LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Економіка. Економічні науки

Всього — 8566 Сторінка 1 із 429

1. 100 самых богатых людей мира (по данным американского журнала Forbes, 2003 г.)

[Электронный ресурс] Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

2. 40 промышленно развитых стран. Численность населения

[Электронный ресурс] Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

3. Авансований капітал аграрних підприємств: формування, оцінка та ефективність використання

Автореф. дис... канд. екон. наук08.07.02 С.А. Галузинський; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Дисертація присвячена обгрунтуванню суті категорії авансованого капіталу і методологічних аспектів його функціонування. У роботі з'ясовано відмінності авансованого капіталу від категорій виробничого потенціалу та капіталу, в його класичному значенні. Обгрунтовано основні критерії формування раціонального співвідношення між власним та позичковим капіталом. Розроблено рекомендації щодо оцінки фінансово-майнового стану аграрних підприємств та аналізу ефективності їх діяльності.

4. Автоматизація господарського обліку з використанням баз даних

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.04 М.І. Козак; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Досліджено еволюцію існуючих форм і технологій ведення обліку. Удосконалено теоретико-методологічні засади автоматизації даного процесу за умов застосування комп'ютерної техніки. Визначено провідні тенденції в розвитку комп'ютерних технологій ведення обліку й обгрунтовано підходи щодо їх побудови з використанням баз даних. Запропоновано архівно-комп'ютерну форму обліку на основі автоматизації банком поточного архіву електронних документів планового, облікового та нормативно-договірного характеру. Розроблено й апробовано модульну структуру інтегрованої системи автоматизації господарського обліку для підприємств сільського господарства та наведено рекомендації щодо її впровадження з використанням науково обгрунтованої технології консультаційного процесу.

6. Автоматизація управління розвитком виробництва вантажних автомобілів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 А.І. Роговий; Харк. держ. політехн. ун-т. — Х., 2000. — 20 с. — укp.

Розроблено основні принципи побудови автоматизованої системи управління розвитком виробничо-економічних систем для використання їх у формуванні раціонального типажу вантажних автомобілів в Україні. Створено модель багатокритеріальної задачі оптимізації типажу продукції та розроблено оригінальний метод її розв'язання. Наведено імітаційну модель функціонування та розвитку промислового підприємства. Створено інформаційну технологію підготовки вихідних даних для оптимізації типажу вантажних автомобілів. Отримано раціональні типажі вантажних автомобілів за даними 1992-го та 1997-го рр., а також зроблено їх порівняльний аналіз. Виконано аналіз стійкості отриманих результатів до зміни вихідних даних.

7. Автоматизована система обробки інформації для підтримки прийняття рішення добору і розподілу персоналу підприємства

автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 Г.О. Теличко; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 19 с. — укp.

Розроблено автоматизовану систему обробки інформації для підтримки прийняття рішення добору та розподілу персоналу підприємства. Сформульовано нову математичну постановку задачі пошуку оптимального розподілу завантаження робітників підприємства. Запропоновано модифікацію генетичного алгоритму, яка підвищує ймовірність пошуку глобального екстремуму. Здійснено реалізацію пошуку оптимального розподілу завантаження робітників підприємства на базі модифікованого генетичного алгоритму. Вперше формалізовано апарат генетичного алгоритму за принципами формальної математичної теорії. У межах семіотичної моделі задачі добору та розподілу персоналу підприємства розроблено механізм взаємопов'язаних правил змін елементів формальної моделі. Програмне забезпечення автоматизованої системи обробки інформації для підтримки прийняття рішення добору та розподілу персоналу підприємства розроблено за принципами семіотичної моделі, що дозволяє здійснювати управління динамічним об'єктом.

8. Автоматизоване управління бізнес-процесами (моделі, методи і технології)

автореф. дис... д-ра техн. наук05.13.06 С.Ф. Чалий; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 32 с. — укp.

Розроблено моделі, методи та технології автоматизованого управління бізнес-процесами зі змінною структурою за умов неконтрольованих зовнішніх збурень. Розглянуто клас бізнес-процесів зі змінною структурою, які характеризуються адаптацією послідовності процедур процесу під час його функціонування під впливом зовнішніх збурень. Запропоновано моделі представлення даних процесів підприємства, моделі бізнес-правил, ситуаційно-сценарні моделі та метод управління бізнес-процесами зі змінною структурою. Розроблено інструментальні програмні засоби, що реалізують технологію ситуативно-сценарного управління такими процесами, на базі яких розв'язано прикладні задачі, що доводять правильність запропонованої концепції, методів, алгоритмів. З застосуванням розробленої технології розв'язано задачі, взаємопов'язані з плануванням і моніторингом бізнес-процесів зі змінною структурою у межах системи управління якістю.

9. Автоматизоване управління виробництвом багатоасортиментної продукції молокозаводу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 Т.В. Лошак; Укр. держ. ун-т харч. технологій. — К., 2002. — 16 с. — укp.

Висвітлено питання розробки методів та способів автоматизованого управління технологічним комплексом (ТК) молочного заводу на підставі інтелектуальних підсистем прийняття рішень та забезпечення надійності. Розроблено систему управління для вирішення організаційно-економічних завдань оптимізації та координації роботи підсистем. Проведено параметричну оптимізацію математичних моделей на підставі експериментальних даних. Створено алгоритмічне та програмне забезпечення інтелектуальних підсистем прийняття рішень, розглянуто функціональну структуру комп'ютерно-інтегрованої системи управління ТК молочного заводу. Запропоновану систему управління реалізовано за допомогою розподіленої мікропроцесорної мережі на базі контролерів і ПЕОМ, об'єднаних у мережі для створення комп'ютерно-інтегрованого виробництва.

10. Автомережа як підсистема виробничої інфраструктури Запорізької області

А.М. Сердюк Культура народов Причерноморья. — 1999. — N10. — С. 12-15 — укp.

экономика Украины, инфрастуктура Запорожской области, Запорожская область, управления автодорог, сеть автодорог, производственная инфраструктура, автосеть

11. Автономна Республіка Крим на ринку рекреаційних послуг (суспільно-географічна оцінка конкурентних позицій)

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.02 Н.В. Страчкова; НАН України. Ін-т географії. — К., 2002. — 22 с. — укp.

З використанням геомаркетингового підходу наведено оцінку конкуреннтних позицій АР Крим на ринку рекреаційних послуг (РРП). На підставі узагальнення результатів геомаркетингових досліджень суспільної географії проаналізовано методичні підходи та прийоми дослідження територіальних ринків, виявлено можливості їх використання для специфічного типу РРП. Проведено порівняльний аналіз конкурентних позицій території за умов РРП з обгрунтуванням програми, системи оціночних показників за групами параметрів та їх модифікацій на різних територіальних рівнях. Створено шкали бальної оцінки показників з метою картографічного представлення результатів у вигляді багатокутників конкурентоспроможності. На підставі узагальнення даних соціологічного опитування серед рекреантів, які проживають за межами Криму, а також організаторів відпочинку в даному регіоні виявлено географію попиту, споживчі переваги та ступінь задоволення відпочинком на півострові. Наведено оцінку конкурентних позицій АР Крим на міжнародному, національному та регіональному рівнях, обгрунтовано стратегічні напрями посилення конкурентоспроможності АР Крим за умов РРП.

12. Авторизация кредита - как элемент кредитной политики коммерческого банка

У.Р. Байрам Культура народов Причерноморья. — 2005. — N64. — С. 30-32 — Библиогр. в конце ст. 5 назв. — рус.

В статье отражены особенности авторизации кредита, как элемента кредитной политики банка. Рекомендуемая смешанная модель авторизации кредита позволит усовершенствовать этапы разработки кредитной политики регионального банка.

13. Аграрна реформа в Україні (1991 - 2001 роки)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 С.М. Живора; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2002. — 16 с. — укp.

Розкрито суть, напрями, етапи, соціально-економічні та політичні наслідки реформ в аграрному секторі економіки України у 1991 - 2001 рр. Проаналізовано вплив нових економічних відносин в аграрному секторі на зміну соціальної структури в українському суспільстві. Обгрунтовано тезу про те, що реформування аграрного сектора - важливий фактор становлення громадянського суспільства в Україні.

14. Аграрне підприємство в трансформаційній економіці України

автореф. дис... д-ра екон. наук08.00.01 Є.Й. Майовець; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2007. — 36 с. — укp.

Досліджено теоретико-методологічні проблеми формування високоефективного аграрного підприємництва в Україні на етапі переходу до ринкової економіки. Описано механізм розвитку аграрного підприємництва, розкрито сутність основних понять і категорій. Визначено роль аграрного підприємництва у забезпеченні продовольчої безпеки країни. Проаналізовано структуру сучасного аграрного підприємництва, виявлено його найбільш ефективні організаційно-виробничі форми. Запропоновано концепцію стратегії утвердження інноваційної моделі розвитку аграрного підприємництва. Виявлено зміни у формуванні аграрного ресурсного потенціалу в трансформаційному періоді, проаналізовано його кількісні та якісні показники, розглянуто механізм оптимального використання. Досліджено соціальні аспекти розвитку аграрного підприємництва, визначено його вплив на сільський соціум. Обгрунтовано шляхи переходу до екологічно збалансованого аграрного підприємництва. Розкрито причини тінізації аграрної економіки, охарактеризовано її сучасні форми та розроблено заходи щодо обмеження даного процесу. Запропоновано новий механізм макроекономічної координації аграрного підприємництва за умов нестабільності перехідного періоду.

15. Аграрні підприємства в трансформаційних умовах державного регулювання АПК

автореф. дис... канд. екон. наук08.00.04 М.В. Погуляйко; Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2007. — 20 с. — укp.

Досліджено теоретичні, методичні та практичні аспекти розвитку аграрних підприємств за трансформаційних умов державного регулювання АПК. Розглянуто концептуальні підходи стосовно перетворення аграрної сфери виробництва. Узагальнено досвід функціонування даних підприємств Луганщини та запропоновано оцінку державному регулюванню їх господарської діяльності. На підставі результатів дослідження регіонального аграрного ринку, зокрема ринку зерна, показано, що державний механізм підтримки сільськогосподарських виробників є недосконалим. Побудовано модель ринку зерна області, яку доцільно використовувати за умов цінової невизначеності. Запропоновано науково обгрунтований організаційно-економічний механізм регулювання аграрного виробництва на базі визначення оптимальних пропорцій щодо використання державних і ринкових важелів регулювання діяльності аграрних підприємств.

16. Аграрно-економічні засади раціонального використання ресурсного потенціалу спиртопродуктового підкомплексу АПК

Автореф. дис... канд. екон. наук08.07.02 І.І. Яковець; Ін-т аграр. економіки УААН. — К., 2001. — 21 с. — укp.

Викладено основні результати дослідження проблеми підвищення ефективності виробництва спирту, лікеро-горілчаних виробів та іншої продукції спиртової промисловості на базі раціонального використання ресурсного потенціалу всіх інтегрованих у процесі виробництва галузей спиртопродуктового підкомплексу. Розроблено методичні рекомендації для визначення сукупної вартості ресурсного потенціалу та використання даного інтегрального показника під час оцінки ефективності виробничої діяльності підприємств спиртопродуктового підкомплексу. Висвітлено питання фінансового аналізу та економічної оцінки підприємницької діяльності в спиртопродуктовій галузі. Доведено залежність ефективності виробництва від рівня розвитку сировинної зони, видів сировини, рівня безвідходності її переробки та інших складових організації виробництва.

17. Агробіологічна і технологічна оцінка нових технічних форм винограду селекції ІВіВ ім. В.Є.Таїрова

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.08 Ю.В. Молчанова; УААН. Ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2002. — 18 с. — укp.

Розглянуто питання виділення на підставі агробіологічної та технологічної оцінки 12 нових стійких гібридних форм технічного винограду селекції Інституту винограду і вина ім. В.Є.Таїрова перспективних для сортаменту винограду України і селекційних цілей. Встановлено ступінь стійкості проти морозу та порівняльну стійкість вегетативних і генеративних органів куща проти мілдью, оїдіуму, гнилі ягід і чорної плямистості - найбільших грибних хвороб у степовій зоні півдня України. Визначено особливості варіювання головних селекційних ознак і рівень їх стабільності. Доведено принципову можливість виділення серед нових гібридних форм високопродуктивних, придатних для виготовлення якісних сухих вин.

18. Адаптаційний механізм інституційних змін господарської системи в умовах ринкової трансформації

Автореф. дис... канд. екон. наук08.01.01 М.М. Деркач; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 19 с. — укp.

Проведено комплексне вивчення адаптаційного механізму інституційних змін господарської системи та його впливу на інституціональний розвиток економіки за умов ринкової трансформації. Розкрито зміст і функції адаптаційного механізму інституційних змін. Проаналізовано основні напрямки його впливу на інституційний розвиток господарської системи. Розглянуто явище адаптації інститутів, уточнено його значення за умов трансформації господарської системи. Доведено, що основним елементом адаптаційного механізму інституційних змін є адаптаційна поведінка суб'єктів господарювання. На підставі аналізу складу, структури, джерел адаптаційної поведінки аргументовано методи державного впливу на адаптаційний механізм інституційних змін господарської системи, спрямованого на посилення форм даного механізму, які сприяють подальшому вкоріненню ринкових інститутів і формуванню цілісної інституційної системи.

19. Адаптація аграрних ВНЗ до підготовки спеціалістів сільського господарства у ринкових умовах

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.01 Г.П. Педченко; Ін-т аграр. економіки УААН. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Визначено поняття та розкрито сутність адаптації як пошук способів рішення визначених цілей та задач розвитку, особливостей та принципів адаптації вищих навчальних закладів (ВНЗ) до ринкових умов, включаючи заповзятливість, мобільність, економічну самостійність, конкурентоспроможність, економічну, юридичну та моральну відповідальність. Вперше запропоновано методику визначення рівня адаптації ВНЗ до ринкового середовища за допомогою комплексної порівняльної рейтингової оцінки, критеріями якої є матеріально-технічний та науково-педагогічний потенціал ВНЗ, затребуваність підготовлюваних їм спеціалістів, джерела надходження фінансових коштів, диверсифікованість освітніх послуг ВНЗ. Наведено методику розрахунку цін на освітні послуги, нижня межа яких формується на основі визначення вартості підготовки студента відповідно до спеціальністі, форми навчання, курсу, навчального плану, а верхня - установлюється виходячи зі стратегії "асортиментного ціноутворення". Розроблено методику визначення ризику кадрового бізнесу за допомогою імітаційного моделювання, що враховує джерела фінансових надходжень, обсяги реалізації та ціни на освітні послуги. Удосконалено методичні підходи щодо оцінки ефективності інвестицій у людський капітал, а саме у підготовку спеціалістів з різним рівнем освіти та визначення окупності даних вкладень.

20. Адаптація аграрного техніко-технологічного сервісу до ринкових умов (на прикладі Волинської області)

Автореф. дис... канд. екон. наук08.07.02 Л.В. Семенченко; Терноп. держ. екон. ун-т. — Т., 2005. — 20 с. табл. — укp.

Досліджено особливості ринкових умов в аграрній сфері економіки. Висвітлено економічну суть аграрного техніко-технологічного сервісу та доведено об'єктивну необхідність його адаптації до ринкових умов. Запропоновано методику та здійснено оцінку ефективності аграрного техніко-технологічного сервісу у структурі АПК, здійснено оцінку матеріально-технічного забезпечення та обслуговування сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано стан агрохімічного забезпечення даного виробництва. Наведено методичні підходи та практичні рекомендації щодо адаптації аграрного техніко-технологічного сервісу до нових умов господарювання.