LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Економіка. Економічні науки

Всього — 8566 Сторінка 10 із 429

181. Аудит агропромислових підприємств: методологія та організація

автореф. дис... канд. екон. наук08.00.09 Д.В. Єременко; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено теоретико-методологічні, організаційні та практичні проблеми аудиту агропромислових підприємств. Узагальнено та розвинуто його теоретичні положення. Запропоновано шляхи вдосконалення методики аудиторського обслуговування агропромислових підприємств з використанням сучасних інформаційних технологій, організаційні підходи до реалізації галузевого напряму в регулюванні аудиторської діяльності, комплекс заходів і пропозицій для вдосконалення системи контролю якості аудиторських послуг. Розроблено організаційні підходи до сприяння розвитку аудиторського обслуговування агропромислових підприємств засобами кредитування аудиторських перевірок за пільгових умов. Запропоновані основні положення дозволяють удосконалити нормативну базу щодо регулювання аудиторської діяльності, зробити аудиторські послуги доступними для підприємств аграрного сектора економіки, підвищити якість аудиторського обслуговування, здійснювати системне планування та документування аудиторських перевірок.

182. Аудит бухгалтерського балансу: теорія і методика

автореф. дис... канд. екон. наук08.00.09 Д.С. Сушко; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Науково обгрунтовано теоретичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення організації та методики аудиту показників балансу підприємств України. З метою вдосконалення організації процесу аудиту балансу доведено необхідність застосування інвентаризації як методу господарського контролю. Визначено способи забезпечення суб'єкта проведення аудиту матеріалами інвентаризації. З метою оптимізації документального забезпечення роботи аудитора розроблено робочі документи, виділено контрольні показники діяльності підприємств. Узагальнено та систематизовано основні облікові процедури, які враховують специфіку діяльності галузі. Розроблено Класифікатор типових помилок у бухгалтерському обліку підприємств, яке є базою для контролю за дотриманням підприємствами норм чинного законодавства. Структуровано процес аудиту балансу у аспекті стадії його проведення та показано можливість його реалізації з використанням різних типів програмного забезпечення. Запропоновано алгоритмічні моделі аудиту балансу, які враховують взаємозв'язок і взаємозумовленість контрольних процедур потребами користувачів фінансової звітності в об'єктивній інформації. З метою підтвердження показників балансу аудитором з мінімальним впливом аудиторського ризику запропоновано та впроваджено у діяльність аудиторських фірм методику аудиту балансу. Визначено джерела інформації, методичні прийоми узагальнення та реалізації результатів аудиту балансу, що систематизовано у розробленій Програмі аудиту.

183. Аудит кадров: проблемы теории и практики

А. Овчинников Культура народов Причерноморья. — 2005. — N58. — С. 82-85 — Библиогр. в конце ст. 3 назв. — рус.

В статье анализируются определения кадрового аудита, как одного из современных направлений в работе с персоналом предприятия, формулируется собственное определение, и рассматриваются основные этапы и особенности проведения аудита кадров на современном предприятии.У статті аналізуються визначення кадрового аудита, як одного з сучасних векторів в роботі з персоналом підприємства, формулюється власне визначення і розглядаються основні етапи й особливості проведення аудита кадрів на сучасному підприємстві.In this article definitions of personnel audit are analyzed, own definition is formulated, and the basic stages and features of carrying out of audit of the staff at the modern enterprise are considered.

184. Аудит фінансових результатів сільськогосподарських підприємств

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.04 М.І. Гордієнко; Ін-т аграр. економіки УААН. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Визначено місце, роль і значення аудиту як форми контролю на макро- і мікрорівні, а також його економічну сутність, простежено історію розвитку. Досліджено правові засади організації та функціонування аудиту, як форми підприємницької діяльності в Україні. Проаналізовано сучасний стан документального оформлення аудиту та конкретизовано проблематику відповідальності аудиторів за якість виконаних робіт та конфіденційність інформації, розкрито поняття аудиторського ризику щодо аграрної сфери та сформульовано методологічні основи його оцінки у здійсненні аудиту фінансових результатів. Запропоновано детерміновану модель аудиторського ризику. Практичне її використання дасть змогу зробити попередню оцінку господарського суб'єкта, діяльність якого підлягає перевірці. Розроблено основні методичні підходи та розглянуто шляхи вдосконалення документального оформлення аудиту, виявлено особливості, узагальнено досвід, розроблено методику проведення внутрішнього аудиту сільськогосподарського підприємства. Подано і обгрунтовано концептуальну модель функціонування організаційних структур аудиторської служби, яка спеціалізується на обслуговуванні сільськогосподарських підприємств.

185. Аудиторська діяльність в аграрному секторі АПК

автореф. дис... канд. екон. наук08.00.09 О.Г. Пономаренко; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Досліджено особливості організації та методики здійснення аудиторської діяльності в аграрному секторі економіки. Наведено пропозиції щодо побудови ефективної системи аудиторського обслуговування агроформувань. Визначено класифікаційні ознаки супутніх робіт та послуг в аудиті, що є пріоритетним сегментом сучасного ринку аудиторських послуг. Розкрито сутність понять "аудит", "аудиторська діяльність", "якість аудиту". Визначено оптимальні організаційні форми суб'єктів аудиторської діяльності в аграрному секторі економіки для ефективної реалізації їх ринкової стратегії. Удосконалено механізм адаптації методики аудиту до використання замовниками інформаційних облікових систем. Розроблено алгоритм проведення аудиту в середовищі електронної обробки даних відповідно до класифікації його методичних прийомів. Запропоновано методику проведення аудиту специфічних об'єктів галузі (земельних відносин), визначено порядок оформлення робочих документів аудитора. Розроблено нові підходи щодо класифікації ризиків аудиторської діяльності. Розроблено концептуальні засади функціонування та розвитку аудиторської діяльності в аграрному секторі національної економіки.

186. Аудиторська оцінка ефективності бухгалтерського контролю (на матеріалі підприємств з виробництва машин та устаткування Донецького регіону)

автореф. дис... канд. екон. наук08.00.09 А.М. Садекова; Держ. вищ. навч. закл. "Одес. держ. екон. ун-т". — О., 2007. — 16 с. — укp.

Досліджено проблему організаційного та методичного забезпечення оцінки ефективності бухгалтерського контролю. Проведено критичний аналіз існуючих визначень категорій "якість", "ефективність" і "оцінка". Розкрито суть понять "ефективність бухгалтерського контролю" та "оцінка ефективності бухгалтерського контролю". Теоретично обгрунтовано критерії та розроблено концептуальні положення щодо оцінки ефективності внутрішнього бухгалтерського контролю на базі системного підходу. Розглянуто методичні підходи до розробки внутрішньофірмових стандартів аудиту. Розроблено технологію оцінки бухгалтерського контролю, на базі якої сформовано внутрішньофірмовий стандарт "Оцінка ефективності бухгалтерського контролю". З урахуванням основних положень конструювання моделей розроблено модель методики даного оцінювання, складовими якої є: об'єкт оцінки, джерела інформації для проведення оцінки, мета та зміст даних процедур, способи та прийоми оцінки, техніка оцінювання. Запропоновано варіанти оптимального напрямку оцінки з урахуванням мінімізації трудових витрат аудиторів і аудиторського ризику.

187. Аудиторський ризик в АПК

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.04 Р.Ю. Овчарик; Ін-т аграр. економіки УААН. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Уточнено теоретичну суть аудиторського ризику, його зміст, об'єкти та суб'єкти. Вперше запропоновано методику визначення кількісного впливу властивого ризику на підставі кореляційного аналізу, яка дає можливість концентрувати увагу на суттєві зони ризику під час планування аудиту, більш об'єктивно й обгрунтовано визначати основні об'єкти та напрями аудиту економічної діяльності сільськогосподарських підприємств і підвищувати його ефективність. Удосконалено методику визначення вартості аудиторських послуг, з урахуванням витрат аудиторської фірми на проведення аудиту, розмір валюти балансу, попиту і пропозиції на аудиторські послуги, фінансового стану підприємства та рівня аудиторського ризику, що забезпечує об'єктивне формування вартості даних послуг. Наведено методику визначення суттєвих зон ризику у разі проведення аудиту з використанням методів економічного аналізу (горизонтального, вертикального, аналізу взаємопов'язаних показників статей балансу з іншими показниками фінансової звітності), зокрема, аудиту балансу на базі комп'ютерних технологій, що дає можливість скоротити витрату часу на проведення підготовчої стадії аудиту. Запропоновано ввести в Національний норматив аудиту N 12 новий параграф, суть якого полягає у методиці проведення паспортизації підприємств, що підлягають зовнішньому аудиту. Це забезпечить аудитора інформацією про рівень аудиторського ризику та його складових під час попереднього аудиту та дозволить знизити рівень невиявлення помилок у випадку проведення аудиту. Визначено шляхи зниженння аудиторського ризику та його компонентів на сільськогосподарських підприємствах Тернопільщини, основними з яких є: розширення номенклатури аудиторських послуг за рахунок консалтингу з питань обліку та оподаткування, обслуговування сільськогосподарських підприємств із складання фінансової та податкової звітності, інформаційне, методичне та нормативне забезпечення.

188. Аутсорсинг як інструмент підвищення ефективності антикризового управління

О.В. Манойленко Вісн. Міжнар. Слов`ян. ун-ту. Сер. Екон. науки. — 2006. — 9, N 1. — С. 8-12. — Бібліогр.: 15 назв. — укp.

Проаналізовано основні наукові підходи щодо визначення поняття "аутсорсинг", запропоновано класифікацію аутсорсингових операцій, видокремлено можливості та ризики застосування аутсорсингу у підвищенні ефективності функціонування суб'єктів господарювання. Запропоновано напрями вдосконалення використання зовнішнього управління, як специфічного комплексу організаційно-управлінських аутсорсингових операцій, який володіє тими ж ознаками, можливостями і ризиками, що й традиційні.

189. Багатокритеріальні моделі та методи у задачах управління ризиками

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.05.02 А.О. Приварнікова; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 19 с. — укp.

Розроблено аналітичні методи дослідження деяких багатокритеріальних моделей управління ризиками. Розглянуто клас задач, де критеріями є лінійна, достатньо визначена квадратична форма, корінь квадратний з неї, а сума невід'ємних координат допустимих векторів дорівнює одиниці. Методом лінійної згортки критеріїв параметризовано множину Парето для дво- та трикритеріальних задач. Одержано аналітичний розв'язок важливих задач портфельної теорії. На базі поняття ризику, як ймовірності неперевищення лінійною формою деякого граничного значення, побудовано та досліджено ряд стохастичних моделей з детермінованими та ймовірнісними обмеженнями. Аналітично розв'язано ряд практичних задач оптимізації структури портфеля цінних паперів щодо випадку нормального розподілу коефіцієнтів лінійної форми. Знайдено аналітичні оцінки допустимої суми кредитів, яка не порушує стабільності роботи кредитної установи.

190. Багаторівнева система прийняття інвестиційних рішень як основа управління науково-технічним прогресом

Автореф. дис... канд. екон. наук08.02.02 Т.А. Васильєва; Укр. акад. банк. справи. — Суми, 2001. — 20 с. — укp.

Обгрунтовано нові підходи до формування системи прийняття інвестиційних рішень з метою управління науково-технічним прогресом. Розкрито значення та основні напрямки управління науково-технічним прогресом, проаналізовано роль інвестиційного аналізу в даному процесі, а також проведено порівняльний аналіз основних положень оцінки інвестиційних проектів за умов різних економічних систем. Розроблено оригінальні методичні засади формування системи прийняття інвестиційних рішень, наведено схему багаторівневої оцінки проектів, основні положення аналізу та механізм розрахунку показників ефективності на кожному з рівнів оцінки. Обгрунтовано необхідність зміни механізму обліку фактора часу та амортизації в інвестиційному аналізі, запропоновано удосконалені методичні підходи до розрахунку показників "чиста теперішня вартість" та "індекс рентабельності", а також практично перевірено застосування нового механізму на базі реальних інвестиційних проектів.

191. Багатофакторна модель регіонального управління підприємництвом у секторі малого та середнього бізнесу

Автореф. дис... канд. наук з держ. управління25.00.04 А.А. Халецька; Донец. держ. акад. упр. — Донецьк, 2002. — 20 с. — укp.

Досліджено застосування багатофакторного регіонального управління підприємництвом. Обгрунтовано процеси формування його сучасної структури в Україні, виявлено ознаки угрупування факторів управління ним за роллю в еволюції та стійким наслідуванням, показано їх значення та місце у загальному й особливому управлінні. З урахуванням комплексу факторів підприємництва, зовнішнього та внутрішнього середовища, законів управління розроблено дискрептивну багатофакторну модель регіонального управління розвитком малого та середнього бізнесу. Охарактеризовано їх взаємодію, наведено пріоритетні напрямки щодо управління підприємництвом. За результатами досліджень розроблено регіональну програму розвитку малого підприємництва у Донеччині.

192. Базельська угода II: розвиток міжнародних стандартів оцінки адекватності капіталу рівню ризиковості банківської діяльності

Г.С. Ліщенко, Г.О. Кришталь Культура народов Причерноморья. — 2006. — N80. — С. 89-94 — Библиогр. в конце ст. 7 назв. — укp.

Развитие банковской деятельности привело к быстрой эволюции методов оценки рисков в банковском деле. Ведущие банковские учреждения мира инвестируют значительные средства в разработку моделей, что позволят им более эффективно управлять рисками. Такие процессы подтолкнули Базельский комитет по банковскому надзору пересмотреть Соглашение о международном приближении определения капитала и стандартов капиталаРозвиток банківської діяльності призвів до швидкої еволюції методів оцінки ризиків в банківській справі. Провідні банківські установи світу інвестують значні кошти у розробку моделей, що дозволять їм більш ефективно управляти ризиками. Такі процеси підштовхнули Базельський комітет з банківського нагляду переглянути Угоду про міжнародне наближення визначення капіталу та стандартів капіталу

193. Базисні інститути у трансформаційній економіці

Автореф. дис... д-ра екон. наук08.01.01 В.Д. Якубенко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 36 с. — укp.

Досліджено теоретико-методологічні, соціально-економічні та прикладні проблеми взаємозв'язку базисних економічних інститутів - власності, влади, управління, праці - у контексті інстуціональної теорії. Здійснено комплексне дослідження та теоретичне узагальнення змісту та форм прояву відносин власності, влади, управління, праці на рефлексивному, парному та множинному рівні. Визначено функціональну специфіку інституціональної підсистеми економіки. Значну увагу приділено аналізу процесу реструктуризації інституціональних відносин у трансформаційній економіці. Висвітлено ідеологічні та теоретико-економічні розбіжності в концепціях трансформаційного процесу. Теоретично обгрунтовано та запропоновано комплекс заходів щодо розв'язання протиріч у процесі інституціоналізації корпоративного сектору економіки, соціалізації економічних відносин за трансформаційних умов.

194. Базы коэффициентов для индекса инвестиционной привлекательности предприятия IAE

Д.В. Коробков Культура народов Причерноморья. — 2005. — N67. — С. 96-99 — Библиогр. в конце ст. 4 назв. — рус.

Рассмотрена проблема формирования базы коэффициентов для индекса инвестиционной привлекательности предприятий. Предложены базы для индекса IAE, которые сформированы под различные цели инвестирования в хозяйствующий субъект, а также представлена интерпретация результатов индексов IAE и IAS.У статті розглянуті питання формування бази коефіцієнтів для індексу інвестиційної привабливості підприємства. Були запропоновані бази для індексу IAE, які сформовані під різні цілі інвестування. In the article there are description of procedure of invest engagement index IAE.

195. Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі (на прикладі сільськогосподарських підприємств Закарпатської області)

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.04 В.О. Ганусич; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Проведено комплексне дослідження змісту, форми, методів оцінки та основних статей бухгалтерського балансу, а також принципів та методики аналізу фінансової стійкості підприємства на його основі. Визначено сутність балансу як елемента методу бухгалтерського обліку, наведено його загальну та детальну характеристики. Науково обгрунтовано доцільність внесення змін до чинної форми бухгалтерського балансу з метою встановлення його відповідності методу аналізу фінансової стійкості підприємства. На підставі вивчення динамічної та статичної природи балансу запропоновано статику балансового звіту визнати суб'єктивною. З використанням динамічного підходу розроблено базові принципи та методику аналізу фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств. З урахуванням суб'єктивності статики балансової інформації розроблено динамічний показник фінансової стійкості, визначено ефективність та доцільність його використання. Обгрунтовано шляхи оптимізації фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств Закарпатської області.

196. Банки в системі розширеного відтворення ВВП

автореф. дис... канд. екон. наук08.00.01 Л.П. Гуляєва; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". — К., 2008. — 19 с. — укp.

Розкрито економічну сутність банків як суб'єктів системи розширеного відтворення валового внутрішнього продукту. Досліджено вплив банківського сектору на даний процес в Україні у контексті забезпечення передумов до економічного зростання. Запропоновано ефективність комерційного банку, системи комерційних банків, центрального банку та банківської системи за критерієм орієнтації банку на задоволення потреб певної групи економічних агентів розглядати в економічному, соціальному та суспільному аспектах. Узагальнено теоретичні підходи щодо визначення ролі банків у формуванні оптимальної структури фінансового ринку та економічному зростанні. Встановлено, що для України більш ефективною є "банківська" модель фінансового ринку й активний розвиток діяльності банків як чинників економічного зростання. Виявлено сучасні тенденції світового фінансового ринку, досліджено їх вплив на банківський сектор України. Зроблено теоретичне обгрунтування та аналіз практичної реалізації ролі банків у забезпеченні індивідуального відтворення капіталу підприємств реального сектору вітчизняної економіки. Визначено основні напрями підвищення ефективності взаємодії банків та підприємств в Україні. Проаналізовано сучасний стан функціонування вітчизняних банків, проведено моделювання взаємозв'язку їх діяльності й економічного зростання в Україні.

197. Банки на валютному ринку України

Автореф. дис... канд. екон. наук08.04.01 О.В. Боришкевич; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Дисертація присвячена питанням діяльності банків на валютному ринку. Коло питань, які розглядаються у роботі, включає аналіз сучасного стану валютного ринку України та види операцій, які на ньому проводяться, питання формування валютного курсу. Значна увага приділена валютному регулюванню і валютному контролю як елементам макроекономічних перетворень в Україні. Проаналізовано перший досвід використання фінансових інструментів з метою забезпечення управління валютними ризиками.

198. Банки на ринку корпоративних цінних паперів в Україні

Автореф. дис... канд. екон. наук08.04.01 В.С. Шапран; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 20 с. рис. — укp.

Визначено місце ринку корпоративних цінних паперів у економічній системі, з'ясовано роль банків на цьому ринку. Значну увагу приділено основним протиріччям, що виникають за участі банків на ринку корпоративних цінних паперів як універсальних фінансових інститутів з високим рівнем доступу до різних сегментів фінансового ринку. Розроблено рекомендації щодо змінення акцентів у регулюванні банківської діяльності на зазначеному ринку з метою наближення стандартів і змісту регулювання до стандартів Базельського Комітету (Базелю II). Доведено необхідність підвищення інтенсивності розвитку національної системи розкриття банківської інформації в Україні та надано відповідні конкретні пропозиції. Запропоновано стратегію виходу вітчизняних банків на міжнародний фондовий ринок як емітентів, втілення якої дає змогу покращити рівень капіталізації вітчизняної банківської системи.

199. Банки у зовнішньоекономічних відносинах України

Автореф. дис... канд. екон. наук08.04.01 С.В. Лисюк; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Висвітлено генезис та еволюцію банківської діяльності у сфері розвитку зовнішньоекономічних відносин України. Сформульовано економічно-правові засади удосконалення валютного регулювання та контролю в Україні. Наведено рекомендації щодо вдосконалення практики проведення комерційними банками операцій з купівлі - продажу іноземної валюти. Проаналізовано форми та умови міжнародних розрахунків, різні види фінансування міжнародної торгівлі, систематизовано класифікацію акредитивів за різними критеріями. Виявлено недоліки в системі управління зовнішнім боргом України, досліджено його макроекономічні позиції. Обгрунтовано основні передумови підвищення кредитного рейтингу України, запропоновано шляхи удосконалення механізму залучення іноземних інвестицій у грошовій формі.

200. Банки України на ринку цінних паперів

Автореф. дис... канд. екон. наук08.04.01 В.С. Білошапка; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням діяльності банків на ринку цінних паперів. Проаналізовано сучасний стан ринку цінних паперів України, перспективи та шляхи його розвитку. Значну увагу приділено проблемі місця і ролі Національного банку України на ринку державних цінних паперів. Проаналізовано перший досвід використання цінних паперів при реалізації заходів монетарної політики центрального банку. Розширення спектру банківських послуг, в свою чергу, обумовлює необхідність проведення операцій на ринку цінних паперів комерційними банками України. Складність проведення цих операцій і ті високі вимоги, які ринок цінних паперів пред'являє до банківських спеціалістів, визначили необхідність дослідження функціонування основних механізмів зарубіжних ринків цінних паперів та практики діяльності західних банків у цій сфері. Розкрито досвід діяльності на ринку цінних паперів, напрацьований українськими банками.