LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Економіка. Економічні науки

Всього — 8566 Сторінка 3 із 429

41. Активізація використання інвестиційного потенціалу регіону

автореф. дис... канд. екон. наук08.00.05 П.І. Мірошниченко; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2007. — 19 с. — укp.

Розглянуто питання активізації використання інвестиційного потенціалу регіону. На підставі даних, одержаних завдяки проведенню огляду вітчизняних і зарубіжних публікацій, визначено економічну суть понять "інвестиції" та "інвестиційний потенціал регіону", розкрито суть і роль активізації використання інвестиційного потенціалу в регіоні. Визначено методи, які забезпечують активізацію використання інвестиційного потенціалу. Досліджено аспект його використання в регіоні, що дозволило визначити тенденції та умови активізації даного процесу, а також роль банків у його формуванні. Установлено основні елементи механізму організаційно-економічного забезпечення активізації використання інвестиційного потенціалу регіону, змістом яких є формування стратегії активізації інвестиційної діяльності, забезпечення умов її активізації та методичний підхід до використання інтеграційних форм активізації використання інвестиційного потенціалу та партнерства. Сформовано модель активізації використання інвестиційного потенціалу регіону.

42. Активізація діяльності підприємств в умовах ринкових перетворень

автореф. дис... канд. екон. наук08.00.04 Т.В. Гаврилова; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2007. — 18 с. — укp.

Розроблено теоретичні, методичні, організаційні та практичні засади активізації діяльності підприємства за умов ринкових перетворень. Результати дослідження дозволяють розкрити суть ативності підприємства, активізації його діяльності, резервів реалізації активності, розробити заходи щодо активізації діяльності підприємства за ринкових умов. Удосконалено класифікацію резервів реалізації активності. Досліджено основні форми даної активізації. Запропоновано блок-схему організаційно-економічного механізму активізації діяльності підприємства, яка відображає теоретичні, методичні та практичні аспекти процесу активізації діяльності підприємств за ринкових умов, які сприяють накопиченню позитивних змін в активності підприємства. Обгрунтовано необхідність активізації діяльності підприємств харчової промисловості. На підставі дослідження сучасних методів розроблено аналітичну матричну модель для аналізу результатів діяльності підприємства та реалізації активності, а також їх угрупування за критеріями результативності, а саме: прибутковістю, продуктивністю, економічністю, ресурсним потенціалом. Запропоновано напрями активізації діяльності підприємства за умов ринкових перетворень.

43. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

автореф. дис... канд. екон. наук08.00.04 І.І. Андрусік; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2008. — 21 с. — укp.

Досліджено питання підвищення ефективності діяльності підприємств харчової промисловості. Удосконалено механізм її регулювання. Узагальнено теоретичні засади регуляторної політики та розглянуто її вплив на діяльність даних підприємств. Досліджено значущість податкового навантаження для показників їх діяльності. Виявлено основні чинники, які зумовлюють прибутковість підприємств, висвітлено проблему ефективності експортної діяльності. Розроблено та науково обгрунтовано пропозиції, а також надано практичні рекомендації щодо вдосконалення механізму регулювання як чинника підвищення ефективності діяльності підприємств.

44. Активізація експортного потенціалу України на російському напрямку

Автореф. дис... канд. екон. наук08.02.03 О.М. Кисельова; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 17 с. — укp.

Проаналізовано сучасний стан та передумови подальшого розвитку експортної діяльності України в російському напрямку. Визначено особливості й основні етапи формування зовнішньоторговельного режиму у взаємних відносинах. Обгрунтовано висновок щодо необхідності активації зусиль держави для підвищення ефективності використання експортного потенціалу країни. Побудовано нові нейронечіткі моделі аналізу стану та прогнозування тенденцій експорту товарів України до Росії. Розроблено комплекс науково-методичних заходів щодо активізації експорту товарів України до Російської Федерації.

45. Активізація і підвищення ефективності розвитку агропромислової інтеграції та кооперації в АПК регіону

Автореф. дис... канд. екон. наук08.07.02 М.Д. Бабенко; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Д., 2005. — 19 с. табл. — укp.

Досліджено теоретичні та методичні засади інтеграційних і кооперативних процесів у АПК. Проаналізовано ретроспективу їх розвитку й ефективність у регіоні. За результатами проведеного дослідження визначено основні напрями активізації та підвищення ефективності розвитку агропромислової інтеграції та кооперації, якими є оптимізація складу та розмірів інтегрованих і кооперативних формувань, забепечення необхідного для активізації й ефективного функціонування інтегрованих і кооперативних структур економічного середовища, удосконалення економічних відносин, створення ефективної інфраструктури ринку й удосконалення організації реалізації продукції.

46. Активізація інвестиційного процесу в текстильній промисловості

Автореф. дис... канд. екон. наук08.07.01 Л.А. Ляхович; НАН України. Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — О., 2005. — 20 с. табл. — укp.

Обгрунтовано необхідність і розроблено шляхи формування інфраструктури підтримки інвестиційного процесу у текстильній галузі як сукупності економічних суб'єктів, які шляхом формування певних механізмів здійснюють свою діяльність, забезпечуючи ефективність інвестиційного процесу у галузі. Розроблено методику формування бізнес-плану інвестиційного проекту з використанням методу аналізу ієрархій для встановлення актуальності його розділів для кожного з учасників проекту. Удосконалено методичні підходи до визначення інвестиційної привабливості галузі на базі оцінки інвестиційного ризику, механізм визначення складових підтримки інвестиційного процесу у галузі, якими є нормативно-правова база, інформаційна, матеріальна, організаційна та кадрова складові. Запропоновано методику кількісної оцінки інвестиційного ризику текстильної галузі з використанням коефіцієнта ризику.

47. Активізація інвестиційної діяльності в перехідній економіці України

Автореф. дис... канд. екон. наук08.01.01 С.В. Буряк; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Розглянуто теоретичні та практичні проблеми інвестиційної діяльності в перехідній економіці. Висвітлено соціально-економічну сутність інвестицій як економічної категорії та їх основні форми. Розкрито роль інвестицій в економічному розвитку, обговорено шляхи виходу з інвестиційної кризи. Визначено потенційні джерела інвестиційних ресурсів на макро- та мікрорівнях. Здійснено грунтовний аналіз формування різних джерел інвестиційних ресурсів, запропоновано заходи щодо їх залучення та ефективного використання в сучасній економіці України. Обгрунтовано основні напрямки вдосконалення вітчизняного законодавства з метою активізації інвестиційної діяльності.

48. Активізація інвестиційної діяльності підприємств в умовах трансформації економіки

Автореф. дис... канд. екон. наук08.07.01 І.М. Крейдич; НАН України. Ін-т економіки. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Розроблено схему управління інвестиційною діяльністю у промисловості регіону з метою її стимулювання. Розглянуто методику ефективності регіональних інвестиційних проектів і програм, що базується на оптимізації за коефіцієнтом прибутковості. Визначено структуру інвестиційного капіталу на підставі аналітичних підходів, що включає корпоративні цінні папери. Враховано зміни амортизаційної політики, що передбачає лібералізацію формування та використання амортизаційного фонду, створення на підставі пільг інвестиційних ресурсів, моніторинг і контроль за ефективним використанням коштів відтворення загального капіталу. У сфері приватизації запропоновано розширити продаж акцій інвестиційними забов'язаннями, збільшити кошти на інвестування, погашення заборгованості підприємств. Проведено оцінку інвестиційної привабливості регіонів України на базі інтегральних показників привабливості. Наведено напрями удосконалення економіко-соціального механізму регулювання інвестиційної діяльності у промисловості Кримського регіону.

49. Активізація інвестиційної діяльності промислових підприємств в період розвитку економіки

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.02 Є.Ю. Кузькін; Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2002. — 16 с. — укp.

На підставі узагальнення праць вітчизняних і закордонних учених-економістів узагальнено теорію та практичний досвід використання інвестиційних ресурсів для пожвавлення виробничо-господарської діяльності промислових підприємств. Виявлено ознаки класифікації інвестицій. Проаналізовано розвиток і регіональні особливості інвестиційної діяльності в промисловості України. Наведено структурний аналіз відтворювального циклу оборотного капіталу підриємств. Досліджено взаємозв'язок активізації інвестиційної діяльності та процесу створення нових робочих місць. Розроблено економіко-математичні моделі визначення резервів ефективного використання активів промислових підприємств для нарощування їх інвестиційного потенціалу, а також алгоритм прийняття рішень щодо активізації інвестиційної діяльності підприємства.

50. Активізація інноваційно-спрямованого інвестування у промисловості України

Автореф. дис... канд. екон. наук08.02.02 Л.О. Волощук; НАН України. Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж.. — О., 2004. — 20 с. рис., табл. — укp.

Уточнено зміст основних категорій, які використовуються під час дослідження інноваційно-спрямованого інвестування у промисловості. Виявлено передумови активізації інноваційно-спрямованого інвестування з метою забезпечення подальшого розвитку промислового виробництва. Наведено рекомендації щодо формування основних напрямків активізації інноваційно-спрямованого інвестування на державному та регіональному рівнях. Розроблено систему оцінки тенденцій інноваційно-спрямованого інвестування та метод імовірнісної оцінки доцільності реалізації інноваційних ідей, надано рекомендації щодо їх практичного використання.

51. Активізація інноваційного розвитку промисловості на засадах лізингу

Автореф. дис... канд. екон. наук08.07.01 Т.А. Черемисова; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2005. — 20 с. — укp.

Досліджено проблеми активізації структурних зрушень та підвищення ефективності промислового виробництва шляхом використання лізингового механізму технічного переоснащення пріоритетних галузей промисловості. Уточнено суть економічної категорії "інноваційний лізинг", який адекватно відображає суть процесу лізингових операцій у сфері промислових інновацій. Розроблено методику оцінки ефективності інноваційного лізингу, яка враховує інтереси всіх суб'єктів угоди. Удосконалено методику розрахунку лізингових платежів з урахуванням інфляції та попиту на лізингові послуги в Україні. Обгрунтовано систему заходів щодо зниження сукупного лізингового ризику. Розроблено організаційно-економічний механізм застосування інноваційного лізингу в промисловості.

52. Активізація інноваційної діяльності підприємств на основі використання інформаційних технологій

автореф. дис... канд. екон. наук08.00.04 Ю.В. Колесник; НАН України. Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — О., 2007. — 20 с. — укp.

На базі елементів програмно-цільового управління побудовано та проаналізовано завдання стосовно активізації інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств машинобудівельної галузі. Теоретично обгрунтовано новий напрям досліджень інноваційної діяльності підприємств, зокрема інформаційну економіку. Визначено сучасні тенденції науково-технологічного розвитку. Розроблено методичні рекомендації та алгоритм розрахунку поточного та прогнозного стану виробництва у разі впровадження інновацій на підставі інтегрованих оцінок певних показників. Удосконалено методичні підходи щодо підвищення ефективності управління інноваційним потенціалом підприємств шляхом інформаційного забезпечення системи управління та використання нових технологій. Досліджено теоретичні та методичні засади формування інноваційної діяльності промислового виробництва. Висвітлено принципові результати практичної апробації. Наведено пропозиції та рекомендації.

53. Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств (на прикладі машинобудівних підприємств Західного регіону України)

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.01 О.М. Собко; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Тернопіль, 2002. — 20 с. — укp.

Висвітлено питання активізації інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств за умов ринкової трансформації економіки. Досліджено поняття інноваційної діяльності, інновації та інноваційного процесу, а також розглянуто стан і визначено перспективи розвитку інноваційної діяльності вітчизняних підприємств машинобудування західного регіону України. Розроблено методику та запропоновапно використання ряду показників для здійснення комплексної оцінки інноваційної діяльності та ефективності нововведень. Виявлено чинники активізації інноваційної діяльності підприємств, обгрунтовано доцільність взаємодії підприємств різного розміру на етапах інноваційного процесу для зменшення ризиковості інноваційних проектів і скорочення терміну їх розробки й упровадження у виробництво. Визначено напрямки вдосконалення державної підтримки інноваційної діяльності підприємств, встановлено взаємозв'язки у маркетинговій та інноваційній діяльності підприємств.

54. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

автореф. дис... канд. екон. наук08.00.04 А.О. Співак; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2008. — 18 с. — укp.

Розглянуто теоретичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо ативізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства. Досліджено стан сучасних машинобудівних підприємств. Вивчено проблеми, що перешкоджають їх успішному функціонуванню. Проаналізовано основні напрями покращання діяльності підприємств даної галузі. Доведено, що активізація їх маркетингової діяльності є одним з малодосліджених напрямів. Визначено передумови, суть, характеристики активізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства та фактори, що впливають на неї. Уточнено визначення маркетингового потенціалу машинобудівного підприємства. Запропоновано процедуру щодо визначення рівня використання даного потенціалу. Побудовано організаційно-економічний механізм активізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства. Розроблено інформаційне й організаційне його супроводження. Запропоновано варіанти маркетингових програм відповідно до умов її активізації.

55. Активізація підприємницької діяльності малих рекреаційних підприємств Криму

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.01 О.Г. Єрмоленко; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2006. — 20 с. — укp.

Обгрунтовано концептуальні положення щодо організаційно-економічного механізму активізації підприємницької діяльності малих рекреаційних підприємств Криму. Розроблено комплекс заходів щодо активізації підприємницької діяльності малих рекреаційних підприємств, який можна реалізувати на малих рекреаційних підприємствах загального типу та створених на базі місцевого домоволодіння, що дозволяє істотно збільшити рівень соціально-економічного забезпечення Кримського регіону. Створено математичну модель оптимальної організації діяльності малих рекреаційних підприємств на підставі використання розробленої адміністративно-територіальної моделі локального рекреаційного комплексу, що враховує усі рекреаційні зв'язки підприємств, які входять до його складу, а також цільову функцію їх завантаженості й основних рекреаційно-виробничих і транспортних обмежень. Обгрунтовано науково-методичні рекомендації з розрахунку оптимальної організації діяльності малих рекреаційних підприємств у локальному рекреаційному комплексі. Удосконалено модель джерел фінансування, запропоновану українським ученим В.І.Ляшенко, яку доповнено п'ятьма сучасними джерелами фінансування з метою інвестування капітальних вкладів малого рекреаційного підприємства. Обгрунтовано твердження, що розвиток малого рекреаційного підприємства потребує державної комплексної підтримки у сферах інформаційного, нормативного, законодавчого, консультаційного, фінансового та навчального забезпечення. Створено пілотні проекти щодо модернізації основних фондів малих рекреаційних підприємств з використанням франчайзинг технологій, які є актуальними, але не одержали достатнього розвитку в рекреаційному комплексі.

56. Активізація та регулювання формування інвестиційних ресурсів в Україні

Автореф. дис... канд. екон. наук08.02.03 Р.О. Новікова; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2004. — 17 с. рис., табл. — укp.

Обгрунтовано можливість розширення інвестиційної та інноваційної діяльності шляхом мобілізації внутрішніх інвестиційних ресурсів, які є основою інвестиційного потенціалу економіки України. Розкрито макроекономічний аспект процесу формування даних ресурсів на базі аналізу структури, динаміки національних заощаджень та можливостей їх інвестиційного використання. Установлено, що забезпечення умов для росту заощаджень та її трансформації в інвестиції є необхідним чинником активізації інвестиційного процесу в Україні. Значну увагу приділено визначенню ролі фінансових посередників у формуванні інвестиційних ресурсів. Обгрунтовано основні напрямки державної інвестиційної політики на сучасному етапі розвитку економіки України. Наведено пропозиції щодо збільшення національних заощаджень та активізації інвестиційної діяльності.

57. Активізація транскордонного співробітництва регіонів

автореф. дис... канд. екон. наук08.00.05 Л.В. Корольчук; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2008. — 21 с. — укp.

Розроблено теоретико-методичні та практичні підходи щодо активізації транскордонного співробітництва (ТКС) регіонів. Проаналізовано теоретичні засади процесів активізації ТКС на регіональному рівні. Визначено основні характеристики регіону як активного учасника ТКС. Систематизовано фактори впливу на розвиток транскордонної співпраці регіонів за різними критеріями. Детерміновано основні цілі реалізації ТКС на локальному, регіональному, державному та загальноєвропейському рівнях. Виявлено основні тенденції розвитку ТКС в Україні з використанням розробленої методики аналізу й оцінювання ефективності реалізації даного процесу в регіонах на локальному, регіональному, державному та загальноєвропейському рівнях. Запропоновано мотиваційні інструменти активізації транскордонної взаємодії регіонів. Розроблено механізм забезпечення економічної безпеки прикордонного регіону як учасника транскордонної співпраці з метою запобігання можливим негативним наслідкам її активізації. Розроблено пропозиції щодо впровадження кластерної моделі інноваційного розвитку прикордонного регіону, що дозволяє підвищити його конкуренті переваги з метою активізації ТКС, захисту внутрішнього ринку й ефективного залучення до міжнародного поділу праці.

58. Активізування інвестиційної діяльності підприємств

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.01 О.Й. Вівчар; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2004. — 22 с. — укp.

Розроблено методичні рекомендації щодо оцінювання ефективності активізування інвестиційної діяльності підприємства (ІДП) з використанням відносних показників, які характеризують обсяг залучених та вкладених підприємством інвестиційних ресурсів і ефективність їх використання. Удосконалено методичні рекомендації з оцінювання рівня ризикованості заходів щодо активізування ІДП, які базуються на розрахунку середньозваженого значення коефіцієнта варіації факторів, що зумовлюють ризик активізування ІДП та коригування на його величину узагальнювального показника ефективності активізування ІДП. Запропоновано принципи планування процесу активізування ІДП, уточнено суть планування стратегічного та реалізації відповідної стратегії. Розкрито суть понять "інвестиція" та "активізування ІДП". Наведено класифікацію методів активізування ІДП на підставі показників, які характеризують активізування ІДП, а також чинників, що на них впливають.

59. Активний власник — ключова фігура в механізмі трудових відносин

С. Сухачов Вісник НАН України. — 2001. — N8 — укp.

Стратегічна мета ринкових перетворень у нашій країні — формування середнього класу власників, зміцнення позицій національного капіталу та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів. Для її реалізації, для подальшого розвитку громадянських структур українського суспільства, в основі яких лежить саме інститут приватної власності, її священність та недоторканність, необхідне, як вважає автор статті, повсюдне утворення широкого кола виробничих структур малого і середнього бізнесу в процесі приватизації. Цей процес стимулюватиме формування небайдужого, відповідального, особистісного ставлення до праці.

60. Актуальність проблеми використання територій над метрополітеном неглибокого закладання у світі

М.Ю. Шалигіна Містобудування та терит. планув. — 2006. — Вип. 24. — С. 250-255. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

Висвітлено світовий досвід використання територій над метрополітеном неглибокого закладання та запропоновано конкретні методи для вирішення задачі збільшення ефективності використання цих територій.