LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Економіка. Економічні науки

Всього — 8566 Сторінка 7 із 429

121. Аналіз кредитоспроможності позичальника банківської установи

Я. Чайковський Журн. європ. економіки. — 2005. — 4, N 3. — С. 328-346. — Бібліогр.: 21 назв. — укp.

Звернено увагу на відсутність єдиного трактування терміну "кредитоспроможність", проаналізовано методи і моделі оцінки кредитоспроможності позичальників, які застосовують зарубіжні та вітчизняні банківські установи, наведено класифікацію та загальну характеристику цих методів і моделей. Відзначено малоефективність механічного перенесення зарубіжного досвіду на вітчизняну практику оцінки та аналізу кредитоспроможності позичальників. Висунуто пропозиції щодо вдосконалення методики комплексної оцінки кредитоспроможності позичальників.

122. Аналіз методів обліку витрат і методів калькулювання: перспективи застосування на підприємствах молочної промисловості

Ю.П. Майданевич Культура народов Причерноморья. — 2006. — №93. — С. 104-109 — Библиогр. в конце ст. 21 назв. — укp.

Целью исследования является рассмотрение сущности понятий "метод учета расходов" и "метод калькулирования", анализ их классификации, раскрытие их особенностей и условий их практического применения на предприятиях молочной промышленности.Метою дослідження є розгляд сутності понять "метод обліку витрат" та "метод калькулювання", аналіз їх класифікації, розкриття їх особливостей та умови їх практичного застосування на підприємствах молочної промисловості.

123. Аналіз містобудівних чинників, які впливають на вартість об'єктів комерційної нерухомості

Ю.В. Крумеліс, Н.А. Колотюк Містобудування та терит. планув. — 2004. — Вип. 19. — С. 121-132. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

124. Аналіз мультивалютного портфеля цінних паперів комерційного банку

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.04 К.І. Швабій; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Зазначено, що за умов поширення глобалізаційних процесів банки можуть підвищувати рентабельність інвестицій за рахунок розміщення коштів під забезпечення різних фінансових інструментів і гарантій, рівнів прибутковості та інвестиційного ризику. Доведено, що одиниця прибутковості мультивалютного портфеля цінних паперів менше обтяжена ризиком на відміну від звичайного портфеля фондових активів, а сукупний ризик мультивалютного портфеля краще піддається диверсифікації. Запропоновано метод визначення припустимих меж сукупного ризику портфеля цінних паперів, встановлено критерії ефективності мультивалютного портфеля.

125. Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу)

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.04 О.В. Коновалова; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 18 с. — укp.

Обгрунтовано нові підходи до розв'язання питань організації аналізу оборотних активів відповідно до сучасних вимог керування як особливого різновиду господарських заходів. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення класифікації оборотних активів гірничорудних підприємств. Визначено основні напрямки покращання організації та розвитку методики аналізу виробничих запасів, поточних фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, грошових активів. Подано рекомендації щодо вдосконалення методики розрахунку нормативів на гірничо-збагачувальних комбінатах. Удосконалено методику розрахунку сповільнення оборотності оборотних активів через надлишкові запаси концентрату. Визначено резерви більш ефективного використання цих активів на базовому підприємстві.

126. Аналіз організаційних аспектів функціонування компанії, як фактор адаптації молодого спеціаліста до нового місця роботи

Ю.Є. Кулик Культура народов Причерноморья. — 2006. — N80. — С. 81-83 — Библиогр. в конце ст. 7 назв. — укp.

Стаття присвячена питанням адаптації молодих спеціалістів до нової роботи. У цьому процесі важливу роль відіграє особиста активність самих працівників для забезпечення їх успішної адаптації до нової діяльності. Зокрема, проведені опитування свідчать, що аналіз організаційних аспектів функціонування компаній за допомогою застосування анкети консалтингової фірми "Booz Allen Hamilton" сприяє процесам адаптації молодих фахівців до роботи, входження у нове середовище діяльності та пристосування до колективу і його корпоративної культури.Статья посвящена вопросам адаптации молодых специалистов к новой работе. В этом процессе важную роль отыграет личная активность самых работников для обеспечения их успешной адаптации к новой деятельности. В частности, проведенные опросы свидетельствуют, что анализ организационных аспектов функционирования компаний с помощью применения анкеты консалтинговой фирмы "Booz Allen Hamilton" оказывает содействие процессам адаптации молодых специалистов к работе, вхождения в новую среду деятельности и приспособления к коллективу и его корпоративной культуре.This article is dedicated to the issues of the adaptation of young specialists to the new job. The individual activity of workers for the ensuring of their successful adaptation to the new activity takes important place in this process. In particular, the survey, which was carried out, certify that the analysis of the organizational aspects of the company functioning with the help of the questionnaire presented by the consulting firm "Booz Allen Hamilton" promotes the processes of the adaptation of young specialists to the work, integration into a new environment and adjustment to the labour collective and its corporative culture.

127. Аналіз основних тенденцій розвитку ринку банківських послуг для фізичних осіб

O.I. Білик Культура народов Причерноморья. — 2005. — N61. — С. 29-34 — Библиогр. в конце ст. 7 назв. — укp.

Main features of market of banking services for private customers in 2001 - 2005 in the current article are considered. Changes that had place on the market in the current period are analyzed. Author place high emphasis on study of courses of development of market of services for private customer's in the light of customers' expectations and notions. As a result of the analyses author offers few approaches to effective market functioning.В статье рассматриваются особенности работы рынка банковских услуг в 2001 - 2005 годах и анализируются основные изменения, что произошли на рынке в этот период. Особое внимание автор уделяет изучению векторов развития рынка банковских услуг в Украине сквозь призму пользовательских представлений и ожиданий. В результате осуществленного анализа автор предлагает пути дальнейшего эффективного функционирования рынка.У статті розглядаються особливості розвитку ринку банківських послуг у 2001-2005 роках та аналізуються основні зміни, що відбулися на цьому ринку. Значну увагу автор приділяє вивченню векторів розвитку ринку банківських послуг для фізичних осіб в Україні через призму споживацьких бачень і очікувань. В результаті проведеного аналізу автором запропоновано шляхи подальшого ефективного функціонування ринку.

128. Аналіз практики економіко-планувального районування на прикладі значного міста

А.М. Плешкановська, О.Ю. Стеценко Містобудування та терит. планув. — 2003. — Вип. 16. — С. 192-199. — укp.

Розглянуто цілі, задачі, принципи та критерії економіко-планувального районування території населених пунктів як бази проведення його масової грошової оцінки. Проаналізовано практику економіко-планувального районування та зонування крупного міста (на прикладі м. Києва).

129. Аналіз причинно-наслідкового ланцюга факторів формування портфелю замовлень на світовому ринку суднобудування

Н.А. Михайленко Культура народов Причерноморья. — 2007. — №99. — С. 86-90 — Библиогр. в конце ст. 15 назв. — укp.

В статье проанализированы некоторые первопричинные фактори влияния на формирование глобального спроса на международном рынке судостроения. Установлены причинно-следственные связи между группами факторов разной силы влияния на структуру портфеля заказов данного рынка. К группе факторов внешней международной среды, которые имеют наибольшее влияние на мировое судостроение относятся такие как: структура портфеля заказов, НДВКР, условия финансирования строительства суден в мире, екологические услови труда и условия оплаты труда на судостроительных верфях, развитие смежных отраслей, развитие регионов в мире и международная политическая ситуация. В работе проанализировано причинно-следственная связь факторов: мировое судостроение - портфель заказов - возраст наявного торгового флота, международная морская торговля - ставки фракта. Именно такой системный подход к анализу есть полезным для обзора рынка и дальнейшего, более глубокого исследования украинских судоремонтных и судостроительных предприятий с тем, чтобы определиться с нишей, которую может занять Украина в глобальной и достаточно конкурентной отрасли.У статті висвітлюється аналіз деяких першопричинних факторів впливу на формування глобального попиту на міжнародному ринку суднобудування. Встановлено причинно-наслідкові зв'язки між групами факторів різної сили впливу на структуру портфелю замовлень даного ринку. До групи факторів зовнішнього міжнародного середовища, які мають найбільший вплив на світове суднобудування входять такі як: структура портфелю замовлень, НДДКР, умови фінансування будівництва суден у світі, екологічні умови праці та оплата праці на суднобудівних верфях, розвиток суміжних галузей, розвиток регіонів у світі та міжнародна політична ситуація. В роботі проаналізовано причинно-наслідковий ланцюг факторів: світове суднобудування - портфель замовлень - вік наявного торгівельного флоту, міжнародна морська торгівля - ставки фракту. Саме такий системний підхід до аналізу є корисним для огляду ринку та подальшого, більш глибокого дослідження українських судноремонтних та суднобудівних підприємств з тим, щоби визначитися з нішею, яку може зайняти Україна в глобальній та достатьо конкурентній галузі.In the article the basic factors that influence the demand on shipbuilding in the global market are analyzed. The author determined the relationship between groups of factors that influence the structural formation of stock of orders in different ways. To the group of the most powerful factors that influence the global market of shipbuilding belong factors from external environment - structure of stock of orders, research and development, international conditions of shipbuilding financing, ecological work conditions and remuneration of labor at shipyards, development of relative fields and industries, regional development and international political situation. Also, there is revealed the causal-investigatory relation between factors: global shipbuilding - stock of orders - age of available merchant marine, international shipping - freight charges. Such approach proposed by the author could be useful for market analysis and further research within the Ukrainian shipbuilding and ship-repairing enterprises positioning in the competitive field of global market.

130. Аналіз продуктивності праці в будівництві і резерви її підвищення в умовах ринкових відносин (на матеріалі будівельно- монтажних організацій корпорації "Укрбуд")

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.04 С.М. Скочиляс; Тернопільська академія народного господарства. — Тернопіль, 1998. — 16 с. — укp.

131. Аналіз ринку логістичної нерухомості м. Києва та основні напрямки його розвитку

Н.І. Нікогосян, Б.О. Безталанний Містобудування та терит. планув. — 2006. — Вип. 25. — С. 149-153. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

Здійснено аналіз ринку логістичної нерухомості, наведено сегментацію пропозиції складських приміщень Києва та області, встановлено основні параметри будівель, що використовуються під складське господарство, логістик-центри та логістик-парки. Проаналізовано основні тенденції та перспективи розвитку логістичної нерухомості Києва та області.

132. Аналіз рівня промислового розвитку регіону: структурний аспект

Т.М. Калашнікова Культура народов Причерноморья. — 2006. — N80. — С. 61-64 — Библиогр. в конце ст. 13 назв. — укp.

Проведено дослідження досягнуто рівня промислового розвитку Донецької області. Основна увага приділена структурним аспектам промислового виробництва. Виявлені деформації структури промислового виробництва в бік переважання енерго- і матеріалоємних виробництв. Розглянуто перебіг інвестиційних процесів в економіці регіону, їх структуру за видами економічної і промислової діяльності. Зроблено висновок про те, що напрямки спрямування інвестиційних ресурсів закріплюють негативні тенденції в структурі промислового виробництва, їх роль в диверсифікації структури промисловості області є незначною. Проведено исследование достигнутого уровня промышленного развития Донецкой области. Основное внимание уделено структурным аспектам промышленного производства. Выявлены деформации структуры промышленного производства в сторону превалирования энерго- и материалоемких производств. Проведено анализ протекания инвестиционных процессов в экономике региона, их структуры по видам экономической и промышленной деятельности. Сделано вывод о том, что основные направления вложения инвестиционных ресурсов закрепляют негативные тенденции в структуре промышленного производства, их роль в диверсификации структуры промышленности области является незначительной. Research of the attained level of industrial development of the Donetsk region is conducted. Basic attention is spared to the structural aspects of industrial production. Deformations of pattern of industrial production are exposed. The analysis of flowing of investment processes is conducted in the economy of region, their structures on the types of economic and industrial activity. A conclusion is done that directions of investment of investment resources fasten negative tendencies in the pattern of industrial production; their role in diversification of structure of industry of region is insignificant.

133. Аналіз розвитку банківського кредитування аграрних підприємств

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.04 Н.С. Кручок; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Проаналізовано розвиток банківського кредитування аграрних підприємств з метою підвищення ефективності управління наданням, використанням та поверненням кредитних ресурсів. Уточнено поняття кредитні відносини та сутність банківського кредитування підприємств. Класифіковано предумови розвитку кредитних відносин. Встановлено значення держави у формуванні макроекономічних передумов, а також роль підприємств-постачальників і банків у створенні необхідних мікроекономічних передумов. Запропоновано алгоритм пошуку підприємством резервів поліпшення його фінансового стану, а також визначення потреби в коротко- та довгострокових кредитах у процесі бізнес-планування. З метою підвищення точності даного показника розроблено фінансові коефіцієнти структури оборотних активів та покриття поточних і довгострокових зобов'язань. Розроблено універсальну методику оцінки фінансового стану підприємства, яка дає можливість визначити короткостроковий, довгостроковий та загальний рівень кредитоспроможності. Запропоновано специфічну методику визначення кредитного рейтингу аграрних підприємств, яка дає змогу охарактеризувати річні, з квартальною розбивкою, межі їх короткострокового та довгострокового кредитування. Запропоновано алгоритм оцінки доцільності кредитування банком бізнес-проектів.

134. Аналіз розвитку кадастрових систем та систем обробки даних

А.А. Лященко Містобудування та терит. планув. — 2004. — Вип. 18. — С. 122-132. — укp.

Проведено ретроспективний аналіз еволюції кадастру та систем обробки даних, узагальнено характеристики формування та використання інформаційних ресурсів в кадастрових системах, спрогнозовано розвиток інформаційних кадастрових систем як систем формування, реєстрації та обробки електронних документів на основі широкого застосування XML-орієнтованих баз даних та геоінформаційних технологій.

135. Аналіз розвитку податкових відносин

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.04 А.М. Шиш; Нац. аграр. ун-т. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Створено методологію та рекомендації щодо удосконалення аналізу податкових відносин. Запропоновано визначення категорії податкових відносин, обгрунтовано трансформацію існуючих принципів формування структури податкової системи, необхідність переорієнтації пріоритетів діяльності податкової служби. Розроблено систему заходів, спрямованих на формування та поліпшення партнерських стосунків у ланцюзі держава (податкові органи) - платники податків, а також вміщено пропозиції стосовно зменшення непрямих витрат, пов'язаних з оподаткуванням. Аргументовано, що запровадження результатів дослідження сприятиме стабілізації фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств та гармонізації інтересів учасників податкового процесу.

136. Аналіз становлення фондового ринку в умовах приватизації

Автореф. дис... канд. екон. наук08.03.01 С.П. Червона; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 1999. — 16 с. — укp.

Визначено особливості, притаманні структурі фондового ринку України, сформульовано основні напрямки статистичного аналізу фондового ринку в Україні, узагальнено і оновлено систему показників, що характеризують даний ринок. Розроблені методичні положення аналізу фондового ринку в Україні. Описана модель фондового ринку України, а також визначено особливості, які притаманні лише цій моделі. Дана характеристика приватизаційних процесів як фактору розвитку фондового ринку України. Проведено регіональний аналіз операцій з цінними паперами та статистико-економічний аналіз сертифікатної приватизації в Україні.

137. Аналіз стану активів банківської системи України

Р.В. Друзін, Д.С. Кузьменчук Культура народов Причерноморья. — 2007. — №97. — С. 33-36 — Библиогр. в конце ст. 2 назв. — укp.

В статье рассмотрены вопросы сбалансированности роста активов, что особенно актуально в связи с отставанием роста регулятивного капитала от роста активов в последнее время. В исследованиях мы использовали кластерную выборку.У статті розглянуті питання збалансованості росту активів, що особливо актуально у зв'язку з відставанням росту регулятивного капітала від росту активів в останній час. В дослідженнях ми використовували кластерну виборку.The article deals with the questions of balancing assets increase, that is especially actual connecting with the gap of growth of regulative capital from the growth of assets nowadays. In our investigations we used a method of clustered selection.

138. Аналіз та аудит реальних інвестицій (на прикладі підприємств малого і середнього бізнесу Херсонської області)

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.04 І.Ю. Чумакова; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Досліджено організаційно-методичні аспекти аналізу й аудиту реальних інвестицій та їх інформаційне забезпечення на виробничих підприємствах малого і середнього бізнесу. Визначено потребу принципово нових підходів стосовно дослідження реальних інвестиційних процесів для питань аналізу й аудиту. Запропоновано основні напрями удосконалення інформаційного забезпечення аналізу й аудиту реальних інвестицій. Розроблено методику аналізу інвестиційної привабливості проектованих і діючих підприємств - об'єктів інвестування. Обгрунтовано методи перспективного й оперативного аналізу реальних інвестиційних проектів та інвестиційного портфеля. Надано рекомендації щодо розвитку методики зовнішнього (незалежного) аудиту й організації внутрішнього аудиту в напрямі включення до складу об'єктів аудиторського контролю інвестиційних проектів і систем управління їх реалізацією на підприємстві.

139. Аналіз та моделювання динаміки фондового ринку України

Автореф. дис... канд. екон. наук08.03.02 В.В. Соловйова; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Розроблено моделі та методи дослідження структури та динаміки фондового ринку України з метою підвищення ефективності його функціонування. Показано, що вітчизняний фондовий ринок є складною, нелінійною системою, динаміка якої може бути адекватно досліджена за допомогою сучасних методів, зокрема за допомогою вивчення детрендованих флуктуацій та теорії випадкових матриць. На підставі результатів порівняльного аналізу мультифрактальних характеристик фондового ринку України з розвиненими та емерджентними фондовими ринками сформульовано конкретні рекомендації щодо стратегій його розвитку. Обгрунтовано можливості застосування техніки вейвлет-аналізу для передбачення критичних і кризових явищ на вітчизняному фондовому ринку. Розроблено пакет програм, який реалізує алгоритми нелінійної динаміки для дослідежння цінових флуктуацій, структури ринку, процесів самоорганізації на фондовому ринку. Показано можливість їх використання для проведення моніторингу, аналізу та прогнозування на фондовому ринку.

140. Аналіз та моделювання інфляційних процесів в економіці України

Автореф. дис... канд. екон. наук08.03.02 В.Д. Дербенцев; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Висвітлено результати дослідження методологічних підходів до аналізу динаміки інфляційних процесів в Україні. Узагальнено та систематизовано існуючі методики моделювання та прогнозування динаміки інфляції. Визначено основні фактори, що мають найбільший вплив на зростання цін. З метою аналізу та прогнозування цінової динаміки розроблено комплекс економіко-математичних моделей, які включають моделі аналізу часових рядів, моделі екстраполяції трендів, моделі адаптивного прогнозування, економетричні моделі та моделі міжгалузевого балансу. Запропоновано метод оцінювання параметрів економетричних моделей, що базується на одночасному врахуванні автокореляції та гетероскедастичності. За допомогою міжгалузевої балансової моделі зроблено оцінку відгуків зміни цін у певній галузі під впливом інфляційних імпульсів та оцінку ефекту цінового поширення в економіці України, обумовлених сценарною зміною окремих складових доданої вартості в окремих галузях.