LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Хімічні науки

Всього — 788 Сторінка 11 із 40

201. Іммобілізовані на кремнеземі іонні асоціати молібденових гетерополікислот - нові аналітичні форми для визначення P, Si, Sb, окисників та відновників

автореф. дис... канд. хім. наук02.00.02 І.А. Качан; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Розроблено твердофазні реагенти на основі кремнеземів, функціоналізованих четвертинними амонієвими солями аліфатичної та гетероциклічної природи, придатних для сорбційного концентрування окиснених і відновлених форм гетерополікислот (ГПК) фосфору та силіцію, з метою наступного твердофазно-спектрофотометричного та тест-визначення P, Si, Sb, а також деяких окисників та відновників, зокрема, гідразину, аскорбінової кислоти, адреналіну, дофаміну та йодату. Досліджено й оптимізовано умови вилучення ГПК з водного розчину з використанням модифікованих четвертинних амонієвих солей кремнеземів та вивчено природу міжфазної взаємодії з використанням методів ультрафіолетової/Вид-, інфрачервоної спектроскопії, спектроскопії дифузного відбиття та твердофазної спектрофотометрії. Доведено участь активних груп поверхні кремнезему у закріпленні ГПК. Установлено, що іммобілізація ГПК на кремнеземній матриці у формі іонного асоціату супроводжується стабілізацією реагенту, що сприяє поліпшенню метрологічних храктеристик методик визначення елементів, які утворюють ГПК. Показано, що іммобілізовані на кремнеземі у формі іонних асоціатів ГПК є ефективними гетерофазними редокс-реагентами для визначення окисників та відновників. Розроблено методики сорбційно-спектрофотометричного та тест-визначення мікрокількостей P, Sb, Si, гідразину, аскорбінової кислоти, адреналіну, дофаміну та йодату. Метрологічні характеристики методик перевірено за умов аналізу модельних розчинів і апробовано під час проведення аналізу реальних зразків.

203. Інтегральні характеристики процесу адсорбції ПАР для прогнозування властивостей їх сумішей на границі поділу фаз рідина - газ

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.11 М.Р. Максимюк; НАН України. Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В.Думанського. — К., 2003. — 21 с. рис. — укp.

Створено та науково обгрунтовано новий метод визначення поверхневого натягу рідин з повільним установленням адсорбційної рівноваги та відмінним від нуля крайовим кутом змочування, який є універсальним та експресним методом, забезпечує високу точність та достовірність даних поверхневого натягу поверхнево-активних речовин, одержаних експериментально. На базі моделі нелокалізованої моношарової адсорбції з використанням методу оптимізації ізотерм поверхневого натягу розраховано ізотерми адсорбції неіонних ПАР (НПАР) та інтегральні характеристики процесу адсорбції індивідуальних НПАР на межі поділу фаз розчин - газ. Показано, що модель нелокалізованої моношарової адсорбції детально описує процес адсорбції НПАР на цій межі з урахуванням усіх можливих взаємодій речовини та міжфазної поверхні, повною мірою може використовуватись для аналогічних розрахунків НПАР різної природи. Доведено, що розраховані інтегральні характеристики процесу адсорбції індивідуальних НПАР на межі поділу фаз розчин - газ дають змогу прогнозувати колоїдно-хімічні властивості багатокомпонентних розчинів НПАР на цій межі, зокрема величини адсорбції та поверхневого натягу. Вперше з одночасним вимірюванням поверхневого натягу одержано експериментальні значення крайового кута змочування молібденового скла катіонною ПАР, які дають змогу виявити вплив гідролізуючої дії іонної ПАР на процеси агрегації та флотосепарації цих частинок. Запропоновано новий метод використання аніонної ПАР як інтенсифікуючої домішки до неорганічного коагулянта в процесі флотосепарації високодисперсних забруднень з водних розчинів та емульсій.

204. Інтер- та інтрамолекулярні полікомплекси, стабілізовані водневими зв'язками в процесах флокуляції та сорбції

Автореф. дис... д-ра хім. наук02.00.06 Т.Б. Желтоножська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 38 с. рис. — укp.

205. Інтерметаліди та оксиди: від ідеальної до реальної кристалічної структури

Автореф. дис... д-ра хім. наук02.00.01 Р.Є. Гладишевський; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 36 с. — укp.

Досліджено питання кристалохімії інтерметалідів і наддпровідних оксидів, визначених базою створення матеріалів із потрібними властивостями. Застосовано метод стандартизації кристалографічних даних. Використано методи рентгеноструктурного, нейтронографічного, рентгеноспектрального, мікроструктурного та термічного аналізів. Проведено вимірювання магнітних та електричних властивостей надпровідних купратів. Обгрунтовано необхідність розрізняти поняття ідеально, реальної та усереднено структури. Здійснено класифікацію структурних типів неорганічних сполук, яка базується на послідовності позначень правильних систем точок. Доповнено систематику спорідненостей між структурами інтерметалідів. Визначено кристалічну структуру 67 раніше невідомих інтерметалічних сполук (15 нових структурних типів). Доведено, що причини появи структурних дефектів, характерних для реальних структур, і причини існування різноманітних близькоспоріднених ідеальних структур однакові та відповідають невпорядкованому та впорядкованому розподілу локальних змін. Запропоновано класифікацію надпровідних оксидів із високою критичною температурою, яка включає оригінальне виведення правил укладки атомних шарів, просторової групи структур і генеалогічного дерева родини високотемпературних надпровідників. Досліджено кристалічні структури 42 надпровідних купратів і споріднених сполук нових складів досконаліші технології виготовлення надпровідних одно- та багатоволоконних стрічок із високою густиною критичного струму.

206. Інтермолекулярні полікомплекси, утворені водневими зв'язками, як нові функціональні матеріали

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.06 Н.М. Пермякова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 19 с. рис., табл. — укp.

Вивчено комплексоутворення в модельних парах полімерів полівініловий спирт (ПВС) - поліакриламід (ПАА) та кополімер стиролу з малеїнової кислотою (КСМК) - поліетиленоксид (ПЕО), установлено структуру та властивості утворених ІнтерПК, їх флокулювальної здатності за умов освітлення полідисперсних колоїдних систем. Установлено, що взаємодія ПВС і ПАА у розчині призводить до утворення ІнтерПК постійного складу, який визначається молекулярними параметрами полімерів і не залежить від співвідношення компонентів. Визначено основні характеристики ІнтерПК (КСМК

207. Інформаційний показник ефективності функціонування лабораторних комп'ютерних систем на прикладі нефелометричних систем

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.17 О.А. Козіна; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектрон. — Х., 2000. — 17 с. — укp.

Розроблено моделі інформаційного показника ефективності лабораторних комп'ютерних систем, у яких зіставлено призначення лабораторної системи, виражене через діагностичну значимість лабораторного параметра в даній клінічній ситуації, та кількість інформації, що міститься у вихідній величині системи. Розглянуто лабораторну комп'ютерну систему як інформаційно-вимірювальну, на вхід якої, незалежно від ступеня автоматизації процедур дослідження, надходять первинний біоматеріал та заявка на дослідження. Запропоновано моделі імовірнісних характеристик похибок перетворення корисної інформації в окремих блоках: попередньому, вимірювальному, обчислювальному, керувальному та у всій нефелометричній лазерній системі. Досліджено моделі інформаційного показника ефективності лабораторних систем у разі первинної та вторинної діагностичних непевностей клінічної ситуації.

208. Іонізація заліза в умовах катодної поляризації та вплив на цей процес концентраційних змін у приелектродному шарі

автореф. дис... канд. хім. наук02.00.05 М.В. Бик; НАН України. Ін-т заг. та неорган. хімії ім. В.І.Вернадського. — К., 2007. — 21 с. — укp.

Розроблено теоретичні положення механізму іонізації металів під час катодної поляризації. Розглянуто закономірності "аномального розчинення" заліза і доведено, що дане явище має електрохімічну природу. Зазначено, що у відносно розбавлених кислих розчинах на анодних поляризаційних кривих, отриманих на залізному електроді спостерігається граничний струм дифузійної природи, який залежить від сумарної концентрації аніонів електроліту. Розкрито основу гіпотези про участь аніонів електроліту в процесі анодної іонізації металів. Визначено співвідношення, на основі якого спрогнозовано оптимальний потенціал катодного захисту і швидкість руйнування металу під час його встановлення, залежно від природи металу і складу корозивного середовища. Проведено дослідження швидкості іонізації залізного електроду за катодної поляризації в кислих розчинах, що вміщують перекис водню. Доведено, ща дані положення про механізм іонізації металів застосовуються для систем, які вміщують декілька очисників.

209. Іоніти на основі фосфатів титану, синтезовані з титанілсульфату золь-гель методом

автореф. дис... канд. хім. наук02.00.04 Г.О. Зайцева; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 18 с. — укp.

Вивчено зкономірності золь-гель синтезу фосфатів титану (ФТ) з титанілсульфатних розчинів. Установлено склад, будову та фізико-хімічні властивості синтезованих іонітів. Синтезовані ФТ мають мезопорувату структуру та перевищують за поруватістю відомі аналоги близького хімічного складу. Розроблено метод, що призводить до підвищення гідролітичної стійкості ФТ - гідротермальну обробку (ГТО). Установлено закономірності впливу тривалості ГТО, її температури та складу початкових зразків ФТ на структурно-сорбційні властивості зразків. Запропоновано оптимальні умови проведення ГТО.

210. Іонні асоціати ацидокомплексів металів з поліметиновими барвниками у фотометричному аналізі та іонометрії

Автореф. дис... д-ра хім. наук02.00.02 Я.Р. Базель; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 35 с. — укp.

Дисертацію присвячено систематичному вивченню оптичних та електрохімічних властивостей основних поліметинових барвників та їх іонних асоціатів (ІА) з ацидокомплексами металів, використанню ІА як ефективних аналітичних форм для фотометричного, екстракційно-фотометричного аналізу та іонометрії. Досліджено нові кольорові твердофазні реакції за участю поліметинових барвників у водній фазі. З'ясовано хімізм екстракції іонних асоціатів з водно-органічного середовища як ефективний спосіб покращання хіміко-аналітичних характеристик екстракційно-фотометричних методів аналізу. Встановлено можливість використання іонних асоціатів як електродоактивних речовин пластифікованих іоноселективних електродів. Розроблено нові ефективні методики визначення мікрокількостей Ag, Bi, Co, Cu, Cl, Fe, Ga, Hg, In, Mo, Pb, Pd, Pt, Re, Tl, W, Zn в сплавах, високочистих, напівпровідникових матеріалах, біологічних об'єктах та об'єктах навколишнього середовища.

211. Іонні асоціати нітрофенолів з основними поліметиновими барвниками у спектрофотометричному аналізі та іонометрії

автореф. дис... канд. хім. наук02.00.02 Р.С. Шкумбатюк; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2008. — 20 с. — укp.

Систематично вивчено оптичні й електроаналітичні властивостеі поліметинових барвників та їх іонних асоціатів (ІА) з нітрофенолами. Використано вивчені ІА як ефективні аналітичні форми для здійснення спектрометричного аналізу й іонометрії. Досліджено нові кольорові твердофазні реакції за участі поліметинових барвників у водній фазі. З'ясовано хімізм екстракції іонних асоціатів нітрофенолів з водного середовища. Розраховано основні хіміко-аналітичні характеристики досліджених ІА. Установлено можливість використання виділених іонних асоціатів як електродоактивних речовин пластифікованих іоноселективних електродів. Розроблено нові ефективні методики визначення мікрокількостей нітрофенолів у модельних сумішах і природних об'єктах (воді, грунтах).

212. Іонометрія катіонів різної природи з використанням твердоконтактних і плівкових ІСЕ на основі молібдофосфату

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.02 Т.О. Бубель; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2002. — 18 с. — укp.

Наведено рекомендації щодо вибору типу конструкції ІСЕ на підставі порівняння характеристик плівкових та твердоконтактних електродів, обернених до катіонів різної природи. Висвітлено комплекс чутливих, експресних методик визначення азалептину, феназепаму і гідазепаму в лікарських формах, азалептину в сечі, неіонних ПАР у водопровідній воді і миючих засобах методами прямої потенціометрії та амперометричного титрування Цезію і Стронцію - методом прямої потенціометрії з застосуванням розроблених твердоконтактних ІСЕ.

213. Іонометрія у багатокомпонентних і організованих розчинах: параметри електродного відгуку, особливості градуювання і іонобуферні системи

Автореф. дис... д-ра хім. наук02.00.02 Л.П. Логінова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 33 с. — укp.

Визначено засади для підвищення точності та поширення області застосування іонометричного методу аналізу. Одержано комплекс параметрів і моделей, що характеризують вплив чинників середовища на аналітичний сигнал іонометрії: змінювання коефіцієнта активності та дифузійного потенціалу; вплив конкуруючих іонів, пов'язаний з селективністю іонселективних електродів (ІСЕ); вплив природи розчинника й агрегатів мікрогетерогенних середовищ. Створено комплекс ефективних методичних і метрологічних засобів усунення завад під час іонометричних визначень у багатокомпонентних системах, змішаному середовищі та організованих розчинах. Підвищено надійність іонометричних вимірювань під час визначення активностей іонів, одночасного визначення двох компонентів, вивченні рівноваг у розчинах і мікрогетерогенних системах. Розроблено нові іонобуферні системи для градуювання ІСЕ у водних, водно-етанольних розчинах і міцелярному середовищі додецилсульфату натрію.

214. Історико-культурний поділ пізнього палеоліту Східної Європи в радянському та пострадянському палеолітознавстві

автореф. дис... канд. іст. наук07.00.06 С.В. Палієнко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2009. — 16 с. — укp.

Проаналізовано розвиток археологічного пізнання на прикладі вирішення проблеми історико-культурного поділу пізнього палеоліту Східної Європи. В результаті вивчення радянської та сучасної історіографії виділено чотири періоди в історії його дослідження, які відображають основні тенденції у розвитку археологічного пізнання, зумовлені зовнішніми та внутрішніми факторами. Запропоновано загальну схему методологічного вирішення цієї проблеми, що дозволить створити історію первісного суспільства на якісно-новому рівні - на базі фундаментальної археологічної теорії В.Ф. Генінга.

215. Йонна агрегація в поліуретанових йономерах з зарядами в гнучких блоках

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.19 С.Д. Несін; НАН України. Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Досліджено структурно-морфологічні особливості та теплові переходи в сегментованих поліуретанах (ПУ) з карбоксильними та Li-, Na-, K-карбоксильними групами у складі гнучкого поліефірного (полі(тетраметиленгліколь)) сегмента та різною довжиною жорсткого сегмента, а також діелектричну релаксацію та йонну провідність в даних системах. Проведено систематичне дослідження ряду відповідних модельних ПУ з застосуванням методик широко- та малокутового розсіювання рентгенівських променів, диференціальної скануючої калориметрії, широкополюсної діелектричної релаксаційної спектроскопії. Показано, що нейтралізація карбоксильних груп призводить до пригнічення процесів кристалізації поліетерних блоків. Визначено, що в даних ПУ йономерах, поряд з наявністю типової для сегментованих ПУ мікрофазово розшарованої структури, відбувається формування агрегатів йонних груп, яке супроводжується збільшенням ступеня сегрегації блоків різної природи та зниженням йонної провідності майже на порядок; йонна та протонна провідність досліджуваних ПУ зростає за умов зменшення довжини жорстколанцюгових сегментів. Часи релаксації провідності є суттєво більшими за часи релаксації сегментальної рухливості поліефірних ланцюгів. Встановлено, що даний ефект збільшується у разі переходу від кислотної до йонної форми ПУ.

216. К-структура рідких одноатомних спиртів з даних коливальної спектроскопії

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.14 І.Ю. Дорошенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 16 с. рис., табл. — Бібліогр.с. 13 — укp.

З'ясовано особливості структури рідких одноатомних спиртів (метанолу та етанолу), визначено фізичні параметри асоціатів, що утворюють цю структуру, та характеру коливальної релаксації в них. Виконано квантово-хімічне моделювання асоціатів, що утворюють структуру рідкого метанолу, розраховано їх оптимальну просторову будову, енергетичні та електричні параметри. Визначено, що структура рідкого метанолу утворена переважно циклічними тримерами та тетрамерами. Вивчено зміни в геометрії молекул метанолу, що виникають у разі їх об'єднання в кластери. З'ясовано, що найбільшого впливу зазнає довжина водневого зв'язку - вона неухильно зменшується зі збільшенням кількості молекул в асоціаті. Досліджено контури смуг комбінаційного розсіяння у метанолі та етанолі у температурному діапазоні існування конденсованої фази (160 - 340 К). Виявлено стабільність К-структури рідких одноатомних спиртів у дослідженому діапазоні температур.

217. Каліксаренфосфонові кислоти

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.03 С.О. Черенок; НАН України. Ін-т орган. хімії. — К., 2007. — 18 с. — укp.

218. Калікс[4]арени з фосфорильними угрупованнями на верхньому вінці макроциклу

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.03 А.В. Соловйов; НАН України. Ін-т орган. хімії. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Снтезовано та досліджено властивості С-фосфорильованих калікс[4]аренів із фосфорильними фрагментами у параположеннях бензольних кілець макроциклу (верхній вінець) або відокремлених метилольними (амінометильними) спейсерами. Розглянуто рецепторні властивості С-фосфорильованих калікс[4]аренів щодо катіонів металів та органічних молекул. Значну увагу приділено процесам самоорганізації фосфорильованих калікс[4]аренів. Отримано та досліджено плівки Ленгмюра - Блоджетт на основі амфіфільних фосфорильованих калікс[4]аренів, які можна застосувати як чутливі елементи хімічних сенсорів.

219. Карбокс- та сульфонаміди з каркасними фрагментами норборнена, норборнана та адамантана

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.03 Д.В. Карпенко; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2006. — 20 с. — укp.

Здійснено синтез великої групи раніше не описаних амінів, що включають кілька однотипних або різних вуглецевих каркасів норборнена, норборнана, адаманта, а також їх похідних. Вперше отримано та охарактеризовано амідокислоти, іміди та продукти їх епоксидування на основі каркасних амінів і ангідридів дикарбонових кислот. За умов використання результатів квантово-хімічних розрахунків виявлено пасивність до алюмогідриду літію амідів із двома та трьома адамантановими каркасами та локалізацією карбонільних груп поруч із адамантановими каркасними фрагментами. Виявлено зниження реакційної здатності амінів у разі заміни норборненового фрагмента на адамантовий у реакціях арилсульфонілювання та бензоїлювання амінів із двома та трьома вуглецевими каркасами. Встановлено вплив додаткового вуглецевого каркаса на зменшення здатності до гетероциклізації в реакціях окиснення амідів із двома біцикличними каркасами пероксифталевою і пероксимурашиною кислотами.

220. Карбонілвмісні органічні азиди в процесах полімеризації та модифікації полімерів

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.06 К. Голец; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 20 с. — укp.

На основі антрахінону, ацетофону, бензофенону та фталевого ангідриду досліджено будову та фотохімічні властивості азидів з метою використання їх в процесах полімеризації та модифікації полімерів. Вивчено кінетику фотолізу модельних азидів та одержано дані, порівняні з теоретичними (квантохімічними). Встановлено можливість використання деяких азидів для фотоініціювання радикальної полімеризації метилметакрилату. Встановлено можливість проведення цього процесу в темряві після попереднього опромінення зразка. З використанням методу ІЧ-спектроскопії доведено можливість фотохімічної модифікації поверхні полімерних плівок з ацетату целюлози, поліетилентерефталату, полівінілхлориду та поліетилену за допомогою азидів антрахінону, ацетофенону та бензофенону. Описано властивості поверхні плівок визначенням змочування, критичного поверхневого натягу та вільної енергії поверхні. Еліпсометричним методом виконано вимірювання кутів змочування для трьох рідин різної полярності (води, формаміду та дійодометану).