры. — О., 2004. — 18 с. — укp.

На основании анализа характера образования и развития нормальных и наклонных трещин в железобетонных балках показано, что на начальном этапе наклонные трещины, как и нормальные, развиваются по траекториям технологических трещин (энергетически выгодному пути), а затем подрастают до превращения в магистральные или развиваются путем пересечения структурных блоков (ячеек). На основании результатов исследования сделан вывод, что проверку изгибаемых элементов по несущей способности с учетом технологической поврежденности бетона следует проводить дифференцированно в зависимости от изменения количества и качества минерального наполнителя.

155. Влияние шума и загазованности на население примагистральных территорий

В.В. Гилев Мiстобудування та терит. планування. — 2002. — Вип. 11. — С. 32-34. — рус.

156. Вогнестійкість монолітних залізобетонних конструкцій будівель

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 Ель Мутассім Ларбі; Харк. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2001. — 23 с.рис. — укp.

Отримано вихідні дані для розрахунку несучої здатності каркасних статично невизначних залізобетонних будівель на сучасних програмних комплексах. Наведено методику розрахунку вогнестійкості монолітних каркасних будівель з урахуванням фізичної нелінійності бетону й арматури за умов нагрівання й охолодження. Проведено за розробленою методикою числові дослідження напружено-деформованого стану статично невизначних залізобетонних конструкцій з урахуванням впливу локального нагрівання на міцність сусідніх елементів, впливу обсягу вогнищ пожежі, їх розташування, розрахункових схем каркасів, та їх просторової роботи. Апробовано оптимальні, з урахуванням вогнестійкості, розрахункові схеми багатоповерхових будівель. Проведено експериментальні дослідження напружено-деформованого стану статично невизначних залізобетонних конструкцій. Впроваджен пропозиції щодо розрахунку вогнестійкості монолітних залізобетонних конструкцій з новими видами арматури.Результати досліджень упроваджено під час розробки нової серії попередньо напружених залізобетонних 9-ти метрових пустотних плит, армованих стрижневою арматурою класу А500С і А400С, вивчення міцності стиків, що зварюються, та спільної роботи з бетоном на ЗБК-5 Харкова, а також використано під час підготовки інструктивних документів.

157. Вогнестійкість одно- і багатошарових просторових конструкцій житлових та громадських будівель

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.23.01 Б.Г. Демчина; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2003. — 40 с. рис. — укp.

Розроблено інженерний метод розрахунку, що базується на основі класичної теорії пластин з використанням квазістатичної незв'язної задачі термопружності. Здійснено унікальний природний вогневий експеримент на п'ятиповерховому житловому будинку конструктивної системи ГОЛЬДМАН, наведено нову методику реєстрації температури за допомогою багатоканального термовимірювача МТ-1, вперше застосовано метод акустичної емісії на природному вогневому експерименті, а також у численних лабораторних дослідженнях бетону, арматури та нових вогнезахисних покриттів. Запропоновано нову універсальну установку багатофункціонального призначення для вогневих випробувань будівельних конструкцій. На базі даного інженерного методу розрахунку розроблено програмний комплекс КОЛДЕМ для розрахунку межі вогнестійкості просторових конструкцій, який пройшов перевірку на вогнестійкість окремих одно- та багатошарових плитних конструкцій, об'ємних блоків, а також конструктивних систем ПЛАСТБАУ та ГОЛЬДПЛАН. Зазначено, що задовільне співпадання розрахункових та експериментальних даних підвердили надійність програмного комплексу КОЛДЕМ і можливість використання його для сертифікації та атестації нових енергоефективних конструктивних систем з метою їх швидкого впровадження у будівництві в Україні.

158. Вогнестійкість статично невизначених сталезалізобетонних конструкцій

автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 Като Лоренс Альберт; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2007. — 25 с. — укp.

Здійснено числове моделювання температурних полів у сталебетонних балках. Досліджено особливості нестаціонарних температурних полів у їх перерізах за умов пожежі. Одержано розрахункові розподіли температури у сталевій секції та залізобетоні для комбінованих конструкцій без теплового захисту з боковим тепловим захистом - шаром цементно-піщаної штукатурки, з всебічною теплоізоляцією - штукатуркою. Розроблено методику визначення розрахункових параметрів для призначення реальної та "ефективної" еквівалентної температури. Розроблено гармонізовану з Еврокодом методику розрахунку вогнестійкості нерозрізних сталезалізобетонних конструкцій з використанням методу межової рівноваги, деформаційної моделі. Досліджено шарніри пластичності у даних конструкціях з застосуванням числового моделювання їх напруженого стану за лінійної та нелінійної постановки. Установлено, що температурний момент призводить до перерозподілу зусиль. Вивчено напруження та деформації у прикордонному шарі між сталевою секцією та залізобетонною плитою. Виявлено характерні стадії руйнування, об'ємний характер пластичних шарнірів у сталезалізобетоні. Визначено поля пластичності у металі, тріщиноутворення та руйнування в бетоні. Проведено експерименальні дослідження пластичних шарнірів. Виявлено особливості роботи сталезалізобетонних конструкцій під час нагрівання. Доведено вірогідність наукових положень, використаних для розробки методики розрахунку їх вогнестійкості. За спільної дії навантаження та температури у балці визначено перерозподіл зусиль внаслідок виникнення в ній температурного моменту, що у разі нагрівання знизу розвантажував прольотний переріз і довантажував опорні. На підставі результатів дослідження доведено вірогідність розробленоі методики розрахунку вогнестійкості нерозрізних сталебетонних балок.

159. Вогнестійкість стиснутих залізобетонних елементів при температурних режимах, близьких до реальних

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 Б.Б. Григорьян; Харк. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2001. — 24 с.рис. — укp.

Розроблено методику розрахунку розподілу температури в перерізах залізобетонних конструкцій за умов багатобічного нагрівання й остигання, а також методику розрахунку вогнестійкості стиснутих залізобетонних елементів з урахуванням впливу нагрівання на стійкість залізобетонних конструкцій з випадковим ексцентриситетом. Виявлено умови втрати несучої здатності на стадії загасання пожежі. Розроблено схеми нормування необхідних меж вогнестійкості. Здійснено експериментальне дослідження міцнісних і характеристик деформації бетону за умов нагрівання й остигання, на основі яких складений пакет емпіричних формул для опису повних діаграм деформування бетону у разі нагрівання та деформування навантаженого до нагрівання бетону. Проведено експериментальне обгрунтування запропонованого методу розрахунку вогнестійкості.

160. Вогнетривкі алюмосилікатні і кремнеземисті бетони на основі модифікованих лужних в'яжучих

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 Т.П. Кіценко; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2007. — 19 с. рис. — укp.

Здійснено теоретичне й експериметальне дослідження вогнетривких і високовогнетривких алюмосилікатних і кремнеземистих бетонів на основі розчинного силікату й алюмінату натрію з термомеханічними властивостями, підвищеними за рахунок використання структуротвірних компонентів, що є плавнями стосовно заповнювачів і мікронаповнювачів. Теоретично обгрунтовано й експериментально доведено, що шамотнокаоліновий пил-винос з електрофільтрів обертальних печей обпалу кускового шамоту й аморфний ультрадисперсний кремнезем здійснюють активну структуротвірну роль за умов твердіння та нагріву відповідно алюмосилікатних і шлаколужних кремнеземистих в'яжучих на основі алюмінатів і низькомодульних силікатів натрію. Оптимізовано склади бетонів на основі шамотних, мулітокорундових і кварцитодинасових заповнювачів з однаковими показниками вогневих властивостей в'яжучої матриці та заповнювачів. Вивчено основні експлуатаційні властивості бетонів.