LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Економіка. Економічні науки

Всього — 8566 Сторінка 6 із 429

101. Аналитическая оценка результатов предпринимательской деятельности и прогнозирование повышения ее эффективности

Ф.В. Узунов Культура народов Причерноморья. — 2002. — N36. — С. 54-57 — Библиогр. в конце ст.: 8 назв. — рус.

экономика Украины; предпринимательская деятельность; реструктуризация предприятий; экономический анализ; предпринимательство

102. Аналитические аспекты оценки риска инвестирования в рамках управления проектной деятельностью (на примере предприятий санаторно-курортного комплекса Южного берега Крыма)

В. Малышенко Культура народов Причерноморья. — 2005. — N58. — С. 63-68 — Библиогр. в конце ст. 7 назв. — рус.

Статья посвящена вопросам совершенствования методики снижения инвестиционного риска при реализации инвестиционных проектов в санаторно-курортном комплексе. В результате проведенного исследования выделены наиболее приемлемые в современных условиях украинской экономики методы снижения и управления инвестиционными рисками, обоснована необходимость популяризация современного и зарубежного опыта в данной области. Стаття присвячена питанням удосконалювання методики зниження інвестиційного ризику при реалізації інвестиційних проектів у санаторно-курортному комплексі. У результаті проведеного дослідження виділені найбільш прийнятні в сучасних умовах української економіки методи зниження і управління інвестиційними ризиками, обґрунтована необхідність популяризація сучасного і зарубіжного досвіду в даній галузі. This article is devoted to questions of perfection of a technique of decrease in investment risk at realization of investment projects in a sanatorium complex. As a result of the lead research the most comprehensible are allocated in modern conditions of the Ukrainian economy methods of decrease and management of investment risks, necessity popularization of modern and foreign experience in the given area is proved.

103. Аналіз активів неприбуткових фінансових установ: методика та організація

автореф. дис... канд. екон. наук08.00.09 О.І. Мєшко; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2008. — 21 с. — укp.

Розвинуто методику й організацію аналізу активів неприбуткових фінансових установ. Виявлено фактори, що впливають на ефективне розміщення активів. Розроблено математичну модель для кредитних спілок як різновиду неприбуткових установ, яка дозволяє прогнозувати оптимальне співвідношення середньозваженої відсоткової ставки, тривалості роботи фінансової установи та суми наданих кредитів. Це дозволяє ефективно розміщувати ресурси у кредити, надані за мінімального розміру відсоткової ставки. Одержано рівняння для розрахунку її оптимального значення, за якого фінансова установа одержує максимально можливі доходи і як наслідок - найбільші активи. Зроблено висновок, що для досягнення визначених результатів необхідно враховувати взаємодію тривалості роботи спілки на ринку фінансових послуг і відсоткової ставки.

104. Аналіз банківської діяльності: теорія і практика

Автореф. дис... д-ра екон. наук08.06.04 Л.О. Примостка; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002. — 33 с. рис. — укp.

Обгрунтовано концептуальні засади аналізу банківської діяльності, що базуються на принципі оптимізації співвідношення прибутковості та ризиків. Розроблено систему базових концепцій, що реалізує даний принцип у банківській сфері. Визначено структуру аналітичного процесу, вивчено систему показників та інструментарію аналізу для кожного з етапів управління. На підставі інтегрованого підходу до управління активами та пасивами удосконалено методику оперативного аналізу фінансових потоків банку. Запропоновано методику аналізу банківських портфелів та розроблено засоби їх реалізації. Здійснено дослідження хеджування фінансових ризиків та розглятуто методично-аналітичне забезпечення операцій хеджування у комерційних банках. Розроблено підхід щодо комплексного аналізу діяльності банку, що базується на прийомах непараметричної статистики та реалізований через побудову нормативної моделі динамічної фінансової рівноваги банку. Досліджено базовий принцип оцінки управлінських рішень у координатах прибуток - ризик. Наведено схему геп-аналізу, що включає систему показників відсоткового ризику, методи їх обчислення, методику прогнозного аналізу впливу зміни ринкових ставок на маржу банку.

105. Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства (на матеріалах хлібокомбінатів м.Києва)

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.04 В.П. Бондар; Ін-т аграр. економіки УААН. — К., 2001. — 19 с.рис. — укp.

Досліджено потенційні можливості інформації бухгалтерського балансу на основі проміжної звітності як економічної моделі підприємства. Встановлено факт недостатнього її використання для потреб внутрішньогосподарського управління результативністю діяльності, внесено пропозиції щодо удосконалення балансу. На підставі нового підходу в аналізі бухгалтерського балансу на основі проміжної звітності розроблено методи короткострокового пасивного прогнозування, які спираються на універсальні прийоми згладжування вихідних даних балансів за певний проміжок часу (горизонтальний аналіз) та виявлено в процесі дослідження тенденції поведінки показників діяльності (статей балансу та ін. показників). Методи короткострокового пасивного прогнозування поєднані з методами активного прогнозування. Розроблено спеціальні методи щодо вибору еталона для досягнення кращих економічних показників у майбутньому. Досліджено алгоритм дії системи комплексного аналізу та короткострокового прогнозування діяльності підприємства, який може бути віднесено до алгоритмів прогнозування методом зворотного зв'язку. На базі створеного алгоритму дисертантом розроблено програмне забезпечення з впровадженням на підприємствах.

106. Аналіз виробництва кормів в умовах формування ринкових відносин

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.04 І.А. Цвігун; Нац. аграр. ун-т. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Досліджено стан кормовиробництва та його розвиток за умов ринкових відносин в Україні. Запропоновано систему показників і методики аналізу та інформаційно-аналітичну модель, яка синтезує різні фактори, що впливають на розвиток кормовиробництва та на формування ринку кормів. Оцінено динаміку та сучасний стан кормовиробництва та встановлено, що адаптація галузі до ринкових умов стримується багатьма факторами, основним з яких є занепад галузі тваринництва, який проявляється у зменшенні виробництва продукції та її збитковості, а також реструктуризація галузі рослинництва в напрямі збільшення питомої ваги високорентабельних товарних культур. З метою прогнозування розвитку галузі та альтернатив формування ринку кормів запропоновано системно-аналітичний підхід. Синтез такого підходу й удосконаленої методики визначення потреби в кормах дозволили розробити різноваріантні прогнози, які враховують різні умови розвитку кормовиробництва.

107. Аналіз виробництва яловичини в умовах розвитку її ринку

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.04 Олена Леонідівна Польова; Національний аграрний ун-т. — К., 2002. — 16 с. — укp.

108. Аналіз внутрішньої державної політики ринку м'яса птиці та яєць в Україні

В.І. Топіха Культура народов Причерноморья. — 2004. — N52, Т.2. — С. 99-101 — Библиогр. в конце ст. 11 назв. — укp.

Наведені основні тенденції розвитку поповнення внутрішнього ринку продукцією птахівництва в Україні та аналіз внутрішнього торгівельного державного регулювання ринку м'яса птиці та яєць. Динаміка рівня державної підтримки виробників в значній мірі відображувала вплив зовнішньо-торгівельного захисту.

109. Аналіз внутрішньої державної політики ринку молока та молочної продукції в Україні

В.И. Топиха Культура народов Причерноморья. — 2004. — N51. — С. 63-65 — Библиогр. в конце ст. 2 назв. — укp.

Проведенный анализ внутреннего государственного регулирования рынка молока, молочных продуктов и государственной поддержки производителя в Украине. Показатели поддержки производства молока большей частью совпадают с колебанием относительного уровня цен на украинском рынке сравнительно с мировым рынком, при этом прямая бюджетная поддержка покрывала лишь части отрицательной разности цен.The carried out analysis of internal state regulation of the market of milk, dairy products and the state support of the manufacturer in Ukraine. Parameters of support of manufacture of milk mostly coincide with fluctuation of a relative price level in the Ukrainian market compared with the world market thus direct budgetary support covered only to a part of a negative difference of the prices.

110. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу будівельно-монтажних організацій (на матеріалах корпорації "Укрбуд")

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.04 З.Б. Штефан; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 1999. — 19 с. — укp.

Досліджено види потенціалів, їх зміст, структуру і роль у виробничому процесі, теоретично обгрунтовано поняття "виробничий потенціал" будівельно-монтажних організацій, розкрито проблеми його використання в ринкових умовах господарювання. Розроблено науково обгрунтовані положення з удосконалення методології, методики і організації економічного аналізу будівельно-монтажних організацій. Запропоновано методику аналізу впливу виробничого потенціалу на строки будівництва об'єктів, собівартість і фінансові результати господарської діяльності, визначено шляхи підвищення ефективності використання виробничого потенціалу підрядних будівельно-монтажних організацій України.

111. Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств хлібопекарської промисловості

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.04 Т.А. Талах; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2005. — 21 с. — укp.

Висвітлено теоретичні та практичні аспекти розвитку та забезпчення ресурсним потенціалом підприємств хлібопекарської промисловості. Уточнено систему узагальнюючих показників, що характеризують ефективність використання ресурсного потенціалу. Проведено детермінований факторний аналіз його складових елементів. На підставі одержаних результатів розроблено моделі множинної та лінійної регресії. Запропоновано модель ціноутворення соціально-важливих видів хлібної продукції та розроблено оптимальну структуру елементів ресурсного потенціалу підприємств хлібопекарської промисловості на базі використання методу математичного моделювання.

112. Аналіз ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.04 Б.Г. Сенів; Терноп. акад. нар. гос-ва. — Т., 2004. — 20 с. рис., табл. — укp.

Обгрунтовано концептуальні підходи щодо сутності інвестицій та інвестиційної діяльності підприємств, пов'язаної з їх реконструкцією і технічним переозброєнням. Визначено місце та роль економічного аналізу у здійсненні відбору найбільш ефективних інвестиційних проектів з реконструкції та технічного переозброєння. Надано оцінку стану інформаційного забезпечення аналізу інвестицій,запропоновано шляхи його покращання. Розроблено методику проектного аналізу інвестицій у реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств з урахуванням фактора ризику. Визначено головні напрями аналітичних досліджень інвестиційної діяльності підприємств щодо їх реконструкції та технічного переозброєння. Створено алгоритм оцінки ефективності інвестицій з використанням методів імітаційного моделювання.

113. Аналіз ефективності кредитних операцій банку

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.04 Ю.К. Семениченко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с. рис. — укp.

Обгрунтовано можливість застосування в аналізі діяльності вітчизняних банків окремих модифікованих показників зарубіжних методик аналізу (мінімальної та валової маржі, що скоригована на кредитний ризик). Досліджено та узагальнено класифікацію інформаційної бази для проведення аналізу доходності та прибутковості кредитної діяльності. Запропоновано нові форми звітності, а також удосконалено звіт про фінансові результати. На підставі результатів дослідження зарубіжного та вітчизняного досвіду розроблено методику комплексного аналізу, яка включає аналіз доходності кредитних операцій, впливу ризиків на доходність даних операцій, фінансових коефіцієнтів ефективності діяльності та прогнозний аналіз фінансових результатів від кредитної діяльності. На підставі реалізації для аналізу доходності кредитних операцій банку такого статистичного методу, як згладжування та аналітичного вирівнювання динамічних рядів, визначено найпридатнішу функцію полінома 3-го ступеня для характеристики закономірності розвитку динамічного ряду відсоткових доходів. Розроблено методику аналізу прибутку комерційного банку у розрізі складових, які дозволили оцінити структуру прибутку через вплив на неї кредитної діяльності банку.

114. Аналіз і контроль оборотних активів торговельних підприємств

автореф. дис... канд. екон. наук08.00.09 Г.І. Никонович; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2007. — 23 с. — укp.

Досліджено теоретичні та методологічні аспекти аналізу та контролю оборотних активів за умов ринкової економіки. Систематизовано концептуальні положення організації та методики обліку, аналізу та контролю фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємництва. Визначено критерії та напрямки моделювання обліку, аналізу та контролю оборотних активів за умов застосування комп'ютерних інформаційних систем. Запропоновано комплексний підхід щодо аналізу та контролю оборотних активів торговельних підприємств, розроблено алгоритм оптимізації їх обсягу та структури, визначено напрями його інтеграції у загальну інформаційно-аналітичну модель системи управління оборотними активами. Показано, що впровадження запропонованого алгоритму сприяє підвищенню ефективності аналітико-контрольних процедур та органічному поєднанню методичних прийомів оперативного, ретроспективного і перспективного (прогнозного) аналізу та контролю. Обгрунтовано оптимальні рішення щодо підвищення рівня контрольованості на підприємствах торгівлі й ефективності управління оборотними активами.

115. Аналіз і контроль формування та використання фінансових ресурсів холдингових компаній (на прикладі торговельних холдингових компаній України)

автореф. дис... канд. екон. наук08.00.09 О.А. Романенко; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2008. — 21 с. — укp.

Визначено суть фінансових ресурів холдингової компанії та розроблено їх класифікацію з метою спрямування аналізу та контролю на оперативне управління процесами формування та використання даних ресурсів. Визначено проблеми та тенденції розвитку торговельних холдингових компаній. Запропоновано організаційні моделі аналізу та контролю у системі управління фінансовими ресурсами у холдинговій компанії. Удосконалено форми агрегованої фінансової звітності щодо відповідності її вимогам ефективного управління даними ресурсами з використанням комп'ютерної інформаційної мережі холдингу. Удосконалено методику аналізу формування та використання фінансових ресурсів у холдингових компаніях. Розроблено пропозиції щодо поліпшення аналізу на рівні холдингового об'єднання та дочірніх підприємств для забезпечення ефективного управління та досягнення оптимального фінансового стану компанії. Розроблено методику рейтингового оцінювання фінансового стану дочірнього підприємства як елемента інтегральної оцінки формування та використання фінансових ресурсів холдингу.

116. Аналіз і моделювання організаційних структур управління проектами

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.22 В.О. Бек; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2003. — 20 с. — укp.

Розвинуто системний підхід до дослідження організаційних структур керування проектами, що дає змогу підвищити ефективність та якість аналізу організаційних систем управління (ОСУ), а також метод імітаційного моделювання, який базується на знанняорієнтованому уявленні, що дає змогу з високим ступенем деталізації докладно й адекватно описувати керування проектами у конкретній ОСУ. Удосконалено логічне представлення процесів керування в ОСУ за допомогою побудови алгоритмічних моделей на базі регулярних схем алгоритмів і базисі основних операцій взаємодії учасників проекту, що з великим ступенем вірогідності описує процес керування. Комплексно, за допомогою структурного, логічного та динамічного представлень описано взаємодії учасників проекту, схеми та протоколи керування в організаційних системах управління проектами, що забезпечує системність досліджень, підвищує адекватність і вірогідність моделей і результатів.

117. Аналіз і оцінка інвестиційної діяльності підприємств (на прикладі електронної промисловості України)

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.04 Л.С. Вовк; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2000. — 19 с. — укp.

Досліджено проблеми створення комплексної системи економічного аналізу інвестиційної діяльності підприємств за умов антикризового управління. Значну увагу приділено дослідженням теоретико-методичних засад інвестиційного аналізу, оцінці економіко-правових передумов здійснення такої діяльності, обгрунтуванню методики аналітичного забезпечення головних управлінських рішень у процесі інвестиційної діяльності та організаційному механізму її реалізації. Водночас з'ясовано головні особливості застосування наведеної методики на підприємствах електронної промисловості та запропоновано практичні рекомендації щодо активізації інвестиційної діяльності у процесі реструктуризації фінансово-виробничої діяльності даних підприємств за умов формування конкурентоспроможного ринкового середовища.

118. Аналіз і управління оборотним капіталом підприємства (на матеріалах сервісних підприємств агропромислового комплексу Івано-Франківської області)

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.04 С.В. Калабухова; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 1999. — 16 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням аналізу і управління оборотним капіталом підприємства у відповідності з сучасними вимогами до побудови та організації бухгалтерського обліку в ринкових умовах господарювання. В роботі розроблено новий підхід до поглибленого дослідження питань сутності оборотного капіталу та визначення тих функцій, які він виконує у ринковому механізмі, і на основі цього підходу розроблено методику фінансового та управлінського аналізу оборотного капіталу для підприємств різних форм власності. Встановлено, що у статиці реалізується фінансовий аспект аналізу, а у динаміці - управлінський. Автором створено модель управління дебіторською заборгованістю неплатоспроможних дебіторів і запропонований новий підхід до нормування елементів оборотних активів на основі даних управлінського обліку.

119. Аналіз інтелектуальних ресурсів компанії та методів їх вимірювання

О.О. Андрєйчіков Вісн. Міжнар. Слов'ян. ун-ту. Сер. Техн. науки. — 2008. — 11, N 1. — С. 62-64. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Розглянуто важливість такої складової компаній як інтелектуальні ресурси, які в наш час стають головними чинниками переваг у конкурентній боротьбі. Зроблено теоретичний аналіз робіт у вивченні предметної області інтелектуального капіталу (ІК) та методів його вимірювання, акцентовано на необхідності виникнення нового універсального якісного методу вимірювання інтелектуальних ресурсів компанії - рейтингу ІК компаній. Проаналізовано та викладено передумови появи саме такого методу вимірювання ІК та його переваги.

120. Аналіз кадрової ситуації в регіоні

Л.Ф. Ніколаєнко Вісн. Міжнар. Слов`ян. ун-ту. Сер. Екон. науки. — 2006. — 9, N 1. — С. 39-41. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Проаналізовано кадрову ситуацію в регіоні. Висвітлено інформацію: основні професійно-вікові групи; регіональний ринок професій; рівні оплати праці за категоріями; рівні зайнятості за категоріями; навчальні заклади, які займаються перепідготовкою фахівців; демографічні ситуації і демографічні прогнози; національні і культурні особливості жителів регіону.