LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Економіка. Економічні науки

Всього — 8566 Сторінка 4 із 429

61. Актуальность применения PR-технологий для сельского зеленого туризма

Н.В. Станиславская, И.Н. Подсмашная Культура народов Причерноморья. — 2006. — N88. — С. 105-107 — Библиогр. в конце ст. 6 назв. — рус.

В статье рассмотрены преимущества применения технологий паблик рилэйшнз для домашних хозяйств - объектов сельского зеленого туризма. Обоснована целесообразность использования PR как одного из инструментов, стимулирующего развитие сельского зеленого туризма в Крыму, обеспечивающего привлечение потока рекреантов в функционирующие хозяйства. У статті розглянуті переваги вживання технологій паблік рілейшнз для домашніх господарств - об'єктів сільського зеленого туризму. Обгрунтована доцільність використання PR як одного з інструментів, стимулюючих розвиток сільського зеленого туризму в Криму, залучення потоку рекреантів у функціонуючі господарства.In the given article the advantages of application of technologies of public relations are considered for the households - objects of rural green tourism. Expedience of the PR use is grounded as one of instruments that stimulate the development of rural green tourism in Crimea, bring the thread of recreants in the functioning households.

62. Актуальные проблемы и перспективы производства в аграрных хозяйствах переходной экономики Крыма

В.А. Шапкин Культура народов Причерноморья. — 2005. — N62. — С. 48-51 — Библиогр. в конце ст. 10 назв. — рус.

Дослiджуються актуальнi проблеми аграрних господарств та перспективи виходу багатоукладного виробництва з кризисної ситуацiї. Дано економiчне обгрунтування ролi людського капiталу в умовах перехiдної економiки Криму.Исследуются актуальные проблемы аграрных хозяйств и перспективы выхода многоукладного производства из кризисной ситуации. Дано экономическое обоснование роли человеческого капитала в условиях переходной экономики Крыма.Actual problems of agrarian farms and perspectives of versatile production going out of crisis situation are under investigation. The economic grounds of human capital role under the conditions of transition economy of the Crimea are given.

63. Актуальные проблемы региональной инвестиционной политики

А.П. Вожжов, Р.А. Новикова Культура народов Причерноморья. — 2000. — N12. — С. 21-22 — рус.

экономика Украины, инвестиционная политика, кредит, инвестиции, предприятия, региональная политика

64. Акціонерна власність в умовах ринкової трансформації економіки України

Автореф. дис... канд. екон. наук08.01.01 С.І. Кудин; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 20 с. — укp.

Проаналізовано основні підходи щодо визначення поняття "власності", а також погляди видатних представників економічних шкіл на соціально-економічну ефективність форм власності, розглянуто особливості становлення акціонерних товариств та основні тенденції їх розвитку у сучасній економіці. З'ясовано причини затяжного трансформаційного спаду у вітчизняній економіці у 1990-х рр. Особливу увагу приділено аналізу впливу акціювання як способу приватизації на ефективність роботи підприємств. Розглянуто можливості активізації процесу залучення додаткових коштів на приватизовані підприємства за допомогою інструментів фондового ринку, та впровадження дієвих засобів корпоративного управління. Здійснено аналіз поведінки акціонерних товариств різних форм власності та виявлено причини нижчої ефективності виробничої діяльності державних акціонерних товариств. Узагальнено світовий досвід реформування власності та обгрунтовано перспективи формування прогресивної структури власності в Україні.

65. Акціонерний капітал в умовах ринкової трансформації економіки України

Автореф. дис... канд. екон. наук08.01.01 І.О. Ревак; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 20 с. — укp.

Висвітлено проблеми становлення та розвитку акціонерного капіталу в Україні. Розкрито суть та функції акціонерного капіталу, розглянуто елементи структури капіталу компанії. Проаналізовано елементи прибутковості акцій та обгрунтовано необхідність розвитку акціонерної форми власності як найефективнішої за умов ринкової трансформації економіки України. Запропоновано методику оцінювання інвестиційної привабливості акціонерного товариства та формулу інтегрального показника для визначення ступеня привабливості акціонерного товариства. Досліджено вплив фінансових показників діяльності підприємства на формування ринкової ціни акцій із застосуванням методів регресійно-кореляційного аналізу. Розглянуто особливості формування акціонерного капіталу у перехідних економіках та тенденції його розвитку в Україні. Проаналізовано інвенстиційний потенціал населення та запропоновано напрями активізації акціонерного капіталу в Україні.

66. Акціонерний капітал підприємств: формування і управління (за матеріалами бурякоцукрового підкомплексу АПК України)

Автореф. дис... канд. екон. наук08.07.02 О.О. Єранкін; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Розглянуто питання формування акціонерного капіталу та управління ним в бурякоцукровому підкомплексі АПК України та розроблено теоретико-методологічні і практичні рекомендації з метою використання потенційних можливостей акціонерної форми організації бізнесу для подолання системної кризи в підкомплексі та виведення бурякоцукрового виробництва на новий якісний рівень, який має відповідати сучасним вимогам ринкової економіки. Визначено аціонерний капітал як економічну категорію та обгрунтовано доцільність використання різних методів його оцінювання. Запропоновано оптимальну систему корпоративного управління для України. Здійснено періодизацію процесів формування акціонерного капіталу в бурякоцукровому підкомплексі України та розроблено методичні підходи до оцінки його функціонування. Наведено методику визначення оптимального співвідношення розподілу кінцевої продукції між учасниками бурякоцукрового виробництва та мінімальними цінами на готову продукцію. Висвітлено математичну модель оптимізації кількості акцій з правом голосу, які забезпечують прийняття необхідного для акціонера рішення на загальних зборах акціонерів та запропоновано нову процедуру формування органів управління акціонерного товариства. Обгрунтовано механізм формування регульованого ринку цукру шляхом доповнення механізму квотування конкурсним розподілом цукрових привілеїв.

67. Акціонерний капітал у інтегрованих корпоративних структурах України

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.01 Т.О. Пасечник; Одес. держ. екон. ун-т. — О., 2004. — 19 с. — укp.

Розроблено теоретичні та методологічні положення щодо удосконалення системи структурування й управління акціонерним капіталом в інтегрованих корпоративних структурах (ІКС). Виявлено основні тенденції та закономірності функціонування акціонерного капіталу (АК) великих господарських структур. Створено схему визначення типу української моделі корпоративного управління з урахуванням специфіки АК відносно домінуючих світових моделей. Систематизовано класифікацію ІКС, яка дозволяє встановити рівень розвитку вітчизняних ІКС у порівнянні з зарубіжними та виявити найбільш перспективні напрямки їх діяльності. Запропоновано комплексну методику аналізу АК ІКС, визначено механізми удосконалення системи управління АК. Встановлено доцільність переходу до вертикальної структури АК ІКС з метою економії на витратах у системі контролю над АК. Обгрунтовано необхідність перегляду рівня концентарції капіталу та складу власників відкритих акціонерних товариств з метою підвищення прозорості АК і залучення портфельного й інституціонального інвестора. Визначено напрямки державної підтримки та реформування законодавчого забезпечення функціонування АК в ІКС.

68. Акціонування державних підприємств як напрямок формування ринкових відносин в перехідній економіці

Автореф. дис... канд. екон. наук08.01.01 В.В. Морозюк; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000. — 19 с. — укp.

На підставі досліджень акціонування як системи взаємодії та взаємного урахування інтересів держави і нових господарюючих суб'єктів у процесі формування та розвитку акціонерної власності проаналізовано сучасний стан акціонування, його сутність, етапи та вплив на розвиток фондового ринку, інвестиційного і конкурентного середовища. Запропоновано адаптовану до умов сучасного перехідного етапу економіки модель державної політики в сфері інституціональних перетворень, подальшого реформування відносин власності через акціонування. На основі теоретичної розробки й аналізу реальної ситуації практики акціонування та приватизації запропоновано конкретні пропозиції щодо удосконалення їх законодавчої бази.

70. Акціонування, інвестування і забезпечення соціально- економічної стабільності підприємства в умовах формування ринкових відносин

Автореф. дис... канд. екон. наук08.02.03 Олександр Павлович Макаренко; Харківський держ. ун-т. — Х., 1998. — 16 с. — укp.

71. Акціювання в умовах ринкової трансформації економіки України

Автореф. дис... канд. екон. наук08.01.01 О.І. Карбовник; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. — Л., 1999. — 19 с. — укp.

У дисертації досліджуються основні проблеми здійснення процесу акціювання в умовах перехідної економіки України. Теоретично обгрунтовані функціональні особливості та переваги акціонерної форми власноті. Розглянуто досвід акціювання в країнах перехідної економіки Центральної та Східної Європи. Проаналізовано діяльність акціонерних товариств, макроекономічні умови їх становлення та функціонування в Україні. Намічено основні напрями вдосконалення процесу акціюванння та перспективи розвитку підприємств акціонерної форми власності.

72. Алгоритм принятия решения о внедрении инновационного проекта

В.Б. Иванова Вісн. Міжнар. Слов`ян. ун-ту. Сер. Екон. науки. — 2006. — 9, N 1. — С. 20-24. — Библиогр.: 8 назв. — рус.

Запропоновано алгоритм ухвалення рішення щодо упровадження інноваційного проекту. Розглянуто передумови його створення, а також визначено основні напрямки подальших досліджень з метою підвищення ефективності прийняття управлінських рішень.

73. Амортизаційна політика та оновлення основних фондів на промислових підприємствах

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.01 В.Й. Бакай; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельниц., 2006. — 20 с. — укp.

Проведено комплексне дослідження підходів щодо визначення поняття "амортизація", а також проведено детальний аналіз формування та розвитку теорії амортизації. Запропоновано методику прийняття управлінських рішень щодо оновлення основних фондів промислових підприємств. Вдосконалено модель амортизаційних відрахувань, розроблено та впроваджено методику визначення оптимального терміну амортизації основних фондів.

74. Амортизаційна політика та основні напрямки підвищення її ефективності в Україні

автореф. дис... канд. екон. наук08.00.01 Н.О. Дугієнко; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". — К., 2007. — 20 с. — укp.

Удосконалено науково-методологічні засади формування ефективної амортизаційної політики. Розкрито сутність амортизаційної політики, розглянуто її основні складові та важелі управління. Показано роль амортизації у відтворювальному процесі. Визначено особливості формування амортизаційної політики України на різних етапах економічного розвитку держави з метою визначення ефективності даного процесу щодо забезпечення інтенсивного технологічного оновлення основного капіталу. Проаналізовано зарубіжний досвід проведення амортизаційної політики, розглянуто основні етапи її реформування в Україні. Наведено оцінку сучасних методів нарахування амортизації, визначено позитивні риси та недоліки кожного з них. Досліджено процес відтворення основного капіталу в Україні, обгрунтовано необхідність і визначено напрямки його державного регулювання. Розглянуто джерела фінансування процесу відтворення основного капіталу промислових підприємств. Наведено оцінку лібералізації державної амортизаційної політики та запропоновано шляхи її удосконалення за сучасних умов.

75. Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського обліку

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.04 С.М. Євтушенко; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. — К., 2004. — 22 с. — укp.

Досліджено порядок нарахування й обліку амортизації основних засобів у сільськогосподарських підприємствах. Обгрунтовано методику вибору методів амортизації залежно від виду об'єктів основних засобів і стратегії розвитку підприємства. Запропоновано використання методу заміни для тварин основного стада. Обгрунтовано нові способи визначення ліквідаційної вартості основних засобів на базі застосування усередненого відсотка за їх групами, що суттєво поліпшує якість облікової інформації та спрощує процес визначення ліквідаційної вартості в сільськогосподарських підприємствах. Розроблено нову форму реєстру з обліку нарахування амортизації за виробничим методом. Удосконалено первинні документи з обліку основних засобів та їх амортизації. Обгрунтовано порядок викладу в фінансовій звітності інформації про відтворення основних засобів, обгрунтовано необхідність складання відповідного звіту у Примітках до фінансової звітності підприємства. Запропоновано методику узагальнення й трансформації даних бухгалтерського обліку про нараховану амортизацію у показники податкової звітності з застосуванням коефіцієнтів коригування, що дозволить уникнути подвійного розрахунку амортизації для даних видів обліку та забезпечить її об'єктивне відображення.

76. Анализ важнейших факторов технологического развития Украины

Д.В. Лисюк Культура народов Причерноморья. — 2002. — N48, Т.1. — С. 155-160 — Библиогр. в конце ст.: 7 назв. — рус.

Цель статьи – дать анализ приоритетов развития образовательного процесса в Украине, особенно во время проведения реформы образования.

77. Анализ влияния показателей эффективности информационного потока на эффективность деятельности жилищно-коммунального хозяйства

Л.Н. Шутенко, М.А. Николаенко Вісн. Міжнар. Слов'ян. ун-ту. Сер. Техн. науки. — 2007. — N 2. — С. 43-50. — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Зазначено, що показники ефективності інформаційного потоку впливають на ефективність діяльності виробничої компанії. Дослідження даного взаємозв'язку складаються з етапів розробки системи показників ефективності діяльності виробничої компанії, аналізу взаємозв'язку показників ефективності.

78. Анализ деятельности банка с использованием информационных технологий

О.Р. Жаворонкова, С.А. Кислый Культура народов Причерноморья. — 2006. — N79. — С. 51-56 — Библиогр. в конце ст. 3 назв. — рус.

В данной статье обоснована необходимость формирования базы данных о клиентах, рассмотрена методика анализа этой базы данных с целью выявления распределения денежных средств (депозитов и кредитов) между различными сегментами потребителей. Рассмотрено сегментирование потребителей по возрастному и по территориальному признакам. Намечены направления деятельности банка по охвату наиболее перспективных клиентов. У даній статті обґрунтована необхідність формування бази даних про клієнтів, розглянута методика аналізу цієї бази даних з метою виявлення розподілу грошових коштів (депозитів і кредитів) між різними сегментами споживачів. Розглянута сегментація споживачів по віковому і по територіальному ознакам. Намічені напрями діяльності банку по обхвату найбільш перспективних клієнтів. The necessity of creation of database is grounded about clients. The method of analysis of this database is offered for the exposure of distributing of facilities (deposits and credits) of monies between the different segments of users. Segmenting of users is considered on age and on territorial signs. Directions of perfection of activity of bank are set. The method of determination of attractiveness of services is developed for a bank and for clients.

79. Анализ динамики значений индекса инвестиционной привлекательности ценных бумаг

Д.В. Коробков Культура народов Причерноморья. — 2004. — N56, Т.1. — С. 137-140 — Библиогр. в конце ст. 3 назв. — рус.

В статье рассматривается подход к анализу значений динамики, характеризующей инвестиционную привлекательность исследуемого объекта. Показана целесообразность применения эконометрических моделей при анализе и прогнозировании изменения значений, отображающих инвестиционную привлекательность.У статті розглядається підхід до аналізу значень динаміки, що характеризує інвестиційну привабливість досліджуваного об'єкта. Показано доцільність застосування економетричних моделей при аналізі і прогнозуванні зміни значень, що відображають інвестиційну привабливість.In article the approach to the analysis of values of dynamics describing investment appeal of researched object is considered. The expediency of application of econometric models is shown at the analysis and forecasting of change of the values displaying investment appeal.

80. Анализ доходной части бюджета Автономной Республики Крым за 2001-2005 гг.

Р.Ш. Минзатова Культура народов Причерноморья. — 2007. — №99. — С. 83-86 — Библиогр. в конце ст. 8 назв. — рус.

В работе доказана объективная необходимость бюджета, его использование как механизма распределения и перераспределения финансовых ресурсов между слоями населения, отраслями экономики и регионами; рассмотрена классификация доходов местного бюджета; выявлены основные факторы, влияющие на наполнение местного бюджета. Проведен анализ доходной части бюджета Автономной республики Крым за 2001-2005 гг.В роботі доведена об'єктивна необхідність бюджету, його призначення як механізму розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів між населенням, галузями економіки і регіонами; розглянута класифікація доходів місцевого бюджету; виявлені основні фактори, що впливають на наповнення місцевого бюджету. Проведений аналіз доходної частини бюджету Автономної республіки Крим за 2001-2005 рр.In this work, objective necessary of budget and its using like a mechanism of distribution and redistribution of financial recourses between stratum of population, branches of economy and regions was proved; income classification of local budget was examined; and main sectors, which influence on filling of local budget were discovered. The analysis of income part in Autonomy Republic of Crimea at 2001- 2005 years was conducted.