LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Економіка. Економічні науки

Всього — 8566 Сторінка 9 із 429

161. Антикризове управління підприємствами в країнах з перехідною економікою

Автореф. дис... канд. екон. наук08.02.03 Н.М. Літвін; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 21 с. — укp.

Досліджено теоретичні та практичні аспекти антикризового управління підприємствами країн СНД, Центральної та Східної Європи (Словенії, Чехії, Польщі, Росії, Білорусії та України). Проаналізовано сучасні концепції антикризового управління, визначено його особливості за умов перехідної економіки. Представлено класифікацію кризових явищ і ситуацій, визначено принципи та елементи механізму антикризового управління. Виявлено переваги, недоліки та можливості використання методик оцінки схильності підприємств до банкрутства у перехідний період. Встановлено, що найбільш прийнятним є використання кількісних методик оцінки неплатоспроможності підприємств, які враховують коефіцієнт менеджменту, а основним інструментом антикризового управління є санація та реструктуризація. Наведено економетричну модель оптимального антикризового управління підприємствами, проаналізовано можливості її використання в Україні. Визначено вплив державного регулювання на становлення вітчизняної системи антикризового управління.

162. Антикризове управління підприємством

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.02 О.Ю. Проскура; Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2002. — 18 с. — укp.

Обгрунтовано вибір основних фінансових показників діяльності підприємства та запропоновано граничні значення даних показників. На підставі вивчення існуючих критеріїв розроблено методику формування інтегрального показника, спрямованого на виявлення рівня кризового стану підприємства, а також проаналізовано особливості розрахунку зазначеного показника стосовно підприємств різних організаційно-правових форм господарювання. Розроблено матриці станів підприємств, які дозволяють виявити внутрішні фактори, що у найбільшій мірі спричинили кризу, та вибирати адекватні й ефективні антикризові програми. Запропоновано методичні рекомендації щодо формування та реалізації послідовності антикризового управління підприємством. Виявлено основні напрямки проведення ефективних антикризових програм відповідно до положення підприємства у матриці кризових станів.

163. Антикризове управління промисловим підприємством в умовах перехідної економіки України

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.01 К.І. Залогіна; Хмельниц. держ. ун-т. — Хмельниц., 2004. — 20 с. — укp.

Визначено суть та механізми розвитку кризових процесів у відкритій системі підприємства за умов перехідної економіки, удосконалено класифікації сучасних видів криз та основних факторів впливу на виникнення кризових явищ. Уточнено зміст поняття "криза підприємства" та "реструктуризація". Обгрунтовано необхідність застосування концепції управління вартістю компанії для антикризового управління підприємством. Удосконалено класифікацію та оцінку існуючих методів і методик діагностики глибини та масштабів розвитку кризових явищ. Розширено систему сучасних інструментів антикризового управління на підприємстві та надано рекомендації щодо їх практичного застосування. Вперше розроблено матрицю діагностики фінансового стану та антикризового управління підприємством на основі концепції управління вартістю компанії з урахуванням структури капіталу. Обгрунтовано методику визначення й управління економічним прибутком підприємства на базі бюджету руху грошових коштів.

164. Антикризове управління сільськогосподарськими виробничими кооперативами

автореф... канд. екон. наук. 08.00.04 О.М. Остапенко; Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2008. — 20 с. , рис. — укp.

Досліджено питання формування антикризової політики сільськогосподарськими виробничими кооперативами. Обгрунтовано суть понять "криза підприємства" й "антикризове управління". Оцінено загрозу кризи й імовірності банкрутства сільськогосподарських виробничих кооперативів з застосуванням існуючих моделей. Визначено основні складові детермінанти антикризового управління, які мають забезпечити вихід з кризового стану даних кооперативів, а саме: необхідно забезпечити формування ефективної системи менеджменту через створення асоціації кооперативів і виділення в ній групи кризового управління, здійснювати постійне оцінювання ризиків кооперативів і вдосконалювати планування.

165. Антикризове управління торговельним підприємством

Автореф. дис... д-ра екон. наук08.07.05 Л.О. Лігоненко; Київ. нац. торгов.-екон. ун-т. — К., 2001. — 35 с. — укp.

Розроблено теоретико-методологічні основи та методичний інструментарій побудови системи антикризового управління торговельним підприємством. Визначено теоретичні основи кризи як стадії циклу розвитку підприємства, розкрито її специфічні особливості та фінансово-економічні індикатори наявності. Розроблено цілісну концепцію формування системи антикризового управління торговельним підприємством, обгрунтовано структурно-логічну модель процесу антикризового управління. Обгрунтовано концептуальні засади та поглиблено методичне забезпечення діагностики кризи розвитку підприємства. Введено до наукового обігу й обгрунтовано нову економічну категорію "потенціал виживання". Визначено теоретичні засади розробки антикризової програми підприємства та запропоновано методичне забезпечення її формування, а також зміст контролю в системі антикризового управління. Результати дослідження дозволили сформувати пакет методик і модельного інструментарію, який може бути застосований окремими торговельними підприємствами у процесі діагностики кризи, обгрунтування засобів її подолання, здійснення контролю за перебігом реалізації антикризової програми.

166. Антикризове управління у аграрній сфері

Автореф. дис... д-ра екон. наук08.06.01 С.М. Іванюта; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. — К., 2006. — 36 с. — укp.

Обгрунтовано взаємозв'язок прояву циклічності кризових явищ в природі, демографії, техніці, економіці, державі, науці та культурі. Розкрито причини виникнення та характер прояву даних явищ у підприємствах аграрної сфери. Запропоновано методологічні підходи та практичний інструментарій діагностики кризових явищ, ситуацій та кризового стану на етапах життєвого циклу функціонування господарюючих суб'єктів аграрної сфери. Викладено концептуальні положення антикризового управління, спрямовані на запобігання таким явищам, забезпечення фінансової стабільності, недопущення справи про банкрутство (мирова угода), виведення підприємства зі стану банкрутства (санацій), мінімізації витрат під час застосування організаційно-правових інструментів банкрутства. Рекомендовано антикризові управлінські заходи, що спрямовані на науково-прогнозовану стратегію маркетингу, інноваційно-інвестиційний інструмент фінансововго оздоровлення, диверсифікацію аграрного виробництва, що знаходить своє вирішення через організацію багатогалузевого господарства, розвиток підсобних, допоміжних та обслуговуючих галузей в поєднанні з фермерськими, особистими господарствами сільського населення з метою ефективного використання природно-ресурсного потенціалу. Обгрунтовано доцільність створення системи раннього запобігання та реагування у сільськогосподарських підприємствах, як внутрішньогосподарського економічного механізму регулювання доходів і витрат, що забезпечує ефективний кадровий менеджмент.

167. Антикризове управління фінансами підприємств

Автореф. дис... д-ра екон. наук08.04.01 О.О. Терещенко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 34 с. — укp.

Розроблено теоретико-методичне забезпечення антикризового управління фінансами підприємств. Визначено базові складові теоретичної парадигми та фінаново-економічного механізму антикризового фінансового менеджменту. З застосуванням економетричних методів обробки економічної інформації розроблено й апробовано вісім дискримінантних моделей діагностики фінансової кризи на підприємстві. Запропоновано методичні підходи до побудови фінансового контролінгу на підприємстві та обгрунтовано концепцію управління ризиками, що містить контролінг ризиків і внутрішній аудит. Розроблено методичні рекомендації щодо складання плану антикризових заходів, оцінки ефективності антикризового управління, а також визначено місце санаційного аудиту як засобу зменшення інформаційної асиметрії та верифікації антикризового плану. Удосконалено методичні підходи до фінансового забезпечення антикризових заходів. З'ясовано основні домінанти державної політики стосовно фінансової підтримки вітчизняних підприємств, що перебувають у кризі, та запропоновано шляхи її гармонізації зі стандартами Європейського Союзу.

168. Антикризовий менеджмент в умовах ринкової трансформації економіки

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.02 В.С. Король; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2001. — 19 с. — укp.

За результатами проведеного дослідження сформульовано основні характерні риси стратегії підприємства за кризових умов, виокремлено фактори, що впливають на зміст стратегії, а також визначено умови, на яких базується стратегічне управління. Розглянуто етапи стратегічного менеджменту, проаналізовано моделі поведінки у кризовій ситуації та алгоритми дій підприємства на основі окремих стратегій управління.

169. Антикризовий моніторинг підприємств дорожньої галузі

Автореф. дис... канд. екон. наук08.06.01 Н.М. Соколова; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Розроблено теоретичні та методичні засади проведення антикризового моніторингу діяльності підприємств дорожньої галузі України. Обгрунтовано методичні рекомендації, які дають змогу здійснювати антикризовий моніторинг на всіх стадіях розвитку підприємства для своєчасного виявлення кризи, оцінити наявність кризових явищ та проводити діагностику кризового становища, визначати ступінь впливу управлінських рішень на якісну зміну його фінансового стану. Методичні рекомендації щодо проведення антикризового моніторингу апробовано на п'яти шляхово-будівельних управліннях й обгрунтовано можливість їх застосування для підприємств виробничої сфери.

170. Антимонопольне регулювання в системі економічної безпеки України

Автореф. дис... канд. екон. наук21.04.01 О.М. Олещенко; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Висвітлено теоретичні проблеми підвищення конкурентоспроможності національної економіки та проаналізовано заходи антимонопольного регулювання, які адекватні умовам транзитивної економіки України. Розглянуто питання забезпечення економічної безпеки та формування конкурентоспроможної національної економіки за допомогою антимонопольного регулювання. Наведено рекомендації щодо удосконалення антимонопольної політики та діяльності антимонопольних органів.

171. Антимонопольне регулювання регіональних товарних ринків

Автореф. дис... канд. екон. наук08.02.03 Р.О. Романів; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 20 с. — укp.

Висвітлено основні шляхи удосконалення практики розробки та реалізації регіональних програм демонополізації товарних ринків, захисту й підтримки на них конкуренції та використання економічних важелів як засобів їх антимонопольного регулювання. Поглиблено теоретичні положення щодо природи та особливостей монополізму в перехідній економіці, зокрема, визначено його як поєднання ринкового й адміністративного монополізму. Узагальнено результати та подано наукову оцінку втілення політики демонополізації у досліджуваних регіонах, яку визначено як дії тимчасового характеру, складову загальної системи антимонопольного регулювання. Визначено позитивні та негативні сторони вітчизняного антимонопольного законодавства та на підставі порівняльного аналізу антитрестівського законодавства країн з розвинутою ринковою економікою та вітчизняного антимонопольного законодавства розроблено пропозиції з його удосконалення в Україні. Проведено порівняльний аналіз принципів побудови антимонопольного законодавства США та ЄС, визначено можливості їх використання у вітчизняній практиці. Теоретично обгрунтовано основні напрями удосконалення методичних засад дослідження регіональних товарних ринків. Доповнено методику визначення ступеня монополізації регіональних ринків. Запропоновано логіку проведення аналізу товарних ринків щодо їх монополізації; систему заходів цільового маркетингу в процедурі дослідження товарних ринків; порядок проведення сегментації регіональних товарних ринків. Наведено пропозиції щодо удосконалення методики визначення концентрації ринків, які містять: розрахунок індексу Герфіндаля - Гіршмана (HHI) через коефіцієнт варіації часток підприємств на ринку та їх кількість; визначення основних напрямків проведення аналізу концентрації товарних ринків; використання в методиці показника ступеня відкритості ринку (CBP); проведення класифікації досліджуваних ринків за рівнем бар'єрів вступу/виходу на них нових фірм-потенційних конкурентів; проведення класифікації галузей промисловості з метою регулювання процесу концентрації. Визначено ступінь монополізації та рівень конкуренції товарних ринків областей регіону, внаслідок чого визначено чинники, які гальмують результативність організаційно-економічних дій з демонополізації економіки регіонів. Сформульовано концептуальні підходи щодо побудови організаційно-економічного механізму поточного антимонопольного регулювання в регіоні, сутність яких полягає в упорядкуванні побудови організаційної структури управління, застосуванні програмно-цільових підходів та удосконаленні важелів економічного впливу на діяльність монопольних утворень. Розроблено рекомендації щодо удосконалення методики складання і реалізації регіональних програм демонополізації товарних ринків на основі побудови "дерева цілей" та алгоритму формування програми. Обгрунтовано пропозиції, спрямовані на захист і підтримку конкуренції як напрямку антимонопольного регулювання товарних ринків.

172. Антимонопольний контроль за концентрацією господарських структур на рівні регіону

Автореф. дис... канд. екон. наук08.10.01 О.В. Грицай; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2002. — 21 с. — укp.

Наведено пропозиції щодо підвищення ефективності антимонопольного контролю за недопущенням обмеження конкуренції та монополізації регіонального ринку в процесі концентрації господарських структур. Висвітлено світовий досвід державного регулювання структурних трансформацій у регіональній економіці. Проаналізовано вплив концентрації господарських структур на розвиток регіональної економіки. Подано перелік підстав для заборони концентрації підприємців. Розроблено методику аналізу наслідків економічної концентрації, яка допомогає встановити, коли угоди із злиття компаній можуть нанести шкоду конкуренції. Запропоновано критерії, за якими можливо оцінити, чи призведе конкретне злиття до суттєвого обмеження конкуренції.

173. Антиоксидантна та антиканцерогенна активність кластерних сполук ренію

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.04 І.В. Пірожкова-Паталах; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 18 с.рис. — укp.

Досліджено вплив ряду нових кластерних сполук ренію з органічними лігандами на біохімічні показники крові.

174. Антициклічне регулювання за умов глобалізації

Автореф. дис... канд. екон. наук08.01.01 В.І. Сацик; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. — К., 2006. — 18 с. — укp.

Розглянуто теоретико-методологічні засади циклічності економічного розвитку країн, механізм та інструментарій антициклічного регулювання за умов глобалізації світової економіки. Досліджено методологічні аспекти діагностики економічних циклів та проведено на їх основі економетричний аналіз. Виявлено характер, масштаби й особливості економічних циклів у глобальному середовищі. Вивчено досвід практичної реалізації антициклічної політики у розвинених державах світу. Розроблено методичні засади оцінки циклів міжнародної конкурентоспроможності країни.

175. Арабо-африканські країни у світовій системі господарювання: інтеграційні спрямування та перспективні моделі розвитку

автореф. дис... канд. екон. наук08.00.02 М.Х. Хуссейн; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 20 с. — укp.

Теоретично обгрунтовано та розроблено науково-практичні рекомендації щодо участі арабо-африканських країн у системі світового господарства. Досліджено теоретичні засади розвитку світової економіки, суть, види та напрямки розвитку міжнародної економічної інтеграції, вплив інтеграційних процесів на розвиток економік країн. Проаналізовано включення арабо-африканських країн до світового господарства. Здійснено економіко-математичний аналіз їх розвитку. Запропоновано напрямки розвитку даних країн як регіонального утворення. Визначено перспективні моделі їх участі у міжнародному розподілі праці.

176. АРМ специалиста - составляющая эффективного менеджмента

Я.И. Пыжинский, Д.В. Брустинов, В.Е. Нафиев Культура народов Причерноморья. — 2006. — №93. — С. 116-120 — Библиогр. в конце ст. 6 назв. — рус.

Рассмотрены теоретические вопросы организации автоматизированных рабочих мест руководителя предприятия и менеджеров-исполнителей.Розглянуті теоретичні питання організації автоматизованих робочих місць керівника підприємства і менеджерів-виконавців.

177. Асоційовані форми аграрного бізнесу (ринкова трансформація і проблеми регулювання)

Автореф. дис... д-ра екон. наук.08.02.03 Р.А. Слав'юк; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 39 с. рис. — укp.

Проведено комплексний аналіз закономірностей становлення та форм прояву аграрного бізнесу. Показано значення вертикальної інтеграції у процесі зародження асоційованих форм аграрного бізнесу. Обгрунтовано необхідність державної підтримки приватного сектору у сільському господарстві у процесі реформ і розширення масштабів асоційованої участі фермерів у капіталі переробних, агросервісних, кредитних структур. Охарактеризовано особливості трансформації сільськогосподарських підприємств у даної структури. Проаналізовано взаємозв'язок і взаємозалежність розвитку ринкової інфраструктури та аграрного бізнесу. Розкрито особливості та перспективи зростання масштабів оптового характеру ринку продовольства у процесі формування та розвитку суб'єктів аграрного ринку. Доведено, що недосконалість ринкового механізму в Україні призводить до виникнення диспропорцій між попитом і пропозицією на продовольчі ресурси, диспаритету та значних коливань цін. Зазначено, що дані тенденції є основою для обгрунтування необхідності державного регулювання аграрного бізнесу за допомогою прямих і непрямих методів. Проаналізовано існуючі напрямки та механізми його державного регулювання та запропоновано шляхи їх удосконалення.

178. Аспекти обліку і розподілу загально виробничих витрат згідно вимог П(С)БО 16 "Витрати" на підприємствах

П.М. Майданевич Культура народов Причерноморья. — 2007. — №99. — С. 75-78 — Библиогр. в конце ст. 5 назв. — укp.

В статьи рассмотрены методика и особенности учета и распределения в общих чертах производственных расходов на предприятиях Украины; предложены пути их оптимизации.У статті розглянуті методика й особливості обліку і розподілу загально виробничих витрат на підприємствах України; запропоновані шляхи їх оптимізації.

179. Аспектный анализ развития кредитной политики банков АРК

У.Р. Байрам Культура народов Причерноморья. — 2004. — N51. — С. 34-37 — Библиогр. в конце ст. 9 назв. — рус.

Постановка проблемы и связь с научными программами: Актуальным в условиях рынка является разработка долгосрочных прогнозов приоритетов развития, стратегического управления и выработка кредитной политики банковской деятельности. Совершенствование кредитной политики в современных условиях, безусловно, окажет благотворное влияние на экономическую ситуацию в стране. Рассмотрению этой проблемы посвящена данная статья. Связь с научной программой "Управление конкурентоспособностью в условиях глобализации экономического развития" № государственной регистрации 010V002948. Цель исследования: анализ развития кредитной политики коммерческих банков и некоторые рекомендации по этапам ее разработки.

180. Аспекты проблемы вознаграждения за труд

К.А. Кулипанов Культура народов Причерноморья. — 2005. — N73. — С. 101-103 — Библиогр. в конце ст. 4 назв. — рус.

В статье проанализированы вопросы методологии экономического принуждения работника к труду и современные тенденции интеллектуализации труда работников.У статті проаналізовані питання методології економічного примусу працівника до праці У статті проаналізовані питання методології економічного примуса працівника до праці й сучасні тенденції інтелектуалізації праці працівників.