LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Економіка. Економічні науки

Всього — 8566 Сторінка 2 із 429

21. Адаптація економічного механізму функціонування сільськогосподарських підприємств до умов ринку

автореф. дис... д-ра екон. наук08.00.04 С.А. Кравченко; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. — К., 2007. — 38 с. — укp.

Сформульовано теоретико-методологічні засади та концептуальні підходи до адаптації економічного механізму функціонування сільськогосподарських підприємств до конкуренції. Обгрунтовано інтегративну позицію щодо суті цієї адаптації, яка базується на сукупності форм і методів виживання за умов ринку, установленні рівноваги у відносинах та зв'язках (фінансових, податкових, цінових, кредитних). Установлено й обгрунтовано фактори, рівні та основні складові адаптації економічного механізму, методи її діагностики. Визначено параметри адаптації та умови забезпечення конкурентоспроможності з метою організації виробництва сільськогосподарської продукції та використання адаптивного підходу до управління. Розроблено й апробовано модель діагностики процесів адаптації економічного механізму функціонування сільськогосподарських підприємств до умов ринку. Результати дослідження, висновки та рекомендації використовуються у системі державного управління агропромислового розвитку регіональних адміністрацій.

22. Адаптація енергопостачальних компаній до ринкових умов функціонування на засадах маркетингу

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.02 Н.С. Косар; Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 1999. — 19 с. — укp.

Дисертація присвячена питанням виробничо-господарської діяльності енергопостачальних компаній в умовах енергоринку. Встановлено необхідність і доцільність використання концепції маркетингу з метою адаптації цієї діяльності до ринкових умов з урахуванням впливу на неї факторів макро- та мікросередовища. Визначено передумови адаптації енергопостачальних компаній до умов територіальних роздрібних ринків електроенергії, які полягають в організаційному та інформаційному забезпеченні цієї адаптації. Розроблено методичні рекомендації щодо реалізації маркетингових технологій в аспекті складових комплексу маркетингу (проведення сегментозорієнтованих товарної, цінової, дистрибуційної та комунікаційної політики) з урахуванням необхідності здійснення політики управління попитом на електроенергію - демаркетингу та синхромаркетингу.

23. Адаптація зовнішньоекономічної діяльності агропромислового комплексу до умов світового ринку

Автореф. дис... канд. екон. наук08.07.02 Т.В. Драга; НАН України. Ін-т економіки. — К., 2002. — 19 с. — укp.

На системних засадах проаналізовано найбільш актуальні проблеми методології дослідження адаптації зовнішньоекономічної діяльності АПК до умов світового ринку, на теоретичному та практичному рівнях визначено закономірності даної адаптації з точки зору розвитку сільського господарства та харчової промисловості. Висвітлено питання розбудови системи адаптації зовнішньоекономічної діяльності АПК до норм і правил світового ринку в межах ГАТТ/СОТ, організаційно-економічного механізму інтеграції АПК з ринками країн-членів ЄС та виходу з конкурентоспроможною продукцією на Європейський ринок, а також захисту внутрішнього ринку від дискримінаційного імпорту.

24. Адаптація методів нечіткого моделювання до умов функціонування сільськогосподарських підприємств

Автореф. дис... канд. екон. наук08.03.02 І.В. Цюпко; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006. — 20 с. — укp.

Розроблено економіко-математичні моделі процесів відтворення у сільському господарстві умов нечіткої вхідної інформації. Досліджено питання формалізації задач аграрної сфери економіки України, зокрема Львівщини. Удосконалено концепцію економіко-математичного моделювання виробничо-фінансових програм сільськогосподарського підприємства, класифікацію невизначених чинників сільськогосподарського виробництва. Створено інтелектуалізовану інформаційну систему "FUZZY EXPERT" продуктивності агросистем. На засадах нечітких відносин розв'язано задачі про перспективне поєднання галузей даного виробництва, а також вибір місця та моделі агроформування. Розроблено методику застосування математичних методів і моделей нечіткого моделювання для ефективного використання кормів, розвитку молоковиробництва, розробки оптимальної структури сільськогосподарського виробництва.

25. Адаптація механізму амортизації основного капіталу підприємств до особливостей перехідної економіки

автореф. дис... канд. екон. наук08.00.04 Н.М. Ваніна; Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. — О., 2008. — 19 с. — укp.

Розвинуто методичний інструментарій формування та вдосконалення механізму амортизації основного капіталу промислових підприємств за умов перехідного етапу розвитку економіки на прикладі підприємств плодоовочевої консервної промисловості. Запропоновано методичний підхід до адаптації амортизаційної системи до умов перехідної економіки, заснований на застосуванні методів морфологічного ящика та SWOT-аналізу. Розроблено систему теоретико-методологічних принципів удосконалення механізму амортизації основного капіталу та запропоновано "диференційований" амортизаційний механізм, що враховує специфіку основних виробничих фондів промислових підприємств, їх інституційний устрій та значущість для національної економіки. Проведено детальний опис усіх складових амортизаційної системи стосовно промислових підприємств всього типологічного ряду.

26. Адаптація підприємств бавовняної галузі до ринкових умов

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.01 А.В. Бобриньова; Укр. акад. зовніш. торгівлі. — К., 2003. — 22 с. рис. — укp.

Визначено, що вихідні бар'єри галузі роблять недоцільним ліквідацію великих підприємств, а формування конкретного середовища можливе за рахунок створення малих підприємств. Визначено умови ефективного використання сучасних форм вертикальної інтеграції. Удосконалено технологічну концепцію в теорії організації ринків. Доопрацьовано механізм сумісного рішення операційних та інвестиційних задач підвищення ефективності використання капіталу. Удосконалено методику диференціювання бавовняних тканин із урахуванням умов їх використання, побудовано сегменти товарного ринку. Зазначено, що подальшого розвитку з урахуванням галузевої специфіки дістала класифікація стратегічних вигід від інтеграції бавовняного виробництва. Розроблено економіко-математичну модель задачі оптимізації розмірів комбінованих малих підприємств.

27. Адаптація промислових підприємств до ринкових умов господарювання

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.01 М.М. Буднік; Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2002. — 19 с. — укp.

Досліджено існуючі теоретичні підходи до обгрунтування та проведення адаптації підприємства до ринкових умов господарювання. Розкрито зміст та особливості процесу адаптації підприємства як складної відкритої соціально-економічної системи. Проаналізовано вплив факторів зовнішнього середовища на фінансово-економічне становище підприємств машинобудування до ринкових умов. Запропоновано методику аналізу відповідності внутрішнього середовища підприємства ринковим умовам господарювання. Наведено методичні рекомендації щодо формування на підприємстві системи моніторингу зовнішнього середовища. Висвітлено особливості класифікації засобів адаптації підприємства до змін ринкових умов господарювання. Розроблено методичні підходи до організації захисту акціонерного товариства від спроб недружнього поглинання як одного з важливих засобів адаптації підприємства до ринкових умов.

28. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

автореф. дис... канд. екон. наук08.00.04 А.Д. Криворак; НАН України. Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — О., 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено методологічні, методичні та практичні питання формування інтеграційного управління промисловим виробництвом. Вивчено положення системного підходу щодо управління, а саме: процес адаптації промислових підприємств до умов недетермінованості ринкових відносин, зміст перетворювальних чинників управління виробничим процесом, процес ухвалення та реалізації управлінських рішень за умов системних перетворень, фактори та методи управління за процесами у системі мереженої організації. Розроблено механізм інтеграційного розвитку системного управління, а також модель формалізованих станів оптимізаційної системи загального управління.

29. Адаптація сільськогосподарських підприємств до ринкового середовища

Автореф. дис... канд. екон. наук08.07.02 Л.А. Панкратова; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Вивчено існуючі та розроблено нові теоретичні та методологічні положення, прикладні рекомендації щодо адаптації сільськогосподарських підприємств до нестабільних умов ринкового середовища. Досліджено сучасний стан адаптації аграрних підприємств Черкащини, його складові, а також принципи та чинники, які впливають на зазначений процес у контексті різних організаційно-правових форм господарювання. Проаналізовано досвід адаптації даних підприємств і детально розглянуто розвиток фермерства як найбільш адаптованої форми господарювання у ринковому середовищі. Визначено стратегічні аспекти адаптації господарств, обгрунтовано основні напрями державного регулювання їх ефективного розвитку й адаптації до умов розвитку й становлення ринкового середовища. Опрацьовано методику оцінки рівня адаптованості аграрних підприємств, яка передбачає визначення комплексних показників ефективності діяльності господарських суб'єктів.

30. Адаптивне моделювання сільськогосподарського виробництва за умов погодного ризику

Автореф. дис... канд. екон. наук08.03.02 С.С. Савіна; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 1998. — 16 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням удосконалення методологічних та розробки методичних засад планування функціонування та розвитку сільськогосподарського виробництва в умовах невизначеності. Разроблено ряд економіко-математичних моделей. Зокрема, оригінальною є економіко-математична модель визначення оптимальних обсягів реалізації сільськогосподарської продукції (сировини) та економіко-математична модель структури галузей, що відрізняється від існуючих врахуванням: випадкових погодних станів; попиту на сільськогосподарську продукцію; інерційності та маневреності виробництва; залежності перетравності кормів від кількості клітковини і сухої речовини при оптимізації раціонів годування тварин; оптимізацією обсягів реалізації продукції; створенням і використанням запасів та резервів.

31. Адаптивні моделі вибору рекламної кампанії підприємства

Автореф. дис... канд. екон. наук08.03.02 К.В. Тонєва; Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Уперше розроблено механізм вибору рекламної кампанії, який базується на принципах адаптації підприємства до зміни зовнішніх і внутрішніх умов його функціонування та дає змогу підвищити обгрунтованість прийнятих управлінських рішень. Створено модель вибору рекламної кампанії підприємств з виділенням контурів внутрішньої та зовнішньої адаптації з метою здійснення адаптації моделі та об'єкта дослідження. Розвинуто модель вибору ефективного обсягу асигнувань на рекламу на базі переваг теоретико-ігрових і експертних моделей, яка дає змогу одержати обгрунтоване сімейство рішень витрат на рекламу. Наведено модель розподілу обсягу асигнувань на рекламу, що представлена у вигляді задачі лінійного програмування та дозволяє здійснити параметричну адаптацію механізму вибору рекламної кампанії підприємства. Удосконалено модель планування його рекламної діяльності, яка враховує ефекти рекламних комунікацій з контурами реакції ринку та споживача.

32. Адаптивні моделі оцінки та аналізу економічної безпеки регіону

Автореф. дис... канд. екон. наук08.03.02 Н.Л. Чернова; Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2003. — 19 с. рис. — укp.

Розроблено концепцію оцінки й аналізу економічної безпеки регіону, що базується на адаптивних механізмах, які дозволяють запобігти виникненню загроз економічної безпеки регіону, локалізувати і, за можливістю, усунути їх дестабілізувальний вплив. Запропоновано комплекс адаптивних моделей оцінки, аналізу й прогнозування економічної безпеки регіону, що базується на базі методів багатовимірного статистичного аналізу, економетричного моделювання, адаптивної фільтрації, який дозволяє сформувати множину альтернативних варіантів рішень щодо управління економічною безпекою. Наведено модель класифікації загроз економічної безпеки регіону, яка забезпечує підвищення якості та точності діагностики загроз. Розроблено модель оцінки рівня економічної безпеки регіону, що дозволяє досягти зменшення розмірності вихідного простору показників без суттєвої втрати інформації й упорядкувати дану сукупність періодів розвитку регіону.

33. Адаптивні моделі та методи організації поставок в системах електронної комерції

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 В.М. Борячок; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 19 с. рис. — укp.

Запропоновано концептуальний підхід до опису систем електронної комерції. Розроблено модель потоків у цих системах, а також модель організації поставок у системах електронної комерції на базі інтеграції розфарбованих і предикатних мереж Петрі, яка може бути використана для автоматизованого керування електронними поставками. Створено метод адаптивного вибору ефективних варіантів виконання замовлень у системах електронних поставок, що дозволяє автоматизувати процес прийняття рішень стосовно пошуку постачальників, зменшити часові витрати та знизити ступінь ризику у процесі прийняття рішень за рахунок зменшення впливу суб'єктивних факторів. Удосконалено прогнозувальну модель з використанням нейромережевих технологій, що дозволяє прогнозувати динаміку змін економічних показників систем електронної комерції для малої вибірки. Удосконалено метод розробки систем електронної комерції на базі використання предикатних мереж Петрі, що дозволяє враховувати множину факторів, які обумовлюють ефективність створення цього класу систем. Наведено практичні рекомендації щодо розробки системи поставок у системах електронної комерції на базі інструментальних засобів CPN ML.

34. Адміністративно-командне керівництво важкою промисловістю Донбасу у 1938 - червні 1941 років

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 В.М. Касперович; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2002. — 19 с. — укp.

Розглянуто форми та методи адміністративно-командного керівництва важкою промисловістю Донбасу у 1938 - червні 1941 рр. Досліджено зміни в процесі управління роботи підприємств провідних галузей важкої промисловості краю, зокрема: вугільної, машинобудівної, металургійної та електроенергетичної, посилення адміністративно-директивного тиску партійно-державного керівництва. Детально висвітлено постанови й укази центру щодо важкої промисловості у зазначений період: їх сутність, хід реалізації та наслідки впровадження. Проаналізовано способи керівництва підготовкою та забезпеченням кадрами підприємств, процес налагодження виробничої дисципліни, науково-технічний розвиток. Зроблено висновок, що форми і методи підвищення продуктивності праці та управління промисловим розвитком мали волюнтаристський характер.

35. Азово-Черноморские порты во внешней торговле Российской империи 70-90-е гг. XIX столетия

С.Н. Джулай Культура народов Причерноморья. — 1999. — N11. — С. 49-51 — Библиогр. в конце ст.: с. 51 (16 назв.) — рус.

история международной торговли, 1870-1890-е гг., история внешней торговли Украины, 19 в., Черное море, Азовское море, торговые порты, пункты торговли, аграрная реформа, русский торговый флот

36. Акредитація як механізм інноваційного стимулювання підготовки кадрів для ринкової економіки

Автореф. дис... канд. екон. наук08.02.02 В.В. Супрун; НАН України. Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 1999. — 23 с. — укp.

Досліджується поєднання вимог, що динамічно змінюються, до рівня освіти з соціальними стандартами й економічними можливостями країни в інноваційному механізмі акредитації. Зважаючи на те, що розвиток освіти як специфічного об'єкту управління поєднує в собі інтереси держави, замовника на кваліфікованого працівника, навчального закладу, суспільства, виявляються джерела коштів на проведення акредитації та характер і форми стимулювання підвищення рівня та якості освіти. Розроблено організаційно-економічну структуру, механізм акредитації інноваційного типу. Запропоновано авторську методику рейтингової оцінки освітньої діяльності, що є універсальною для навчальних закладів різних типів і стимулюючою їх до підвищення рівня та статусу.

37. Активи в національних системах бухгалтерського обліку

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.04 Л.Л. Горецька; Ін-т аграр. економіки УААН. — К., 2003. — 18 с. рис. — укp.

Проаналізовано основні підходи до визначення поняття "система бухгатерського обліку", визначено місце активів в структурі об'єктів обліку, роль і завдання обліку, зв'язки та взаємодію з оточуючим середовищем. Розглянуто основні риси світової інтеграції: гармонізацію, стандартизацію або уніфікацію; виявлено межі цих понять, надано об'єктивну характеристику природі сучасного процесу реформуваня обліку активів в контексті міжнародних вимог. Проаналізовано економічні передумови гармонізації бухгатерського обліку на національному та міжнародному рівнях у контексті господарської інтеграції для уточнення правильності вибору шляху стандартизації або уніфікації обліку. Уточнено поняття "активи" та "майно" в системі бухгалтерського обліку для потреб користувачів облікової інформації та прийняття ефективних управлінських рішень. Досліджено основні організаційно-методологічні аспекти обліку активів на рівні країн світу для розробки пропозицій щодо внесення змін до чинних нормативно-законодавчих актів з бухгалтерського обліку. Сформульовано концепцію подальшого реформування системи бухгалтерського обліку в цілому та в частині обліку активів України відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності на шляху гармонізації.

38. Активизация инвестиционной деятельности коммерческими банками

Т.С. Дедловская Культура народов Причерноморья. — 2006. — №96. — С. 28-30 — Библиогр. в конце ст. 6 назв. — рус.

В статье рассмотрены основные вопросы активизации инвестиционной деятельности коммерческими банками Украины.У статті розглядаються основні питання активізації інвестиційної діяльності комерційними банками України.The main questions of the investment activity by the commercial banks of Ukraine were descried in the article.

39. Активизация предпринимательской деятельности в условиях утверждения территорий приоритетного развития - один из путей социально-экономического возрождения Крыма

М.В. Меркушева Культура народов Причерноморья. — 2000. — N12. — С. 48-49 — рус.

экономика Крыма, предпринимательство Крыма, приоритетное развитие, инвестиции, экономическая среда, нуженполныйтекст

40. Активізація бюджетної політики у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів (на прикладі Львівської області)

Автореф. дис... канд. екон. наук08.04.01 О.І. Демків; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2006. — 20 с. — укp.

Досліджено питання активізації бюджетної політики у забезпеченні соціального й економічного розвитку регіону на базі удосконалення міжбюджетних відносин за умов адміністративно-територіальної реформи. Досліджено досвід розвинених країн у регулюванні бюджетного процесу та можливості його використання в Україні. Систематизовано доходи та видатки місцевих бюджетів з урахуванням вимог бюджетної класифікації. Визначено роль і функції владних структур у формуванні й активізації бюджетної політики у регіонах. З використанням розробленої технології досліджено процеси наповнення та використання коштів місцевих бюджетів Львівщини, розглянуто проблемні питання. Обгрунтовано принципи бюджетного стимулювання розвитку регіону, запропоновано методичні підходи та заходи щодо удосконалення міжбюджетних відносин. Для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів з використанням формульного підходу виведено комплекс формул для розрахунку витрат на утримання органів управління, утримання та забезпечення належного функціонування закладів культури та мистецтва в районах, містах районного значення, селах і селищах. Удосконалено методологію формування джерел фінансових ресурсів місцевих бюджетів розвитку за рахунок податкових і неподаткових надходжень у аспекті збільшення абсолютної суми коштів, підвищення обгрунтованості нормативів відрахувань та покращання адміністрування надходжень з метою створення на місцях реальних можливостей для стимулювання розвитку регіонів.