LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Хімічні науки

Всього — 788 Сторінка 2 із 40

21. Адсорбція сироваткового альбуміну людини сферичними і волокнистими вуглецевими сорбентами

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.11 Є.Л. Єрецький; НАН України. Ін-т колоїд. хімії і хімії води ім. А.В.Думанського. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Наведено результати дослідження адсорбції сироваткового альбуміну людини (САЛ) на сферичних (СКН) і волокнистих (АУТ-М) вуглецевих сорбентах. Досліджено пористу структуру обох типів сорбентів. Визначено різницю в параметрах пористої структури між дослідженими сорбентами. Знайдено температурну залежність адсорбції САЛ на вуглецевій поверхні. Запропоновано загальний механізм адсорбції САЛ на волокнистих і сферичних вуглецевих сорбентах. Встановлено вплив окремих параметрів пористої структури вуглецевих сорбентів на адсорбцію САЛ. Виявлено "виміряну негативну адсорбцію" під час проведення оцінки адсорбції САЛ на АУТ-М непрямими методами. Даний феномен пояснено на підставі гіпотези про комплексний вплив процесів адсорбції-десорбції САЛ і конформаційних перетворень білкових молекул на результати вимірювання. Під час оцінки адсорбції САЛ прямими методами феномену "негативної адсорбції" не спостережено. Розроблено теоретичні моделі адсорбційних процесів і, на підставі отриманих експериментальних даних адсорбції САЛ на СКН і АУТ-М, розраховано окремі їх параметри. Висвітлено причини різниці у механізмах тромбоутворення на волокнистих і сферичних вуглецевих сорбентах.

22. Адсорбція сумішей полімерів на твердих поверхнях

Автореф. дис... д-ра хім. наук02.00.06 Т.Т. Тодосійчук; НАН України. Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 2002. — 34 с. — укp.

Визначено фундаментальні закономірності адсорбції сумішей полімерів на твердих поверхнях. Узагальнено результати комплексних досліджень адсорбції з сумішей сумісних і несумісних полімерів у широкому концентраційному інтервалі з урахуванням критичних концентрацій перекривання макромолекулярних клубків, термодинамічної взаємодії компонентів і процесів молекулярної агрегації в досліджуваних системах. Експериментально доведено селективність адсорбції одного з компонентів суміші для розчинів і розплавів полімерів, обумовлену одночасним протіканням конкуруючої адсорбції обох компонентів. Встановлені закономірності є загальними для всіх пар полімерів, що характеризується певним рівнем термодинамічної сумісності.

23. Азамакроциклічні комплекси міді та нікелю з гетероциклічними замісниками і їх взаємодія з молекулами-гостями

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.01 О.І. Приходько; НАН України. Ін-т фіз. хімії ім. Л.В.Писаржевського. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Розроблено методики темплатного синтезу 28 нових макроциклічних комплексів нікелю(II) та міді(II) на основі меламіну, його похідних і барбітурової кислоти, як замикальних фрагментів у реакціях макроциклізації, в тому числі гомо- та гетерометалічних біс- і трис(макроциклічних) сполук. Отримано адукти деяких з цих комплексів з неорганічними аніонами, бензолтрикарбоксилатом, поліціанометалатами та сечовиною. Молекулярну та кристалічну будову 14 сполук встановлено за допомогою методу рентгеноструктурного аналізу. Показано, що дані комплекси є перспективними об'єктами для створення матеріалів анізотропної будови. Виявлено наявність регіоселективної диференціації карбоксилатів меламінвмісними оліго(макроциклічними) комплексами міді(II) та отримано новий ефективний рецептор анону бензол-1,3,5-трикарбонової кислоти. Встановлено, що меламінвмісний трис(макроциклічний) комплекс міді(II) здатний бути молекулярним реактором, у порожнині якого відбувається синтез біядерних поліціанометалатів. Наведено модель розпізнавання сульфат-аніону меламінвмісним біядерним комплексом нікелю(II), що грунтується на кооперативній дії двох металічних центрів. Досліджено вплив зв'язування сечовини на координаційне оточення та спектральні властивості іона міді(II) у барбітуратвмісному комплексі. Запропоновано спосіб іммобілізації меламінвмісного біс(макроциклічного) комплексу міді(II) на поверхні нітриду кремнію.

24. Азиди ксантону і флуорану та їх фотоініціююча здатність

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.06 О.О. Новікова; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Дисертацію присвячено синтезу та дослідженню будови, фотохімічних і спектрально-люмінесцентних властивостей нових органічних азидів, похідних ксантону і флуорану з метою використання їх в матеріалах для запису інформації. Досліджена фотоініційована полімеризація метилметакрилату в присутності синтезованих азидів в розчині і масі, методом дилатометрії вивчена кінетика процесу, визначені молекулярні маси продуктів полімеризації. Виявлено ефект "темнової" полімеризації після припинення опромінення. Досліджені азиди можуть бути використані як фотоотверджувачі в фотополімеризаційних композиціях на основі олігоефіракрилатів, як фотоініціатори радикальної полімеризації метилметакрилату, що дають полімер з досить високим значенням ступеня полімеризації, але невисоким виходом, причому процес можна проводити в темряві після попереднього опромінення зразка. При застосуванні синтезованих азидів як світлочутливих компонент були розроблені композиції і одержані зразки фотографічних матеріалів для везикулярного і люмінесцентного процесів запису інформації.

25. Азолієві солі в синтезі похідних азолінів

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.03 Г.Ф. Раєнко; НАН України. Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка. — Донецьк, 2000. — 20 с. — укp.

27. Активність оксидних Cu - Co - Fe каталізаторів окиснення СО та їх фізико-хімічні характеристики

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.04 С.В. Гайдай; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 18 с. — укp.

Досліджено реакцію окиснення CO на складних оксидних Cu - Co - Fe каталізаторах. Вивчено кінетику окиснення CO на оксидних Cu - Co - Fe зразках і показано, що кінетичні експериментальні дані узгоджуються з механізмом Ілі - Ріділа. Розроблено методику нанесення оксидної Cu - Co - Fe активної фази на терморозширений графіт з утворенням відповідної кластерної системи.

28. Акустична спектроскопія полімерних електролітів на основі розчинів {LiClO4}

Автореф. канд... фіз.-мат. наук. 01.04.14 О.М. Тютюнник; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 16 с. — укp.

29. Акустична спектроскопія ряду олігомерних гліколів

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.14 Ю.П. Бендес; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 16 с. — укp.

30. Алкільні і sigma-вінільні похідні ацидокомплексів платини та каталітичні реакції за їх участю

Автореф. дис... д-ра хім. наук.02.00.04 С.А. Мітченко; НАН України. Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка. — Донецьк, 2003. — 35 с. рис. — укp.

Зазначено, що одержані уявлення щодо їх реактивності надали можливість вирішити проблему створення нових високоефективних і селективних каталітичних систем на базі комплексів платини, у тому числі у вищому ступені окиснення, які раніше вважалися каталітично інертними. Виявлено ефект механоактивованого нуклеофільного заміщення галогену в алкілгалогенідах RX (R = Me, Et; X = I, Br) на поверхні механоактивованої солі KCl. Встановлено, що дана гетерогенна реакція є новим типом гетеролітичних перетворень - ланцюговим нуклеофільним заміщенням галогену в алкілгалогенідах з лінійним обривом ланцюга.

31. Альфа-галогенозаміщені бета-алкоксивініл(поліфторалкіл)кетони в синтезах гетероциклічних фторвмісних біорегуляторів

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.10 Лілія Миколаївна Качарова; НАН України; Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії. — К., 2002. — 19 с. — укp.

32. [альфа]-функціоналізовані тіоціанати - реагенти для синтезу гетероциклів

автореф. дис... канд. хім. наук02.00.03 Юрій Володимирович Остап'юк; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2008. — 20 с. — укp.

33. Аналіз зв'язку структура-властивість на основі молекулярних граткових моделей

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.03 А.Г. Артеменко; НАН України. Фізико-хім. ін-т ім. О.В.Богатського. — О., 2000. — 20 с. — укp.

Розроблено та реалізовано гратковий підхід до моделювання просторової структури молекул, який забезпечив генерацію однорідної системи структурних параметрів, що відображають локальні, інтегральні та польові характеристики молекулярної структури для ефективного розв'язання задач "структура - властивості". Запропоновано інваріантну систему кодування просторової структури молекул. Отримано молекулярний код, використаний для оцінки хіральності та структурної подібності молекул. Модернізовано систему опису локальних і польових характеристик молекулярної структури. Розроблений підхід застосовано для розв'язання різноманітних задач "структура - властивості". Виявлено, що спорідненість стероїдних молекул до кортикостероїд- та тестостеронзв'яжучого глобуліну значною мірою зумовлена просторовим розташуванням атомів оксигену. Доведено, що адекватний опис впливу структури монопохідних бензолу на їх здатність до утворення комплексів з переносом заряду можливий у рамках граткової моделі без проведення квантово-хімічних розрахунків. Вдалося передбачити сполуку з потенційно високою психотропною активністю - 1-метил-5-(о-фтор)фенил-7-трифторметил-1,2-дігідро-3Н-бенздіазепін-2-он для ряду заміщених 1,4-бенздіазепін-2-онів. Доведено, що фторалкільні замісники, які створили високий потенціал поля ліпофільності в області хелатних циклів. З'ясовано, що з використанням трьох груп параметрів, які визначили хіральність, форму молекул та їх здатності до міжмолекулярних взаємодій, можливо кількісно оцінити закручувальну здатність похідних (-)-ментону в нематичній мезофазі. Завдяки використанню граткового підходу розроблено комплекс комп'ютерних програм, у межах якого можливе розв'язання різноманітних задач QSAR/QSPR.

34. Аналітичне використання реакцій нітрогеновмісних фосфоліпідів та полімерних сполук з 12-молібдофосфатом

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.02 О.П. Головей; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2005. — 20 с. рис., табл. — укp.

Вивчено здатність фосфоліпідів і продуктів їх гідролізу в слабокислому та нейтральному середовищі утворювати з катіонами лужноземельних металів стійкі двозарядні комплексні катіони, які можуть взаємодіяти з ГПА 12-молібдофосфатної кислоти з утворенням малорозчинних асоціатів. Уперше малорозчинні сполуки сталого складу з асоціативним характером зв'язку органічних катіонів фосфоліпідів та N,N-диметил-N,N-діаліламоній хлориду з ГПА 12-молібдофосфатної гетерополікислоти використано як електродноактивні речовини пластифікованих мембранних іоноселективних електродів (ІСЕ). Розроблено нові плівкові пластифіковані ІСЕ, оборотні до катіонів фосфоліпідів та N,N-диметил-N,N-діаліламоній хлориду, вивчено їх електродні характеристики залежно від pH розчину.

35. Аналітичне використання реакцій тіосполук з галогенідними комплексами золота (III)

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.02 О.Ю. Вашкевич; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2006. — 19 с. — укp.

Вивчено реакції тіореагентів з галогенідними комплексами ауруму (III). З урахуванням особливостей взаємодії хлоридних і бромідних комплексних іонів Au (III) з тіокарбамідом, діетилдитіокарбамінатом і сіллю Рейнеке розроблено амперометричні та потенціометричні методики визначення ауруму (III), які відрізняються експресністю, простотою у виконанні, достатніми аналітичними характеристиками та дозволяють виконувати аналіз без відокремлення супутніх елементів у складних об'єктах. За даними потенціометричних титрувань розраховано константи заміщення та константи стійкості змішаних бромідно-тіокарбамідних комплексів ауруму (III). Запропоновано новий сірковмісний полімерний сорбент, що характеризується високою селективністю за концентрування ауруму (III). Розроблено методику сорбції та десорбції золота (III) з відновленням вихідних властивостей сорбенту.

36. Аналітичне концентрування домішок з води і слабкомінералізованих водних розчинів за допомогою низькотемпературної спрямованої кристалізації

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.02 І.І. Фокіна; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 18 с. рис., табл. — укp.

Вивчено закономірності низькотемпературної спрямованості кристалізації води різного ступеня мінералізації та можливості її застосування для аналітичного концентрування домішок. Показано, що характеристичні коефіцієнти розподілу домішок залежать від мінералізації води, ступеня і швидкості кристалізації, але не від природи домішок. Для рентгенофлуоресцентного аналізу концентратів після низькотемпературної спрямованої кристалізації запропоновано експресивний спосіб одержання склоподібних випромінювачів на основі сахарози. Запропоновано методики аналізу природних і стічних вод та води для ін'єкцій, що включають стадію попереднього кристалізаційного концентрування.

37. Анодне розчинення і пасивація d-перехідних металів та їх сплавів у водних розчинах електролітів

Автореф. дис... д-ра хім. наук02.00.05 Н.В. Вязовікіна; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2000. — 35 с. — укp.

Розвинуто перспективний науковий напрямок: електрохімія міжфазної взаємодії багатокомпонентних металевих систем із водними розчинами електролітів. Визначено кінетику процесів анодного розчинення і пасивації скандію, хрому та молібдену у розчинах електролітів, а також розроблено їх механізми. Нестаціонарними електрохімічними методами встановлено селективне розчинення твердих розчинів системи хром-залізо за умов їх взаємодії з кислими розчинами в активному стані у початковий період та наведено його механізм. Теоретично обгрунтовано та експериментально доведено на модельних сплавах системи хром-залізо принципову можливість підвищення пасивування сплавів d-перехідних металів шляхом їх легування електрохімічно негативними металами. На основі теорії селективного розчинення запропоновано механізми підвищення пасивування сплавів негативними металами. Доведено, що позитивний вплив анодних додатків на корозійно-електрохімічні властивості сплавів на основі, яка має пасивуватися, підтверджено на модельних та виплавлених за промислових умов сплавах системи хром-залізо-алюміній, що містять 15 - 60 мас.% Cr, 2 - 5% Al і високоміцнісні сплави алюмінію.

38. Анодні реакції в розчинах солей хрому (III)

автореф. дис... канд. хім. наук02.00.05 Л.В. Борщевич; ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Д., 2008. — 19 с. — укp.

Вивчено кінетику та механізм анодних реакцій, що перебігають у розчинах солей хрому (III). катіонів - оксокатіони у разі хемосорбованого стану на зайнятих аніонами ділянках димеризуються, після цього відбувається їх доокиснення атомарним киснем і гідроліз.

39. Арил(гетерил)ацилоїни. Синтез та властивості

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.03 А.В. Лапандін; НАН України. Ін-т орган. хімії. — К., 2005. — 19 с. — укp.

40. Асиметричне відновлення кетофосфонатів

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.10 В.В. Нестеров; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2007. — 19 с. — укp.

Методологію використано для асиметричного синтезу хіральних фосфорорганічних речовин, які є синтетичними блоками (хіронами) або біоактивними сполуками: (S)- та (R)-2-гідрокси-3-хлорпропілфосфонатів, діалкіл-(R)-2,3-епоксипропілфосфонатів, діалкіл-(S)-2,3-азиридинопропілфосфонатів. На базі запропонованих хіронів синтезовано енантіомерно чисті фосфонові аналоги природних гідроксиамінокислот - фосфокарнітин- і 3-аміно-2-гідроксипропілфосфонову кислоту.