LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Економіка. Економічні науки

Всього — 8566 Сторінка 11 із 429

201. Банківська діяльність та її ефективність в умовах ринкової трансформації

Автореф. дис... канд. екон. наук08.01.01 О.В. Добровольський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Проаналізовано сутність, функціональне призначення банків у ринковій системі господарювання, особливості розвитку банківської діяльності в перехідній економіці. На підставі аналітичного оцінювання ефективності комерційних банків визначено перспективні напрями розвитку їх діяльності, вивчено процеси впливу даних банків на ринкову трансформацію економіки. Обгрунтовано необхідність та шляхи розширення сфери банківських послуг і диверсифікації банківської діяльності на основі інформаційних технологій. Визначено перспективні напрями імплементації банківських технологій в інші сфери діяльності, зокрема, на товарний ринок. Встановлено методи ефективного управління доходами та витратами комерційного банку, визначено складові системи менеджменту персоналу банківських установ.

202. Банківська діяльність та механізм її регулювання в умовах ринкової трансформації

Автореф. дис... канд. екон. наук08.04.01 К.В. Петренко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 19 с. табл. — укp.

Досліджено суть банківської діяльності та механізм її регулювання з використанням фінансово-економічних і адміністративних методів і відповідних їм інструментів. Розкрито економічну природу та доведено об'єктивну необхідність регулювання банківської діяльності за умов ринкової трансформації. З'ясовано, що фінансовий механізм її регулювання реалізується шляхом провадження комплексу заходів законодавчого, нормативного та фіскального характеру. Досліджено зміст та структуру методів державного регулювання, а також їх вплив на діяльність комерційних банків. Висвітлено вплив грошово-кредитної політики НБУ на вітчизняну банківську систему за умов ринкової трансформації. Визначено особливості застосування банківського нагляду за умов трансформаційної економіки. Запропоновано нові підходи до прийняття рішень у сфері регулювання діяльності комерційних банків.

203. Банківська ліквідність: оцінка, регулювання та оптимізація

Автореф. дис... канд. екон. наук08.04.01 О.О. Оконська; Терноп. держ. екон. ун-т. — Т., 2005. — 20 с. — укp.

Досліджено теоретико-концептуальні засади банківської ліквідності, визначено місце та роль банків у системі грошово-кредитних відносин. Розглянуто конкурентне середовище діяльності банків та показано його вплив на банківську ліквідність. Проаналізовано сучасний стан функціонування даних установ в Україні та виділено проблеми забезпечення ліквідності. Розкрито методи оцінки та прогнозування ліквідності банківських установ, обгрунтовано доцільність, переваги та недоліки дистанційного аналізу ліквідності. Доведено важливість врахування ризику фінансових операцій у разі проведення аналізу ліквідності. Обгрунтовано запровадження комплексного підходу до управління нею. Запропоновано етапи процедури моніторингу ресурсного забезпечення банку з подальшою розробкою стратегії управління ліквідністю. Визначено необхідність впливу НБУ на банківську ліквідність за допомогою інструментів регулювання.

204. Банківська система у механізмі кредитного забезпечення підприємницької діяльності

Автореф. дис... канд. екон. наук08.04.01 О.Л. Малахова; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2004. — 21 с. — укp.

Розглянуто теоретичні аспекти організації кредитних відносин банків з підприємствами. Сформовано основні підходи щодо визначення підприємницької діяльності та особливостей її впровадження за умов перехідного періоду. Обгрунтовано роль банків як основних фінансових посередників на грошовому ринку та значення банківського кредиту у процесах формування фінансових ресурсів підприємств. Розроблено методологічні засади механізму кредитного забезпечення підприємницької діяльності та основні аспекти його практичної реалізації. Визначено вплив інструментів грошово-кредитного регулювання центрального банку у системі заходів щодо стимулювання кредитної активності комерційних банків. Проаналізовано сучасний стан та обгрунтовано практичні рекомендації щодо удосконалення організаційно-економчіних засад кредитного забезпечення банками підприємницької діяльності. Запропоновано удосконалення основних документів, що регламентують відповідну роботу комерційних банків. Наведено пропозиції щодо оптимізації кредитних відносин банків з підприємствами, розрахунку ефективності кредитних вкладень, активізації використання монетарних важелів впливу НБУ на операції комерційних банків та визначено напрями розширення спектру банківських кредитних продуктів.

205. Банківська система України та основні напрями її розвитку

Автореф. дис... канд. екон. наук08.04.01 О.О. Затварська; Н.-д. фін. ін-т при М-ві фінансів України. — К., 2004. — 16 с. — укp.

Досліджено сутність та функціональне призначення банківської системи у період становлення ринкових відносин. Встановлено критерії її стабільного функціонування та сталого розвитку. Визначено основні етапи формування банківської системи залежно від кількісних параметрів її функціонування, інструментів грошово-кредитної та регулятивної політики Національного банку України (НБУ), наявних економічних умов і видів банківських інститутів. Досліджено організаційно-економічний механізм грошово-кредитної політики НБУ та обгрунтовано її вплив на розвиток банківської системи держави. Розглянуто специфіку грошово-кредитного регулювання за умов перехідної економіки та запропоновано шляхи підвищення його ефективності. Розглянуто потенційні можливості зростання капіталу банківської системи України за рахунок злиття та консолідації банків, залучення коштів на умовах довгострокового субординованого боргу, приросту капіталу банківської установи шляхом додаткового випуску акцій, об'єднання прибутку минулих і поточного років та його використання для формування нових резервів. Зроблено висновок про найбільшу перспективність використання методу консолідації банківських установ з метою швидкого збільшеня капіталу в Україні. Запропоновано методику оцінки ефективності фунціонування державної банківської системи на базі використання багатовимірного статистичного групування банків за рівнем рентабельності активів і капіталу. Визначено роль держави у процесі активізації розвитку банківської системи та наведено рекомендації щодо формування державної концепції її удосконалення.

206. Банківське інвестиційне кредитування: стан і перспективи розвитку

Автореф. дис... канд. екон. наук08.04.01 Н.В. Попова; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2004. — 20 с. — укp.

Визначено суть, функції, принципи й особливості банківського інвестиційного кредитування. Проаналізовано його сучасний стан в Україні, розглянуто основні проблеми, які перешкоджають активізації діяльності банків у цій сфері. Проаналізовано напрямки розвитку діяльності банків у сфері інвестиційного кредитування, зокрема шляхом розвитку системи рефінансування Національним банком України завдяки її доповненню системою споживчого кредитування. Під час реалізації інвестиційних проектів банківськими установами запропоновано використовувати різні гарантійні схеми, що забезпечує розподіл ризику між потенційними учасниками. Обгрунтовано необхідність врахування "ефекту масштабу", тобто впливу масштабу банківських операцій, зокрема обсягів банківського кредитування на величину середніх витрат банків, і як наслідок - на рівень відсоткових ставок за кредит.

207. Банківське кредитування в системі суспільного відтворення

Автореф. дис... канд. екон. наук08.01.01 Н.К. Жукова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 17 с. — укp.

Досліджено теоретико-методичні та практичні засади банківського кредитування та визначено напрямки підвищення його ефективності на сучасному етапі. Розкрито складний зміст економічної категорії кредит, показано його об'єктивну необхідність у системі суспільного відтворення. Визначено сутність та структуру банківського кредиту за умов ринкової економіки, встановлено визначальну роль позичкового відсотка в системі кредитних відносин. З'ясовано, що універсальність зв'язків позичкового відсотка робить його активним фактором раціонального використання позичкового капіталу. На підставі вивчення основних форм і механізмів банківського кредитування на двох рівнях (Національного банку України як кредитора останньої інстанції та на рівні комерційних банків як кредиторів суб'єктів господарювання та населення) встановлено, що у сучасний період структура банківських кредитів є нераціональною, але за умов ринкової економіки можливе її подолання внаслідок зростання конкуренції. Досліджено сукупність ризиків, пов'язаних з кредитною діяльністю комерційних банків. Визначено основні шляхи підвищення ефективності системи банківського кредитування.

208. Банківське кредитування інвестиційних проектів

Автореф. дис... канд. екон. наук08.04.01 Т.В. Майорова; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Висвітлено найсуттєвіші характеристики процесів інвестування у національній економічній системі за рахунок банківського кредиту, досліджено сучасний стан ринку інвестиційного кредиту в Україні, перспективи та шляхи його розвитку. Значну увагу приділено міжнародному інвестиційному кредиту та його ролі у фінансуванні вітчизняних промислових інвестиційних проектів. Особливе практичне значення має дослідження організації кредитування інвестиційних проектів на прикладі АКБ "МТ-Банк". Доведено необхідність удосконалення процесу інвестиційного кредитування, зокрема, управлінні кредитними ризиками. Підкреслено, що ринок банківського інвестиційного кредиту в Україні обумовлює необхідність створення Державного банку реконструкції та розвитку, удосконалення законодавчої бази та впровадження нових форм інвестиційного кредитування.

209. Банківське кредитування інноваційного розвитку економіки

автореф. дис... канд. екон. наук08.00.01 А.П. Бут; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 19 с. — укp.

Досліджено теоретико-методологічні та практичні засади банківського кредитування інноваційного розвитку економіки. Проведено змістовний аналіз еволюції банківського кредиту та розкрито його політико-економічну суть за сучасних умов. Визначено роль відносин банківського кредитування у процесах економічного розвитку суспільства. Установлено залежність інноваційного розвитку від вирішення проблем фінансового та законодавчого забезпечення. Проаналізовано тенденції розвитку української економіки у частині з'ясування характеру взаємодії банківських інститутів з реальною економікою. Досліджено перспективи імплементації окремих елементів зарубіжного досвіду з банківського кредитування інноваційного розвитку в економіку України. На підставі результатів економетричного аналізу виявлено сфери та сектори економіки України, стосовно яких держава стимулює активізацію банківського кредитування інноваційного розвитку економіки.

210. Банківське кредитування сільськогосподарських підприємств та його ефективність

Автореф. дис... канд. екон. наук08.04.01 Л.М. Щукін; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Досліджено теоретико-методологічні засади та практичні питання банківського кредитування сільськогоподарських підприємств і підвищення його ефективності. Уточнено перелік суб'єктів кредитування, доповнений гарантійними та страховими компаніями, а також державою. З'ясовано показники ефективності кредиту, якими є рентабельність кредиту, кредитовіддача за валовою та товарною продукцією, а також прибуток, коефіцієнт оборотності кредиту та тривалість його обороту, ефект фінансового важеля, коефіцієнт своєчасного повернення й оптимальності кредиту та термін його окупності. Виявлено тенденції та закономірності впливу кредитування на виробничо-фінансові результати діяльності сільськогосподарських підприємств. Запропоновано використання форвардного кредитування, суть якого полягає у запровадженні строкового фінансового інструменту, в якому об'єктом є грошовий кредит, а також застосування договорів про майбутню процентну ставку як різновиду строкових фінансових інструментів, для кредитування товарного виробництва. Надано пропозиції щодо створення трирівневої кооперативної банківської системи, промислово-фінансових груп і гарантійних установ для кредитування сільськогосподарських товаровиробників, а також щодо здійснення Аграрним фондом гарантійних операцій з кредитами для сільськогосподарських товаровиробників.

211. Банківське кредитування суб'єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки України

Автореф. дис... канд. екон. наук08.04.01 В.Б. Ісмаілов; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 18 с. рис. — укp.

Досліджено теоретичні та практичні питання банківського кредитування суб'єктів господарювання за умов ринкової трансформації економіки. Розкрито економічну суть і доведено об'єктивну необхідність банківського кредитування. Висвітлено його місце та визначальну роль у системі кредитного ринку України, а також відзначено особливості даного кредитування у країнах з розвиненою економікою. Здійснено аналіз регуляторної політики НБУ у сфері банківського кредитування та визначено його стратегічно важливий вплив на економічне зростання в країні. Досліджено сукупність ризиків, взаємопов'язаних з кредитною діяльністю комерційних банків. Визначено методи мінімізації процентних ризиків і формування оптимального кредитного портфеля за умов ризиковості.

212. Банківське кредитування суб'єктів підприємництва регіону

автореф. дис... канд. екон. наук08.00.08 К.А. Срібна; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2008. — 18 с. — укp.

Досліджено основні теоретичні та практичні аспекти банківського кредитування суб'єктів підприємництва, а також перспективи й основні напрями його розвитку у регіоні за сучасних умов. Висвітлено суть і значення кредиту та кредитування, банківського кредиту та кредитування. Розкрито зміст і значення кредитних ресурсів і ресурсної бази банківських установ, а також суть і значення кредитного ринку. Виявлено особливості його розвитку у регіоні. Запропоновано підхід до оцінювання ефективності банківського кредитування суб'єктів підприємництва на рівні регіону. Проаналізовано стан кредитного ринку Автономної Республіки (АР) Крим. Оцінено вплив чинників на банківське кредитування суб'єктів підприємництва. Здійснено групування банків у регіоні. Визначено ризики, притаманні цьому процесу. Обгрунтовано рекомендації щодо їх оцінки. Виявлено тенденції та перспективи розвитку кредитного ринку АР Крим. Запропоновано підхід до формування оптимальної структури кредитних ресурсів банківських установ.

213. Банківське фінансування та регулювання інвестиційної діяльності

Автореф. дис... канд. екон. наук08.04.01 О.С. Гришина; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. — К., 2002. — 21 с. — укp.

На підставі узагальнення теоретичних і практичних розробок розглянуто сучасні тенденції розвитку ринку капіталів, що дозволило систематизувати неодноразові спроби перебудувати існуючі схеми інвестування. Проаналізовано світовий досвід регулювання фінансових ресурсів у господарському обігу, який охоплює різноманітні підходи щодо використання державних важелів і стимулів інвестиційної діяльності. Розглянуто механізм регулювання у фінансово-банківській сфері з урахуванням реальних секторних зв'язків, людського, інформаційного капіталів, спонукальних чинників. Охарактеризовано інвестиційні процеси в Україні. Визначено характерні тенденції та особливості генезису інвестиційної сфери у трансформаційний період розвитку української економіки у порівнянні зі світовими аналогами. Уточнено основні фактори, які впливають на інвестиційну діяльність: ступінь розвитку реального та фінансового секторів, премію за зовнішні фінансові ресурси з урахуванням ризиків, оцінку кредитного портфеля, інформаційний та людський капітали тощо, які детально характеризують відносини між партнерами та впливають на ефективність реалізації інвестиційних проектів. Удосконалено шляхи лібералізації діяльності кредитно-фінансових установ як головних інституційних фінансово-посередницьких структур на ринку капіталовкладень України, що стимулюють розвиток інвестиційної сфери. Визначено й обгрунтовано основні положення щодо регулювання інвестиційних ресурсів у напрямі стабілізації та розвитку реального сектора економіки, фінансового сектора економіки, фінансування науково-технічного прогресу, вирівнювання рівнів економічного розвитку регіонів. Наведено нові рекомендації та методичні підходи щодо зміцнення зв'язків між реальним та фінансовим секторами, спрямованими на розвиток інвестиційної сфери та економічний розвиток.

214. Банківський іпотечний кредит в сучасних умовах України

Автореф. дис... канд. екон. наук08.04.01 Валерія Юріївна Прокопенко; Національна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2005. — 20 с. — укp.

215. Банківський капітал в умовах ринкової трансформації економіки України

Автореф. дис... канд. екон. наук08.01.01 У.В. Владичин; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 20 с. — укp.

Досліджено суть та ознаки банківського капіталу. Виявлено та класифіковано основні мікро- та макроекономічні функції банківського капіталу. Проаналізовано основні етапи його розвитку в Україні та світі, з'ясовано особливості функціонування банківського капіталу за цими етапами. Визначено чинники, що впливають на розвиток банківського капіталу в Україні, показано взаємозв'язки між різними групами чинників та тенденціями, що спостерігаються у вітчизняному банківництві. Висвітлено етапи залучення іноземного банківського капіталу в Україну, а також основні перешкоди його ефективному функціонуванню. Розглянуто основні шляхи підвищення рівня капіталізації вітчизняних банківських установ. На підставі узагальнення зарубіжного досвіду визначено перспективні напрями вдосконалення формування банківського капіталу та підвищення ефективності його функціонування в Україні.

216. Банківський капітал: стан та перспективи розвитку в Україні

Автореф. дис... д-ра екон. наук08.04.01 М.Д. Алексеєнко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 29 с. рис. — укp.

Досліджено основні теоретичні засади банківського капіталу за умов ринкової економіки. Розкрито та проаналізовано механізми формування основних складових банківського капіталу - власного, залученого та позиченого. Розглянуто теоретичні засади грошових заощаджень та їх вплив на формування банківського капіталу. Обгрунтовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення існуючої практики його формування в Україні. Запропоновано систему заходів щодо удосконалення організації захисту прав і законних інтересів банків, їх вкладників і учасників як необхідну умову стабільності ресурсної бази банків. Розроблено цілісну концепцію вдосконалення механізму формування банківського капіталу.

217. Банківський маркетинг: теорія, методологія, організація

Автореф. дис... д-ра екон. наук08.06.02 Л.Ф. Романенко; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2002. — 33 с. — укp.

Здійснено комплексне теоретико-методологічне дослідження банківського маркетингу за умов реформування фінансово-банківської системи України з метою вирішення проблем удосконалення функціонування комерційних банків. Висвітлено еволюцію розвитку маркетингу у суспільстві з ринковою економікою, визначено місце маркетингу у системі економічних наук. Розглянуто організаційну, дослідну та заключну стадії процесу маркетингової діяльності, які характеризують маркетинг як динамічну систему економічних знань про діяльність суб'єктів господарювання, що розкривають суть явищ господарської діяльності з метою оптимізації їх у суспільстві з ринковою та соціально орієнтованою економікою для підвищення добробуту людей. Комплексно представлено банківський маркетинг як методологію формування політики, стратегії та тактики банку, призначену ефективно задовольняти та вирішувати проблеми клієнтів шляхом реалізації на ринку банківських продуктів, управління активами та пасивами, прибутками та витратами, ризиком, ліквідністю з використанням комп'ютерних технологій. Стратегічний маркетинг та його економіко-математичне моделювання у банківській діяльності висвітлено з залученням досвіду діяльності українських банків. Розроблено рекомендації щодо запровадження економіко-математичних моделей і запобігання ризикам і банкротству фінансових закладів.

218. Банківський нагляд в Україні

Автореф. дис... канд. екон. наук08.04.01 А.І. Степаненко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Досліджено методологічні та організаційні засади системи банківського нагляду в Україні. Встановлено необхідність здійснення державного нагляду за діяльністю банківських установ. Уточнено та запропоновано нове тлумачення категорії "нагляд за діяльністю банків". Обгрунтовано доцільність виконання НБУ наглядових функцій за діяльністю банківських установ. Проаналізовано заходи, здійснені державою (зокрема, НБУ) щодо запобігання використанню банків для відмивання брудних коштів. Досліджено практику державної реєстрації та ліцензування банків. Розглянуто систему економічних нормативів та показників раннього реагування, механізм інспектування банків та систему нагляду на основі оцінки ризиків. Надано рекомендації щодо удосконалення банківського нагляду в Україні.

219. Банковские пластиковые карты как современный платёжный инструмент

А.М. Плетнёва Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 153-154 — рус. — укp. — англ.

220. Банковский и страховой сектор экономики в развитии инвестиций

М.В. Кудрик Культура народов Причерноморья. — 2007. — №97. — С. 61-64 — Библиогр. в конце ст. 11 назв. — рус.

Целью работы стало определение места и роли банковского и страхового секторов экономики для развития отечественной экономики. Инвестиции яв-ляются неотъемлемой частью развития экономики страны. Они могут привле-каться из-за границы, но это влечет за собой отток прибыли в дальнейшем. Та-ким образом, возникает естественная необходимость развивать внутренние ис-точники инвестирования. Такими источниками могут стать банковский и стра-ховой сектор экономики.Метою роботи стало визначення місця і ролі банківського і страхового секторів економіки для розвитку вітчизняної економіки. Інвестиції є невід'ємною частиною розвитку економіки країни. Вони можуть притягуватися з-за кордону, але це спричиняє за собою відтік прибутку надалі. Таким чином, виникає природна необхідність розвивати внутрішні джерела інвестування. Такими джерелами можуть стати банківський і страховий сектор економіки.The deal of my project is research of the role of Bank and insurance sector to development investments. Investments are integral part of development economy's country. Investments perhaps attract from borders, but it attracting degrease profit in the future. Thus, it's necessary develop domestic source of investments. Modern banking and insurance can became this source.