LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Економіка. Економічні науки

Всього — 8566 Сторінка 8 із 429

141. Аналіз та моделювання основних статей видатків місцевих бюджетів України

І.Г. Лук'яненко Культура народов Причерноморья. — 2004. — N51. — С. 43-47 — Библиогр. в конце ст. 6 назв. — укp.

Проблема формування видатків місцевих бюджетів є надзвичайно актуальною як з огляду на проведену в Україні реформу міжбюджетних відносин, так і з огляду на значу роль видатків для економічного зростання нашої країни. Слід відмітити, що останнім часом значимість формування видатків місцевих бюджетів стримко зростає. З однієї сторони вони є звичайним інструментом бюджетного регулювання, з іншої, саме вони визначають перерозподіл державних доходів на місцях і повинні відповідати принципам соціальної рівності та однаковості можливостей, тобто рівному доступі населення до бюджетних послуг. Крім того не можна забувати, що основні видатки місцевих бюджетів, тобто видатки на загальну освіту та охорону здоров'я є по суті інвестиціями держави у людський капітал, а отже, їх треба розглядати як підвалини ендогенного економічного зростання держави

142. Аналіз та оцінка ресурсів комерційного банку для активізації підприємництва

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.04 Н.Р. Венгренович; Львів. комерц. акад. — Львів, 2002. — 20 с. — укp.

Визначено концептуальні засади та обгрунтовано об'єктивну необхідність участі банківського капіталу в активізації підприємницької діяльності суб'єктів господарювання. Розроблено методику аналізу кредитної та інвестиційної діяльності комерційних банків України, спрямовану на розвиток підприємництва. Наведено модель комплексної автоматизації аналізу й оцінки банківських ресурсів для активізації підприємництва. Запропоновано нову методику визначення лімітів запозичення ресурсів у інших банках, адаптовану до умов роботи комерційних банків України. Наведено рекомендації щодо вдосконалення організації аналізу й оцінки діяльності комерційних банків.

143. Аналіз точності багатофакторної кадастрової оцінки і техніко-економічне зонування земель міста Львова

Ю.П. Губар Містобудування та терит. планув. — 2004. — Вип. 17. — С. 56-62. — укp.

Проаналізовано точність багатофакторної оцінки і територіально-економічного зонування земель міста Львова. Побудовано графіки залежності похибок апроксимації від похибок оцінок експертів і визначення центрів кварталів, а також графіки залежності похибок апроксимації від одночасного розподілу похибок оцінок експертів та визначення координат центрів кварталів.

144. Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.04 Т.В. Чередніченко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 18 с. — укp.

Розглянуто механізм функціонування системи управління медичними установами за сучасних умов господарювання, визначено пріоритетні напрямки ефективної організації охорони здоров'я щодо економічних реформ. Висвітлено методичні підходи щодо організації та проведення економічного аналізу функціональної діяльності медичних установ, обгрунтовано вибір об'єктів аналітичного дослідження. Наведено оцінку стану фінансування медичних установ, рекомендації щодо вибору найвпливовіших методів аналізу надання лікарняних послуг під час виявлення майбутніх тенденцій у бюджетному фінансуванні закладів охорони здоров'я. Запропоновано шляхи вдосконалення методики економічного аналізу кошторисних видатків медичних установ з метою розробки моделі ефективного управління функціональною діяльністю закладів охорони здоров'я, а також можливості реалізації методики аналізу якості медичної допомоги на основі інтегрального показника з урахуванням фактора соціальної задоволеності населення якістю медичних послуг.

145. Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області)

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.04 О.Ю. Ніпіаліді; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2002. — 20 с. — укp.

На підставі узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду формування фінансової звітності розроблено концептуальну модель аналізу фінансового стану хлібоприймальних підприємств шляхом здійснення експертної оцінки та розрахунку середньої величини. З використанням вимог користувачів щодо складу розрахункових показників наведено методику аналізу фінансового стану підприємств, показано порядок розрахунку його інтегральної оцінки, а також процедуру віднесення підприємств до різніх класів. Обгрунтовано застосування економіко-математичної регресійної моделі розрахунку резервів поліпшення фінансового стану. Розроблено блок-схему алгоритму рішення аналітичної задачі для забезпечення можливості здійснення розрахунків автоматизованим способом.

146. Аналіз формування капіталу підприємства

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.04 О.В. Ярощук; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2004. — 20 с. — укp.

Розглянуто теоретичні, методичні та практичні проблеми формування капіталу підприємства. Визначено економічний зміст даної категорії. Висвітлено значення капіталу підприємства за умов становлення ринкових відносин. Систематизовано термінологію та запропоновано класифікацію капіталу за різними ознаками. Досліджено пасив балансу як інформаційну базу аналізу формування капіталу підприємства, визначено шляхи його удосконалення. Проаналізовано сучасні методики аналізу формування капіталу підприємства, запропоновано застосування показників "межа платоспроможності" та "межа байдужості". Розроблено методику аналізу потреби підприємства в додатковому капіталі для встановлення розміру необхідних коштів. Побудовано імітаційну модель розрахунку потреби в капіталі для визначеного масштабу діяльності підприємства.

147. Аналіз формування та виконання виробничої програми в умовах ринкових відносин (на прикладі швейних підприємств Західного регіону України)

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.04 Е.Т. Карапетян; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2001. — 24 с. — укp.

Розглянуто теоретичні, методологічні та практичні питання аналізу формування та виконання виробничої програми на підприємствах швейної галузі України. Висвітлено напрямки удосконалення аналізу формування виробничої програми, зокрема, в питаннях, що стосуються механізму аналізу сегментів споживачів швейних виробів, оновлення асортименту продукції, застосування економіко-математичних методів для аналізу формування виробничої програми. Розроблено загальну логічну схему аналітичної підготовки управлінського рішення щодо формування портфеля замовлень продукції швейного підприємства, адаптовану до умов ринку.

148. Аналіз чинників впливу на процеси функціонування керівної системи підприємств

І.Є. Семенча Культура народов Причерноморья. — 2006. — N89. — С. 46-47 — Библиогр. в конце ст. 4 назв. — укp.

Мета статті зводиться до вирішення завдання аналізу чинників впливу на керівну систему як регулятор діяльності підприємства та за допомогою використання метода теоретичного аналізу, синтезу та узагальнення розробки їх загальної класифікації.Цель статьи сводится к решению задания анализа факторов влияния на руководящую систему как регулятор деятельности предприятия и с помощью использования метода теоретического анализа, синтеза и обобщения разработки их общей классификации.

149. Аналіз, економетричне моделювання та прийняття оптимальних рішень в умовах невизначеності

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 О.В. Половцев; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 1999. — 17 с. — укp.

Здійснено теоретичне обгрунтування і практична реалізація вибору структури математичних моделей для описання деяких перехідних процесів в економіці, створені моделі процесів переходу від командно-адміністративних до ринкових виробничих відносин, приватизації та інфляції; поставлена та розв'язана оптимізаційна задача обчислення оптимальної траєкторії реалізації приватизаційного процесу; створено і досліджено алгоритмічне та програмне забезпечення для виконання обчислювальних експериментів та системи підтримки прийняття рішень на основі запропонованих моделей. На основі проведених обчислювальних експериментів встановлено, що процес переходу від державної до приватної форми власності можна реалізувати оптимально, тобто максимізувати випуск продукції в галузі при обмеженні на рівень безробіття. Отриману математичну модель процесу інфляції використано для короткострокового прогнозування цього процесу і визначення його асимптотичної поведінки.

150. Аналітичне забезпечення менеджменту житлово-комунальних підприємств в перехідній економіці (на прикладі житлово-комунальних підприємств західного регіону України)

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.04 Р.М. Сиротяк; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 1999. — 20 с. — укp.

Досліджуються теоретичні, методологічні, практичні питання відносно вдосконалення системного економічного аналізу підприємств галузі і розробки науково-обгрунтованої методики аналітичного забезпечення вузлових управлінських рішень в системі підприємств житлового-комунального господарства. Доводиться необхідність і пропонується концепція структурної перебудови управління в розрізі галузей житлово-комунального господарства, зумовленої умовами господарювання. Розглядаються методологічні і організаційні питання методики ціноутворення в галузі; запропонована концепція формування і встановлення тарифів на комунальні послуги. Запропоновано окремі моделі комп'ютерних прикладних програм для системного економічного аналізу діяльності підприємств галузі.

151. Аналітичне забезпечення раціоналізації грошових потоків підприємств (на прикладі меблевого виробництва України)

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.04 В. Р. Шевчук; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2001. — 20 с. — укp.

Досліджено питання вдосконалення методики й організації економічного аналізу грошових потоків підприємств, що охоплює побудову моделі аналітичних досліджень і з'ясування особливостей їх проведення з метою раціоналізації грошових потоків меблевиробничих підприємств України. Значну увагу приділено дослідженням закономірностей та особливостей формування грошових потоків у меблевиробництві, з'ясуванню передумов раціоналізації грошових потоків підприємств в Україні, розробці пропозицій щодо вдосконалення методики ретроспективного аналізу й обгрунтуванню методик стратегічного й оперативного аналізу грошових потоків зі з'ясуванням організаційного механізму реалізації аналітичних досліджень. Результати досліджень використано в практичній діяльності аналітичної роботи меблевиробничих підприємств, що сприяло підвищенню їх платоспроможності.

152. Аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю цукру

автореф. дис... канд. екон. наук08.00.09 М.Д. Ганаба; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Розглянуто конкурентоспроможність цукру як сукупність кількісно-якісних і вартісних характеристик продукту, які за умов конкуренції сприяють створенню на конкретному сегменті споживчого ринку переваг даного продукту перед конкурентними у задоволенні конкретної потреби споживача. Запропоновано адаптовану до цукру методику аналізу конкурентоспроможності з урахуванням особливостей митно-тарифної політики України у разі вступу до Світової організації торгівлі та впливу доходів споживачів на рівень оцінки споживчих властивостей цукру. Висвітлено концепцію цільової конкуренції та її аналітичного забезпечення в управлінні конкурентоспроможністю виробництва цукру, розкрито поняття конкурентно-аналітичної інформації.

153. Аналітичне забезпечення управлінських рішень

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.04 Т.М. Ліхтер; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 17 с. — укp.

Розроблено теоретичні та практичні аспекти аналітичного забезпечення управлінських рішень як передумови ефективного управління досягненням визначених цілей і результатів діяльності підприємства. За результатами дослідження підтверджено необхідність застосування якісного аналізу факторів, незалежних від виробника, які значною мірою впливають на результат господарювання. Удосконалено методику дослідження стохастичного зв'язку певних факторів та доповнено оцінку детермінованої залежності з використанням індексного методу. З метою підвищення об'єктивності оцінки впливу показників на прогнозований результат розмежовано кількісні та якісні показники. З метою розробки програмного продукту для оцінки та прогнозування результатів управлінського рішення обгрунтовано доцільність врахування можливостей якісного підходу.

154. Аналітичні номінації в економічній терміносистемі (структурно-типологічний аспект)

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 О.В. Чуєшкова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 18 с. — укp.

Проаналізовано граматичні та семантичні структури аналітичних економічних термінів. На підставі різноаспектного розгляду економічних термінологічних словосполучень з'ясовано їх суть і місце в системі номінативних засобів мови, уточнено мовний статус аналітичних термінів, розширено й уточнено критерії термінологічності словосполучень. Виявлено шляхи творення досліджуваних одиниць, а також продуктивні моделі, за якими будуються економічні неоднослівні терміни. Запропоновано класифікацію аналітичних економічних номінацій за ступенем семантичної цілісності. Показано, що на всіх структурних рівнях кількісно переважають терміносполуки, в складі яких містяться як власне терміни, так і слова неспеціальної лексики. Охарактеризовано системні відношення в економічній термінології з визначенням основних зв'язків між її одиницями.

155. Аналітичні процедури, моделювання та прийняття рішень в аудиті (на прикладі підприємств пивоварної промисловості України)

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.04 О.М. Бунда; Укоопспілка; Львів. комерц. акад. — Л., 2006. — 19 с. — укp.

Досліджено аналітичні процедури, моделювання та прийняття рішень в аудиті та їх взаємозв'язок і використання на підприємствах пивоваріння України. Розкрито сутність аудиторських процедур, розроблено їх класифікацію. Обгрунтовано зміст аналітичних процедур, визначено їх місце в системі аудиторських процедур. Встановлено характерні риси функціонування підприємств пивоварної промисловості та їх вплив на аудиторські процедури. Показано особливості використання аудиторами аналітичних процедур у процесі аудиторської перевірки. Охарактеризовано чотири основні рішення аудитора під час застосування аналітичних процедур в аудиті. Розкрито сутність моделювання в аудиті. Досліджено моделювання аудиторського процесу та аналітичних процедур. Показано особливості імітаційного моделювання в процесі аудиту. Наведено класифікацію рішень в аудиті. Розглянуто процес прийняття рішень за умов застосування аналітичних процедур в аудиті. Охарактеризовано систему підтримки прийняття рішень в аудиторському процесі.

156. Англійська терміносистема ринкових взаємин: синтагматичні та парадигматичні особливості

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.04 З.Б. Куделько; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 20 с. — укp.

Досліджено англійську терміносферу ринкових взаємин, синтаматичні та парадигматичні особливості. Розглянуто соціолінгвістичні аспекти термінології, проблеми нормалізації англійських термінів даної фахової субмови. На підставі описово-аналітичного, контрастивного, статистичного методів дослідження висвітлено питання термінопланування та нормалізації термінології, подано класифікацію мовних інтерференцій. Розглянуто явища синонімії, полісемії, омонімії, антонімії, словотворчі моделі термінологічних одиниць та проблеми інтернаціоналізації даної терміносистеми. Визначено статус терміна, проаналізовано лексичну спряженість термінів англійської, німецької та української мов даної терміносфери, а також висвітлено особливості прагматичної реалізації термінологічних одиниць та питання реферування фахових текстів.

157. Антидемпінгове регулювання в системі зовнішньоекономічних зв'язків України

Автореф. дис... канд. екон. наук08.05.01 С.Л. Нетудихата; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Досліджено основні концептуальні підходи щодо визначення демпінгу в системі міжнародних економічних відносин, антидемпінгове регулювання в системі ГАТТ/СОТ, економічні наслідки запровадження антидемпінгового мита. Визначено поняття та мотиви демпінгу. Системно розглянуто поведінку окремої фірми, яка намагається одержати перевагу на ринку іншої країни шляхом дискримінаційних цінових домовленностей, використовуючи при цьому лише власні фінансові ресурси. З'ясовано відмінності демпінгу від цінової дискримінації, що базується на субсидіях. Визначено форми реалізації та види демпінгу. Проаналізовано практику антидемпінгового регулювання в межах ГАТТ/СОТ. Розглянуто економічні наслідки застосування антидемпінгових санкцій: споживацький, виробничий та торговельний ефект, ефект доходу державного бюджету, ефект перерозподілу. Запропоновано методику обчислення ефективної ставки захисного мита з доданої вартості у складі середньої ціни продажу в країні-експортері товару й розрахунок ефективної ставки мита з доданої вартості у складі середньої ціни, що декларується під час імпорту товару в Україну. Розглянуто чинники та специфічні умови демпінгу в країнах з перехідною економікою, формування механізму антидемпінгового регулювання в Україні, інституційні засади національної системи антидемпінгових процедур. Запропоновано механізм визначення нормальної ціни за умов антидемпінгових розслідувань. Систематизовано справи з антидемпінгу в Україні. Проаналізовано передумови й характер антидемпінгового переслідування українських товарів за кордоном, форми захисту українських товаровиробників на зовнішніх ринках.

158. Антикапиталистическая ментальность как фактор, препятствующий развитию бизнеса в обществах переходного типа

В.И. Орлов Культура народов Причерноморья. — 2004. — N52, Т.2. — С. 223-227 — Библиогр. в конце ст. 12 назв. — рус.

В статье анализируются такие факторы, препятствующие развитию бизнеса в республиках СНГ, на особенности восточнославянского менталитета, распространенность антикапиталистической ментальности и роль пожилых людей в бизнесе.The article deals with the factors which prevent the development of business in the republics of the CIS such as the peculiarities of eastslavonic mentality, the wide-spread of anticapitalist mentality and the role of old people in business.

159. Антикризове управління машинобудівним підприємством

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.01 Г.В. Тельнова; Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь, 2006. — 20 с. — укp.

Розроблено модель визначення "ранніх сигналів" кризи, яка може бути легко змінена за умов врахування сфери діяльності, масштабів виробництва, етапу життєвого циклу та інших факторів будь-якого окремого підприємства. Обгрунтовано шляхи подолання кризи з урахуванням існуючих можливостей підприємства, заходи щодо ліквідації негативних тенденцій, що приведе показники фінансового стану підприємств у відповідність до нормативних обмежень, дозволить залучити більшу кількість інвесторів, розширити виробництво, одержати додатковий прибуток. Відзначено, що запропонований метод антикризового (докризового) управління дозволяє керівнику будь-якого підприємства самостійно підбирати необхідні та реально здійснені заходи, а оптимальні обсяги зміни структури майна має розраховувати прикладна програма. За цього спрощується фінансове планування на підприємстві, а всі фінансові операції стають економічно та математично обгрунтовані.

160. Антикризове управління організаціями соціальної сфери в умовах транзитної економіки (на прикладі туристських установ м.Ялти)

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.02 М.О. Риндач; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Розроблено економіко-організаційний механізм підвищення ефективності функціонування установ туризму за умов транзитної економіки. Розкрито суть і значення антикризового управління організаціями сфери послуг за умов нестабільного економічного розвитку. Розглянуто організаційно економічні проблеми галузі на сучасному етапі з використанням моделі життєвого циклу, запропоновано антикризовий план підвищення якісного рівня трудових ресурсів організацій туризму. Визначено роль туризму в соціальній сфері. Проаналізовано існуючу конкуренцію на міжнародному туристському ринку. Запропоновано алгоритм реалізації антикризового процесу управління організаціями соціальної сфери. Розроблено методику управління процентним доходом туристських установ.