LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Економіка. Економічні науки

Всього — 8566 Сторінка 12 із 429

221. Банковский капитал и необходимость его укрупнения

Ю.Н. Воробьев Культура народов Причерноморья. — 2002. — N48, Т.1. — С. 27-31 — Библиогр. в конце ст.: 6 назв. — рус.

Основной целью исследования является анализ перспектив укрупнения коммерческих банков и выявление реальных возможностей по увеличению их собственных капиталов в ближайшем будущем.

222. Банкротство банков в Украине

С.А. Филюк Культура народов Причерноморья. — 2007. — №97. — С. 94-96 — Библиогр. в конце ст. 8 назв. — рус.

В статье рассмотрены основные характерные причины банкротства украинских банков и меры снижения вероятности "разорения". Характерное для финансовой сферы взаимопереплетение капиталов в случае банкротства одного кредитного учреждения ставит под удар другие банки и предприятия, вызывая "цепную реакцию" банкротств.У статті розглянуті основні характерні причини банкрутства українських банків і міри зниження вірогідності "розорення". Характерне для фінансової сфери переплетення капіталів у разі банкрутства однієї кредитної установи ставить під удар інші банки і підприємства, викликаючи "ланцюгову реакцію" банкрутств.The principal characteristic reasons of bankruptcy of the Ukrainian banks and measure of decline of probability of "destruction" are considered in the article. Characteristic for the financial sphere of vzaymoperepletenye capitals in the case of bankruptcy of one credit enterprise, causing the "chain reaction" of bankruptcies.

223. Безпека людського розвитку в Україні та шляхи підвищення її рівня

автореф. дис... канд. екон. наук08.00.07 Н.В. Стежко; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 20 с. — укp.

Досліджено теоретико-методологічні засади забезпечення безпеки людського розвитку на національному та регіональному рівнях й обгрунтовано науково-методичні та практичні рекомендації щодо механізмів їх реалізації. Проаналізовано теоретичні засади визначення безпеки людського розвитку, її основні складові. Систематизовано внутрішні та зовнішні чинники впливу на безпеку людського розвитку. Розроблено концептуальну модель, яка визначає зміст і спрямованість заходів забезпечення безпеки людського розвитку. Розкрито роль цілей розвитку тисячоліття у забезпеченні безпеки людського розвитку. Здійснено комплексний аналіз рівня безпеки людського розвитку в Україні та її регіонах на базі запропонованої системи показників-індикаторів. Наведено порівняльну оцінку рівня безпеки людського розвитку України з країнами ЄС. Визначено цілі розвитку тисячоліття для України та напрямки формування регіональної політики щодо їх реалізації. На підставі узагальнення зарубіжного досвіду розроблено рекомендації щодо підвищення рівня безпеки людського розвитку в Україні.

224. Безперервний статистичний контроль якості металургійної продукції

Автореф. дис... канд. екон. наук08.03.01 І.В. Сирмаміїх; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002. — 18 с. — укp.

На підставі узагальнення вітчизняного та світового досвіду розроблено наукові основи та практичні рекомендації щодо застосування безперервного статистичного контролю якості металургійної продукції. Проаналізовано використання статистичних методів контролю якості продукції. Визначено особливості методології проведення статистичного аналізу металургійних процесів. Встановлено об'єктивну необхідність безперервного статистичного контролю якості даної продукції. Визначено основні фактори впливу на механічні властивості листового прокату, досліджено взаємозв'язки плавочного хімічного складу сталі. Розроблено статистичні моделі щодо застосування безперервного статистичного контролю якості металопродукції, доведено їх відповідність усім вимогам міжнародних і державних стандартів. На прикладі листопрокатного виробництва, з використанням стандартів ISO серії 9000 - 2000 розроблено стандарт підприємства, що встановлює порядок застосування безперервного статистичного контролю якості тонколистової продукції.

225. Безробіття в трансформаційній економіці: причини, форми, тенденції

Автореф. дис... канд. екон. наук08.01.01 Тетяна Іванівна Кім; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с. — укp.

226. Безробіття в умовах трансформації економіки України

Автореф. дис... канд. екон. наук08.01.01 С.І. Ходакевич; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2001. — 21 с. — укp.

Досліджено теоретико-методологічні та практичні питання безробіття в Україні за умов трансформації економіки. Проаналізовано підходи різних економічних шкіл щодо визначення причин даного явища, його видів і форм в економічній системі. Розглянуто основні фактори впливу та закономірності безробіття, встановлено та особливості його прояву за умов ринкових перетворень. Визначено вплив безробіття на загальний відтворювальний процес економіки України. Доведено необхідність комплексного підходу щодо вирішення проблеми безробіття. Запропоновано нові цільові орієнтири економічної політики на основі адекватного державного регулювання.

227. Бенчмаркинг важнейших показателей социально-экономического развития Крыма

Е.А. Подсолонко Культура народов Причерноморья. — 2002. — N43. — С. 91-98 — Библиогр. в конце ст.: 2 назв. — рус.

Рассмотрены важнейшие показатели социально – экономического развития Крыма в динамике. Проведен сравнительный анализ уровня социально – экономического развития Крыма со средними показателями по Украине и Украины – с другими странами мира по методам бенчмаркинга. Показано значение уровня образования и обновления знаний населения для уровня социально – экономического развития.The most important indicators of social-economic development of Crimea are considered in dynamics. The comparative benchmarking analysis of social-economic development of Crimea, average indexes of Ukraine and of other countries levels is carried out. The importance of education and knowledge refreshment for the level of social-economic development is shown. Розглядено важливіші показники соціально – економічного розвитку Криму в динаміці. Проведено порівняльний аналіз рівня соціально – економічного розвитку Крыму із середніми показниками по Україні та України – з другими державами світу по методам бенчмаркінгу. Показано значення рівню освіти та обновлення знань населення для рівню соціально – економічного розвитку.

228. Бенчмаркинг как инструмент результативного проведения внутриорганизационного стратегического анализа в практике ТНК

В.А. Белошапка Культура народов Причерноморья. — 2007. — №99. — С. 14-18 — Библиогр. в конце ст. 12 назв. — рус.

Важным условием высокой результативности стратегий ТНК является объективный внутриорганизационный анализ. Наряду с идентификацией ключевых факторов успеха одним из наиболее информативных инструментов для проведения такого анализа является бенчмаркинг. Статья обобщает использование этого инструмента в ТНК и показывает предпосылки его применения в практике украинских компаний.Важливою умовою високої результативності стратегій ТНК є об'єктивний внутрішньоорганізаційний аналіз. Поряд з ідентифікацією ключових факторів успіху одним із найбільш інформативних інструментів для проведення такого аналізу є бенчмаркінг. Стаття узагальнює використання цього інструменту в ТНК та показує передумови його використання в практиці українських компаній.Objectivity of internal organizational analysis is important prerequisite for high strategy performance of TNCs. Benchmarking along with identifying key success factors serves as one of the most informative tools for such analysis. The article summarizes on how TNCs use this tool and highlights how it can be practiced by Ukrainian companies.

229. Бенчмаркинг системообразующей роли туристического комплекса в социально - экономическом развитии Крыма

В.А. Подсолонко, Е.А. Подсолонко Культура народов Причерноморья. — 2003. — N45. — С. 61-65 — Библиогр. в конце ст.: 1 назв. — рус.

Постановка проблемы. Такой специфичный регион как Крым не случайно в последнее столетие получил статус государственной здравницы. Здесь отдыхали и лечились члены царской семьи и их приближенные, здесь любили отдыхать руководители СССР и их приближенные в 70 – 80-е годы, здесь любят отдыхать руководители и все государственные служащие современной Украины. Оздоровительный, лечебный, эмоционально – эстетический, ландшафтный, археологический и пр. потенциал Крыма практически безграничен. Также теоретически безграничен возможный вклад развития туристического комплекса Крыма в его социально-экономическое развитие. К сожалению системообразующая роль этого комплекса не просматривается ни в системе статистической отчетности Крыма, а тем более всей Украины, ни в системе управления социально-экономическим развитием Крыма и Украины. Этому есть конкретные формальные объяснения, но экономике Крыма и благосостоянию его населения это не приносит результатов. В настоящее время туристический комплекс Крыма фактически не является системообразующим в его экономике.

230. Бенчмаркінг у підвищенні конкурентоспроможності молокопереробних підприємств

автореф. дис... канд. екон. наук08.00.04 О.М. Прус; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено можливості застосування бенчмаркінгу для вдосконалення діяльності підприємств на ринку молочної продукції, зокрема підвищення їх конкурентоспроможності. Розкрито зміст і розглянуто еволюцію поняття "бенчмаркінг", а також принципи та методи його здійснення та взаємозв'язок з іншими інструментами вдосконалення діяльності. Визначено структуру процесу бенчмаркінгу. Здійснено детальний аналіз кон'юнктури ринку молочної продукції України. Проведено бенчмаркінгове оцінювання конкурентоспроможності певних підприємств. Визначено основні тенденції розвитку світового ринку даної продукції. Наведено досвід Польщі щодо реформування молочного сектору у контексті її приєднання до ЄС. Удосконалено методичні підходи до здійснення бенчмаркінгу. Запропоновано використання DEA-моделі та методу побудови радару конкурентоспроможності з метою визначення підприємств-партнерів з бенчмаркінгу. Розроблено концептуальну модель організації процесу бенчмаркінгу на молокопереробних підприємствах. Визначено й обгрунтовано стратегічні напрямки подальшого розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу. Запропоновано використання інтегрованих систем управління якістю та безпечністю молочної продукції з включенням до їх складу процесу бенчмаркінгу.

231. Бизнес-план как основа успешной предпринимательской деятельности в сфере предоставления спортивно-оздоровительных услуг населению

А.Т. Литвин Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — Х., 2002. — N 8. — С. 75-81. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Проаналізовано особливості типового бізнес-плану та його основних розділів, визначено категорії цілей бізнес-планування й охарактеризовано етапи втілення підприємницького задуму.

233. Бідність як об'єкт соціально-економічної політики

Автореф. дис... канд. екон. наук08.01.01 Лі Хай Лінь; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 16 с. — укp.

Подано варіант комплексного дослідження бідності як соціально-економічної категорії, виявлено основні форми та причини, які її породжують. Визначено зміст багатоаспектної категорії "бідність". Охарактеризовано основні особливості бідності у країнах з перехідною економікою: велика питома вага бідного населення серед працюючих, високий рівень збіднілих - серед молоді, жінок, освічених і кваліфікованих робітників та ін. Спираючись на світовий досвід боротьби з бідністю, країни з економікою, що трансформується, впроваджують засоби подолання бідності, адекватні умовам даних країн. Запропоновано засоби боротьби з бідністю, запобігання перетворенню її на масову та хронічну - державний контроль за найважливішими соціальними індикаторами: відповідністю мінімальних розмірів заробітної плати, пенсії, стипендії, що відповідають рівню прожиткового мінімуму; доступністю безкоштовних медичних і загальноосвітніх послуг на мінімально визначеному рівні.

234. Бізнес-асоціації в умовах інтеграції України в світове господарство

Автореф. дис... д-ра екон. наук08.05.01 Геннадій Дмитрович Чижиков; Донецький національний ун-т. — Донецьк, 2006. — 36 с. — укp.

235. Бізнес-планування розвитку акціонерного товариства

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.01 А.В. Гриньов; Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 1999. — 16 с. — укp.

Дисертація містить теоретичне обгрунтування економічного змісту бізнес-планування розвитку акціонерної форми господарювання, методичні рекомендації щодо визначення напрямів ефективного функціонування акціонерних товариств (АТ) в умовах ринкових відносин. Розглянуто теоретичні основи розвитку акціонерних товариств на основі ефективного сполучення переваг цієї форми господарювання та бізнес-планування. Обгрунтовано роль бізнес-планування як чинника господарської діяльності в ринковій економіці. Виділено технологічну стратегію розвитку АТ як його стратегічного майбутнього. Проведено дослідження стану розвитку акціонерної форми господарювання. Запропоновано методичні рекомендації щодо розробки бізнес-плану з метою забезпечення стратегії розвитку АТ, а також моделювання оцінки його інвестиційного потенціалу.

236. Бізнес-процесна організація надання Інтернет-послуг підприємствами телекомунікацій

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.01 К.П. Аветісян; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О.С.Попова. — О., 2006. — 20 с. — укp.

Досліджено теоретичні, методологічні положення, прикладні аспекти та знайдено нове рішення актуальної для економіки зв'язку задачі оптимізації бізнес-процесів надання споживачам Інтернет-послуг операторами телекомунікацій. Виконано аналіз еволюції економічних відносин у зв'язку. Показано, що ринки послуг зв'язку у розвинених державах відкриті, мають конкурентне середовище, що відповідає сучасним вимогам. У галузі зв'язку України розпочато певні перетворення, однак процеси демонополізації та лібералізації загальмовано, що не сприяє розвитку економіки зв'язку. Проаналізовано організацію, стимули, та джерела розвитку Інтернет-послуг у галузі зв'язку України. Зазначено, що дані послуги розвиваються динамічно. Однак їх розвиток ще не відповідає світовим і європейським тенденціям. Організація надання Інтернет-послуг не є оптимальною. Обгрунтовано можливість і необхідність удосконалення організації економічної діяльності з надання цих послуг за методом реінжинірингу бізнес-процесів. Запропоновано модель і процедуру оптимізації.

237. Біржова торгівля України в період нової економічної політики (1921 - 1929 рр.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 Л.В. Гарарук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укp.

На підставі узагальнення літературних джерел досліджено створення одного з головних елементів ринкової інфраструктури - бірж в Україні, що диктувалося логікою економічного розвитку та було зумовлено потребами народного господарства в період непу. Проаналізовано особливості виникнення та поширення мережі біржових організацій, наведено основні напрямки їх діяльності, розглянуто специфіку біржової торгівлі. Охарактеризовано статути, склад бірж, роботу біржових комітетів, загальних зборів членів бірж, президій, секцій, відділів, довідково-консультативних центрів. Визначено ріст біржового обігу, розмір біржових і позабіржових угод за різними видами товарів, проаналізовано кількість угод за роками та біржами. Розкрито процес трансформації нормативного регулювання біржової торгівлі - від ринкового до директивно-планового.

238. Біржовий ринок сільськогосподарської продукції в Україні

Автореф. дис... канд. екон. наук08.07.02 В.П. Горьовий; Ін-т аграр. економіки УААН. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Проаналізовано етапи становлення біржового товарного ринку сільськогосподарської продукції і продовольства в період 1995-1998 рр. Визначені причини спаду біржової торгівлі в 1997-1998 рр. На основі комплексного дослідження сучасного стану біржового ринку розроблені і теоретично обгрунтовані напрями підвищення ефективності використання біржового ринку сільськогосподарської продукції і продовольства в Україні шляхом розробки нових та удосконалення існуючих механізмів функціонування біржового ринку, таких як: страхування можливих ризиків в умовах біржової торгівлі; забезпечення стабільності та гарантій виконання укладених біржових контрактів; врегулювання нормативно-правової бази функціонування біржового ринку; впровадження зарубіжного досвіду по торгівлі ф'ючерсними контрактами та опціонами тощо, які забезпечуватимуть поступальний розвиток біржового ринку сільськогосподарської продукції і продовольства в Україні на перспективу.

239. Благодійна діяльність на Волині (1793 - 1917): історичний аспект

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 Г.Л. Махорін; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2007. — 19 с. — укp.

Комплексно досліджено доброчинну діяльність на Волині (1793 - 1917 рр.). Висвітлено історичні та соціально-економічні передумови розвитку благодійництва, виникнення різних напрямків, форм і засобів доброчинної діяльності. На підставі аналізу й узагальнення архівних матеріалів, статистичних даних розкрито вплив політики держави на розвиток благодійництва у Волинській губернії. Відзначено, що у досліджений період відбувалась еволюція благодійної діяльності від релігійної до державної та громадської. Наголошено, що розвиток капіталістичних відносин спричинив пауперизацію частини населення, а також зростання активності добродійної допомоги цій категорії людей, створенню мережі філантропічних товариств і закладів. Доведено, що головними суб'єктами благодійництва була соціальна еліта - нащадки козацької старшини, дворяни, польські поміщики, знатні чиновники, купці, торгівці - представники різних національних меншин - евреїв, чехів, німців. З'ясовано вплив історинчих процесів, подій і явищ на еволюцію благодійництва у Волинській губернії.

240. Болонський імператив підготовки майбутніх менеджерів

Автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.10 Т.Ф. Бірюкова; АПН України. Ін-т вищ. освіти. — К., 2006. — 20 с. — укp.

З використанням самоорганізаційного підходу проаналізовано проблематику підготовки майбутніх менеджерів у контексті принципів Болонської декларації. Розкрито зміст поняття соціалізації особистості майбутнього менеджера, яка реалізується шляхом засвоєння норм і цінностей полікультурного соціуму, притаманних об'єднаній Європі (адаптаційна складова), а також засобами формування організаційної поведінки на підставі впровадження особистісно-орієнтованої освіти (професійна складова). Показано, що реалізація принципів Болонської декларації є шляхом ефективного розв'язання суперечності між національною освітньою системою підготовки майбутніх менеджерів (професійною соціалізацією) та загальноєвропейською культурою (процесом соціалізації, що має загальноцивілізаційне спрямування). З'ясовано, що специфіка сучасної підготовки конкурентоспроможних управлінських кадрів в Україні полягає в інтеграції здобутків національної освіти у полікультурну європейську спільноту.