LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Будівництво

Всього — 1472 Сторінка 9 із 74

161. Водогосподарський комплекс м. Луцька - модель сучасного стану водокористування міст України

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.07 В.О. Фесюк; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Сформульовано поняття екологічної оптимізації водокористування великих населених пунктів за сучасних економічних умов. Доведено репрезентативність Луцька як моделі сучасного стану водокористування міст, проаналізовано його влив на навколишнє середовище. Складено картографічну модель водного господарства міста, зважаючи на його вплив на довкілля. Вивчено вітчизняний та зарубіжний досвід розв'зання еколого-географічних проблем водного господарства міст. Наведено пропозиції щодо поліпшення екологічної оптимізації водокористування Луцька.

162. Вопросы совершенствования системы градостроительного проектирования

Т.С. Нечаева Містобудування та терит. планув. — 2003. — Вип. 16. — С. 120-125. — укp.

Розглянуто практику, проблеми та тенденції розвитку системи містобудівного проектування на сучасному етапі формування нових принципів управління містами.

163. Вопросы формирования центров искусств в магистральных системах расселения

В. Недогарко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 4. — С. 39-47. — Библиогр.: 7 назв. — укp.

Запропоновано теоретичну схему оригінального рішення проблеми раціонального розміщення та формування цивільного, промислового, транспортного та рекреаційного будівництва.

164. Вопросы формообразования в современном городском дизайне

И.К. Хвыля Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 8. — С. 162-170. — Библиогр.: 10 назв. — рус.

Висвітлено сучасні тенденції формоутворення об'єктів міського дизайну. Проаналізовано один з найбільш перспективних напрямків формоутворення - структурні системи для об'єктів торгівельного, рекреаційного, грального призначення.

165. Вплив вихідних параметрів на розрахункові моделі будівель в складних умовах будівництва

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 Родрігес Сауль Ортіс; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2003. — 21 с. рис. — укp.

Вивчено вплив параметрів, що використовуються в розрахунках конструкцій будівель і споруд, на розрахункові моделі цих об'єктів, які експлуатауються за складних умов будівництва. Показано можливість прогнозування змін напружено-деформованого стану конструкцій будівель і споруд за результатами їх розрахунку щодо межових значень впливів основ за складних грунтових умов. Розроблено інженерну методику врахування параметрів впливу на будівлі в їх розрахункових моделях, обгрунтовано спрощення розрахункових моделей напружено-деформованого стану коефіцієнтами, одержаними за емпіричними залежностями. Розроблено методику, що містить рекомендації щодо складання розрахункових моделей для різних варіантів зовнішніх впливів на будівлі, обгрунтування спрощення розрахункових моделей будівель, рекомендації з урахування параметрів розрахунку, а також рекомендації стосовно наступного уточнення результатів розрахунку моделей за допомогою емпіричних залежностей.

166. Вплив експлуатаційних чинників на напружений стан верхньої зони стінки підкранової балки

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 О.М. Петросян; Донбас. держ. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2002. — 23 с. — укp.

Досліджено напружений стан верхньої зони стінки підкранових балок з урахуванням дефектів і ушкоджень підкранових шляхів і ходової частини мостових кранів у процесі руху крана. Для визначення компонентів напруженого стану підкранової балки запропоновано розрахункову схему та використано теорію щільного крутіння поперечних перетинів балки. Виконано експериментальні дослідження напруженого стану верхньої зони стінки підкранових балок за натурних умов у процесі прямування мостового крана з урахуванням експлуатаційного стану конструкцій. Зафіксовано розтягувальні напруги від локального крутіння у верхній зоні балки, що у сумі з залишковими зварювальними напругами можуть перевищувати розрахунковий опір сталі. Запропоновано уточнену розрахункову схему, що враховує спільну роботу кранової рейки, верхнього пояса, стінки підкранової балки й експлуатаційного стану конструкцій. Досліджено вплив кроку розставляння поперечних ребер жорсткості на напружений стан верхньої зони стінки біля зварювального шва. Розроблено методику розставляння поперечних ребер жорсткості для знову проектованих і підкранових балок, що знаходяться в експлуатації, за умови напруженого стану верхньої зони стінки.

167. Вплив законодавчої бази на структуру національних кадастрових систем

М.Г. Лихогруд, А.В. Козіков Мiстобудування та терит. планування. — 2001. — Вип. 10. — С. 64-75. — укp.

168. Вплив залишкових напружень в зварних двотаврових колонах на їх стійкість при дії моменту в площині більшої жорсткості

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 С.М. Полішко; Держ. НДІ буд. конструкцій. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Запропоновано теоретичний метод визначення залишкового стану, що виникає у двотаврових колонах під час виготовлення з застосуванням зварювання. Розроблено метод оцінки впливу залишкових напружень на стійкість двотаврових колон. Наведено методику та результати експериментальних досліджень щодо визначення параметрів залишкового стану, що виникає під час виготовлення та оцінено його вплив на стійкість двотаврових колон. Надано пропозиції щодо технології виготовлення колон з таким залишковим станом, що позитивно впливає на їх роботу.

169. Вплив знакозмінних навантажень на міцність нормальних перерізів залізобетонних елементів, що згинаються

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 А.Б. Григорчук; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2002. — 20 с. — укp.

Отримано нові експериментальні дані щодо міцності згинних залізобетонних елементів, що працюють за умов знакозмінного навантаження. Визначено вплив даних навантажень різного характеру та інтенсивності на зміну напружено-деформованого стану нормальних перерізів згинних залізобетонних елементів. Досліджено трансформування механічних характеристик бетону та вперше запропоновано залежності їх зміни внаслідок попередньої дії знакозмінного навантаження. Удосконалено методику розрахунку міцності нормальних перерізів згинних залізобетонних елементів за вищезазначених умов.

170. Вплив зовнішніх збурень на теплові режими будинків

автореф. дис... канд. техн. наук05.14.06 Н.О. Орлова; НАН України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2008. — 20 с. — укp.

Удосконалено математичну модель теплових режимів приміщень, яка відрізняється від існуючих врахуванням зміни зовнішніх збурень на визначеному часовому інтервалі. Вперше одержано кореляційний зв'язок між аеродинамічним коефіцієнтом і коефіцієнтом тепловіддачі в області гальмування потоку на навітряній поверхні будинків. Визначено коефіцієнт тепловіддачі в області відриву повітряного потоку від зовнішніх поверхонь бокових стін будинку. Удосконалено методику визначення теплового навантаження будинків і споруд, яка відрізняється врахуванням нестаціонарних режимів захисних конструкцій. Вперше визначено коефіцєнт теплопередачі через світопрозорі огорожі з урахуванням зміни швидкості та напрямку вітру, запропоновано конструктивний утеплювач оригінальної конструкції.

171. Вплив індукційного прогріву на міцнісні характеристики залізобетонних виробів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 О.К. Ніколаєва; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 22 с. рис. — укp.

Розроблено та впроваджено до практики будівельного виробництва науково обгрунтованих рекомендацій з формування розрахункового методу оцінки впливу індукційного прогріву на якість продукції заводського домобудування та безпосередньо на будівельному майданчику. Проаналізовано методи теплової обробки залізобетонних виробів і методів розрахунку міцності бетону різних видів твердіння. Одержано експериментальні залежності кінетики механічних характеристик бетону, який піддається індукційному прогріву. Визначено коефіцієнт умов роботи бетону для конструкцій, які піддавались індукційному прогріву та призначених для звичайних умов експлуатації. Уперше для індукційного прогріву розроблено теоретичну залежність кінетики міцності бетону, набраної за час прогріву, визначено параметри моделі для конкретних умов виробництва. Запропоновано та експериментально випробувано багатофункціональний варіант індуктора, виконаного з дискретних накладних елементів замість суцільної стаціонарної обмотки, що забезпечує мобільність прогріву за умов заводського виробництва та на будівельному майданчику.

172. Вплив кисню на процеси очищення стічних вод в біодискових фільтрах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.04 Н.Г. Степова; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Складено фізичну та математичну моделі очищення стічних вод на біодискових фільтрах (БДФ) з урахуванням процесів масоперенесення і споживання кисню. Математичну модель реалізовано чисельними та аналітичними методами. На основі аналітичного рішення побудовано інженерну методику розрахунку концентрацій кисню в секціях БДФ, біоплівці та рідкій плівці, що покриває висвітлену поверхню диску за нестаціонарного та стаціонарного режимів. Розроблено методику визначення товщини активного прошарку біоплівки. Проведено моделювання процесів аерації природних водоймищ дисковими аераторами. Математичну модель, що описує процеси перенесення кисню в чистій воді, реалізовано аналітичними методами, на базі яких складено інженерну методику розрахунку концентрацій кисню.

173. Вплив короткочасних малоциклових навантажень на напружено-деформований стан і міцність нерозрізних збірно-монолітних залізобетонних балок

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 В.В. Савицький; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 20 с. — укp.

Розроблено методику визначення напружено-деформованого стану і міцності нормальних перерізів нерозрізних збірно-монолітних залізобетонних балок на основі сучасної розрахункової деформаційної моделі. Експериментально досліджено роботу даних балок за одноразового та повторного навантаження, обгрунтовано нові деформаційні граничні умови їх розрахунку з урахуванням перерозподілу зусиль, наведено нові експериментальні дані про їх перерозподіл та напружено-деформований стан, проаналізовано вплив повторних навантажень. Статистично доведено задовільну збіжність між теоретичними даними по викладеній методиці та експериментальними даними. Розроблено рекомендації щодо практичного застосування зазначеної методики розрахунків.

174. Вплив локальних пошкоджень захисного шару бетону в стиснутих залізобетонних елементах на напружено-деформований стан арматури

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 Ле Мінь Лонг; Харк. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2001. — 22 с.рис. — укp.

Сформульовано наукові принципи розрахунку стиснутих залізобетонних елементів, які мають різні пошкодження захисного шару бетону через вплив технологічних, експлуатаційних, аварійних та інших умов. Розглянуто модель стиснутого елементу як умовно складового стрижня з елементами жорсткості в зоні контакту бетон - араматура. Теоретично визначено дотичні напруження в зоні контакту, на базі чого можна знайти деформації та напруження в арматурі з урахуванням рівня напруженого стану, місцерозташування арматури, діаметра арматури, класу бетону та арматури, ступеня оголення арматури. На підставі проведених експериментів встановлено емпіричну залежність між деформаціями арматури та бетону. Встановлено, що деформації арматури не дорівнюють деформаціям бетону, особливо за високих рівнів завантаження. Деформації арматури зменшуються на відміну від деформацій бетону. Запропоновано методику оцінки різних пошкоджень захисного шару бетону (IV категорії пошкоджень), завдяки чому визначається залишкова несуча здатність залізобетонного елементу. З урахуванням залишкової несучої зданості призначаються різні методи підсилення пошкоджених елементів. Розроблено методику визначення напружень і деформацій в арматурі у разі пошкодження захисного шару бетону.

175. Вплив малоциклових навантажень на механічні характеристики бетону та роботу згинальних залізобетонних елементів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 О.М. Кухнюк; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2001. — 16 с. — укp.

Експериментально та теоретично досліджено вплив на механічні характеристики бетону та роботу згинальних залізобетонних елементів малоциклових навантажень низьких і середніх рівнів. Запропоновано нове вирішення наукового завдання, що полягає в розробці методики розрахунку згинальних залізобетонних елементів під час дії малоциклових навантажень. Описано розрахунковий апарат, який базується на сучасних положеннях розрахунку міцності, тріщиностійкості та деформацій згинальних залізобетонних елементів у разі час одноразового навантаження. Отримано коефіцієнти умов роботи бетону та залізобетонних згинальних елементів під час дії малоциклових навантажень.

176. Вплив надлишкових напорів на енерговитрати в системах водопостачання міст

Е.В. Залуцький, В.В. Любенко Містобудування та терит. планування. — 2003. — Вип. 15. — С. 83-90. — укp.

177. Вплив народних традицій на те, як формується предметно-просторове середовище народного житла

Н.І. Божинський, В.П. Мироненко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 6. — С. 27-30. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Розглянуто вплив народних традицій на розвиток народного житла, його предметно-просторове середовище.

178. Вплив повторних малоциклових навантажень на механічні характеристики сталефібробетону та роботу згинальних елементів на його основі

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 С.Я. Дробишинець; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2006. — 20 с. — укp.

Досліджено вплив повторних малоциклових навантажень на призмову міцність і модуль пружнопластичності сталефібробетону й обгрунтовано математичні моделі для їх визначення. Вперше досліджено малоциклову втомленість сталефібробетону. Встановлено залежності між напруженнями і деформаціями в сталефібробетоні за одноразового та повторного малоциклового стиснення та розтягання. Одержано нові експериментальні дані про роботу сталефібробетонних і сталефіброзалізобетонних згинальних елементів за повторних малоциклових навантажень. Вперше розроблено методику розрахунку напружено-деформаційного стану та міцності нормальних перерізів сталефібробетонних та сталефіброзалізобетонних згинальних елементів на основі деформаційної моделі з урахуванням повторних малоциклових навантажень, яка має задовільну збіжність з експериментальними даними наукового дослідження. Розроблено рекомендації щодо застосування запропонованої методики під час проведення проектувальних робіт.

179. Вплив початкового напруженого стану на несучу здатність сталевих двотаврових стержнів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 М.Ю. Хвортова; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 1999. — 19 с. — укp.

Дисертація присвячена розробці методики оцінки напружено-деформованого стану сталевих двотаврових стержнів, на всіх стадіях навантаження, в тому числі, в закритичній області. Оцінка проводиться з урахуванням полів початкових напружень, які є в перерізах. Деформування стержнів розглядається в площині найменшої жорсткості. З використанням математичного експерименту визначена область раціонального використання розроблених методик розрахунку і наведені пропозиції щодо спрощеного розрахунку з урахуванням рекомендованих Нормами методик з поправкою на вплив полів початкових напружень різних видів.

180. Вплив природно-ландшафтних чинників на формування території історичних міст Волині

І.В. Носар Містобудування та терит. планув. — 2006. — Вип. 25. — С. 154-162. — Бібліогр.: 21 назв. — укp.

Визначено критерії на основі яких розроблено класифікацію територій волинських міст за їх природно-ландшафтними чинниками. Встановлено послідовність освоєння місцевостей протягом основних містобудівних етапів у взаємозв'язку зі своєрідністю природно-ландшафтного середовища. Визначено зміни інтенсивності впливу природно-ландшафтних чинників на формування територій поселень у розглядувані періоди, принципи подолання водних перешкод, основні напрямки розвитку територій та домінуючий напрямок еволюційного вектора, їх зміна в часі.