LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Хімічні науки

Всього — 788 Сторінка 10 із 40

181. Закономірності процесів галогенування та гідрогалогенування N-заміщених n-хінонмоноімінів

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.03 О.М. Лудченко; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Д., 2007. — 19 с. — укp.

Виконано систематичні дослідження взаємодії галогенів з алкілзаміщеними в хіноїдному ядрі N-ароїл-1,4-бензохінонмоноімінами. Виявлено та сформульовано основні закономірності перебігу даних процесів. У разі галогенування N-ароїл-1,4-бензохінонмоноімінов з алкільними замісниками в хіноїдному ядрі одержано продукти, у яких метильну групу піддано галогенуванню, а у разі хлорування N-ароїл-2,6-ди-трет-бутил-1,4-бензохінонмоноімінів відбувається заміщення однієї трет-бутильної групи у хіноїдному ядрі на атом хлору. Установлено закономірності галогенування 4-ароїламінодофенолів, що містять одну або декілька метоксильних груп в ароїльному фрагменті. Установлено основні закономірності дегідрогалогенування циклогексенових структур - галогеновмісних похідних N-заміщених 1,4-бензохінонімінів.

182. Закономірності редокс-каталітичних реакцій ненасичених сполук з солями арендіазонію

Автореф. дис... д-ра хім. наук02.00.03 М.Д. Обушак; Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 1999. — 33 с. — укp.

Досліджуються реакції ненасичених сполук з арендіазонієвими солями, в результаті яких відбувається приєднання арильної групи та нуклеофілу до кратного зв'язку. Показано, що ці реакції можуть проходити за різними механізмами в залежності від напрямів одноелектронного переносу в системі субстрат - каталізатор - діазонієва сіль, можливості утворення комплексних інтермедіатів, природи зовнішніх нуклеофілів. Виявлено утворення йон-радикалів олефінів та встановлена їх роль у цих реакціях. Розроблено нові варіанти аніонарилювання ненасичених сполук та ефективні модифікації реакцій Меєрвейна і Зандмейєра. Знайдено нові арилюючі реагенти - тетрахлорокупрати (ІІ) арендіазонію та розроблено методи препаративного синтезу цих діазонієвих солей. Розроблено методи синтезу поліфункційних сполук різних класів, що знайшли практичне застосування, зокрема як реагенти для тонкого органічного синтезу та біологічно активні речовини.

183. Заміщення стронцію на рідкісноземельні елементи в структурі апатиту

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.01 Олексій Володимирович Ігнатов; Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний ун-т". — Донецьк, 2006. — 19 с. — укp.

184. Застосування каталітичних індикаторних реакцій комплексоутворення для визначення деяких оксигенвмісних аніонів у функціональних матеріалах

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.02 Л.І. Михайлова; НАН України. Фіз.-хім. ін-т ім. О.В.Богатського. — О., 2003. — 16 с. рис. — укp.

Вивчено умови каталітичного визначення карбонат- і фосфат-іонів за реакціями комплексоутворення Al(III) із трифенілметановим барвником ксиленоловим оранжевим і Co(III) із похідним нітрозо-нафтолу - нітрозо-R-сіллю - відповідно в оптичних і сцинтиляційних монокристалах і сировині для їх вирощування. Вивчено вплив концентрації компонентів на швидкість каталітичних індекаторних реакції та установлено оптимальні умови визначення аніонів-каталізаторів. Показано, що участь поверхнево-активних речовин у процесах хелатоутворення впливає на їх кінетику. Дане явище використано для підвищення чутливості визначення аніонів-каталізаторів. Показано, що дані реакції можна використовувати для одночасного визначення двох аніонів-каталізаторів без застосування попереднього розділення та маскування. Запропоновано алгоритм обробки результатів багатокомпонентного каталітичного аналізу.

185. Застосування пероксидних похідних карбонових кислот у хімічному аналізі

Автореф. дис... д-ра хім. наук02.00.02 М.Є. Блажеєвський; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2006. — 37 с. рис. — укp.

Досліджено аналітичні можливості використання пероксидних похідних карбонових кислот у хімічному функціональному аналізі. Теоретично обгрунтовано вибір реагента й оптимальних умов здійснення кількісного окиснення у водному середовищі різноманітних за природою нуклеофільних і електрофільних функціональних груп органічних сполук. Установлено, що кінетика та механізм реакцій пероксикислотного окиснення сульфуровмісних сполук (тіоалкоголів, аліфатичних і гетероциклічних тіоетерів, дисульфурових похідних) підпорядковується загальним закономірностям специфічного кислотно-основного каталізу. Показано можливості та переваги застосування реакцій пергідролізу (ацилювальних сполук з гідроген пероксидом у лужному середовищі) та високочутливих хемілюмінесцентних реакцій, в яких як проміжні продукти утворюються високо реакційноздатні пероксидні похідні карбонових кислот, а також реакцій пероксикислотного окиснення у практиці хімічного аналізу сульфуро- та (або) нітрогеновмісних органічних сполук. Одержано нові дані щодо оксидаційних і електрофільних, нуклеофільних властивостей пероксидних похідних карбонових кислот, що зумовлюють сферу застосування методу перокислотного окиснення та його значення в аналізі органічних сполук за функціональними групами.

186. Застосування реакції амінометилювання для іммобілізації комплексотвірних аналітичних реагентів на поверхні кремнеземів

автореф. дис... канд. хім. наук01.04.18 О.Ю. Кичкирук; НАН України. Ін-т хімії поверхні ім. О.О.Чуйка. — К., 2008. — 21 с. — укp.

Розроблено методи синтезу та досліджено властивості комплексотвірних хімічно модифікованих кремнеземних адсорбентів, одержаних завдяки використанню для іммобілізації органічних лігандів фенольного типу одностадійної реакції Манніха. З використанням реакції амінометилювання на кремнеземних носіях різної природи (силікагелів, силохрому) здійснено закріплення 8-оксихіноліну, 4-(2-піридилазо)резорцину, 1-(2-піридилазо)-2-нафтолу (ПАН). Установлено, що оптимальні мольні співвідношення реагент : аміновмісний органослан : альдегід становлять відповідно 1 : 1 : 2 за закріплення оксину та поверхнево-активної речовини та 1 : 2 : 4 у разі іммобілізації ПАН. З використанням методів інфрачервоної та ультрафіолетової спектроскопії визначено якісний і кількісний склад закріплених на поверхні кремнеземних матриць функціональних груп. Досліджено адсорбційні характеристики та кінетичні властивості одержаних адсорбентів щодо іонів токсичних металів за статичних і динамічних умов. За методами ЕПР і електронної спектроскопії досліджено будову комплексів міді з функціональними групами реагентів, закріплених на поверхні кремнезему. Показано можливість сорбційно-рентгенофлуоресцентного визначення мікрокількостей металів у водних розчинах з передконцентруванням іонів на кремнеземах з ковалентно закріпленими реагентами.

187. Застосування S-амідоалкілювання в синтезах функціональних похідних азотистих гетероциклів

Автореф. дис... д-ра хім. наук02.00.03 О.В. Харченко; НАН України. Ін-т орган. хімії. — К., 1999. — 35 с. — укp.

188. Зв'язок між складом, стійкістю і спектральними властивостями комплексів 4f-елементів та їх використання в люмінесцентному аналізі

Автореф. дис... д-ра хім. наук02.00.01:02.00.02 С.Б. Мешкова; Фіз.-хім. ін-т ім. О.В.Богатського НАН України. — О., 2001. — 31 с. рис. — укp.

Встановлено зв'язок між складом, стійкістю, оптичними властивостями комплексів і характеристиками іонів Ln і лігандів. Запропоновано рівняння, що описує зміни в ряду Ln їх властивостей. Запропоновано нові способи ліквідування внутрішньо- та міжмолекулярних втрат енергії, вперше у люмінесцентному аналізі використано спрямований вибір лігандів, спектральних переходів Ln(III) та засоби маскування у процесі розробки високочутливих і селективних методик визначення Sm, Eu, Nd, Tm, Yb в різних об'єктах.

189. Золь-гель синтез і властивості іонітів на основі складних фосфатів багатовалентних металів і кремнезему

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.11 І.З. Журавльов; НАН України. Ін-т колоїд. хімії і хімії води ім. А.В.Думанського. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Досліджено особливості гелеутворення, синтезу, складу, будови та фізико-хімічні властивості складних фосфатних іонітів, що містять одночасно три-, та чотиривалентні метали та кремнеземи. Уперше знайдено, що завдяки зміні вмісту трьохвалентних катіонів є можливим регулювання швидкості утворення гелів цих фосфатів, а зміні складу вихідних розчинів та умови синтезу - поруватості та сорбційних властивостей іонітів. Розроблено відповідні методики синтезу цих іонітів у сферично-гранульованому вигляді, а також синтезовано та досліджено ряд фосфатів. З використанням методу ядерно-магнітно-резонансної спектроскопії твердого тіла для іонітів з кремнеземом визначено умови синтезу простих і складних гібридних сполук. Знайдено, що поруватість цих іонітів є вищою, ніж у відомих аналогів. Запропоновано методику розрахунку вмісту всіх функціональних груп таких фосфатів, за якою розраховано повний хімічний склад дев'ятьох темплатованих фосфатів титану та цирконію. Під час вивчення іонообмінних властивостей складних фосфатів іонітів з'ясовано, що їх водневі форми мають більшу обмінну ємність, а метал-заміщені є більш селективні до іонів важких металів та миш'яку.

190. Ізоморфне заміщення кальцію на лужні й рідкісноземельні елементи в синтетичному гідроксиапатиті

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.01 Ю.В. Канюка; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2001. — 19 с. — укp.

Вивчено закономірності ізоморфного заміщення кальцію лужними та рідкоземельними елементами (р.з.е.) в структурі гідроксиапатиту кальцію. і . Це зумовлює продовження зміни параметрів комірок у разі переходу до гетерогенної області та менші межі заміщення за схемою в системах з малими іонами р.з.е.

191. Ізоморфне заміщення кальцію на лужні та рідкісноземельні елементи в структурі ванадієвого апатиту

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.01 Л.І. Арданова; Донец. держ. техн. ун-т. — Донецьк, 2000. — 20 с. — укp.

192. Ізоморфні заміщення в структурі гідроксованадату стронцію

автореф. дис... канд. хім. наук02.00.01 Н.В. Яблочкова; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2007. — 20 с. — укp.

переважна локалізація іонів РЗЕ у позиції Sr (1) кристалічної структури, а барію - у позиції Sr (2). Визначено напрямки зміни міжатомних відстаней у структурі досліджених твердих розчинів. Показано, що вони визначаються розмірами та зарядами структурних одиниць, що заміщуються. За методом термогравіметрії вивчено зміну вмісту води в гідроксованадаті стронцію, а також його твердих розчинів залежно від температури.

193. Ізоморфні заміщення кальцію та стронцію на лужні елементи та Y(Bi) у структурі апатиту

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.01 В.А. Кармалицький; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2003. — 17 с. рис. — укp.

Визначено межі розчинності на основі гідрасиапатиту кальцію та стронцію у разі їх заміщення іонами вісмуту та ітрію спільно з лужними металами. На підставі рентгеноструктурного аналізу за методом Ритвельда встановлено положення атомів ітрію в структурі апатиту. На підставі аналізу зміни фазового складу вивчених систем, зміни параметрів елементарних комірок, результатів рентгеноструктурного аналізу, а також кристалохімічних розрахунків показано, що за визначених умов у системах утворюються три області твердих розчинів: гомогенна та гетерогенна у разі заміщення за схемою і гетерогенна область заміщення за схемою . Створено електронну базу даних про межі ізоморфних заміщень у кристалах, яка розміщена в мережі ITERNET і містить результати визначення меж заміщення в досліджених системах.

194. Ізополі-ванадатні, вольфраматні та ванадатовольфраматні аніони у водних розчинах та у складі кристалічних солей

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.01 О.І. Сазонова; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2001. — 20 с. — укp.

Встановлено залежність складу розчину від концентрації та іонної сили розчину. Розраховано термодинамічні характеристики переходів між аніоними формами залежно від кислотності середовища.

195. Ізотритіондитіолати перехідних металів: синтез, будова та деякі фізико-хімічні властивості

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.01 Т.М. Зіненко; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2004. — 19 с. рис. — укp.

Зроблено висновки щодо практичного застосування синтезованих сполук.

196. Ізохіноліновмісні спірани на основі циклоалкілованих о-бромометилфенілацетонітрилів

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.03 О.О. Костирко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Одержані сполуки є потенційними синтонами для одержання спіроциклічних ізохінолінів. Досліджено взаємодію циклоалкілованих бромонітрилів з первинними амінами, біофункціональними амінами бензенового та гетероциклічних рядів, з похідними гідразину. Продуктами реакції є відповідні спірани, в яких тетрагідропіранове кільце спіросполучене за 4-ма, а циклопектанові - за 1-м положенням з ядрами ізохоліну та конденсованих ізохолінів з вузловим атомом азоту. Розроблено методи синтезу похідних 14-ти невідомих раніше складних поліядерних гетероциклічних систем.

197. Іммобілізація біолігандів на полістирольних колоїдних частинках з функціоналізованою поверхнею

автореф. дис.... канд. хім. наук02.00.06 О.В. Федорова; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2008. — 20 с. — укp.

Створено діагностичні полімерні тест-системи на основі композицій полімер - біополімер. Розроблено умови синтезу полістирольних мікросфер з застосуванням методу емульсійної беземульгаторної полімеризації для одержання монодисперсних, агломераційно стійких у фізіологічних розчинах полімерних дисперсій з заданим комплексом властивостей. Наведено методику модифікації поверхні полістирольної дисперсії за методом зародкової полімеризації з використанням суміші водо- й олієрозчинних ініціаторів і структурно-механічних стабілізаторів, без додаткового зародження нових частинок дисперсної фази у ході модифікації. З застосуванням методу рентгеноелектронної спектроскопії установлено склад і структуру міжфазного шару полістирольних дисперсій з контрольованою природою поверхні. Вивчено вплив способу іммобілізації біолігандів на стійкість полімерної дисперсії. Одержано високочутливі полімерні біотест-системи для діагностування інфекційних захворювань.

198. Іммобілізація наночастинок металів в поверхневому шарі мезопористих кремнеземних матриць

автореф. дис... канд. хім. наук01.04.18 К.В. Каток; НАН України. Ін-т хімії поверхні ім. О.О.Чуйка. — К., 2007. — 21 с. — укp.

Розроблено методи синтезу та досліджено властивості металовмісних кремнеземів з нанесеними наночастинками золота, срібла та металів підгрупи заліза (Co, Ni, Fe). На підставі використання прищеплених до поверхні кремнеземів кремній гідридних груп та їх відновлювальних властивостей розроблено методи одержання кремнеземів з іммобілізованими наночастинками золота та срібла. Показано, що варіюючи концентрацію взятої для відновлення солі металу, час відновлення та тип кремнеземних матриць, можна у певних межах регулювати розмір частинок металу, що утворюється. Встановлено, що кремнеземи з нанесеними наночастинками золота проявляють досить високу активність в реакції окиснення водню молекулярним киснем. Розроблено відтворювальну методику та досліджено формування стабільних колоїдів нанорозмірного срібла, вкритих кремнеземною оболонкою, за рахунок одночасного відновлення металу й утворення кремнезему в результаті гідролізу та конденсації тристоксисилану. З'ясовано, що наявність на поверхні кремнеземів наночастинок металу піролізу вуглеводнів, залежно від умов, ініціює ріст на поверхні вуглецевих наноструктур.

199. Іммобілізована на кремнеземах галактозооксидаза: одержання, властивості, застосування

Автореф. дис... канд. хім. наук01.04.18 Л.В. Кондакова; НАН України. Ін-т хімії поверхні. — К., 2006. — 21 с. — укp.

Розроблено методики одержання активних і стабільних препаратів галактозооксидази, іммобілізованої на вихідному кремнеземі та аміноорганокремнеземах, активованих 2,4-толуіленідіізоціанатом, хлористим ціануром та 2,4-галактогексодіальдозою. Визначено властивості гетерогенних каталізаторів з метою використання для аналізу галактозовмісних вуглеводів. Обгрунтовано спосіб одержання активних і стабільних препаратів галоктозооксидази, адсорбованої на вихідному кремнеземі. Виявлено, що за певних співвідношень ферменту та носія активність одержаних даним методом препаратів суттєво (~ у 20 разів) перевищує активність нативного біокаталізатора. Запропоновано одностадійний спосіб одержання препаратів галактозооксидази, ковалентно зв'язаних через аміногрупи поверхні за рахунок продукту ферментативного окиснення галактози (2,4-галактогексодіальдози). Показано, що одержані даним способом препарати мають активність більш високу у порівнянні з ферментом, закріпленим на активованих кремнеземних матрицях. Визначено оптимальні концентрації ефекторів, за яких іммобілізований та розчинний фермент мають максимальну активність і стабільність. Розроблено проточно-інжекційну систему, що включає реактор з іммобілізованою галактозооксидазою та проточний електрод Кларка, для аналізу субстратів ферменту. Показано можливість використання іммобілізованої галактозооксидази для визначення галактозовмісних вуглеводів у складних сумішах (молочних продуктах дитячого харчування та цукрового виробництва) та в тонкому органічному синтезі (одержання гліцеринового альдегіду).

200. Іммобілізовані на кремнеземі 1-(2-тіазолілазо)-2-нафтол та дитизон як твердофазні реагенти для спектроскопічного та візуально-тестового визначення важких металів

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.02 Н.І. Смик; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Досліджено хелатоутворюючі сорбенти на основі високодисперсних кремнеземів з адсорбційно закріпленими N,O- та S,N-вмісними азореагентами та їх комплексами з Zn(II). Спектроскопічними методами встановлено хімізм їх взаємодії з поверхнею кремнеземної матриці. Визначено закономірності процесу сорбції та умови концентрування Ag(I), Hg(II), Pb(II), Cu(II), Co(II) та Zn(II) модифікованими сорбентами. Розраховано умовні константи стійкості комплексів металів з іммобілізованими реагентами. Запропоновано методики сорбційно-фотометричого та візуально-тестового їх визначення у водах (на рівні 0,01 ГДК) та біологічних рідинах (на рівні вмісту в крові людини).